Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Практическо обучение – 50 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Практическо обучение – 50 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Полезният ръчен труд е част от евангелския план. Великият Учител, обвит в облачния стълб, даде на Израил наставления всеки млад човек да бъде научен на някакъв полезен занаят. Затова обичай на евреите беше както на богатите, така и на по-бедните класи да учат синовете и дъщерите си на полезен занаят, така че ако възникнат неблагоприятни обстоятелства, да не са зависими от другите, но да са способни да си осигурят прехраната и да посрещнат нуждите си. Те можеха да бъдат обучени теоретично, но трябваше също да бъдат обучени да правят нещо с ръцете си, с което биха могли да си изкарват прехраната. Това беше неделима част от образованието им.

Симетрично образование (възпитание)
И днес, както в дните на Израил, всеки младеж трябва да бъде съветван за задълженията на практичния живот. Всеки трябва да придобие познания върху някой клон от ръчния труд при нужда да си изкарва прехраната. Това е жизнено важно не само като предпазна мярка срещу превратностите на живота, но и поради влиянието на ръчния труд върху физическото, умственото и моралното развитие. Даже и някой да е сигурен, че никога няма да му се наложи да прибегне до физическа работа за своята издръжка, все пак трябва да бъде научен да работи. Без физически упражнения никой не може да бъде жизнен и с цветущо здраве; а и дисциплината, която налага редовният труд е не по-малко важна за осигуряването на силен, активен ум и благороден характер.
Подготвените теоретично, без познания върху практическия труд, не могат да претендират за правилно образование. Възможността енергията да се посвети на различни занятия, е била пренебрегната. Образованието не се състои само в използване на мозъка. Физическата работа е неразделна част от формиране личността на младия човек. Липсва една важна част от образованието, ако учещия не бъде обучен да извършва полезен труд.
Здравословното упражняване на цялото същество ще даде широко и всестранно образование. Всеки учещ трябва да посвещава част от всекидневното си време на физически труд. Така ще се формират навици на трудолюбие и се насърчава дух на увереност в собствените сили, като младите биват защитени от много зли и деградиращи занимания, толкова често резултат от безделието. И всичко това е в съгласие с главната цел на образованието; защото, когато развиваме активността, усърдието и чистотата, ние влизаме в хармония с Твореца.

Полезният труд
Няма голяма полза, когато упражнението се прави просто като игра или е самоцелно. Полезно е да бъдеш на чист въздух, както и да упражняваш мускулите. Но ако същата енергия бъде посветена и на извършването на полезна работа, от това ще се изпита чувство на задоволство. Защото такова упражнение дава чувството за полезност, както и удовлетворява съвестта за добре изпълнен дълг.
Учещите трябва да излизат от нашите училища с обучени способности, така че, когато зависят от себе си, да имат познания, които да могат да използват и които ще са им нужни, за да успеят в живота. Прилежното учене е важно, но също тъй важна е и усърдната, упорита работа. Играта не е жизненонеобходима. Да посвещаваш физически сили на забавления, не е най-благоприятната дейност за оформянето на добре уравновесен ум. Ако работникът използва времето, определено за физически упражнения, с които стъпка по стъпка се прекалява, за работа в Христовото дело, ще бъде благословен от Бога.
Дисциплината на практическия живот, която се придобива чрез физически труд, съчетан с умствено натоварване, бива подсладена от мисълта, че тя подготвя ума и тялото да изпълняват по-добре определената от Бога работа за хората. Колкото по-добре младежите разбират, как да изпълняват задълженията на практическия живот, толкова по-голяма ще бъде ден след ден насладата и удовлетворението им от това, че са полезни на другите. Умът, научен да се наслаждава на полезния труд, се обогатява; чрез обучение и дисциплина той бива подготвян да бъде полезен, защото му е било внушено колко необходимо е човек да бъде благословение за другите.
Не мога да намеря нито един случай в живота на Христос, когато да е посвещавал време на игра и забавление. Той бе най-великият учител за сегашния и за бъдещия живот и въпреки това не съм открила и един-единствен случай, при който да е учил учениците Си да се отдават на забавления за постигане на физическо упражняване…

Научете се да готвите
Както младите жени, така и младите мъже трябва да се научат да готвят икономично и да се освободят от всичко свързано с месната храна. Нека не се насърчава готвенето на храни, които малко или много съдържат месо, защото това по-скоро сочи за мрака и невежеството на Египет, отколкото за чистотата на здравната реформа.
Особено жените трябва да се научат да готвят. Коя част от образованието на едно момиче е тъй важна както тази? Каквито и да са обстоятелствата на живота й, знанията в готвенето са нещо, което тя може да приложи на практика…

В мисионското поле
Просвещението във всички области от практическия живот ще направи нашите младежи полезни хора в чужди страни, където ще отидат на работа. Там те няма да са зависими от хората – да им готвят, да им шият или да им строят жилища. Но ще упражняват много по-голямо влияние, ако покажат, че могат да обучават невежите как да работят с най-добрите методи, за да получат най-добрите резултати.За поддържането на такива мисионери ще са необходими много по-малки средства, защото те употребяват физическите си сили по най-добрия възможен начин за полезен, практичен труд, съчетан с образование. Това ще бъде оценено я области, където е трудно да се получат средства. Ще се види, че мисионерите са добри педагози, способни да учат другите как да се работи добре. И където и да отидат след това придобитият опит в това отношение ще им дава престиж (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 307-314).