Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Прогласяването на вестта – 1 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Христовата поръчка за проповядване на евангелието. Последните думи на Христос към учениците бяха: ,,Ето Аз съм с вас до свършека на света” ,,Идете прочее и научете всички народи.” Идете и до най-отдалечените кътчета на обитаемото земно кълбо и знайте, че където и да отидете, Моето присъствие ще ви придружава…
Тази поръчка е дадена и на нас.Заръчано ни е да тръгнем като Христови пратеници, да поучаваме, да наставляваме и убеждаваме мъже и жени, като се стараем да привлечем вниманието им към Словото на живота. Обещанието за Христовото пребъдващо присъствие е и за нас. Каквито и да са трудностите, с които може би ще трябва да се преборим, каквито и да са изпитанията, които може би ще трябва да претърпим, благодатното обещание е винаги наше: ,,Ето Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.”
Вестта е жива сила. В поръчението Си към учениците Христос не само очерта работата, която трябваше да извършат, но им даде и вестта, която трябваше да проповядват: ,,да пазят всичко що съм ви заповядал.” Учениците трябваше да поучават онова, на което Христос ги бе учил, включително онова, което Той бе изговорил не само лично, но и чрез пророците и учителите на Стария завет. Изключено е всяко човешко учение. Няма място за традиции, предания, човешки теории и заключения или пък църковно законодателство. В това поръчение не се включват никакви закони, установени от църковни авторитети. Църковните служители не трябва да поучават хората на нито един от тях. ,,Законът и пророците” заедно със записаните Негови думи и дела – това са поверените на учениците съкровища, които трябва да бъдат предадени на света…
Евангелието трябва да бъде представено не като някаква безжизнена теория,но като жива сила,която променя живота. Бог желае да получите Неговата благодат да бъдете свидетели за силата на Евангелието.
Вестта е поверена на църквата. В момента живеем в заключителните сцени от историята на този свят. Нека хората, които познават истината потреперят от чувството за отговорност. Краят на света е наближил. Пълното осъзнаване на тези неща ще накара всички да посветят всичко, което са и което имат, на техния Бог…
Наше е тежкото задължение да предупредим света за приближаващата го участ. От всяка посока, от близо и далеч да нас идват призиви за помощ. Църквата, посветена предано на това дело, трябва да занесе вестта на света: ,,Елате на евангелския празник. Вечерята е приготвена, елате…” Трябва да се спечелят корони, безсмъртни корони. Трябва да се спечели небесното царство. Трябва да бъде просветен загиващия в греха свят. Трябва да се намери загубеният бисер. Трябва да бъде върната на безопасно място в кошарата загубената овца. Кой ще се присъедини към това търсене? Кой ще занесе светлината на онези, които бродят в мрака на заблудата?
Настоящата криза. В този момент трябва да почувстваме отговорността да работим с най-голяма сериозност, за да предадем на другите истините, които Бог ни е дал за това време. По-сериозно нещо от това няма.
Сега е времето за предупреждение. В представянето на истината за днешното време се крие един специален въпрос: но колко ще продължи това? Кратко време. Ако е имало някога криза, то тя е сега.
Всички решават сега своята вечна участ. Хората се нуждаят от събуждане, за да разберат тържествеността на времето, близостта на деня, когато благодатното време ще приключи. Трябва да се полагат решителни усилия, за да се разнесе бързо вестта за това време. Третата ангелска вест трябва да се разпространи с голяма сила.
Евангелизирането – наша главна задача. Евангелизаторската работа, откриването на Писанията пред другите, предупреждаването на мъже и жени за онова, което иде над света, трябва да заема все повече и повече времето на Божиите служители.
Ускоряване на вестта. Като народ имаме голяма нужда да смирим сърцата си пред Бога, молейки Го да ни прости небрежността в изпълнението на евангелската поръчка. Изградили сме в нови места големи центрове, без да положим усилия за тях. Нека поемем възложеното ни дело и да прогласим вестта, която да пробуди мъже и жени за опасността, в която се намират. Ако адвентистите от седмия ден бяха извършили възложената им работа, броят на вярващите сега щеше да бъде много по-голям.
Призив за сериозна работа. Ако нашите проповедници осъзнаваха колко скоро жителите на земята ще бъдат изправени пред Божието съдилище, за да отговарят за делата, извършени в тялото, колко сериозно биха работили заедно с Бога, за да представят истината! Колко сериозно биха се стремили да накарат хората да приемат истината. Колко неуморно биха се трудили за напредъка на Божието дело в този свят, прогласявайки с думи и дела: ,,Краят на всички неща е наближил.”
Всред смущението на последните дни. Думите на Исус Христос са изговорени за нас, които живеем в заключителния етап на земната история. ,,Когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.” Народите са във вълнение. Смутните времена са точно пред нас. Морските вълни реват; човешките сърца примират от страх и от очакване на нещата,които идват върху земята. Онези обаче, които вярват в Човешкия Син, ще чуят Неговия глас в бурята: ,,Аз съм, не бойте се”… Виждаме как светът лежи в нечестие и далече от Бога. Бунтът спрямо Божиите заповеди е почти всеобщ. Сред тази глъчка и вълнение трябва да се извърши едно дело.
Забиване на знамето в тъмни места. Много са сатанинските армии. Божият народ трябва да обиколи целия свят, като побие знамето на истината в тъмните му места и направи всичко възможно да унищожи царството на Сатана.
Най-висшата, най-великата работа. Божието намерение е представянето на тази вест да бъде най-висшата, най-великата работа в света в това време.
По-бързо напредване. В тази страна, както и в чуждите страни делото на истината за това време трябва да напредва много по-бързо, отколкото досега. Ако нашият народ тръгне с вяра, правейки всичко, което може, за да постави началото и да се труди в различните насоки, очертани от Христос, пред него ще се отвори път. Ако Божиите чада вложат енергията, необходима за спечелването на успех, и напредват с безрезервна вяра, покорни на Божиите заповеди, ще имат награда. Те трябва да напредват възможно повече с твърдото решение да вършат всичко, което Господ е казал. Трябва да полагат енергични усилия и сериозна, непоколебима вяра… Светът трябва да чуе предупредителната вест.