Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ, СТИЙВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 12, ГРЪМ ОТ НЕБЕСНИЯ ХРАМ

„И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон. И седмият ангел изля чашата си върху въздуха и из храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се. И произлязоха светкавици и гласове и гърмове, и стана силен трус“ (Откровение 16:16-18). Веднага след думата „Армагедон“ вниманието ни се фокусира върху „храма на небето“ в следващия стих. После следват гласове, гръмотевици, светкавици и голямо земетресение. Бог определено се опитва да привлече вниманието ни! От контекста става ясно, че гласът на Всемогъщия ни казва „Погледнете нагоре“ към небесния храм!
Третата жаба ни казва да погледнем надолу към третия храм на земята. Тази стратегия се нарича отвличане на вниманието. През 1991 г. по време на операция „Пустинна буря“ съюзниците построяват своите сили на изток от Ирак в Персийския залив. По този начин Садам Хюсеин смята, че атаката ще започне от изток. Съюзниците обаче атакуват от запад! Атаката е успешна, защото Садам не гледа в тази посока. Днес третата жаба прави същото нещо! Тя иска да гледаме в погрешната посока към построяването на третия храм на земята. Ако следваме кресливите й съвети, няма да успеем да научим животоспасяващата истина, която идва от друга посока!
Йоан отново пише: „И отвори се Божият храм, който е на небето и видя се в храма ковчега на Божия завет; и настанаха светкавици и гласове, гърмове и трус и силен град“ (Откровение 11:19). Тук има същата изява на Божията мощ, за която току-що четохме в Откровение 16. Тези фойерверки са свързани с виждането на „ковчега“ в небесния храм. Милиони са гледали филма „Похитители на изчезналия кивот“. В него Индиана Джоунс намира изгубения ковчег на завета. Този филм е измислица, но Откровение е реалност! В резултат на стратегията на отклоняване на вниманието на третата жаба знанието за небесния кивот е изгубено. Не е ли настанало време да възстановим това знание?
Същата проява на Божията сила, описана на два пъти в Откровение, се изявява, когато Всемогъщият идва на планината Синай, за да даде десетте заповеди (Изход 19:16-18; 20:1-17). Десетте заповеди са наречени „плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божий пръст“ (Изход 31:18, вижте още Изход 34:28, 29). След като Мойсей получава плочите, той „слезе от планината и тури плочите в ковчега“ (Второзаконие 10:5). Тъй като плочите са поставени в ковчег, тази специална кутия е наречена „ковчег на свидетелството“ (Изход 40:20, 21).
В Откровение 11:19 се казва: „И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет.“ Вътре в този ковчег се намират десетте заповеди. Това е истината, която Бог иска да видим! Дяволът обаче прави всичко възможно да ни заслепи. Именно затова отклонява вниманието ни. Чрез третата жаба на лъжепророка големият измамник сега се опитва да отклони умовете ни към построяването на трети храм на земята. Защо? Защото в този храм няма ковчег! Ако следваме кресливите му съвети, ще гледаме в погрешна посока, небесният храм ще убегне от погледа ни и така няма да „видим“ настоящото значение на десетте заповеди!
Тайната Вавилон не само че издига стени между евреи и езичници, но също така учи, че десетте заповеди са дадени само на Израил, но не и на църквата! Да, обаче Исус Христос, Създателят на църквата заявява: „Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство, а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство“ (Матей 5:17-19). С тези думи Исус ясно заявява, че трябва да „вършим“ и да „проповядваме“ „заповедите“. Не бива да нарушаваме нито една от тях!
Няколко стиха по-надолу, в Матей 5:27 Исус цитира седмата заповед: „Не прелюбодействай.“ Христос коментира: „Който гледа жена да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“ (Матей 5:28). Тук Исус разкрива духовната дълбочина на седмата заповед, като прилага тази заповед към всички.
След няколко глави Исус укорява фарисеите за измамните им заобикалки на петата заповед. Той им казва: „Така заради вашето предание осуетихте Божията дума“ (Матей 15:6). Тук Исус застава зад десетте заповеди и осъжда онези, които ги нарушават. Днес много така наречени християни поставят Исус в противовес на Божия закон. Нима наистина имат предвид Исус от Новия Завет? Бихме могли да зададем въпроса: „Може ли истинският Исус да се изправи?“
Яков пише на християните: „Защото който упази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже оня, който е рекъл „Не прелюбодействай“, рекъл е и „Не убивай“, тъй че ако не прелюбодействаш, а пък убиеш, станал си престъпник на закона“ (Яков 2:10, 11). Помислете над това. Как е възможно християнин да „стане престъпник“ на закон, който не съществува? Може ли да глобят шофьор, който кара с превишена скорост, в нарушение на закон, който не съществува? Разбира се, че не. Закони за превишаване на скоростта наистина съществуват. Ако не намалим скоростта и не прочетем внимателно думите на Исус и тези на Яков, ще открием, че десетте заповеди все още съществуват и се отнасят за християните!
Павел е пределно ясен в писанията си за това, че християните не се спасяват по закон, но чрез благодатта на Исус Христос. „По благодат сте спасени чрез вяра“ (Ефесяни 2:8). И пак: „Човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона“ (Римляни 3:28). В тези подобни текстове Павел съвсем ясно дава да се разбере, че десетте заповеди продължават да съществуват и имат смисъл. Каква е тяхната цел? Павел заявява: „Чрез закона става познаването на греха“ (Римляни 3:20). И отново: „Не бих познал греха освен чрез закона“ (Римляни 7:7).
Законът е като огледало. Почти винаги когато хората станат сутрин и се огледат в огледалото, те не харесват отражението си! Огледалото обаче е важно нещо. Необходимо ни е да го гледаме! Същото нещо е и с Божия закон. Ако имаме смелост да погледнем към него, може да не ни хареса онова, което видим, но това смущаващо разкритие ще ни помогне да почувстваме нуждата си от Исус Христос. Както е писано: „Така законът стана за нас дете водител да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра“ (Галатяни 3:24).
В Библията се казва: „Христос умря за греховете ни“ (1 Коринтяни 15:3). Какви точно са „греховете ни“? Божият отговор е: „грехът е беззаконие“ (1 Йоан 3:4). Павел пише още: „чрез закона става познанието на греха“ (Римляни 3:20). Когато погледнем към закона, виждаме „нашите грехове“, а щом веднъж ги видим, можем да разберем защо Исус умря на кръста! Преди две хиляди години извън Ерусалим на кръста върху хълма, наречен Голгота, Исус Христос преживява всичките ни грехове от нарушаването на десетте заповеди! „Нашите грехове“ нахлуват в ума Му и разбиват сърцето Му! Чрез безкрайната си любов към нас Исус плаща пълната цена за нашето нарушаване на Великите десет! Това е истината. Исус Христос умира на Голгота защото бяхме нарушили десетте заповеди, дадени на Мойсей на планината Синай!
Бог дава „друг закон“ на планината Синай, който се отнася за земното светилище и жертвоприношението на животни. Този закон съдържа „жертви и приноси и всеизгаряния… които се принасят според закона“ (Евреи 10:1, 8). Според Павел именно този „закон със заповедите, изразени в постановления“ образуват „средната стена, която разделя“ евреи и езичници (Ефесяни 2:14-16). Когато Исус умира, Той „направи да престане жертвата“ (Даниил 9:27). Законът за жертвоприношенията не представлява десетте заповеди. Великите десет са вечни, написани са върху камък и все още се намират в ковчега в небесния храм (Откровение 11:19). Съвременният Вавилон, който означава „бъркотия“ не само че е изградил стена между евреи и езичници, но и погрешно е приковал десетте заповеди на кръста!
„Бог не е Бог на безредица“ (1 Коринтяни 14:33). За да преодолеем хитростите на съвременния Вавилон, трябва да приемем думите на Исус (Матей 5:17-19), на Павел (Римляни 3:19, 20; 7:7, 12, 13), на Яков (Яков 2:10-12) и на Йоан (1 Йоан 3:4) по отношение на валидността на десетте заповеди. Трябва да погледнем честно Великите десет и да разберем, че сме грешници. След това, като изгубим самоувереността си, трябва да се покаем от греховете си и да се доверим напълно на кръвта, заслугите и достойнството на Исус Христос! Само тогава можем да получим обещанието за пълно прощение на всичките си грехове. Както е писано: „Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоан 1:9). Исус ни обича. Ако Му имаме пълно доверие, Той ще ни прости напълно!
Чрез вяра в Исус вярващите „получават дара на Святия Дух“ (Деяния 2:38). Той е наречен „Духът на истината“ в Йоан 16:13. Духът на истината е като миниатюрна атомна бомба, която може да разруши греха и заблудата в нашите сърца! Чрез силата на Духа вярващите могат по свръхестествен начин да пазят десетте заповеди. Павел пише: „За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по Дух“ (Римляни 8:4). Святият Дух също така влага в сърцата ни нежната любов на Исус Христос (Римляни 5:5). Исус казва: „Ако ме обичате, ще пазите заповедите Ми“ (Йоан 14:15, курсивът е добавен).
Това ни поставя в сърцето на проблема, който ще раздели накрая Божия духовен Израил от Тайната Вавилон. Проблемът е любовта на Исус Христос, която се изявява на практика чрез пазенето на десетте заповеди! В Откровение 14 този проблем е представен символично, като се казва, че се прогласява по целия свят от третия ангел: „И трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас“ „Тук е нужно издържането на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус“ (Откровение 14:9, 12). Същият проблем е повторен и в Откровение 22:13-15. Този проблем ще бъде разбран от всички, които победят стратегията на отвличане на вниманието на третата жаба, които гледат към правилния храм и които видят небесния ковчег на завета (Откровение 11:19).
Скъпи приятелю, истинският „Божий Израил“ (Галатяни 6:16) ще гледа към истинския „храм на Бога“ (Откровение 11:19) и ще пази „заповедите на Бога“ (Откровение 14:12) чрез Исус Христос. Нека не позволяваме на третата жаба да ни отдалечи от третата ангелска вест и да ни насочи към третия храм, в който няма ковчег!