Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ, СТИЙВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 7, КОГАТО СТЕНАТА СЕ СРИНА

През 1989 г. падна Берлинската стена. Днес от нея не е останало нищо. Повече нищо не разделя Източна от Западна Германия. Двете Германии станаха една държава. Според Библията точно това постига Исус Христос за евреи и езичници. Както е написано „Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше“ (Ефесяни 2:14).
Истината за Новия Завет често е по-различна от онова, което се преподава в семинари, на дискусии и в теологични кръгове. Едно от най-големите обърквания засяга въпроса за евреите и езичниците. Много хора са били научени, че Бог има два отделни плана – един за евреите и друг – за езичниците. Смята се, че Божият план за езичниците се изпълнява във „времето на църквата“. Днес идеята за „двата плана“ се разнася по целия свят. Големият въпрос е „Дали наистина общоприетата теория за два плана е от Новия Завет?“
Първо, да се върнем малко назад. Краят на периода от „седемдесет пъти по седем“, изречените съжаления за фарисеите, преминаването на царството, божественият развод, разрушаването на втория храм не означава, че целият Израил отхвърля Месия! Нито пък е честно да кажем: „Евреите убиха Христос.“ Не! Тази идея е подхранвала ужасно, несправедливо и жестоко антисемитизма в продължение на 2000 години. Исус Христос не Го убиват „евреите“. Виновна е човешката природа. Вашата и моята. Исус Христос умря „за греховете на целия свят“ (1 Йоан 2:2).
Много евреи поздравяват своя Месия. Всичките дванадесет ученици бяха евреи. По време на Петдесятницата, Святият Дух се излива върху евреи. Тогава се кръщават 3000 евреи (Деяния 2:5, 22, 36, 41, 46). Ранната църква в Ерусалим се състои от евреи. Скоро „голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата“ (Деяния 6:7). С изключение на Лука, целият Нов Завет е написан от евреи. Можем да зададем въпроса: „Как да наричаме тази група от ранни еврейски вярващи в Ерусалим – „Израил“ или „църквата“?“ Очевидно е, че те са и двете!
С разширяването на ранната еврейска църва според книгата Деяния се налага повдигането на следните въпроси: „Дали нашият Месия е само за нас? Ами езичниците?“ След като Святият Дух се излива неочаквано върху езичниците (Деяния 10:44, 45) тесногръдието и предразсъдъците бавно започват да се разчупват. Еврейският съвет на вярващите се събира в Ерусалим, за да обсъди въпроса за „евреите и езичниците“ (Деяния 15). Накрая Святият Дух разкъсва мъглата и разкрива на апостолите какво всъщност е било извършено от Исус Христос. Настъпва новият ден. Стената е срутена. Тя е разрушена от кръста!
Години по-късно Павел пише на вярващите езичници: „Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце, в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната стена; която ги разделяше… за да създаде в себе си двата в един нов човек и тъй да направи мир и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста“ (Ефесяни 2:11-16). Тук Павел се изказва пределно ясно. Вярващите „не-евреи“ са били „някога езичници… странни на израилевото гражданство.“ Но „сега в Исус Христос“ евреи и езичници са станали „едно“. Това е истината. Нека излезем от мъглата! Стената е разрушена на кръста!
Павел е запленен от тази тема. Той е написал много за това. „От което, като прочитате, можете да разберете моето проумяване в Христовата тайна, която в други поколения не биде известена на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на неговите святи апостоли и пророци, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло“ (Ефесяни 3:4-6). Тук Павел нарича обединяването на езичници и евреи в „едно и също тяло“ „тайната на Христос“, която „сега“ се открива „чрез Духа“. Тази тайна е много по-важна от от който и да е филм за загадки по телевизията. Павел пише отново: „Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса“ (Галатяни 3:28). Както пасторите казват често по време на бракосъчетаването, „Което Бог е съчетал, човек да не разделя!“ Това сега се прилага за евреите и езичниците в Исус Христос!
Според Новия Завет вярващите евреи и вярващите езичници са вече едно. Те заедно образуват „Авраамово потомство“ (Галтяни 3:29). Сега това е „Божият Израил“ (Галатяни 6:15, 16). Тази „тайна“ се осъществява чрез кръста. Исус Христос я изявява. Когато умира, Той разрушава стената. Помислете за това. Трябва ли християните да строят стена, за чието разрушване Исус имира?
Какво може да се каже за изявлението в Римляни 11:26, че „всичкият Израил ще се спаси“? Някои прилагат този стих да масовото покаяние на еврейския народ при Армагедон. Да, но от контекста се разкрива друго. Когато Павел пише, че „всичкият Израил ще се спаси“ той няма предвид, че в даден момент „всички евреи ще бъдат спасени“. В същата глава той пише: „дано по някакъв начин да възбудя към ревност тия, които са моя плът, и да спася някои от тях“ (стих 14, курсивът е добавен). Павел заявява отново в същата глава: „Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят“ (стих 23).
Вярно е, че „всичкият Израил ще се спаси“. Както обаче научихме в трета глава на настоящата книга, големият въпрос е „Кой Израил?“ Помнете, че „не всички ония са Израил, които са от Израиля“ (Римляни 9:6). Има естествен Израил по плът и има Израил в Духа, който се състои от евреи и езичници, които вярват в Исус Христос. Да се приложи „всичкият Израил“, който „ще се спаси“ за група евреи, които са отделени от църквата, означава да се построи отново стената, за чието разрушение Исус Христос умира!
Кои са тогава „всичкият Израил“ от Римляни 11:26? Отговорът е в контекста. Павел пише: „Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже съм апостол на езичниците, аз славя моята служба, дано по някакъв начин да възбудя към ревност тия, които са моя плът, и да спася някои от тях“ (стихове 13, 14). Павел се надява реакцията на езичниците на неговата проповед за Месия да „възбуди ревност… у някои“ от неговите еврейски съотечественици и да разгледат отново изявленията на Христос. Надеждата е, че това ще доведе „някои от тях“ да повярват в Исус. След това тази обединена група от вярващи евреи и вяравщи езичници ще образува „всичкият Израил“, който ще бъде спасен.
Сега да разгледаме целия контекст. „Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля само докато влезе пълното число на езичниците. И така всичкият Израил ще се спаси, както е писано: Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестивия от Якова; И ето заветът от мене към тях, когато отнема греховете им“ (стихове 25-27). От контекста става ясно, че „всичкият Израил“ в стих 26 е обединена група от вярващи евреи и вярващи езичници, които са отговорили на евангелието. Да се вярва в противното е да се отрича контекста, да се отхвърля „тайната“ и да се изгражда отново стената, за чието разрушение Исус Христос умира.
Всемогъщият Бог казва на Мойсей на планината Синай, че „ако“ израилтяните слушат гласа Му, „тогава“ ще бъдат „Мое собствено притежание… царство свещеници и свят народ“ (Изход 19:5, 6). В първото си послание към вярващите Петър използва същите думи, които Бог изговаря към Израил и ги прилага към църквата. „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде… Вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ“ (1 Петрово 2:9, 10, курсивът е добавен).
В Стария Завет Бог казва „Израил избрания Ми“ (Исая 45:4). В Новия Завет Павел пише „до святите и верните братя в Христос“ в Колос (Колосяни 1:2). След като им припомня, че вече няма „нито гърци, нито евреи“ Павел специално заявява на вярващите, че те са „Божии избрани“ (Колосяни 3:11, 12).
Тук Петър и Павел са на едно и също мнение. И двамата цитират думите, които Бог изговаря в Стария Завет за Израил и ги прилагат за евреите и езичниците, които вярват в Исус Христос! И двамата учат, че вярващите евреи и езичници съставляват „сега Божия народ“ (1 Петрово 2:9, 10; Колосяни 3:11, 12; Галатяни 6:16). „Двата“ са вече „един“ и са „едно тяло“ (Ефсяни 2:14-16; 3:6). Чрез кръста Исус Христос Сам извършва тази тайна брачна церемония. Следователно каквото Бог е съчетал, човек не бива да разлъчва!
Гъстата мъгла на магистралата може да бъде опасна! Последиците от нея често са фатални катастрофи. Както ще видим след малко, ако не излезем от мъглата на лъжите за евреите и езичниците, може да се катастрофираме в Армагедон!