Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Поръчителство на невярващи – 15 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Видях, че Бог не е доволен от людете Си, когато те стават поръчители на невярващи. Бяха ми показани следните текстове: „Не бъди от тия, които дават ръка, от тия, които стават поръчители за дългове“ (Пр. 22:26); „Който поръчителства за чужд човек, зле ще пострада; а който мрази поръчителството, е в безопасност“ (Пр. 11:15). Неверни настойници! Те дават в залог онова, което принадлежи на техния небесен Баща, и Сатана е готов да помогне на своите последователи да го изтръгнат от ръцете им. Пазителите на съботата не трябва да влизат в съдружие с невярващите. Божият народ се доверява твърде много на думите на чуждите хора и търси техните съвети и наставления – нещо, което не би трябвало да върши. Неприятелят ги прави свои посредници и работи чрез тях, за да объркват и отклоняват Божиите деца.
Някои не притежават такт и мъдрост да управляват земните си работи. Липсва им необходимата подготовка. В такъв случай те не бива да остават невежи по отношение на своите задачи. Трябва да бъдат достатъчно смирени, за да се посъветват със своите братя, в чиято проницателност могат да имат доверие, преди да започнат да осъществяват плановете си. Вниманието ми бе обърнато към текста: „Един другиму теготите си носете…“ (Гал. 6:2). Някои не са достатъчно смирени, за да позволят на по-проницателните, да вземат дадено решение вместо тях и затова следват собствените си планове, докато се заплетат в големи затруднения. Тогава виждат необходимостта от съвета и мнението на братята си, но колко по-тежък е товарът сега, отколкото в началото! Братята не трябва да прибягват до светски съдилища, ако това може да се избегне, тъй като по този начин дават големи предимства на неприятеля да ги заплита и обърква. По-добре е да си останат в загуба.