Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Предимството на ранните години – 36 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

РАННОТО ДЕТСТВО Е НАЙ-ВАЖНИЯТ ПЕРИОД.
Не може да не се отдаде твърде голямо значение на ранното учене на
децата. Уроците, които детето научава през първите седем години на живота
си, са повече от всичко, което то научава през следващите години. (193.1)
Още от люлката характерът на детето трябва да се формира според божествения
план. В отворения му ум трябва да се влагат добродетели. (193.2)
Работата на родителите трябва да започне още от бебешката възраст
на детето, за да получи то правилна насока на характера, иначе светът ще
положи своя печат върху ума и сърцето му. (193.3)
ВЪЗРАСТТА НА НАЙ-ГОЛЯМА ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ.
През първите години от живота на детето умът му е най-възприемчив
за впечатления, били те добри или зли. През тези години се извършва
решителен прогрес или в правилна, или в погрешна посока. От една страна
много ненужна информация може да се възприеме, но от друга – много
солидно и ценно знание. Силата на ума и същественото знание не може
да се измерва с офирско злато и сребро, нито да се купи. (193.4)
ПЪРВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ РЯДКО СЕ ЗАБРАВЯТ.
Никои деца, нито юноши не трябва да чуват нетърпелива дума от баща
или от майка, или от който и да е член на семейството, защото те получават
тези впечатления много рано в живота си и каквото родителите направят
от тях днес, това ще бъдат те утре и в следващия ден и т. н. Детето рядко
забравя първите уроци, отпечатани в ума му… (193.5)
Впечатленията върху сърцето в ранните години се виждат по-късно.
Може да бъдат погребани, но рядко се заличават. (194.1)
ОСНОВАТА СЕ ПОСТАВЯ В ПЪРВИТЕ ТРИ ГОДИНИ.
Майки, уверете се дали добре дисциплинирате децата си през първите
три години от живота им. Не им позволявайте да оформят свои желания .
Майката трябва да бъде ум за детето си. Първите три години са време,
в което се превива младата фиданка. Майките трябва да разбират важността
на този период. Тогава се поставят основите. (194.2)
Ако тези първи уроци са били неправилни, както често става, заради
Христос, заради бъдещето на вашето дете и за вечното-му добро, постарайте
се да поправите злото, което сте извършили. Ако сте чакали детето
ви да стане на три години, за да започнете да го учите на послушание и
самообладание, постарайте се да го сторите сега, макар че ще бъде много
по-трудно. (194.3)
НЕ Е ТОЛКОВА ТРУДНО, КАКТО ОБИКНОВЕНО СЕ ПРЕДПОЛАГА.
Много родителско безпокойство и мъка може да бъдат спестени, ако
децата са научени от люлката, че техните желания не трябва да бъдат закон
и прищевките им – постоянно задоволявани. Не е толкова трудно, както
обикновено се предполага, да се научи малкото дете да въздържа гневното
си избухване и да овладява чувствата си. (194.4)
Не отлагайте тази работа. Мнозина пренебрегват този дълг през първите
години на децата си, мислейки, че когато пораснат, те ще бъдат много
внимателни да подтиснат злото и да ги научат на правото. Но истинското
време да се извърши това е, когато децата са още бебета в ръцете им. Не
е правилно родителите да глезят и осмиват своите деца или да не им
обръщат внимание. Твърдо, решително и целенасочено поведение ще доведе
до най-добрите резултати. (194.5)
Когато аз привлякох вниманието на родителите към погрешните навици,
които те насърчават в най-малките си деца, някои родители изглеждаха
съвършено безразлични, други казваха с усмивка: „Мъничките ми! Не
мога да понеса да им се противопоставя по никакъв начин. Те ще станат
по-добри, когато пораснат. Тогава ще се засрамят от тези избухвания. Не
е най-добре човек да бъде толкова стриктен и строг с малките. Те ще
надраснат тези навици да лъжат, да мамят, да бъдат мързеливи и егоисти.“
Много лесен начин за измъкване на майките от този въпрос, но това не
отговаря на Божията воля. (195.1)
ОТБЛЪСНЕТЕ УСИЛИЯТА НА САТАНА ДА ПРЕВЗЕМЕ НАЙ-МАЛКИТЕ.
Родители, вие обикновено пропускате да започнете •достатъчно рано
работата си. Позволявате на Сатана да превземе почвата на сърцето, като
посее в нея първата култура. (195.2)
Вие имате да вършите работа, за да не придобие Сатана властта над
децата ви и да не ги отвлече от вас, още докато са в ръцете ви. Майки
вие трябва да разберете дали силите на тъмнината не владеят малчуганите
ви. Трябва да насочите волята си така, че неприятелят да не издигне своето
знаме на мрак над вашия дом. (195.3)
ПРИГОТВЯНЕ И ЗА ПРАКТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.
Малцина посвещават време да пресметнат какво количество знание за
временните и вечните неща може да придобие детето им през първите си
12 или 15 години. През този период децата трябва да придобиват не само
книжно знание, но и да научат занятия, съществени за практическия живот.
Второто не трябва да се пренебрегва за сметка на първото. (195.4)
НАПОЛЕОНОВОТО НАСЛЕДСТВО.
Характерът на Наполеон Бонапарт бил силно повлиян от неговото
възпитание в училище. Немъдри наставници го вдъхновили за любов към
победата, като оформяли ужким армии и го поставяли начело за командир.
Тук била поставена основата на неговата кариера, изпълнена с борба и
кръвопролития. Ако същата грижа и усилия бяха насочени да го направят
добър човек, като изпълват малкото му сърце с духа на евангелието, колко
по-различен можеше да бъде животът му! (196.1) …
Казва се, че скептикът Юм през ранния си живот бил съвестен вярващ
в Словото Божие. Но се свързал с кръжок, където бил натоварен да пред-
стави аргументи в полза на безбожието. Той изследвал въпроса сериозно
и настойчиво и острият му ум бил потопен в софистиката на скептицизма.
Оттогава започнал да вярва в тези измамни учения и целият му по-късен
живот носи тъмния отпечатък на неверието. (196.2)
Когато бил на 5 години, Волтер научил наизуст една безбожна поема
и нейното погубително влияние никога не се изтрило от ума му. Той
станал един от най-успешните агенти на Сатана, водещи хората настрана
от Бога. Хиляди ще станат в съда и ще обвинят за разрухата на душите
си него – неверния Волтер. (196.3)
ЧРЕЗ МИСЛИ И ЧУВСТВА, ПОДХРАНВАНИ В РАННИТЕ СИ ГОДИНИ, ВСЕКИ ЮНОША РЕШАВА КАКВА ЩЕ БЪДЕ ИСТОРИЯТА НА СОБСТВЕНИЯ МУ ЖИВОТ.
Правилните, благородни и мъжествени навици, формирани в
юношеството, стават част от характера и обикновено бележат посоката в
живота на човека. Юношата може да стане покварен или благороден, както
избере. Характерът може да бъде разпознат по истинските и благородни
дела, или по великите престъпления и нечестия. (196.4)
НАГРАДАТА НА АННА.
Възможности с безценна стойност, безкрайно скъпоценни интереси са
поверени на всяка майка. През първите три години от живота на Самуил
майка му го учеше внимателно да отличава доброто от злото. С всеки
познат предмет тя се стараеше да води мислите му към Създателя. В
изпълнение на обета си да даде сина си на Господа с голямо себеотрицание
тя го остави на грижите на първосвещеника Илий, за да бъде възпитан за
служба в Божия дом… Ранното му обучение го доведе да избере да под-
държа християнското си благочестие. Каква награда беше това за Анна!
И какво насърчение за верността е примерът и ! (197.1)
КАК БЕ ОПAЗЕН УМЪТ НА ЙОСИФ.
Уроците, които получи от Яков в юношеството си за твърдо доверие
и разчитане на Бога, му разкриваха отново и отново скъпоценните доказателства
за Неговата любвеобилност и непрестанна грижа. Тези уроци му
послужиха в изгнаничеството му сред идолопоклонския народ. Във вре-
мето на изпитанието той приложи тези уроци на практика. Когато беше
в най-тежкото си изпитание, той погледна към своя небесен Баща, на
Когото беше научен да се покорява. Ако с поучение и пример бащата на
Йосиф бе с противен характер, вдъхновеното перо никога нямаше да
проследи в страниците на Свещената история разказите за благочестието
и благодетелите, които греят от характера на Йосиф. Ранните впечатления върху ума му опазиха сърцето му в часа на жестокото изпитание и го
накараха да възкликне: „Как да извърша аз това голямо зло ида съгреша
пред Бога?“ (197.2)
ПЛОДЪТ ОТ МЪДРОТО ВЪЗПИТАНИЕ.
Тъжен факт е, че всяка слабост и нерешителност от страна на майката
бързо се забелязва от децата и изкусителят тогава работи върху умовете
им, като ги кара да постоянстват в следване на своите наклонности. Ако
родителите култивират качествата, необходими за самите тях, за да ги
използват в подходящото възпитание на децата си, ако ясно представят
пред децата си правилата, които трябва да следват и ако не оставят тези
правила да бъдат нарушавани, Господ ще им сътрудничи и ще благослови
и родителите, и децата. (197.3)
В много ранна възраст децата стават възприемчиви за деморализиращи
влияния, но родителите, които изповядват, че са християни, сякаш не
различават злото в собственото си ръководство. О, ако можеха да осъзнаят,
че влиянието върху едно дете в най-ранните му години дава тенденция
на характера му и оформя съдбата му или за вечен живот, или за вечна
смърт! Децата са възприемчиви към моралните и духовни впечатления и
онези, които са мъдро възпитани в детството, може да сгрешат понякога,
но не се отклоняват. (198.1)