Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Претговор – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Евангелизмът (Оригиналният смисъл, който авторката влага в тази дума, е: основните принципи за проповядване на евангелието) – самото сърце на християнството, е тема с най-върховно значение за призваните да бъдат Божии вестители, които да занесат последното предупреждение на един осъден свят.Живеем в заключителните часове на земната история и вестта за Пришествието, проповядването, което подготвя един народ да посрещне нашия Господ, когато Той се завърне втори път, трябва да прерасне във висок вик,достигащ и до най-отдалечените кътчета на земята.
Още от първите дни на делото на адвентистите от седмия ден са били дадени наставления от Духа на пророчеството, наблягащи особено на принципите и на практикуването на душеспасителната работа, които да служат като ръководно начало при провеждането на едно постоянно разширяващо се дело. Някои от фазите на евангелизирането са очертани в почти всички книги на Елън Г. Уайт. С течение на годините в списанията ,,Ревю енд Херълд”, ,,Знамения на времето” и др. са се появявали нейни статии, които са давали тласък на разрастването на евангелизаторската служба. От време на време отделни евангелизатори също са получавали от тях наставление и предупреждение по отношение на методите на работата си. От време на време Елън Уайт се обръщала към група евангелисти и църковни администратори и тези нейни изказвания често пъти са съдържали много полезни съвети.
Но тези периодични статии, специални свидетелства, лични съвети и обръщения общо взето не са на разположение днес. Именно с цел да се предоставят на евангелизаторите, занимаващи се в днешните дни с много по-всеобхватно дело, всички наставления, до които е намерен достъп, са събрани, за да се издаде този обширен и подреден по теми сборник, посветен изключително на важния предмет – евангелизирането.
Предлаганият том не само излага добре установени ръководни принципи, които трябва да оформят делото на евангелизатора и библейския наставник, но представят също така и цяло богатство от наставления за прилагането на тези принципи. Като сборник от скъпоценните съвети, които Господ е давал през всичките години, той е истински наръчник по евангелизиране за адвентното движение.
При логическото подреждане на многото изказвания, събрани от различни източници, бе открито, че някои общи насоки в наставленията се повтарят. В стремежа да се представи пред читателя всичко за да дена тема без ненужни повторения са били подбрани само параграфи или групи от параграфи. В някои случаи са изпуснати повтарящите се изречения от дори кратките откъси, приложени тук, като при всички случаи пропускът е отбелязан.Много се внимавало обаче да се представят достатъчно дълги откъси, които да представят правилно обстановката, при която е бил даден съветът.
Положени са старания всяка част да изчерпи напълно представяната тема. При това положение неизбежно са се получили някои повтаряния на мисли, които подчертават даденото наставление.Като помощно средство и вместо отделен показалец заглавието на отделните изказвания е дадено в началото им.
Читателят ще открие, че често пъти се говори за лагерни събрания и се дават множество съвети за тяхното провеждане. През 90-те години на минали век такива събрания, които се провеждали в предградията на големите градове и продължавали от две седмици до месец, привличали много хора неадвентисти, особено през почивните дни.
Но времената са се променили и сега хората биват достигнати по-успешно чрез събрания в зали. Въпреки това ръководните принципи, описващи резултатни методи за евангелизиране по време на лагерни събрания са валидни и плодоносни и днес.
Наставленията в тази книга се ограничават почти изцяло до евангелизаторската работа на проповедника и библейския наставник. Огромният брой съвети за същата дейност на миряните, изложени много подробно в други книги на Елън Уайт, а също така и наставленията за евангелизиране чрез продажба на книги, което заема важно място в нашето дело, не са повторени тук поради липса на място. По същата причина и медицинското евангелизиране, третирано пълно и много добре в книгите ,,По стъпките на великия Лекар”, ,,Медицинска служба” и ,,Съвети върху здравето”, тук не е намерило място с изключение на случаите, които изискват публично представяне на вестта. Много повече би могло да се включи и по отношение на качествата и поучението на евангелизатора, но дадените по тази тема цитати се ограничават само до въпроси, които имат пряко отношение към неговата специална работа.
Този том се изпраща в мисионерското поле с убеждението, че той ще доведе до забележителен напредък в методите на евангелизиране. Неговите конструктивни, навремени съвети, неговите навременни предупреждения, перспективата за тържеството на вестта ще бъдат, вярваме, като един генерален проект, който да даде възможност на евангелизаторската работа да достигне своята кулминация във високия вик на третия ангел.
Попечителството на публикациите на Елън Уайт