Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПРАВИЛНОТО МИСЛЕНЕ – 73 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

73
ПРАВИЛНОТО МИСЛЕНЕ

СИЛАТА НА МИСЪЛТА – ДАР ОТ БОГА. Умът е нещо много ценно, поверено ни от Бога. Способностите на ума трябва да бъдат развивани. Необходимо е да бъдат така мъдро използвани, че силата им да нараства. Всеки трябва да използва поверените му дарби и таланти по такъв начин, че с тях да бъде постигнато най-голямото възможно добро. Умът трябва да бъде така възпитан, че да бъдат извикани в действие най-добрите възможности на душата и всяка способност и дарба. Не бива да бъдем обвързани от ниски стандарти. Трябва да се движим напред от една предна линия на действие към друга.

НЕОБХОДИМО Е УМЪТ ДА БЪДЕ ОБУЧЕН. Умът е най-скъпото притежание, което имаме. Той обаче трябва да бъде обучаван чрез изследване, чрез размишляване, чрез обучение в училището на Христос – най-добрия и най-истинския Възпитател, Който светът някога е познавал. Християнският работник трябва постоянно да израства и да изгражда характер, който ще му даде възможност да бъде ползотворен. Нужно е да възпитава себе си на издръжливост в трудности и да бъде мъдър в планирането и вършенето на Божието дело. Трябва да бъде човек с чист ум и говор, който ще се въздържа да дава дори вид зло и няма да дава случаи за укор, породени от нехаен начин на действие. Истинският християнски служител е искрен и честен по сърце; от устата му не излиза лъжа.

ТОЙ [ХРИСТОС] УМРЯ ЗА МЕН, ЗА ДА МОГА ДА БЪДА БЛАЖЕН И НЕГОВАТА РАДОСТ ДА ПРЕБЪДВА В МЕН. Затова пазя ума си в правилното русло; възпитавам го, обучавам го, обучавам езика си; възпитавам мисленето си; обучавам всичко, което съществува в мен, за да мога да го закрепя върху Исус Христос.
Всяка способност на ума… показва, че Бог е предназначил тези способности да бъдат използвани, а не да останат неактивни.

ПРАВИЛНОТО МИСЛЕНЕ Е ЕДИНСТВЕНАТА СИГУРНОСТ. Единствената безопасност за всяка душа е в правилното мислене. Каквото човек „мисли в сърцето си, такъв е и той“ (Притчи 23:7). Силата на себеобуздаването се засилва чрез упражняване. Това, което отначало изглежда трудно, чрез постоянно повторение става лесно, докато правилните мисли и действия станат нещо обичайно. Ако желаем, можем да се отвърнем от всичко евтино и низше и да се издигнем до висшия образец. Можем да бъдем почитани от човеците и възлюбени на Бога.

МИСЛЕНЕ, СЪСРЕДОТОЧЕНО ВЪРХУ ХРИСТОС. Последните ви мисли вечер и първата мисъл сутрин трябва да бъдат за Този, в Когото е съсредоточена надеждата за вечността.

ТРЯБВА ДА РАЗВИВАМЕ У СЕБЕ СИ УВЕРЕНОСТ. Увереността и енергията, здравината и силата на характера, изявени в Христос, трябва да бъдат развити в нас чрез същата дисциплина, която премина и Той. И същата благодат, която получи Той, е на наше разположение.

УСИЛИЯТА – ПРОПОРЦИОНАЛНИ НА ПРЕСЛЕДВАНАТА ЦЕЛ. Мислите трябва да бъдат съсредоточени върху Христос. Необходимо е да полагаме сериозни усилия, за да победим злите склонности на естественото сърце. Нашите усилия, себеотрицание и постоянство трябва да бъдат пропорционални на безкрайната стойност на целта, която преследваме. Само чрез побеждаване – така, както Христос победи – ще спечелим короната на живота.

МИСЛЕНЕ ЗА СЕБЕ СИ. Ако оставяте друг да мисли вместо вас, ще осакатите силата си и ще намалите способностите си. Има мнозина, чиито интелект е закърнял поради факта, че ограничават себе си, занимавайки се само с темите на ежедневието. Трябва да се борите с проблемите на мисълта, които изискват напрягане на най-добрите сили на вашия ум.

ЧИСТОТАТА НА СЪРЦЕТО СЕ УСВОЯВА В ХРИСТОВОТО УЧИЛИЩЕ. Истинското пречистване на мислите и поведението се усвоява в училището на Божествения Учител по-добре, отколкото чрез каквото и да било следване на установени правила. Изпълвайки сърцето, Неговата любов дава на характера онези пречистващи влияния, които го оформят по подобие на Бога. Това възпитание предава родено от небето достойнство и чувство за правота. Дава благо разположение и благородство на поведението, което не може да бъде сравнено с повърхностната шлифовка на модерното общество.

ИЗИСКВА СЕ ДИСЦИПЛИНА НА МИСЪЛТА. Способността да съсредоточаваме мислите си върху текущата работа е голямо благословение. Богобоязливите младежи трябва да се стремят да изпълняват задълженията си с разумно обмисляне, насочвайки мислите си в правилно русло и вършейки най-доброто, на което са способни. Нужно е да приемат настоящите си задължения и да ги изпълняват, без да позволяват на ума си да се лута. Този вид умствена дисциплина ще бъде от помощ и ще окаже много благоприятно влияние върху целия им живот. Онези, които се научат да влагат мисъл във всичко, което предприемат, колкото и нищожна да изглежда работата, с която са се заели, ще бъдат ползотворни за света.

ОТНОШЕНИЕТО И ВРЪЗКАТА НА ЕДНА ИДЕЯ С ДРУГА. Някои умове са като антикварен магазин. Много стари парченца и части от истината са били събрани и складирани там; но те не умеят да ги представят по ясен и логически свързан начин. Точно отношението и връзката, която тези идеи имат една спрямо друга, им придава стойност. Всяка идея и изявление трябва да бъдат тясно свързани помежду си както халките на една верига. Когато проповедникът нахвърля множество въпроси пред хората – сами да ги събират и подреждат, трудът му е хвърлен на вятъра, защото малцина са, които ще извършат това.

ЗАЩО УМЪТ СЕ ЗАДОВОЛЯВА С НИСКО РАВНИЩЕ? Ако човешкият ум заема ниско равнище, то е, защото е оставен да се занимава с обикновените, баналните факти на живота, а не е свикнал да борави с високите, възвишените, вечните истини. Тези литературни общества и лицеи упражняват всеобщо влияние, почти изцяло противоположно на онова, за което твърдят. Те не носят добро на младите. Не е необходимо обаче това да бъде така! Управляват ги несвяти хора и понеже светският дух изисква плътта да угажда на човешките им желания, сърцата им не са в хармония с Исус Христос. Те се намират в редиците на Господните неприятели и няма да са им приятни онези развлечения, които биха ги укрепили в духовно отношение. Там се разглеждат низки, евтини въпроси и четива, които не възвишават, нито възпитават, но само забавляват.

ЗАНИМАВАНЕ С МАЛОВАЖНИ ВЪПРОСИ. През будните часове умът постоянно се използва. Ако се занимава с маловажни неща, интелектът закърнява и отслабва. Може да има някакви временни проблясъци на мисъл; но умът не е дисциплиниран към постоянно, твърдо и трезво размишление. Съществуват теми, които изискват сериозно разглеждане и обсъждане… Чрез занимаване с неща от вечен интерес умът се засилва и характерът се развива.

МИСЛИТЕ НЕИЗЛИЧИМО СЕ ОТПЕЧАТВАТ В ДУШАТА. Въздържайте се от всякакво зло. Така наречените „обикновени“ грехове, колкото и незначителни да се считат, ще увредят моралното ви чувство и ще намалят вътрешните ви впечатления, оставени от Божия Дух. Характерът на мислите оставя своя отпечатък върху душата и всякакъв низък разговор опетнява ума. Всички зли дела са гибелни за онези, които ги извършват. Бог може и ще прости на каещия се грешник, но макар и простена, душата е опетнена. Силата на възвишената мисъл, възможна за неувредения ум, е унищожена. Душата през цялото време ще носи белезите. Затова нека се стремим към онази вяра, която действа чрез любов и очиства сърцето, за да можем да представяме характера на Христос пред света.

ОБГРАЖДАНЕ НА ДУШАТА С ЧИСТА АТМОСФЕРА. Никой не бива да бъде нахален, натрапчив или дързък (в лошия смисъл), но тихо да изживява своята религия с око, отправено към Божията слава. Тогава ще свети като светило на този свят, без много шум или самоизтъкване.
Има сигурната възможност никой да не бъде изгубен за вечността, защото с нас е Този, Който е мъдър в съвет, превъзходен в действие и безпогрешен в постигане на Своите намерения. Той действа чрез Свои инструменти – видими и невидими, човешки и Божествени. Това е велико дело и ще бъде завършено за Божия прослава, ако всички, свързани с Него, работят съответно на своето изповедание. Трябва да бъдат подхранвани чисти мисли, като неделима част от делото за спасение на света. Душата трябва да бъде обкръжена от чиста и свята атмосфера – атмосфера, способна да съживява духовния живот на всички, които я „вдишват“.

ВСЯКА СИЛА ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПРАЖНЯВАНА (СЪВЕТ КЪМ МЛАДА ЖЕНА). Животът на душата не може да бъде поддържан, ако не се постави в подчинение на Божията воля. Всяка енергия трябва да бъде упражнявана да върши Божествената воля. Ако са съсредоточени в Бога, нашите мисли ще бъдат ръководени от Божията любов и сила. Тогава, мое мило дете, живей въз основа на думите, излезли от устните на Христос. Дано Господ те укрепи, благослови и ръководи! Върви напред и вярвай, че ако поискаш, ще получиш!

ХРИСТОС ПРОМЕНЯ МИСЛИ. Христос дойде, за да промени потока на човешките мисли и чувства.

КАКТО ЦВЕТЕТО СЕ ОБРЪЩА КЪМ СЛЪНЦЕТО. Нека душата бъде привдигната и привлечена към Бога, за да може Той да й дари дъх на небесна атмосфера. Можем да се приближим толкова много до Бога, че във всяко неочаквано изпитание мислите ни да се обръщат към Него така естествено, както цветето се обръща към слънцето.

ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО ЗАПОЧВА ОТ МИСЛИТЕ. Думите „ще ви дам ново сърце“ (Езекиил 36:26) означават: „Ще ви дам ново мислене“. Тази промяна на сърцето винаги е придружена от ясната концепция за християнския дълг, от разбирането на истината. Яснотата на нашия възглед за истината ще бъде пропорционална на нашето разбиране на Божието слово.
Искаме преобразяващата Божия благодат да завладее мисловните ни сили. Можем да мислим зло, може да съхраняваме в ума си неприятни неща, но трябва да си дадем сметка какво влияние ще има това върху нас? Целият ни живот се променя според онова, което гледаме. Чрез гледане на Исус ние се променяме по Негово подобие. Служителят на живия Бог гледа с определена цел. И очите, и ушите биват осветени. Онези, които затварят очите и ушите си за злото, ще бъдат променени.