Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА ИЗРАИЛ, СТИЙВ УОЛБЪРГ, ГЛАВА 5, ЗАБЛУДАТА ЗА „СЕДЕМДЕСЕТАТА СЕДМИЦА“ ОТ ДАНИИЛ

През 1945 г. след месеци на мъчително обмисляне президентът Хари Труман решава да хвърли атомна бомба над Япония. Хубава или лоша, крайната цел на решението му е била да прекрати Втората световна война и да предотврати смъртта на милиони хора. На 6 август в Хирошима пада бомба, наречена „Малкото момче“. След три дена в Нагазаки пада друга бомба с името „Дебелият човек“. Почти 130 00 души са били изпарени мигновено. Мнозина спорят дали е било правилно, или не, да се пускат тези бомби. Според хората, които са взели решението, това е било за добруването на Америка.
Скъпи приятелю, необходимо е Божията бомба на истината да падне върху гигантската пророческа измама за добруването на целия евангелски свят. Време е да пуснем „Малкото момче“. Ще запазим „Дебелият човек“ за по-нататъшните глави.
В Библията се казва: „И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът“ (Даниил 9:27).
Чували ли сте някога за „седем години на голяма скръб“? Цялата идея се корени в две думи от горното изречение! Двете думи са „една седмица“. По общо мнение периодът от „една седмица“ се прилага към последния период от седем години на голяма скръб в края на времето. В момента по цялата планета Земя в книги, в списания, във видео материали, по радиото, на семинари, по Интернет и на конференции за библейски пророчества християните говорят за събития, които са уверени, че ще се случат по време на тези последни седем години на скръб.
Според общоприетото тълкуване на Даниил 9:27 думата „той“ се отнася за бъдещия Антихрист, който ще направи завет или мирен договор с евреите по време на тези последни седем години на скръб. „В половината“ на тази скръб Антихристът ще бъде причината за „престанат жертвата и приносът“. За да може жертвата да престане, тя трябва да започне да се принася отново. Следователно според безброй съвременни интерпретации третият еврейски храм трябва да бъде възстановен на хълма на храма в Ерусалим.
Популярното християнско списание „Ендтайм“ отразява следното настоящо становище: „Три и половина години след потвърждаването на завета [от Антихриста] третият храм на евреите трябва да бъде възстановен и жертвата и приносът да започнат да се принасят. Знаем това, защото в Даниил 9:27 се казва, че в средата на тези седем години Антихристът ще направи да престанат жертвата и приносът.“1
Голяма част от християнския свят сега е погълнат от ожесточени дебати за това дали Исус ще се върне за Своята църква преди седемте години (pre-tribulation view), в средата на седемте години (mid-tribulation view) или след седемте години (post-tribulation view). Най-експлозивният въпрос, който малцина си задават, трябва да бъде „Дали наистина ‘седемгодишният период на скръб’ в края на времето е правилно тълкуване на Даниил 9:27?“
Исторически погледнато протестантските учени изобщо не са прилагали Даниил 9:27 към бъдещ период на скръб! Нито са смятали, че думата „той“ се отнася за Антихриста. Напротив, смятали са, че това е Исус Христос! Забележете какво се казва в световно известния библейски коментар на Матю Хенри за Даниил 9:27: „Като представя Себе Си за жертва веднъж завинаги той [Исус] слага край на всички левитски жертвоприношения.“2 В друг известен библейски коментар, написан от Адам Кларк, се казва, че по време на „периода от седем години“ Исус ще „потвърди или ратифицира нов завет с човечеството.“3 Накрая, в друг уважаван стар коментар се заявява: „Той ще потвърди завета – Христос. Потвърждението на завета е определено за Него.“4
Следните десет точки представят логически и убедителни доказателства, че тази „една седмица“, която се споменава в Даниил 9:27 изобщо не се отнася за някакъв бъдещ период на скръб. Този велик пророчески период определено е бил изпълнен в миналото!
1. Цялото пророчество от Даниил 9:24-27 се отнася за период от „седемдесет седмици“. Този период се отнася за един цялостен, последователен период от време. Това пророчество е трябвало да започне по време на царуването на Персия и да приключи по времето на Месия.
2. Логиката изисква седемдесетата седмица да следва непосредствено след 69-ата седмица. В противен случай тя не може да бъде правилно наречена седемдесета!
3. Не е логично да се вмъква период от 2000 години между 69-ата и 70-ата седмица. В самото пророчество няма никакъв намек за това. Няма промеждутък и между първите седем седмици и следващите ги 62 седмици. Защо да се вмъква такъв между 69-ата и 70-ата седмица?
4. В Даниил 9:27 не се казва нищо за седемгодишен период на скръб или за някакъв Антихрист.
5. Централното място на това пророчество заема Месия, а не Антихрист. Съвременните тълкувания прилагат израза „людете на княза“, който ще дойде „да погуби града и светилището“ (стих 26), за Антихриста. Текстът обаче не казва това. В миналото това изречение се е прилагало към римляните, които под ръководството на Тит наистина „разрушават града и светилището“ през 70 г. сл. Хр.5
6. „Той ще потвърди завет.“ Исус Христос идва да „утвърди обещанията, дадени на бащите“ (Римляни 15:8). Никъде в Библията не се казва, че Антихристът ще потвърди завет с когото и да било! Думата“завет“ винаги се прилага за Месия и никога за Антихриста!
7. „И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица.“ Исус казва: „Това е Моята кръв на Новия завет, която се пролива за мнозина“ (Матей 26:28). Исус използва същите думи, защото знае, че изпълнява Даниил 9:27!
8. „А в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът.“ Седемдесетата седмица започва от 27 до 34 г. сл. Хр. След три и половина години служба Христос умира в 31 г. „в средата на седмицата“ В момента на Неговата смърт „завесата на храма се раздра на две отгоре до долу“ (Матей 27:51). Тази Божествена изява означава, че от този момент нататък жертвоприношенията престават да имат стойност. Великата Жертва е вече принесена!
9. „И един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите.“ Исус ясно прилага тази „мерзост, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил“ (Матей 24:15), за времето, когато Неговите последователи трябва да бягат от Ерусалим преди разрушаването на втория храм през 70 г. сл. Хр. Исус казва на дванадесетте си ученици: „А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски [римскте армии, ръководени от Тит], това да знаете, че е наближило запустяването му“ (Лука 21:20, курсивът е добавен). Учениците наистина „видяха“ тези събития. Последните думи на Христос към фарисеите от втория храм са: „Ето, вашият дом се оставя пуст“ (Матей 23:38). Пророчеството на Даниил за „запустяването“ на Ерусалим се изпълнява в 70 г. сл. Хр. Исус ясно разбира това.
10. Гавриил казва, че пророчеството за седемдесетата седмица се отнася специално за еврейския народ (Даниил 9:24). От 27 до 34 г. сл. Хр. учениците отиват само „при изгубените овци на израилевия дом“ (Матей 10:6). В края на 70-ата седмица, през 34 г. сл. Хр. Стефан е убит с камъни от еврейския синедрион (Деяния 7). След това евангелието започва да се разнася сред езичниците. В Деяния 9 Савел става Павел „апостолът на езичниците“ (Римляни 11:13). След това в Деяния 10 Бог дава на Петър видение, в което разкрива, че е настанало времето да се проповядва евангелието на езичниците (Деяния 10:1-28). Прочетете още Деяния 13:46.
Експлозивното доказателство е поразително! Точка по точка събитията на седемдесетата седмица вече са били изпълнени в миналото! Следните осем думи от Даниил 9:27: „потвърди… завет… мнозина… средата… жертва… престане… мерзост… запустение“ намират пълно изпълнение в Исус Христос и в ранната християнска история.
Една от причините, поради които еврейската нация като цяло не успява да приеме Месия, е в това, че нейните лидери и учени не успяват правилно да изтълкуват пророчеството за 70-ата седмица. Те не успяват да видят в Исус Христос Месия, който умира в средата на седемдесетата седмица. Същото нещо става и днес! Удивително е, че искрени християнски учени тълкуват погрешно същото това пророчество.
Цялата теория за „седем годишния период на голяма скръб“ е една голяма илюзия. Би могла да се впише в историята като най-голямото евангелско погрешно тълкуване на 20 век! Може да се сравни с голям, дебел, горещ въздушен балон. Вътре няма нищо, само въздух. Веднага щом като Даниил 9:27 се разбере вярно и теорията за него се допре до топлийката на истината, балонът ще се пукне. Истината е, че никъде в Библията няма текст, който да показва, че има „седемгодишен период на голяма скръб“. Ако го търсите, ще завършите като Понс Делеон, който неуморно търсил прочутия фонтан на младостта, но никога не го намерил.
Настоящите дебати и огромно объркване относно различното време, през които се смята, че Исус ще дойде представляват една димна завеса на врага, която скрива действителния въпрос. Кой е истинският въпрос? Ще разберем след малко, когато проучим какво се казва в Откровение за Израил, за храма, за Великия Вавилон и за Армагедон.