Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Покай се сега!(за да не се страхуваш в деня на съда) – Семинар върху пророчествата – Лекция 6 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Интересен факт е, че по-голямата част от хората в днешното общество не вярват в Бога, а фактически следват Божиите принципи без да го осъзнават. Вече говорихме за традицията държавите да се символизират от различни животни, за нашата система от правила и закони, за седмичния цикъл – всичко това заимствано от Библията. Темата, която ще разгледаме в тази глава също е такава, защото цялата ни юридическа система също е заимствана от Библията.
Вярвате или не, но Писанията споменават съда повече от 1000 пъти и това го превръща в една от най-важните библейски теми. Изненадващо е, че той рядко се изучава или преподава! Добрата новина е, че в този съд Бог е на наша страна, Исус е нашият адвокат и ние можем да го очакваме спокойно!
Ще има ли съден ден? Деян. 17:31 – “… тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което е и дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.” Бог е “назначил ден” – това си заслужава да се отбележи! В следващата глава ще разгледаме кога е този ден. Но сега, за да предизвикаме вашето въображение, ще прочетем очарователното описание на Библията. Откр. 14:6,7 – “И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята – и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.” С други думи, вечното евангелие, което ще се проповядва по целия свят, ще извести, че Божият съд е настанал (сегашно време) преди Исус да дойде.
В Божието Слово има по една съдебна призовка за всеки от нас – по-сериозна от която и да било призовка, която можем да получим тук, на земята. 2Кор. 5:10 – “Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото – било то добро или зло.” Всички ние трябва да се явим пред небесното съдилище. Никой не може да избегне това.
В книгата на пророк Даниил намираме кратко описание на съдебното заседание. Дан. 7:9,10 – “Гледах, додето се положиха престоли и Старият по дни седна, Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му – като чиста вълна; престолът Му – огнени пламъци и колелата Му – пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него. Милион служители Му слугуваха и мириади по мириади стояха пред Него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.” Книгата Откровение дава подобно описание на картината на съда. Откр. 20:12,13 – “Видях и мъртвите – големи и малки – стоящи пред престола. И едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени – всеки според делата си.”
В този момент в умовете ви съвсем справедливо може да възникне въпросът: “В споменатите текстове Библията твърди, че ние ще бъдем съдени според онова, което сме вършили – добро или зло и според “делата си”. А от предишната глава разбрахме, че се спасяваме по благодат, а не според делата си. Как се сгласуват двете неща?”
В Библията има прост баланс между вяра и дела. Това са като двете весла на една лодка. Ако използвате само лявото весло на вярата, ще се въртите в кръг и ако използвате само дясното на делата, ще стане същото. Но използвайки ги заедно, ще се движите в права посока.
Не се спасяваме чрез дела. Спасени сме само поради Божията милост. Но ако истински сме били спасени по милост чрез вяра, тогава Бог контролира живота ни. Докато „бдим и се молим“, Духът ни контролира и по този начин ние вършим Божиите дела. Нашите дела са доказателство, че вярата ни е истинска. Така че, ние не се спасяваме чрез дела, но сме съдени според делата си. Поддържайте този баланс и сте спасени. Яков 2:14,17,18,24 – “Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?… Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела… Виждате че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.”
Тук на земята ние имаме съдилища и съдебни процеси, които определят съдбата на много хора. Всеки процес има три фази:
1) разследване на доказателствата 2) решение или присъда
3) наказание или награда. Вече разбрахме, че първата фаза – “разследването” – се осъществява преди Исус да дойде, защото преди Пришествието Му ще се проповядва: “настана часът на Неговия съд”. (Откр. 14:7) Евр. 9:27 и Откр. 11:18 потвърждават това. – “И тъй като е определено на човеците еднаж да умрат, а след това настава съд.” “Народите се разгневиха. Но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си – пророците и на светиите, и на ония, които се боят от Твоето име – малки и големи – и да погубиш губителите на земята.”
Как ще се осъществи тази част от съда? Преди малко прочетохме в Откр. 20 глава, че се отвориха книги. В съда се използват няколко книги. Първата е наречена Книгата на живота. Тя съдържа имената на всички спасени. Откр. 20:15 – “И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.”
Има още една книга, наречена Възпоменателна книга, в която се съхранява запис за поведението на светиите. Мал. 3:16,17 – “Тогава боещите се от Господа говореха един на друг и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му. Тия ще бъдат Мои – казва Господ на силите – Да! Избрана скъпоценност в деня, който определям. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи.” С тези и още някои книги Бог започва съда. И Библията заявява, че самият Бог е съдията. Пс. 50:4-6 – “Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди людете Си, казвайки: Съберете Ми Моите светии, които направиха с Мене завет със жертви. И небесата ще известят правдата Му, защото сам Бог е съдия.”
Когато разследването в небето приключи, втората фаза на съда започва с присъда. Христос лично я произнася дума по дума в Откр. 22:11,12 – “Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро. И у Мене е наградата, която давам да отплатя на всекиго според каквито са делата му.” С други думи, когато Исус идва, всеки случай е приключен. Всички, чиито имена са в Книгата на живота, са прегледани. И, тъй като, техният живот е бил покрит с Христовата кръв и праведност, те са заслужили вечен живот. Това е точно преди Второто пришествие на Христос. И ето ни изправени пред един очевиден въпрос: “Светиите са били съдени, спасени са и Исус идва, за да ги вземе със Себе Си в небето. Тогава, кога ще бъдат съдени неправедните, чиито имена не са в Книгата на живота?” Откр. 20:4 – “И видях престоли. И на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово; и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.” Нечестивите ще бъдат съдени през следващите хиляда години след Второто пришествие. (Повече ще прочетете за това в глава 15.) С други думи, вие и аз, ако се позовем на Христовата кръв и сме спасени, фактически ще бъдем онези, които ще съдят нечестивите, отсъждайки дали Бог е бил справедлив. Изненадва ли ви това? Забележете 1Кор. 6:2,3 – “Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейските работи…” Бог си има причини да го направи по този начин. Сатана беше обвинил Бога, че не е справедлив и сега Бог му казва: “Добре, няма Аз да съдя, ще оставя Моя народ да го направи. Онези мъже и жени, които живяха на земята по програмата на Сатана за грях и бунт. Онези хора, които минаха през изкушенията и изпитанията на живота. Нека те проверят дали съм бил честен и справедлив.”
Да предположим, че вие сте отишли на небето, а някой ваш любим човек, за когото сте очаквали да е там, не е. Да предположим, че отидете при Бога и Го попитате къде е този ваш приятел. И да предположим, че Бог своеволно ви заявява: “Съжалявам, Аз определих, че твоят приятел е грешник, не можах да го спася, той е изгубен завинаги.” Това ще ви накара през цялата вечност да се съмнявате в Божията честност и справедливост. Затова Бог е избрал да остави съденето на света в наши ръце, така че да бъдем спокойни, че присъдите Му са били безпристрастни и честни.
Книгата Откровение рисува завладяващата картина на нашето свидетелство след приключването на съда: Откр. 15:2-4 – “И видях нещо като стъклено море, размесено с огън; и че тия, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Мойсея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи. Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете!” Всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда, че Бог е справедлив. Божият характер ще бъде реабилитиран!
Последната фаза на съда ще бъде изпълнението на присъдите. Наказанието откриваме в Откр. 20:15 – “И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.” Нечестивите ще бъдат хвърлени в огненото езеро. (Повече за адския огън ще прочетете в глава 14.)
А наградата надминава всяко въображение –вечен живот, край на болестите, смъртта, болката, бедността, самотата или страданията; съвършено здраве, радост, богатство и всичко останало в една “платена ваканция” и вечна наслада; “градско имение с вечен нотариален акт” и всичката храна, която ни е нужна… И завинаги в присъствието на Бога, хвалещи Неговата любов!
Тук, на земята, ни съдят според определена норма – Законът. Ако го нарушим и ни извикат в съда, ни прочитат съответните текстове от него. Според нашето подчинение или неподчинение на закона, сме обявени за виновни или невинни. В небето е същото – Божият закон също ще бъде стандартът, според койте ще бъдем съдени. Яков 2:10-12 – “Защото, който упази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже Оня, Който е рекъл: Не прелюбодействай!, рекъл е и: Не убивай! Тъй че, ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте – като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.” Това е Божият закон, съдържащ 10 заповеди. Да прочетем още един текст като потвърждение на казаното дотук. Екл. 12:13,14 – “Нека чуем края на цялото слово – Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело – било то добро или зло.” Бог ще доведе всичко на съд. Тук, на земята, може и да сме доста глупави понякога – успяваме да се лъжем и мамим едни други, но не можем да направим това с Бога! В деня на съда ще има огромно множество хора, които ще молят за милост, но ще бъде твърде късно. Или, както прочетох върху някаква баптистка църква в южните щати: “ПОКАЙ СЕ СЕГА, ЗА ДА НЕ СЕ СТРАХУВАШ В ДЕНЯ НА СЪДА!” В текста се казваше: “всяко скрито нещо”. Обърнете внимание и на Мат. 12:36,37 – “И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.” Исус казва, че освен делата, то и думите, и намеренията на сърцето ни, ще бъдат съдени и ще ни оправдаят или осъдят.
След като ви представихме сериозността на това да бъдете изправени пред Божия съд, може би ще си кажете: “Чувствам се толкова безпомощен, какво мога да направя, за да бъде спасен? Как мога да бъда сигурен, че името ми е записано в Книгата на живота?” Нека Евр. 7:25 бъде насърчение за нас – “Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.” Бог е способен да спасява невероятно! Името и на най-лошият грешник в този свят е записано в Книгата на живота. Христос казва: “елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени.”, а в Йоан 6:37 е записано: “… който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя.” О, приятели, ако Исус е наш Приятел сега, Той ще изповяда нашите имена пред Отца. Всичко, което трябва да направите днес, е да дойдете при Исус такива, каквито сте без никакво друго извинение, освен това, че Неговата кръв е била пролята и заради вас. Бог е обещал да прости вашите грехове. 1Йоан 1:9 – “Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” Това е моментът, в който вие сте оправдани и вашите имена се записват в Книгата на живота! И когато вашето име се извика в съда, Бог Отец ви поглежда, поглежда и стоящия пред вас Свой Син Исус. Исус казва: “Моята кръв покрива неговия грях. Представям го невинен пред Твоя трон!” 1Йоан 2:1 – “Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но, ако съгреши някой, имаме Ходатай при Отца – Исуса Христа праведния.” Бог би могъл да каже на нашя адвокат Исус: “Къде е обивинителят на този човек? Къде е дяволът, който го обвиняваше, че е грешник?” Тогава Исус ще отговори: Откр. 12:10 – “И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.” Тогава Отец ще заяви: “Щом обвинителят – Сатана – не е тук и Исус – Моят Син – представя този човек като невинен, тогава случаят е приключен!” Юда 24 – “А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава…”
Понякога обвинителят – дяволът – се опитва да ви напомня вашеминало и да ви кара да се чувствате нищожни и неопростени. Не му позволявайте да прави това! Следващият път, когато дяволът ви напомни вашето минало, вие пък му напомнете какво е неговото бъдеще! Кажете му да “върви по дяволите”!
Исус е нашят Ходатай, нашият Адвокат! Христос копнее да ви представлява! И днес, когато светът затъва все повече в пирове и пиянства, Бог търси поне един човек, една душа, създадена от Него, която да притежава достатъчно разум да вземе решение да Му предаде живота си, така че Той да има възможност да я спаси. Когато погледнем към себе си, се чудим как е възможно изобщо да бъдем спасени, но когато погледнем към Исус, се чудим как е възможно изобщо да бъдем изгубени!
Когато съдът приключи и Бог се завърне за теб и мен, тогава ще се изпълнят думите във Фил. 2:10,11 – “… в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества и всеки език да изповяда че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.” Всяко коляно ще се поклони и всички ще изповядат, че Исус христос е Господ. Приканвам ви днес да изповядате тези думи. Днес все още вратата на милостта, поклащаща се на пантите на благодатта, е отворена. Исус с любов ви кани да Го оставите да покрие вашия греховен живот, така че, когато вашето име бъде изивакно в съда, Той да може да ви изповяда пред Своя Отец.