Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ, СТИЙВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 13, НАИСТИНА 144 000 ИЗРАИЛТЯНИ

„Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божите заповеди и държат свидетелството за Исус“ (Откровение 12:17). „Тук е нужно издържането на светиите, на тия, които пазят Божите заповеди и вярата в Исус“ (Откровение 14:12). Както „остатъкът“ от древния Израил излиза от Вавилон и построява втория храм (Агей 1:12) така и последният „остатък“ от духовния Израил излиза от съвременния Вавилон, за да пази Божите заповеди, които са в ковчега в небесния храм. (Откровение 11:19).
В пророчеството за този последен остатък се казва, че са 144 000 (Откровение 14:1-5). За тях пише, че идват от „всичките племена на израилтяните“ (Откровение 7:4). Означава ли това, че те са буквални евреи? Милиони хора мислят така. Някои известни учители уподобяват тази група на „140 000 еврейски „Били-Грейъмовци“, които ще евангелизират света по време на скръбта. Дало обаче това е правилно? Вече видяхме какво пише Павел, че евреите и езичниците са сега „едно“ и са част от „същото тяло“ чрез Исус Христос (Ефесяни 2:14; 3:4-6). Нима последната книга на Библията противоречи на думите на Павел? Издига ли Откровение стена между евреи и езичници, която Исус Христос събаря на кръста? Разбира се, че не.
Нека да си сложим „новозаветните очила“ и да погледнем внимателно. За 140 000 се казва, че стоят на „планината Сион“ заедно с Исус Христос (Откровение 14:1). Планината Сион е мястото, върху което е разположен Ерусалим. Но в Откровение „планината Сион“ не се отнася за никаква планина от Близкия изток. Йоан пише: „И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина и показа ми светия град Ерусалим, който слизаше от небето от Бога“ (Откровение 21:10). Както Йоан е „в Духа“, така и ние трябва да бъдем „в Духа“, за да видим истината за планината Сион и за 140 000. Павел пише на вярващите: „Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим… при събора на първородните, които са записани в небесата“ (Евреи 12:22, 23). Тук планината Сион е мястото, където стои новият Ерусалим. Това е домът на църквата. Това е мястото, където Йоан вижда 144 000!
В Новия Завет Яков пише посланието си „до дванадесетте разпръснати племена“ (Яков 1:1). Кои са тези дванадесет племена? В следващото изречение Яков ги нарича „братя мои“. След това им пише за „изпитването на вашата вяра“ (Яков 1:3). Това означава, че тези „дванадесет племена“, на които Яков пише като едно тяло, са вярващите в Исус Христос! В същото послание той съветва хората от тези „дванадесет племена“, които са болни, да „повикат църковните презвитери“ за специална молитва (Яков 5:14). Става ясно, че за Яков „дванадесетте племена“ са част от църквата!
144 000 „следват Агнето където и да отиде“ (Откровение 14:1, 4). Това са християни, които обичат Исус. Те „не са се осквернили с жени, защото са девственици“ (Откровение 14:4). Това не означава, че 144 000 се състоят от буквални евреи, които не са женени или са ергени! Не! Това би било проповядване на масово безбрачие, което Павел нарича „бесовски учения“ в 1 Тимотей 4:1, 3. Във 2 Коринтяни 11:2 Павел също използва думата „девица“, като я прилага към църквата! Какво означава, че 144 000 не са се „осквернили с жени“? Има се предвид символичната жена от Откровение 17.
„Атомната“ истина е, че 144 000 представляват последния остатък на Божия Израил по Дух, който се състои от евреи и езичници, които не са се „осквернили“ от измамите и лъже пророчествата на майката Тайна Вавилон и дъщерите й (Откровение 17:5). В Откровение за тях се казва, че идват от „всички племена на израилтяните“, защото в процеса на напускане на съвременния Вавилон и на всичките заблуди те са преминали през подобна „борба“ с Бога както Яков, когато Господ променя името му на Израил в Битие 32!
В началото на тази книга забелязахме, че името „Яков“ буквално означава „измамник“ или „мошеник“. Това име е подходящо описание на характера му. Яков открадва последното благословение на баща си от брат си Исав. Той лъже преднамерено Исак три пъти (Битие 27:19-24). Като последица на нечестивата му измама той е изгнаник в продължение на 20 години. На път за вкъщи Яков открива, че Исав идва срещу него 400 мъже (Битие 32:6). Изпълнен с вина, срам и ужас, Яков предполага, че ще умре заради греха си.
Тогава идва самотната нощ на борбата с Божият Ангел. Накрая, малко преди изгрева на слънцето, Яков се предава, покайва се за греха си и се вкопчва в небесния посланик с думите: „Няма да те пусна да си отидеш докато не ме благословиш“ (Битие 32:26). Тогава Ангелът му отговаря: „Няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил“ (стих 28). Чрез покаяние, смирение и вяра Яков побеждава своето измамно естество. Бог му дава ново сърце, ново име и нов характер. Той е спечелил победата!
Същото това преживяване, която преобразува Яков в „духовния Израил“, е необходимо за създаването на 144 000! Тази мисъл наистина е дълбока. Това прозрение е по-важно от откриването на Титаник през 1985 г. То се отнася за нас. По природа ние сме като Яков – грешни, хитреци и измамници. Може би докато сте чели тази книга сте открили шокиращата истина, че сте заблуждавали други хора за библейските пророчества. Мисълта е ужасяваща! В Библията се казва: „Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан и който издиша лъжи няма да избегне“ (Притчи 19:5). Както Исав идва да посрещне Яков, така и Всемогъщият Бог ще дойде да посрещне Тайната Вавилон и да я накаже за лъжите й (Откровение 18:8). Онези, които „обичат лъжата и лъжат“ ще останат извън новия Ерусалим (Откровение 22:15). Краят на „всички лъжци“ ще бъде в огненото езеро (Откровение 21:8). Истината за тези израелски проблеми е въпрос на живот и смърт!
Исус Христос ни обича! На грозния кръст Той се мъчи, страда, проля кръвта си и умира за всичките ни грехове, включително и за греховете ни на измама! След това възкръсна от мъртвите и се възнесе на небето. Сега като наш Велик Първосвещеник в небесния храм Исус Христос ни дава книгата Откровение да ни научи истината! В настоящия момент Добрият Пастир ни умолява да оставим лъжите на Тайната Вавилон преди да е станало късно. „Излезте от нея, люде Мои“ е Неговият последен призив от небето (Откровение 18:4, 8). Скоро съвременният Вавилон ще „изгори в огън, защото могъществен е Господ, който я съди“ (Откровение 18:8).
Това е нашата нощ на духовна борба! Скоро нощта ще свърши. На зазоряване небесният Вестител докосва бедрото на Яков (Битие 32:24, 25). Тогава самоувереността на Яков е пречупена окончателно. Тогава той се вкопчва за живота си в Божия Ангел. Така може да бъде и с нас. Според библейското пророчество живеем във времето на „зазоряването“. Исус Христос идва скоро! О, дано Учителят ни докосне сага и да ни прекърши! Дано Святият Дух да взриви всичката ни гордост! Нека се вкопчим в Исус заради живота си и да кажем: „Няма да Те пусна, докато не ме благословиш!“
Както Яков, когато се смирим, когато се покаем от греховете си и се поставим в пълна зависимост от Божията милост, Царят на Израил няма да ни изостави. Ако се държим с проста вяра за Исус Той непременно ще ни прости, ще ни промени и ще ни даде ново име. Чрез вяра можем да чуем Учителят да казва: „Няма да се именуваш вече Яков, но Израил, защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил“ (Битие 32:28). Исус Христос е истинският потомък на Авраам. Той е Победителят! Чрез вяра в Него Бог ни води в „победително шествие в Христос“ (2 Коринтяни 2:14). Чрез Исус можем да избегнем капаните на Тайната Вавилон. Чрез Божията благодат всеки от нас може да стане като Яков „духовен Израил“.
В Бибилята изрично се казва за 144 000: „И в устата им не се намери лъжа [измама], те са непорочни“ (Откровение 14:5). Подобно на Натанаил те са „истински израилтяни, в когото [които] няма лукавщина“ (Йоан 1:47). Те са победили Тайната Вавилон, неговите измами и лъже пророчества. 144 000 са като Яков. Те са превъзмогнали своето собствено измамно естество чрез благодатта на Исус Христос!
Горният текст в Откровение 14:5 за 144 000 има своите корени в Стария Завет. „Останалите от Израиля няма да беззаконстват, нито да лъжат, нито ще се намери в устата им измамлив език“ (Софоний 3:13, курсивът е добавен). Така последният остатък на Израил ще се състои от хора, които ще говорят истината. Те трябва да бъдат едно с Исус Христос, който е „истината“ (Йоан 14:6). Те трябва също така да бъдат водени от „Духа на истината“ (Йоан 16:13). Съставен от евреи и езичници, които вярват в Месия, те представляват Божия последен Израил в Духа. По мое лично мнение числото „144 000“ е символично. Независимо дали е буквално, или символично, аз се надявам всички „да бъдем в това число, когато светиите влязат на небето.“ (б.пр. – цитат от популярна американска песен).
Тази книга се нарича „Разобличаване на заблудата за Израил“. Нейната цел не е да пропагандира антисемитизъм срещу еврейския народ или да засегне християните, които искрено вярват в Библията. Напротив, нейната цел е да просветли умовете и да спаси душите. В настоящия момент християнската църква е пълна с огромно неразбиране на пророчествата, което не е в хармония с Исус Христос и Новия Завет. За доброто на всички това избухване трябва да се осъществи!
Ако са ви карали да вярвате, че пророчествата в книгата Откровение се отнасят за плътския Израил, трябва да се свали маската от тези лъжи. Ако са ви учили, че изявлението на Откровение за Ерусалим, за планината Сион, за храма, за Гог и Магог, за Вавилон и за реката Ефрат се отнасят за буквалните места в Близкия изток, тези грешки трябва да се разбият. Ако сте приели идеята, че един ден Антихристът ще влезе в построения трети еврейски храм по време на последния период от седем години на скръб, тази фалшива теория трябва да се пръсне. Ако честни хора са ви убедили, че Армагедон се концентрира около Русия, Китай и съвременната държава Израел, то някой трябва да натисне бутона, на който пише: „Разрушаване на глобалната измама.“ Време е да избягаме от всички жаби и басни!
Всяка една от тези „непотопяеми“ теории скоро ще се сблъска с айсберга при Армагедон. Всички подобни лъжи ще потънат също като Титаник! „Напуснете кораба“ е викът на нашия Капитан! „Излезте от нея, люде Мои“ апелира Освободителят, който ще пристигне скоро (Откровение 18:4). Вместо да гледаме към земния хълм на храма в Близкия изток нека насочим вниманието си към небето, където сега нашият любящ Първосвещеник принася кръвта Си в наша полза. Исус е истинският Израил, потомъкът на Авраам (Исая 41:8; Галатяни 3:16). „Ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание“ (Галатяни 3:29). Никога не забравяйте тези думи!
Дано Бог ни помогне всички да бъдем сред последния остатък на духовния Израил, за който е писано: „Тук е нужно издържането на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус“ (Откровение 14:12). Дано думите на Павел да се приложат за нас: „Вие обаче не сте плътски, но духовни“ (Римляни 8:9). Нека да живеем в Духа и да тълкуваме пророчеството според Духа. Чрез любовта и милостта на Исус Христос нека всеки един от нас да стане „истински израилтянин, в когото няма лукавщина“ (Йоан 1:47).
Моля ви да споделите тази истина с другите. Исус може да ви използва да натиснете червения бутон.
Днес буквално милиони хора, които изучават библейските пророчества са насочили погледа си към Ерусалим, и то в момента, по цялата земя. Християните говорят за съвременната държава Израел, за постояването на трети еврейски храм и за последната битка, наречена Армагедон, в която ще участват Русия, Китай и евреите. Къде е истината? Дали книгата Откровение наистина има предвид Близкия изток?
Книгата „Разобличаване на заблудата за Израил“ прилича на пускане на атомна бомба върху пророческите тълкувания на голяма част от християнския свят. Нейната вест може да спаси живота ви!

Стийв Уолбърг има необходимата подготовка, за да се заеме с темата за Израил и библейските пророчества. Той е евреин от Лос Анджелис и в продължение на много години провежда семинара „Удивителни факти за библейските пророчества“ в Русия, Канада, Нова Зеландия, Пакистан и много градове в Америка. Бил е в Израел и в много държави от Европа. Като талантлив говорител Стийв е научил хиляди хора колко е важно да познаваме Исус Христос, Месия, и да разбираме книгата Откровение.