Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Ръководни принципи – 136 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ръководни принципи – 136 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сърцето принадлежи на Исус. Той е платил безкрайна цена за душата; и ходатайства (се застъпва, посредничи) пред Бог Отец като наш ходатай (посредник), пледирайки не като молител, но като победител, който проявява правата си над тези, които са Негови. В състояние е да спасява напълно, защото всякога (винаги) живее, за да ходатайствува за нас. Младото сърце е скъпоценно приношение – най-ценния (скъпия) дар (подарък), който може да бъде представен (принесен) на Бога. Всичко, което сте, всички способности, които притежавате идват от Бога като свят кредит (нещо поверено за съхранение), за да Му бъде върнато обратно пак като (във вид на) доброволно, свято приношение. Не можете да дадете на Бога каквото и да било, което Той преди това да не ви го е дал. Затова, когато сърцето се отдаде на Бога, на Него Му се дава един дар, който Той е изкупил и е Негов собствен.
Много неща претендират за времето, чувствата и силата на младежите. Сатана счита младите за своя собственост и голям брой от тях му служат с всичките си способности, с всичките си таланти, които притежават. Светът претендира за сърцето; но това сърце принадлежи на този, който го е откупил. Ако бъде отдадено на света, то ще се изпълни с грижи, скръб и разочаровани надежди; ще стане нечисто и покварено. Най-лошият вид грабеж е – да дадете на света сърдечните си чувства и служба, защото те принадлежат на Бога. Не можете да спечелите (Не можете да имате полза) от отдаване сърцето (живот) на търсене удоволствия.
Врагът на младежите е приготвил всякакъв вид удоволствия, за (при) всички условия (положения, състояния) на живота; и те не се представят само в гъсто населените (многолюдните) градове, но и във всяко място населено от човешки същества. Сатана обича да си осигури младежите да стоят в неговите редици като войници (да си осигури младежите за войници в неговите редици). Този архипрестъпник знае с какъв материал има да борави; и затова е проявил адската (пъклената) си мъдрост за измислянето на обичаи и удоволствия за младите, които ще отделят чувствата (ще откъснат любовта) им от Исус Христос…

Блудният син
Урокът за блудният син е даден за наставление на младите. В своя живот на удоволствие и отдаване на греховни наклонности, той пропилява своя дял от наследството в разпуснат живот. Остава без приятели и в чужда страна; облечен в дрипи, гладен, копнеещ дори за рошковите, с които хранят свинете. Последната му надежда е да се върне, покаян и смирен, в бащиния си дом, където е добре дошъл, простен, възстановен в сърцето на своя баща. Много младежи постъпват така, както направи той, водейки безгрижен, обичащ удоволствията (сластолюбив, отдаден на удоволствията), прахоснически (разсипнически) живот, изоставили източника на живота вода, извора на истинското удоволствие и изсичайки за себе си пропукани кладенци (щерни, цистерни), които не могат да държат вода.

Божията благодатна покана
До всеки младеж достига Божията покана: “Синко мой, дай сърцето си на Мен; ще го опазя чисто; ще задоволя неговите копнежи с истинско щастие”. Бог обича да прави младежите щастливи и ето защо иска те да Му дадат сърцето си да го пази, та всички дадени от Бога способности на тяхното същество да бъдат запазени в жизнено здраво състояние. Те са съхранители на Божият дар на живота. Той прави сърцето да бие; дава сила на всяка способност. Чистото удоволствие не принизява ни един от Божиите дарове. Когато търсим удоволствия, които отделят чувствата ни от Бога, съгрешаваме против собствените си тела, съгрешаваме и против Бога. Младежите трябва да имат предвид, че са поставени в света на изпит (на различни изпитания), за да се види дали имат характери, които са подходящи те да живеят с ангели.
Когато вашите другари ви увещават да тръгнете в пътища на порок (порочност) и глупости, и всичко около вас ви изкушава да забравите Бога, да унищожите способностите, които Бог ви е поверил и да принизите (унизите, унижите) всичко, което е благородно във вашето естество, СЪПРОТИВЕТЕ ИМ СЕ. Помнете, че сте Господна собственост, купени със скъпа цена, страданията и агонията на Божия Син…
Господ Исус изисква да Му служите. Той ви обича. Ако се съмнявате в любовта Му, погледнете Голгота. Светлината, излъчваща се от кръста (Излъчващата се от кръста светлина) ви показва величието на онази любов, която език не може да опише (изрази). “Който пази заповедите Ми, той е който Ме люби.” Трябва да се запознаем чрез прилежно изучаване с Божиите заповеди; и след това да покажем, че сме Негови послушни синове и дъщери.

Обкръжени от Божиите милости
Във всеки един момент сте заобиколени от Божиите милости; и би било от полза за вас да поразмислите, как и откъде идват всеки ден вашите благословения (благословенията над вас). Нека скъпоценните Божии благословения пробудят благодарност във вас. Не можете да изброите благословенията на Бога. Проявената към вас постоянна любов, защото те са тъй многобройни както освежаващите капки на дъжда. Облаци на милост са надвиснали над вас и са готови да закапят над вас. Ако оценявате стойността на дарбата на спасението, всеки ден ще бъдете чувствителни към (ще изпитвате) освежението, закрилата и любовта на Исус; ще бъдете водени в пътя на мира.
Разгледайте славните Божии неща в природата и нека сърцето ви се излее в благодарност към Дарителя. Много е полезно за ума изучаването на книгата природата. Не бъдете неблагодарни и неспокойни. Отворете очите на разума си; вижте красивата хармония на Божиите закони в природата и се изпълнете с вълнение и почитание към вашия Творец, върховният Управител на небето и земята. Вижте Го чрез окото на вярата, как се надвесва над вас с любов, казвайки ви със съчувствие (казвайки ви състрадателно): “Сине мой, дъще моя, дай Ми сърцето си”. Предайте се на Исус и тогава с благодарни сърца можете да кажете: “Зная, че изкупителят ми е жив”. Вярата ви в Исус ще ви даде сила да изпълните всяко ваше намерение и да заздравите характера си.
Всичкото ви щастие, мир, радост и успех в този живот са зависими от истинската, доверчива вяра в Бога. Тази вяра ще пробуди истинско послушание към Божиите заповеди. Вашето познаване на Бога и вяра в Него е най-силното въздържане (обуздаване) от всяка лоша практика и мотивът за (вършенето на) всяко добро.
Вярвайте в Исуса като такъв, Който прощава греховете ви, Който иска да бъдете щастливи в жилищата, които е отишъл да приготви за вас. Той иска да живеете в Неговото присъствие; да имате вечен живот и корона на слава (“Младежки наставник”, 5 януари 1887 г.).