Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПРЕДГОВОР – 00 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

УМ, ХАРАКТЕР И ЛИЧНОСТ
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ЗА ДУШЕВНО (ПСИХИЧЕСКО, УМСТВЕНО) И ДУХОВНО ЗДРАВЕ
ОТ ЕЛЪН Г. УАЙТ
том I

ПРЕДГОВОР
Във времето, когато е живяла Елън Г. Уайт (1827-1915), психологията е била още в своето детство. И въпреки това, във всичките произведения на тази писателка се очертава определена и последователна философия, в която ясно прозират ръководните принципи на науката, занимаваща се с психичното здраве.
Целта на тази компилация е да се съберат изявленията на Елън Г. Уайт по въпросита на споменатата обширна, важна и понякога противоречива научна област за по-удобно изучаване и изследване. Адвентистите от седмия ден, а също и други убедени, че Елън Г. Уайт е писала под влиянието на Божия Дух, съхраняват и високо ценят нейните напътствия в тази толкова важната за човечеството област и във време, когато във психологията съществуват множество и непрекъснато променящи се и различни школи.
Точността на възгледите на Елън Г. Уайт в областта на физиологията, храненето и възпитанието и др. вече е доказана. Няма никакво съмнение, че с напредването на научните изследвания в психологията и в областта на душевното здраве, нейният авторитет на човек, представящ точните принципи на психологията, ще се докаже отново. Този труд „Ум, характер и личност“ ще открие на посветения християнин отговорите на много въпроси. Сигурни сме, че представените тук факти ще бъдат все по-високо оценявани от всички сериозни читатели.
При тези обстоятелства присъствието на изрази като „видях“, „беше ми показано“, „бях наставена“ и т.н. са не само разбираеми, но и приети с удовлетворение поради сигурността, която носят, а именно, че описаните концепции произхождат от Бога, Създателя на човешкия ум.
При подготовката на този материал от Попечителството на публикациите на Елън Уайт не е бил правен никакъв опит да се подбират пасажи, подкрепящи възгледи на различни автори в областта на възпитанието и психологията. Не са представени и никакви предварително поддържани виждания от компилаторите. По-скоро има усилие да се позволи на автора свободно да изложи своите възгледи. Това е постигнато чрез ползване на обширния запас от нейни публикации, създавани в продължение на шест десетилетия.
Голяма част от „Ум, характер и личност“ представя общи ръководни принципи. Те са изпъстрени и допълнени с материали, излагащи практически увещания и съвети във връзка с отношенията между учители и учащи, проповедници и миряни, лекари и пациенти или родители и деца.
В десетки случаи съветите са отправени към определен административен служещ, проповедник, лекар, учител, издател, съпруг и т.н. Ето защо при разкриването на ситуацията е възможно някои обстоятелства и съвети да носят белега на частния случай или време. Тук вниманието трябва да бъде отправено към включения в случая принцип.
Очевидно Елън Уайт не е писала като психолог. Не си е служили със специалната терминология на тази наука. Компетентният читател обаче ще бъде дълбоко впечатлен от необикновената й точност и проницателност по отношение на фактите, заключенията, съветите и принципите в областта на психологията, разкрити в произведенията й. Изявленията на Елън Г. Уайт, свързани с различните аспекти на ума, неговото жизнено важно място в човешкия живот, потенциалните му възможности и факторите, които водят до оптималното му функциониране, събрани заедно в логическа последователност, са превъзходно допълнение към книгите й, издадени посмъртно. Те ни помагат да разберем какво представлява човекът и неговата свързаност със земната околна среда, с Бога и с Вселената.
Въпреки старанията на съставителите да се избягва, доколкото е възможно, претрупаността или многословието, все пак няколко ключови изявления се повтарят в различни моменти, тъй като изучаващият би очаквал да ги намери там под различни необходими заглавия. Сега вече е ясно, че тази компилация е от жизнено важен интерес за всички християни и за техните приятели, както и за всички нас, които сме включени в битката за човешката душа.
Работата на компилаторите е ограничена до подбирането на материалите, поставянето им в съответната логическа последователност и определянето на заглавията по избраните теми. Положени са старания да се включат всички важни изявления по представените въпроси, излезли изпод перото на Елън Уайт през годините на нейното активно служене. Този начин носи предимството да се подходи към проблема от различни ъгли и да се покрие възможно най-широкият обхват. Това оправдава наличието в някои места на повторения на мисълта, които повърхностният читател може да счете за дразнещи. Внимателно изучаващият обаче ще оцени всеки детайл, който допринася за изясняването на темата. В тази връзка книгата „Ум, характер и личност“ има до известна степен енциклопедичен характер.
Ограниченото място не позволява включването на някои свързани с темата за умственото здраве въпроси. За тях читателят е насочен към „разширен индекс на писанията на Елън Г. Уайт“.
Настоящата компилация е подготвена под ръководството на попечителите на публикациите на Елън Уайт. Била е създадена за първи път във временна форма под заглавие „Ръководни принципи за умствено (духовно, душевно) здраве“ за възпитатели, психолози и психиатри адвентисти. Желанието на Попечителството на публикациите на Е. Уайт е всички известни изявления, свързани с представените теми, да се вземат предвид и подреждането им да е приемливо.
Благоприятният отзвук от ползването на този труд му осигурява място сред многото други посмъртни публикации и книги на Елън Г. Уайт.
Да може ясно проследената картина на великата борба между силите на доброто и злото за завладяване на човешкия ум да предупреди и просвети всички читатели, да им осигури съвети и безопасно ръководство за живота днес, както и правото на един бъдещ живот, който ще дойде, това е дълбоката надежда на
Попечителство на публикациите
на Елън Г. Уайт, Вашингтон, Д.К.
22 март 1977 г.