Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ПСИХОЛОГИЯ И БОГОСЛОВИЕ – 87 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

87
ПСИХОЛОГИЯ И БОГОСЛОВИЕ

НАМИРАТ СЕ В СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ. Истинските принципи на психологията се намират в Свещените писания. Човек не познава собствената си стойност. Той действа според неосветения си темперамент, защото не гледа към Исус, „Автора и Завършителя“ на човешката вяра. Този, който идва при Исус, който вярва в Него и го прави свой Пример, осъзнава значението на думите: „… даде им право да станат Божии синове“ (Йоан 1:12).
Но когато заеме мястото си при нозете на Исус, той е в състояние да види като в огледало в собствения си нечестив греховен живот и покварата на нечестието, до което необърнатото към Бога сърце може да потъне. Той схваща чистия характер на Безгрешния, вижда съвършенството, което се дава на покаяния и обърнат към правдата грешник. Облечен в блестящата мантия на характера на своя Изкупител, той застава заедно с Христос в небесни места.

БОГ РАЗБИРА ТОЧНО ДЕЙСТВИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ УМ. Господ Бог е точен и непогрешим в Своите преценки. Той разбира действието на човешкия ум, активния принцип на човешките същества, които е създал: доколко ще бъдат повлияни от обектите, с които влизат в контакт и по какъв начин ще действат при всяко изкушение, при всяко обстоятелство, в което бъдат поставени.
„Защото пътищата на човека са пред очите на Господа и Той внимателно измерва всичките му пътеки.“ (Притчи 5:21) „Очите Господни са на всяко място.“ (Притчи 15:3) „Той гледа до земните краища и вижда под цялото небе.“ (Йов 38:24) „Господ изпитва всичките сърца и знае всички помисли на ума.“ (1Летописи 28:9) Познава мислите, които възникват в ума… „Няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото има да отговаряме.“ (Евреи 4:13)

БОГ ПОЗНАВА ВСИЧКИ ТАЙНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЧОВЕШКИЯ УМ. Ще осмислят ли хората как Бог гледа на творенията, които е създал? Той е сътворил човешкия ум. Не можем да родим и една благородна мисъл, която да не идва от Него. Той знае всички тайни действия на човешкия ум, защото не го ли е създал Той? Бог вижда, че грехът е унизил и е довел до деградация човека. Той се отнася към него със съчувствие и състрадание, защото вижда, че Сатана го държи във властта си.

РЕЛИГИЯТА ДОНАСЯ МИР И ЩАСТИЕ. Създало се е впечатление, че религията е вредна за здравето. Това е погрешно и не трябва да се поддържа. Чистата религия донася мир, щастие и удовлетворение. Благочестието е полезно и за този живот, и за бъдещия.

ДА „СЕДИШ ПРИ НОЗЕТЕ НА ИСУС“ ВМЕСТО ДА СЕ УЧИШ ОТ ЧОВЕШКИ РАЗБИРАНИЯ. Христос трябва да се слее с всичките ни мисли, чувства и привързаности. На него трябва да се подражава и в най-малките подробности на ежедневно служене в делото, което Той ни е поверил. Когато вместо да се осланяме на човешки разбирания за светските максими, ние „седим при нозете на Исус“, жадно попивайки Неговите думи, учейки се от Него, и с въпроса: „Господи, какво искаш да сторя?“, нашата естествена независимост, нашето себеупование и силно упорство ще се променят в детински покорен и възприемчив дух. Когато сме в правилни отношения с Бога, ще признаваме Христовия авторитет, Неговото ръководство и Неговите претенции за безусловно послушание от наша страна.

СЪЧЕТАЙТЕ НАУКАТА НА ИСТИНСКОТО БЛАГОЧЕСТИЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА НАУКА. Бог не е дал никаква допълнителна светлина, която да заеме мястото на Неговото слово. Тази светлина трябва да доведе обърканите човешки умове при Свещеното писание, което, възприето и асимилирано, е като животворна кръв за душата. Тогава добрите дела ще се наблюдават като тихо сияние в мрака.
Ако, докато изучавате интелектуалната наука, прилежно изучавате и науката на истинското благочестие, вашата християнска философия ще бъде съвсем различна от това, което е. Защо сте се отвърнали от чистите потоци на Ливан, за да пиете мътните води на равнината – фалша на човешки измислици? Сърцето се нуждае от сила, която се намира единствено в Божието слово. Тази сила е Хлябът на живота. Ако човекът я приема, ще живее вечно. Не бива да вкусваме от Хляба, идващ от небето, само от време на време. Трябва да живеем с думите, които са дух и живот за нас. Сериозното възприемане на истината и личното убеждение в думите на Христос ще издействат преобразяването на характера.

СВЕТИЯТ ДУХ ИЗПЪЛВА ОЧИСТЕНИЯ УМ. Умът ни има нужда да бъде постоянно изпълван с Христос и очистван от себелюбие и грях… Точно толкова сигурно, колкото е сигурен фактът, че изпразвате ума си от суетни и лекомислени неща, вакуумът ще бъде запълнен с онова, което Христос очаква да ви даде – със Светия Дух. Тогава от доброто съкровище на сърцето си вие ще изваждате добри неща и богати бисери на мисълта… Мислите и думите ви ще бъдат основани върху Христос и вие ще отразявате към другите лъчите от Слънцето на правдата, които греят над вас.

ПРИНЦИПИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВСЯКО ОБСТОЯТЕЛСТВО. Господ е говорил със собствения Си глас в Своето свещено слово. Тези благословени страници са изпълнени с наставления и живот. Те са в хармония с истината и са съвършено правило за живот. Дадени са наставления, положени са принципи, които са приложими за всички обстоятелства в живота, макар че някои особени случаи може да не са споменати. Не е оставено нищо неразкрито, което е важно за една цялостна и пълна система на вяра и за правилна линия на поведение. Всяко задължение, което Бог изисква от нас, е изяснено добре. И ако някой не успее да получи вечния живот, това ще бъде, защото е бил самоуверен, самонадеян, изпълнен със суетни идеи и не е разчитал единствено на заслугите на Христовата кръв за спасението си. Никой не може да заблуди и да отклони от правия път онези, които смирено и искрено вземат Библията за водач, правейки я свой съветник.

ИСТИНАТА Е ДЕЙСТВАЩ ПРИНЦИП. Истината е активен, действащ принцип. Тя оформя сърцето и живота така, че да има постоянно движение нагоре… При всяка изкачена стъпка волята придобива нов извор на сила. Моралният тонус става все по-подобен на ума и характера на Христос. Напредващият християнин има благодат и любов, които надминават всяко знание, защото Божествената проницателност, присъща за характера на Христос, е завладяла дълбоко неговите чувства. Божията слава, разкриваща се над „стълбата“, може да бъде оценена единствено от изкачващия се нагоре човек, привлечен към все по-високите и по-благородни цели, които Христос разкрива. Всяка способност на ума и тялото трябва да бъде впрегната в действие.

ПОЛОЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ. Небето отбелязва този, който носи със себе си атмосфера на мир и любов. Такъв човек ще получи наградата си и ще устои във великия ден на Господа.

СЪВЕТЪТ И ОБУЧЕНИЕТО НЕ БИВА ДА ИЗКЛЮЧВАТ ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГА. Макар че възпитанието, образованието, обучението и съветът на опитни хора са важно нещо, Божиите служители трябва да се научат да не разчитат изцяло на каквато и да било човешка преценка. Като свободни Божии творения, всички трябва да търсят мъдрост от Бога. Когато някой зависи изцяло от мненията на друг човек и не отива по-далеч от това да приема неговите планове, той вижда само през неговите очи. И докато прави това, е само ехо на другия. Бог се отнася към хората като към отговорни същества. Действа с Духа Си чрез ума на човека само ако Му бъде дадена възможност и ако се признава Неговата воля. Той желае всеки да използва ума и съвестта си сам. Никога не е имал намерение един човек да бъде сянка на друг, изявявайки само мислите на другия.

БОГ ОДОБРЯВА НАЙ-ВИСШАТА КУЛТУРА НА УМА.Ако е осветена чрез любовта и страха от Бога, най-висшата култура на ума получава Божието пълно одобрение. Скромните хора, избрани от Христос, бяха с Него три години, подложени на пречистващото и възвисяващо влияние на Величието на небето. Той беше най-великият Възпитател, Когото светът някога е познавал.

УМЪТ Е ИЗТОЧНИКЪТ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ – ДОБРИ ИЛИ ЛОШИ. Бог е сътворил мозъка – това живо обиталище за ума; то е чудно устроен храм, който сам Господ е подготвил за обитаване от Своя Свят Дух. Умът управлява целия човек. Всички наши действия, добри или лоши, имат своя източник в ума. Умът е, който се прекланя пред Бога и ни свързва с небесните същества. И въпреки това мнозина прахосват целия си живот, без да проявяват разумно отношение към това съкровище.

РЪКОВОДЕН ОТ НЕБЕТО ИЛИ ИЗВРАТЕН. Ако е облагороден, очистен и ръководен от Небето, интелектът е универсална сила за изграждането на Божието царство. Извратеният интелект обаче има точно противоположното влияние. Той покварява човешкото мислене, поверено ни за сериозни усилия за добро. Мами и унищожава.
Бог е дал достатъчно дарби, за да направи хората способни и мъдри да вършат и представят чудните Господни дела – на всички, които Го обичат и са послушни на Неговите заповеди. Той иска човекът да се съобразява с Неговите заповеди, защото това е здраве и живот за всички човешки същества.
Поверените ни таланти са свещена отговорност. Никой не бива да пожелава таланти, освен чрез сериозна молитва за мъдростта, идваща отгоре – която ще осигури правилната употреба на всички дадени от Бога способности за прослава и почит на Бога. Да се приеме и повярва свещената светлина, която Бог е дал, и безкористно да се предава на оставащите в мрака на заблудата – това е достойно, защото благославя и спасява загиващи души, осигурява на верния работник небесни съкровища, които ще го направят в небето повече от милионер. Той е наследник на Бога, сънаследник на Христос, на „далеч по-превъзходна тежина от слава“.

ЧОВЕКЪТ, СЪЗДАДЕН ЗА БЛАГОРОДНИ ДЕЛА. В истински възвисения ум, а не в чувството на превъзходство, е достойнството на човека. Правилното култивиране на умствените сили го прави всичкото, което е. Тези облагородяващи способности са дадени, за да подпомогнат формирането на характера за бъдещия безсмъртен живот. Човек е създаден за по-висше, по-свято състояние на радост, което този свят не може да даде. Създаден е по образа на Бога за висши и благородни цели – такива, които ангажират вниманието и на ангелите.

ТЕЧЕНИЕТО НА МИСЪЛТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНО. Мислите на мнозина са на толкова ниско равнище, че Бог не може да работи за тях или чрез тях. Необходимо е течението на мисълта им да бъде променено, моралният им усет да бъде пробуден, за да почувстват претенциите на Бога. Есенцията и същността на истинската религия е да се приема и постоянно да се признава – чрез живот, думи, външност и поведение – нашата връзка с Бога. Смирението трябва да заеме мястото на гордостта; трезвеността – на лекомислието; и посвещението – на безверието и безгрижното равнодушие.

УМЪТ МОТИВИРА СЛУЖЕНЕТО. Видях, че през изминалото лято доминиращият дух е бил да се граби колкото е възможно повече от този свят. Божиите заповеди не са били спазвани. С ума си би трябвало да служим на Божия закон, но мислите на мнозина са ангажирани в служене на света. И докато техните умове са заети изцяло с нещата на този свят и с угаждане на себе си, те не могат да бъдат в унисон с Божия закон.

СЛУЖЕНЕТО, КОЕТО БОГ ПРИЕМА. Мнозина чувстват, че грешките и недостатъците им правят невъзможно за тях да постигнат образеца, който Христос е издигнал. Но всичкото, което трябва да извършат, е да смиряват себе си на всяка крачка под мощната Божия ръка. Христос не оценява човека по количеството на работата му, но по духа, с който тя е извършена.
Когато вижда човеци да вдигат товарите и отговорностите си, опитвайки се да ги носят със смиреномъдрие, с недоверие към себе си и с упование в Него, Бог добавя към тяхната работа Своето съвършенство и достатъчност и тя е приета от Отца. Ние сме приети във Възлюбения! Дефектите на грешника биват покрити със съвършенството и пълнотата на Господа, нашата Правда. Онези, които с искрена воля и с покаяно сърце полагат смирени усилия, за да живеят според изискванията на Бога, биват гледани от Отца със състрадание и нежна любов. Той ги счита за послушни деца и Христовата правда им се придава.

ПОЗНАНИЕТО ЗА ХРИСТОС ДОНАСЯ СИЛА НА УМА. Христос е изворът на живота. Това, от което мнозина се нуждаят, е да имат по-ясно познание за Него; да бъдат търпеливи и добри и в същото време сериозно да научат как цялото им същество може да бъде отворено за целебните небесни средства. Когато слънчевата светлина на Божията любов освети скришните кътчета на душата, неспокойната умора и неудовлетворението ще престанат и доволство и радост ще дадат енергия на ума, здраве и сила на тялото.

ПРИ ХРИСТОС НЯМА НЕУСПЕХ. Всемогъщата сила на Светия Дух е защитата на всяка разкаяна душа. За никой човек, с покаяние и вяра потърсил Неговата защита, Христос няма да допусне да мине под властта на неприятеля. Спасителят стои край Своите изкушавани и изпитвани чеда. С Него не може да има неуспех, загуба, невъзможност или поражение. „Всичко можем чрез Този, който ни подкрепя!“