Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗВИТИЕ НА УМА – 11 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

ЧАСТ ТРЕТА
РАЗВИТИЕ НА УМА

11
ИЗУЧАВАНЕТО НА БИБЛИЯТА И УМЪТ
ОСНОВА НА ВСЯКО ИЗУЧАВАНЕ. Божието слово трябва да бъде основата на всяко обучение. Думите на Божието откровение, внимателно изследвани, въздействат на ума и сърцето и укрепват умствените способности. Изисква се култура на ума, за да можем да разберем разкриването на Божията воля за нас. Този факт не бива да се пренебрегва от съобразяващите се с Божиите заповеди. Бог не ни е дал умствените способности, за да ги посвещаваме на евтини и лекомислени занимания.

СИЛА ЗА ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ПРИНЦИПА. Когато бъдат приети, истините на Библията въздигат ума и душата. Ако Божието слово се оценяваше така, както би трябвало, умът и на млади, и на възрастни би бил завладян от висока вътрешна нравственост и от такава сила за придържане към принципа, че би направил човека способен да устоява на изкушението.

ЕДИНСТВЕНИЯТ ИСТИНСКИ ВОДАЧ. Запознаването по-отблизо със Свещените писания изостря проницателността и укрепва душата срещу атаките на Сатана. Библията е мечът на Духа, Който винаги побеждава противника. Тя е единственият сигурен водач по всички въпроси на вярата и живота. Причината, поради която Сатана упражнява такъв голям контрол върху ума и сърцата на хората, е, че не са направили Божието слово свой съветник и всичките им пътища не са били изпитани чрез истинската проба. Библията ни показва какво поведение трябва да имаме, за да станем наследници на славата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПО-ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Не може да се придобие по-висше образование от даденото на първите християнски ученици и разкриващо ни се чрез страниците на Божието слово. Да се придобие това най-висше образование означава да се следва безусловно Божието откровение, да се върви по стъпките на Христос, да се практикуват Неговите добродетели. Означава отказ от егоизма и себелюбието и посвещаване на живота в служба за Бога.
По-висшето образование изисква нещо по-велико, нещо по-Божествено, отколкото само придобиването на познания от книги. То означава лично и от опит познаване на Христос; означава освобождаване от идеи и навици, от практиките, възприети в училището на княза на тъмнината, които препятстват на верността към Бога. Означава победа над упорство, гордост, себелюбие, светски амбиции и неверие. То е вестта за избавление от греха.

ВДЪХНОВЯВА УМА. В Божието слово умът намира теми за най-дълбоко размишление, за най-възвишено вдъхновение. Чрез Писанието можем да общуваме с патриарси и пророци и да слушаме гласа на Вечния Бог, говорещ на човеците. Виждаме как Величието на Небето смири Себе Си, за да стане наш Заместник и Гарант, да се справи сам със силите на мрака и да спечели победата за нас. Почтителното размишление върху такива теми не може да не подейства смекчаващо, очистващо и облагородяващо на сърцето и в същото време да не вдъхнови ума с нова сила и енергия.

РАЗКРИВА ЦЕЛТА НА ЖИВОТА. Но онова, което ни кара да ценим Библията над всички други съображения е, че в нея е разкрита Божията воля за хората. Научаваме целта на нашето сътворение и средствата, с които тя цел може да бъде постигната. Научаваме как да подобрим с мъдрост настоящия си живот и как да си осигурим бъдещия. Никоя друга Книга не може да задоволи питащия ум и копнеещото сърце. Така чрез придобиването на познания от Божието слово и чрез практикуването им хората могат да се въздигнат от най-големите дълбини на деградацията, за да станат Божии синове, другари на безгрешни ангели.

ПРИТЧИ, ЗА ДА ВПЕЧАТЛЯВАТ И СЪБУЖДАТ УМОВЕТЕ. Чрез Своите свещени притчи Бог възнамерява да впечатли и пробуди умовете ни, да ни даде наставление. Той иска природата да противодейства на опитите за противопоставяне на науката и библейското християнство. Желае нещата от природата, които радват нашите сетива, да задържат вниманието ни и да отпечатват здраво вечните истини върху ума.

БИБЛИЯТА Е БЕЗ СЪПЕРНИК. Като сила за възпитание и образование Библията е без съперник. Нищо не придава такава сила и енергия на всички способности на младия човек, както изучаването на изумителните истини на Откровението. Умът постепенно се приспособява към темите, с които се занимава. Ако това са само с обикновени неща, и то до такава степен обикновени, че се изключат великите и възвишени теми, умът ще остане недоразвит и слаб. Ако от него никога не се изисква да се залови с трудни проблеми или да се напрегне, за да разбере важни истини, след време почти ще загуби силата си да се развива.

ПРИЕМЕТЕ ГО С ПРОСТА ВЯРА. Бог желае човекът да упражнява своята сила да разсъждава. Изучаването на Библията ще засили и ще възвиси ума както нищо друго. Това е най-доброто умствено и духовно упражнение. И все пак трябва много да внимаваме да не въздигаме в култ разума, който е подчинен на слабостта и несъвършенството на човешкото естество.
Ако не искаме Свещените писания да са така замъглени за нашето разбиране, че и най-ясните истини да не могат да бъдат разбрани, трябва да притежаваме простотата и вярата на дете, готова да се учи и молеща за помощта на Светия Дух. Усещането за силата и мъдростта на Бога, както и за нашата неспособност да разберем Неговото величие, трябва да ни вдъхнови и изпълни със смирение. Необходимо е да отваряме Божието слово и да влизаме в Божието присъствие със свято благоговение. Когато пристъпваме към Библията, разумът трябва да признава нейното превъзходство над нашето его и сърцето и умът ни да се покланят пред великия АЗ СЪМ.

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗУЧАВА НИЩО, КОЕТО ЗАМЪГЛЯВА БОЖИЕТО СЛОВО. Исус Христос е нашият духовен образец. Той ни разкрива Отец. Не трябва да се дава на мозъка „храна“, която би вмъкнала в него каквато и да било мъгла или мрак по отношение на Божието слово. Не трябва в никакъв случай да се проявява безгрижие и нехайство, когато се култивира почвата на сърцето. Умът трябва да бъде подготвян да цени делото и думите на Господ Исус Христос, защото Той дойде от небето, за да пробуди у човека желание за Хляба на живота и да го даде на всички, които гладуват за духовно познание.

ПИСАНИЯТА ПРИЗНАВАТ ИЗБОРА НА СМЪРТНИЯ ЧОВЕК. Когато изследваме Божието слово, ангели стоят край нас и пръскат върху свещените страници светли лъчи светлина. Писанията зачитат човека като притежаващ сила на избора между правото и погрешното. Те го предупреждават, укоряват, умоляват, насърчават. Умът трябва да се упражнява в занимания с тържествените истини на Божието слово, иначе ще отслабне… Трябва сами да изследваме и да разберем основанията за нашата вяра, като сравняваме текст с текст. Вземете Библията и на колене молете Бога да освети ума ви.

УМЪТ ПОСТИГА НАЙ-БЛАГОРОДНО РАЗВИТИЕ. Ако Библията се изучаваше така, както би трябвало, хората биха станали много по-силни в умствено отношение. Третираните от Божието слово въпроси, възвишената простота на тяхното изразяване, благородните теми, които то представя на ума, развиват у човека способности, които иначе не биха съществували. В Библията се разкрива безгранично поле за мисълта. Чрез изследване на нейните велики теми и чрез общуването си с възвишените образи в нея личността става много по-чиста и възвишена в мисли и чувства, отколкото ако би прекарвала времето си в четене на всякаква друга книга от човешки произход, да не говорим за книгите от по-маловажен характер.
Младите умове не успяват да достигнат своето най-благородно развитие, когато занемарят върховния източник на мъдрост – Божието слово. Причината, поради която имаме толкова малко хора с добре развит ум, с трайни и истински ценности, е, че Бог не е зачитан, не е обичан и принципите на религията не се реализират в живота така, както би трябвало.

ТЪРСЕТЕ НЕЙНИТЕ СКРИТИ СЪКРОВИЩА. Библията, така както гласи, трябва да бъде нашият водач. Нищо не е предназначено така да разшири ума и да засили интелекта, както изучаването на Свещеното писание. Нищо друго не може в такава степен да възвиси душата и да предаде такава енергия и сила на способностите, както изучаването на живите слова. Умът на хиляди проповедници на евангелието е останал недоразвити, защото са си позволили да се занимават с обикновени неща и не са се упражнявали в изследване на скритите съкровища на Божието слово. Когато човекът изучава Божието слово, разумът се разширява и по-висшите сили се развиват, за да бъдат схванати възвишените и облагородяващи истини.
Умът се разширява или остава недоразвит според това, с какви въпроси се занимава постоянно. Ако не бъде пробуждан, за да прави енергични и постоянни усилия в стремежа си да схване истината чрез сравняване на библейски текст с библейски текст, със сигурност ще остане ограничен и ще загуби своя тонус. Трябва да поставяме на ума си задачата да изследва истините, които не лежат отгоре на повърхността.

БИБЛИЯТА НАСОЧВА ЖИВОТА В ПРАВИЛНА ПОСОКА. Цялата Библия е откровение на Божията слава в Христос. Приета, повярвана и послушана, тя е великият инструмент за преобразяването на човешкия характер. Тя е и великият стимул, движещата сила, която съживява физическите, умствените и духовните сили и направлява живота в правилната посока.
Причината, поради която младежите, а дори и хора на зряла възраст биват така леко подвеждани в изкушение и грях, е, че не изучават Божието слово и не размишляват върху него, както би трябвало. Липсата на решителна и твърда сила на волята, която да се прояви в живота и характера, е резултат от пренебрегване на свещените наставления на Божието слово. Такива хора не направляват чрез сериозни усилия ума си в онова, което ще вдъхнови чисти и святи мисли и ще ги отклони от всичко нечисто и невярно.

ТЯ РАЗКРИВА ПРАВИЛАТА ЗА СВЯТ ЖИВОТ. В голямата Си милост Господ ни е разкрил чрез Свещените писания Своите правила за свят живот, Своите заповеди и закони. Показал ни е греховете, които трябва да избягваме; обяснил ни е плана на спасението и ни е посочил пътя към небето. Ако послушаме Неговата заповед „да изследваме Писанията“, няма да пренебрегваме тези неща.
Истинското развитие на душата в добродетел и Божествено познание се осъществява чрез натрупване – като едно след друго и постоянно се прибавят благодатните качества, които Христос с безпределната Си жертва е поставил на разположение за всеки. Ние сме ограничени, но трябва да имаме чувство за безпределното.
Умът трябва да се напряга и да размишлява за Бога и върху Неговия удивителен план за човешкото спасение. Така душата ще бъде възвишавана над обикновените неща на живота и закрепена върху вечните.
Мисълта, че сме в Божия свят и в присъствието на великия Творец на Вселената, Който е създал човека по Свой образ и подобие, ще въздига ума към по-високи и по-възвишени области за размишление от която и да било съчинена история. Мисълта, че Божиите очи ни наблюдават, че Бог ни обича и е загрижен толкова много за греховния човек, че е дал Своя любим Син за изкуплението ни, за да не загинем мизерно, е велика мисъл; и всеки, който отваря сърцето си, за да приеме и размишлява върху тези велики теми, никога не ще бъде удовлетворен от обикновени сензационни неща.

НОВОТО СЪРЦЕ ОЗНАЧАВА НОВ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ. Думите „Ще ви дам ново сърце“ означават „Ще ви дам нов ум“. Тази промяна на сърцето е придружавана винаги от ясна концепция за задълженията на християнина, от ясно разбиране на истината. Яснотата на нашите възгледи по отношение на истината ще бъде пропорционална на разбирането ни на Божието слово. Който се занимава повече време и с молитва със Свещените писания, ще придобие по-ясно разбиране и по-здрава преценка – като че с обръщането си към Бога е станал много по-интелигентен.

СЛОВОТО НА БОГА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЧЕТЕНО СЛУЧАЙНО И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. Не е безопасно да се обръщаме към Свещените писания случайно и да четем техните свещени страници само от време на време… Насочвайте ума си към възвишената цел, която стои пред вас, и я изследвайте с решителен интерес, за да разберете Божията истина. Които правят това, с изненада ще открият какви постижения може да направи умът.

ОБУЧАВАНЕТО НА ПАМЕТТА ПОДПОМАГА УМА. Умът трябва да бъде обуздаван и да не му се позволява да броди накъдето му хрумне. Трябва да бъде обучен да се занимава със Свещените писания и с техните благородни и възвишени теми. Известни части от Писанието и дори цели глави могат да бъдат съхранени в паметта, за да бъдат припомнени, когато Сатана се изпречи със своите изкушения. Петдесет и осмата глава от книгата на пророк Исая е много полезна за тази цел. Защитете душата си с ограниченията и наставленията, дадени чрез вдъхновението на Божия Дух. Ако Сатана кара ума да се занимава със земни и чувствени неща, ще може най-ефикасно да бъде отблъснат с „Писано е“… Когато внушава съмнения дали наистина сме народът, когото Бог води, когото чрез изпитания и проби подготвя, за да устои във великия ден, бъдете готови да посрещнете неговите инсинуации с ясните доказателства от Божието слово, че това е народът на остатъка, който „пази Божиите заповеди и вярата Исусова“.

ИЗУЧАВАНЕТО НА БИБЛИЯТА СЪДЕЙСТВА ЗА ДОБРИЯ БАЛАНС НА УМА. Хората, поддаващи се на обучението на Светия Дух, ще бъдат в състояние да проповядват Словото по интелигентен начин. А когато Библията им стане настолна книга за изследване, когато сериозно умоляват Светия Дух да бъде техен водач при изучаването й и са посветили цялото си сърце на Бога, за да бъде осветено чрез истината, за тях ще се реализира всичко, което Христос е обещал.
Резултатът от такова изучаване на Библията ще бъде един добре уравновесен ум, защото физическите, умствените и моралните сили ще са хармонично развити. Няма да има никакво блокиране в духовното познание. Разумът ще бъде жив, усетът – буден, съвестта – чувствителна, състрадателността и чувствата – очистени, в душата ще вирее по-добра морална атмосфера, ще бъде всадена и нова сила за устояване срещу изкушенията.

ПРОТИВООТРОВА ЗА ОТРОВНИ НАШЕПВАНИЯ. Когато умът съхранява библейската истина, нейните принципи се вкореняват дълбоко в душата; предпочитанията и вкусовете също твърдо се придържат към нея. Чезне всякакво желание за унижаваща, възбуждаща литература, която отслабва моралните сили и разрушава способностите, дадени от Бог за полезни цели. Библейското познание ще бъде противоотровата за отровните нашепвания, получавани чрез непредпазливото четене на недобра литература.

ПРЕДПАЗВА ОТ СУЕВЕРИЯ. Ако бихме оставили ученията на Словото да оказват направляващо влияние в живота ни, ако бихме позволили умът и сърцето ни да бъдат под неговата обуздаваща сила, злините, които сега съществуват в църкви и семейства, не биха намирали повече място… Ученията на Божието слово трябва да контролират ума и сърцето, за да може домашният живот да изявява силата на Божията благодат…
Без Библията ще бъдем оплетени от фалшивите теории. Умът ще бъде подчинен на тиранията на суеверието и заблудата. Но след като притежаваме автентичната история за началото на нашия свят, не е необходимо да обременяваме себе си с човешки предположения и ненадеждни теории.

ПОДОБРЯВА СПОСОБНОСТТА ЗА РАЗСЪЖДАВАНЕ. Ако пред ума се постави задачата да изучава Библията, мисловните способности ще се подобрят. При изследването на Писанията умът се разширява и става по-добре балансиран, отколкото ако би се занимавал с книгите, нямащи никаква връзка с Библията. Никое познание не е толкова стабилно, така логично и всеобхватно, както полученото от Божието слово. То е основата на всяко истинско познание.
Библията е като извор. Колкото повече гледате в Него, толкова по-дълбок изглежда. Великите истини на свещената история притежават удивителна сила и красота и са така далеч простиращи се, както вечността. Никаква наука не може да се сравнява с науката, разкриваща Божия характер.
Мойсей бе възпитан в цялата мъдрост на древния Египет, но въпреки това каза: „Ето, аз ви научих повеления и съдби според както Господ, моя Бог, ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите. И тъй, пазете и вършете ги, защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които като чуят за всичките тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са тия на този велик народ.“

ПРИДАВА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЕНЕРГИЯ И СИЛА. Защо тази Книга – това скъпоценно съкровище – да не бъде възвеличавано и оценявано като добър приятел? Това е нашата карта за преминаване през бурното море на живота. Това е нашият водач, показващ ни пътя към вечните жилища, и характера, който трябва да притежаваме, за да можем да живеем в тях. Няма друга книга, чието четене така да възвишава и да увеличава силите на ума, както Библията. Тук разумът ще намери теми от най-възвишен характер, които ще съживяват неговата мощ. Няма друго, което да придава такава сила на човешките способности, както довеждането им в контакт с удивителните истини на Божието откровение. Усилието да се схванат и оценят великите мисли, записани в него, разширява умствения кръгозор. Можем да копаем дълбоко в мината на истината и да събираме скъпоценни съкровища, с които да обогатяваме душата. Можем да открием истинския път към живота и безопасния път през смъртта.

ИЗУЧАВАНЕТО НА БИБЛИЯТА РАЗШИРЯВА КРЪГОЗОРА НА УМА. Библията е нашият водач по безопасния път, който води към вечен живот. Бог е вдъхновил хора да запишат онова, което представлява истината за нас. То ще ни привлече и ако се практикува, ще ни даде възможност да придобием морални сили, за да сме сред най-високо образованите умове. Всички, които правят Божието слово обект на изучаване, ще получат умствена широта. Повече каквото и да било друго, неговото изучаване е предназначено да увеличи силите на разума и да придаде на всяка способност нова мощ. То довежда ума в допир с широките и облагородяващи принципи на истината. Довежда цялото небе в близка връзка с човешкия ум, всажда в него мъдрост, познание и разбиране.

БИБЛИЯТА Е ОТКРОВЕНИЕ НА ЙЕХОВА. Тази книга е била по всяко време откровение на Йехова. Божиите думи са били поверени на човешките същества, за да бъдат за тях сила от Бога. Истините на Божието слово не са само мнение – те са изговорени от Всевишния. И човекът, който вгради тези истини в своя живот, става във всяко отношение ново създание. Придадени са му не само умствени сили – премахнат е мракът, затъмнявал разума поради невежество и грях.