Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Свидетелството за Исус или Духът на пророчеството от книгата Откровение – Семинар върху пророчествата – Лекция 22 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

В последната глава се занимавахме с въпроса за истинската църква. Разбрахме, че Църквата на Остатъка – точно както първоначалната Божия църква – ще пази заповедите. Разбрахме, също така, че тя ще разнесе Тройната ангелска вест от Откр. 14 глава по целия свят. След това – в Откр. 12:17 прочетохме, че тя ще има “свидетелството за Исус”. – “Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.” Какво представлява свидетелството за Исуса? Откр. 19:10 – “Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми рече: Недей! Аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса. Поклони се Богу, защото Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса.” Както вече изследвахме, това означава всички старозаветни и новозаветни пророци, както и самата дарба на пророчестовото. След като “свидетелството за Исус” е един от белезите на Църквата на Остатъка, можем да направим заключението, че Духът на пророчеството ще бъде част от истинската църква.
Като се замислим над този въпрос, виждаме, че през последните години се надигна небивал интерес към съвременните пророци. Повече от 2000 водещи американски вестници си имат специални рубрики за предсказания. Книги по предсказателство, модерни пророци, Ню Ейдж и астрология се продават в милиони екземпляри всяка година. И както се случва с всяка истинска дарба, и тази е многократно фалшифицирана от Сатана. Самият факт, че съществуват толкова много имитации трябва да ни подскаже, че съществува и някаква истинска оригинална дарба! Христос предупреди срещу появата на лъжепророци в Мат. 24:24 – “Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят – ако е възможно – и избраните.” и в Мат. 7:15 – “Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.” Един от белезите, по които разпознаваме, че живеем в последното поколение, са стотиците фалшиви пророци, астролози и ексрасенси, които ни заобикалят.
Въпреки това, Библията дава кристално ясни признаци, по които да различите истинските от фалшивите. –
1Йоан 4:1 – “Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.”
1Сол. 5:19-21 – “Духа не угасвайте. Пророчествата не презирайте. Всичко изпитвайте. Дръжте доброто.” Бог казва: “Изпитвайте ги!”, “Проверявайте ги!” Той ни е оставил няколко сигурни критерии за проверка, по които да можем да определим кои пророци са истински.
Библията ни учи, че дарбата на пророчеството ще бъде активно действаща дарба в църквата до края на времето. Еф. 4:8,11-13 – “Затова казва: Като възлезе нависоко, плени плен и даде дарове на човеците…
И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители – за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота.”
Разглеждайки тези дарби, виждаме, че повечето от тях са нещо обичайно за днешните църкви. Но, обърнете внимание на втората дарба. Пророци! Едва ли има цръква днес, която да твърди, че има тази дарба. Защо липсва тя? В края на краищата, би трябвало да действа заедно с всички останали до края на времето! Първата църква със сигурност я притежаваше. Деян. 13:1 – “А в антиохийската църква имаше пророци и учители – Варнава; Симеон, наречен Нигер; киринеецът Луций; Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирода и Савел.” В Деян. 21:9 четем още: “А той имаше четири дъщери – девици, които пророкуваха.” Както виждате, Бог е използвал както мъже, така и жени като пророци в църквата.
Защо, тогава, пророците сякаш са изчезнали от църквите? За да отговорим на този въпрос, трябва да върнем за малко към Стария Завет. Това, което правеше Бог за Своя народ в Стария Завет, това прави и в Новия, това ще прави и до края на времето. В Ер. 26:4-6 Бог представи две изисквания към Своя народ – “И да им речеш: Така казва Господ – Ако не Ме послушате да ходите в закона Ми, който посталих пред вас, да слушате думите на слугите Ми пророците, които пращам при вас като ставам рано и ги пращам (но вие не послушахте), тогава ще направя тоя дом като Сило и ще направя тоя град предмет, с който всичките нарид на света ще кълнат.” Да спазвате закона и да слушате пророците. Тези две неща – законът и пророците – винаги вървят ръка за ръка. Ако Божият народ се отвърнеше от закона, Бог отдръпваше дарбата на пророчеството. Можем да прочетем за един случай, когато това стана в Пл. Ер. 2:9 – “Портите й затънаха в земята, Той сломи и строши лостовете й; царят и първенците й са между езичниците, дето законът го няма и пророците й не получават видение от Господа.” Нямаше видение, защото законът не се спазваше. Езек. 7:26 съдържа същото предупреждение – “Бедствие след бедствие ще дохожда и слух след слух ще пристига. Тогава ще поискат видение от пророк, но поуката ще се изгуби от свещеника и съветът от старейшините.” Още един текст илюстрира това: Езек. 20:3 – “Сине човешки, говори на израилевите старейшини и кажи им: Така казва Господ Йеова – Да се допитате до Мене ли сте дошли? Заклевам се в живота Си – казва Господ Йеова – не приемам да се допитате до Мене.” Защо Бог не желаеше да разговаря с тях? Да прочетем стихове 8,12,13 – “Те, обаче, въстанаха против Мене и не искаха да Ме послушат. Не отхвърлиха всеки мерзостите си, които бе поставил пред очите си, нито оставиха египетските идоли. Тогава рекох да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях всред египетската земя… Дадох им и съботите Си – да бъдат знак между Мене и тях – за да познаят, че Аз – Господ ги освещавам. Но израилевият дом въстана против Мене в пустинята, не ходиха в повеленията Ми, но отхвърлиха съдбите Ми, които – като извършва човек, ще живее чрез тях – и твърде много оскверниха съботите Ми. Тогава рекох да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги изтребя.” Бяха нарушени две от Божиите заповеди и поради тази причина Бог не желаеше да разговаря с тях чрез пророците.
Сега вече сме готови да отговорим на въпроса защо липсва днес дарбата на пророчеството. Дарбата на пророчеството в християнската църква започна постепенно да отмира веднага след като законът започна да бъде променян и пренебрегван. Ето защо, повечето християнски църкви днес не притежават тази дарба и не вярват в нея.
Но сега, когато законът и покорността към него са отново възстановени, Бог отново връща дарбата на пророчеството. Не казва ли Откр. 12:17 точно това? – “Пазят Божия закон и имат свидетелството за Исус – Духа на пророчеството”.
Щастлив съм да ви заявя, че всички Божии дарби са живи – включително и дарбата на пророчеството – в Божията църква на остатъка! Преди да продължим, обаче, нека прегледаме набързо няколкото опорни точки, които Библията ни дава, за да можем да различаваме истинското от фалшивото. С помощта на този библейски тест винаги ще можете да различите оригинала.
Когато правителството на САЩ разбра за огромния брой фалшиви 20$ банкноти, разпространени из цялата страна, организира в столицата Вашингтон шест-седмичен курс за банковите касиери от всички щати. Бяха събрани, за да се научат как да разпознават фалшивите пари. Колко фалшиви банкноти смятате, че са изследвали касиерите през шестте седмици? НИТО ЕДНА! Единственото, което изследвали бил оригиналът. А когато познаваш оригинала, всеки фалшификат изпъква веднага. Така е и с пророците. Когато опознаете оригинала, лесно ще можете да разпознавате фалшификатите.

ТЕСТ №1
Числа 12:6 – “И рече: Слушайте сега думите Ми. Ако има пророк между вас, Аз – Господ ще му стана познат чрез видение; на сън ще му говоря.” Бог говори във видения и сънища. Пророкът не проповядва свои собствени идеи, а е Божий говорител. Има два вида откровения – писани (като Даниил и Йоан) и устни (като Енох и Илия), които не са писали в Библията, но със сигурност са били пророци. Нека вземем един пример от Деян. 11:27,28 – “И през тия дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия, един от които на име Агав, стана и обяви чрез Духа, че щеше да настане голям глад по цялата вселена; какъвто и стана в дните на Клавдия.” Агав е наречен пророк, но в Библията няма книга, написана от Агав.
Забележително е, че Бог не говори чрез кристални топки, карти таро, хиромантия или астрология. Всъщност, Той казва, че онези, които практикуват подобни неща, ще бъдат погубени! Ис. 47:12-14 – “Приближи сега с обаянията си и с многото си чародейства, в които си се трудила от младостта си; може би ще се ползуваш?! Може би ще уплашиш неприятеля?! Уморила си се в многото си съвещания. Нека прибилижат сега астролозите и звездобройците, и предвещателите по новолунията, и нека те избавят от това, което ще дойде върху тебе! Ето, те ще бъдат като плява, огън ще ги изгори! Не ще могат да се избавят от силата на пламъка, понеже той не ще бъде въглен – да се огрее някой или огън, пред който да седне.”

ТЕСТ №2
Пророкът е винаги 100% точен. Истинският пророк никога не предполага, той просто повтаря това, което е казал Бог.
Втор. 18:20-22 – “Но пророк, който дръзне да каже от Мое име дума, която Аз не съм му заповядал да говори или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре. И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал?
Когато някой пророк говори от Господното име и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил. Пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него.”
Ер. 28:9 – “Пророкът, който пророкува за мир – когато се изпълни думата му, тогава ще се познае, че той е пророк, когото Господ наитина е пратил.” Дори и само този признак е достатъчен да отхвърли огромното мнозинство от съвременните пророци. След обстойни проучвания се стигнало до извода, че Джийн Диксън, например, достигала 30% точност. Значи Бог е грешил в 70% от случаите, така ли? Няма начин! Същото се отнася и за много други високо рекламирани пороци. Стотици пророчества на Нострадамус не са се сбъднали. Също и на Едгар Кейси. И двамата активно практикували астрология – нещо категорично осъдено от Божието Слово. Едно водещо християнско списание сравнило предсказанията на някои от по-известните пророци в началото на една година и тяхното изпълнение в края на същата. Средният процент на сбъдване на предсказанията бил… 16%. Вие можете да направите абсолютно същото! Ако е от Бога, ще се сбъдне с точност 100%.

ТЕСТ №3
Ученията на един пророк са винаги 100% в съгласие с Библията. Втор. 13:1-4 – “Ако се въздигне всред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо, и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки: Да идем след други богове (които ти не си знаел) и да им служим – да не слушаш думите на оня пророк или на оня съновидец. Защото Господ вашият Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. Господа вашия Бог да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани.” Това съвпада с казаното в Ис. 8:20 – “Нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях!” Както Илия призова Израил да се отвърне от идолопоклонството, така и Неемия го призоваваше към реформа в освещаването на съботата. Йоан Кръстител порица цар Ирод за идолопоклонството му. Ученията на всички теци пророци бяха винаги библейски и затова Библията – писана от много хора, в течение на много години – е в хармония сама със себе си. Бог никога не си противоречи. Това е важна точтка, по която Бог казва, че ще ни изпита всички. Сатана също може да предсказва бъдещето, тъй като голяма част от него е под негов контрол. С цел да замаскира своите измами по-хитро, той изпраща свои пророци, които предсказват разни неща, които впоследствие се сбъдват и така те изглеждат истински. Но, нещата, които тези пророци проповядват, в действителност противоречат на Библията.
Ето защо е толкова важно да бъдем основани в Словото. Ако някой съвременен пророк учи нещо, което противоречи на Библията, отхвърлете го, а се привържете по-здраво към нея!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ
Има осем допълнителни теста, които ни помагат да различим истината от фалшификата.
1. Истинският пророк не пророкува за награда, хонорар или някакво заплащане. (2Царе 5:15,16)
2. Истинският порок не прави свои частни тълкувания – било на собствените си пророчества, било на тези на друг истински пророк; винаги е приоритет на Бога да тълкува и интерпретира онова, което Сам е разкрил. (2Петр. 1:20)
3. Истинският пророк – заедно с всичко останало – никога не пророкува от свое име; това винаги става от името на Бога. (2Петр. 1:21)
4. Истинският пророк посочва греховете, неправдите и престъпленията на хората, които застават срещу Бога. (Ис. 58:1)
5. Истинският пророк предупреждава хората за идещия Божий съд. (Ис. 24:19-21)
6. Истинският пророк назидава църквата със съвети и напътствия по религиозните въпроси. (1Кор. 14:3,4)
7. Истинският пророк – когато е във видение – не диша. (Дан. 10:15,17)
8. Истинският пророк може да бъде разпознат по резултатите от своята дейност. (Мат. 7:16-20)

ПРЕГОВОР НА ОНОВА, КОЕТО ВЕЧЕ НАУЧИХМЕ

Пророчеството винаги е било действаща дарба в християнската църква. Ако Божият народ се отклони и наруши закона, Бог отнема дара на пророчеството.
2. Бог има две изисквания – спазвайте закона Ми и слушайте Моите пророци.
3. Божията църква на остатъка от Откровение ще спазва заповедите и Бог ще възстанови Духа на пророчеството!
4. Божията Църква на Остатъка трябва да има тази дарба, тъй като остатъкът е точно като оригинала.
5. Трябва да бъдем нащрек за фалшиви пророции да изследваме духовете, за да видим дали са от Бога.

ДАРБАТА НА ПРОРОЧЕСТВОТО – ПРОЯВЕНА

Когато в началото на ХІХ век всички започнали да четат и изследват Библията, нейните истини започнали да се изясняват. Всяка църква допринесла за това всичко изгубено през Следните векове, да бъде възстановено. Една от най-великите истини, потулена и скрита през годините на господство на традициите, била тази за 10-те заповеди. В продължение на векове християните не спазвали всички заповеди. Когато тази истина била открита, Бог отново имал готова Своя група хора, които Му се покорявали и пазели Неговите заповеди. Тогава Той направил това, което е правил винаги – възстановил изливането на всички дарби, включително и тази на пророчеството.
Имало една млада жена, родена през 1827г. в щата Мейн, на име Елън Хармон, по късно – Елън Уайт. Тя била християнка от Методистката църква и заедно с хиляди други се присъединила към движението за откриване и възстановяване на истината. На 17-годишна възраст получила първото си видение. През целия си живот имала над 2 000 видения – често на публично място – с продължителност от няколко минути до над 4 часа. Тази група християни от най-различни деноминации скоро станала известна под името “адвентисти” и Елън Уайт била много активен техен поддържник. Мнозина вярвали, че нейните видения са от Бога и, че Бог я използва, за да възстанови Духа на пророчеството в Църквата на Остатъка.
Важно е тук да добавим още нещо. Можете да запитате: “Как бих могъл да знам дали тя или който и да е друг е оригинален Божий пророк?” Не бихте могли да бъдете, разбира се, освен ако не отделите време лично да “изследвате Духа”. Трябва да знаете, че Църквата на Адвентистите НЕ базира нито едно от своите учения върху Елън Уайт или нейните видения. За да бъдете сигурни в това, ще цитирам официалното издание на църковните доктрини:
Адвентистите от 7-я ден вярват, стр. 211 (бълг. изд.) – “Духът на пророчеството и Библията” – “Писанията на Елън Уайт не са заместител на Библията. Те не могат да бъдет поставени на същото равнище. Свещеното Писание е единствен стандарт, чрез който нейните или нечии други писания трябва да бъдат оценени и на който те трябва да бъдат подчинени.”
Ще откриете, че и самата Елън Уайт е казвала същото. В своята първа книга, публикувана през 1851г., тя пише: “Препоръчвам ти, скъпи читателю, Божието Слово като ръководство за твоята вяра и живот. Ние ще бъдем съдени според това Слово. …В Своето Слово Бог е предоставил на хората всичкото знание, необходимо за спасението. Свещените Писания трябва да се приемат като авторитетно и непогрешимо откровение на Неговата воля. Те са стандарт за характера, откривател на доктрини и проверка за опита. …На Библията се отделя твърде малко внимание и затова Господ е дал по-малката светлина да води мъжете и жените към по-голямата светлина.”
Виждате как тя сама нарича себе си “по-малката светлина”, която служи, за да ни върне обратно към “по-голямата светлина” – Святата Библия.
Милиони християни по целия свят до днес са проверявали Дарбата на пророчеството на Елън Уайт чрез Библията и тя е издържала напълно всички изпити. Нека се спрем на това за момент.
1. Елън Уайт винаги е получавала своята информация чрез видения или сънища. Много пъти лекари са я изследвали по време на видение и са установили, че нейната свръхестествена дарба е в пълно съответствие на тази на пророците от Библията.
2. Дарбата на пророчеството на Елън Уайт е доказано 100% вярна. Нейните удивителни прозрения и писания в областта на религията, образованието, евангелизирането, пророчествата, храненето и медицинската наука все още удивляват света. Седемдесет години преди официалния доклад на Здравните организации за вредата от пушенето, тя предупреждава срещу него и твърди, че то причинява рак. Светът разбра това едва през 1964г. Освен това тя говори за вътреутробните влияния и за електрическия ток в тялото – неща, които бяха открити една наскоро. Тя предсказва екуменическото движение и обединяването на протестантските с католическата църкви във време, когато протестантите все още наистина протестират. Могат да бъдат приведени още стотици такива примери.
3. Какво да кажем за 100%-то съгласие с Библията? Признавам, че лично за мен, това беше решителният тест. След като бях изследвал мормонството с неговия пророк Джоузеф Смит, Свидетелите на Йехова с пророците им Ръдърфорд и Ръсел, както и сциентолозите с Мери Бейкър Еди и т.н. – бях изключително скептичен. Но след като знаех, че това е библейски съвет – “да се изследва всичко” – прочетох книгата Животът на Исус Христос от Елън Уайт. Тази велика книга е най-бурно приветстваната книга, писана някога върху живота на Исус Христос. Тя беше най-радостната изненада, която някога съм преживявал. В нейните 480 страници (бълг изд.) открих цитирани 3 955 библейски стиха! Никога в живота си не бях чел нещо толкова вдъхновяващо! Проверих всеки стих, да не би да е бил променен по някакъв начин, и открих, че всеки от тях беше абсолютно непроменен и употребен в съвършен контекст. Тя беше за мен като светлина пробляснала в нощта, светеща с такава яркост, каквато не бях срещал никога дотогава. Познавах Библията добре, но тази книга беше като телескоп, открояващ неща, които не бях долавял преди!
Започнах да чета повече и дори след години на изследвания не открих нито едно противоречие между нейните писания и Библията. Нито пък срещнах място, където тя да твърди, че е над Библията. В своята книга Великата борба тя казва: “В наше време има голямо отдалечаване от нейните (на Библията) доктрини и наставления и има нужда от завръщане към великия протестантски принцип – Библията и само Библията!” Тя издига закона и Исус. Книгата й Животът на Исус е най-доброто нещо писано изобщо върху живота на Христос.
През живота си Елън Уайт е написала повече от 55 000 страници, книгите и са над 100. Тя е четвъртият най-превеждан автор в света за всички времена. Навсякъде думите й са винаги в пълна хармония с Библията. Исус Христос – Божият Син – винаги е възхваляван. Важно е да се отбележи, също така, че Елън Уайт винаги е предупреждавала срещу това нейните писания да бъдат издигани над Библията. Тя предчувствала, че ще има някои, които ще вземат отделни нейни думи и писания и ще злоупотребяват с тях. В една от своите проповеди тя се обръща специално към тях със следните думи:
“Оставете сестра Уайт настрана, оставете я настрана. Никога повече докато сте живи не цитирайте мои думи, докато не се научите да се покорявате на Библията. Когато вземете Библията и я направите своя храна и питие и тя стане елемент от вашия характер – когато можете да направите всичко това – тогава ще знаете по-добре как да приемете съвет от Бога. Ето го Словото, скъпоценното Слово – издигнато днес пред вас. И не бърборете повече неща като “сестра Уайт каза” – сестра Уайт каза това, сестра Уайт каза онова, сестра Уайт каза друго нещо. Но кажете – “Така говори Господ Израилевият Бог” и след това просто вършете това, което Господ Израилевият Бог върши и казва.”
“Не цитирайте сестра Уайт. Не желая изобщо да цитирате сетра Уайт докато не разберете къде е истинското превъзходство. Цитирайте библията. Говорете Библията. Тя е пълна с месо, пълна с тлъстина. Въведете я направо в живота си и ще я познавате повече, отколкото сега. Ще имате нова цел – о, ще имате една скъпоценна цел; няма да стъпват повече по същата земя, а ще виждате един свят за спасяване. Ще виждате души, за които е умрял Исус. Умолявам ви да препашете оръжието си – всяка частица от него – и да бъдете сигурни, че нозете ви са обути с готовност за благовестието.”
Има някои искрени души, които знаят единствено да цитират Елън Уайт. Тя е видяла, че тази злоупотреба би довела хората до това да гледат на Църквата на Остатъка като на някакъв култ, а не като на основана на Библията истинска Църква на Остатъка. Така че, бихме направили добре да последваме нейния съвет да оставим единствено Библията да бъде проповядвана и преподавана.
Бог даде дарбата на пророчеството на Своята Църква на Остатъка, за да й помогне да отиде по целия свят. Следвайки съветите на Елън Уайт, Църквата на Адвентистите е основала повече от 200 болници по целия свят. Университетът Лома Линда в Калифорния се нарежда сред най-добрите в САЩ и правителството на САЩ праща неговия екип от кардио-специалисти по целия свят. Под негово ръководство мисионската работа се развива така, че днес Църквата на адвентистите от 7-я ден има най-много мисии по целия свят от всички протестантски църкви по света.
Нейните съвети за подходящо образование са довели до основаването на повече от 4 000 основни училища, 250 средни училища, колежи и университети, в които млади хора се подготвятда работят за Бога. Виждате, че работата на истинския пророк е да води и напътства Божия народ обратно към Библията и нейните принципи. След като Църквата на Остатъка се състои от хиляди хора, обединени от истината, тя има нужда от глас, който да я води; от пророк, който да обучава Божия народ на принципите на истинското образование, здравната служба, мисионската дейност, на евангелизма; да я съветва относно християнските бракове и семейните отношения, относно принципите на здравословния начин на живот и т.н. Такова водителство ще подпомага разпространяването на Евангелието и ще приближава завръщането на Исус Христос.
Разбира се, бихме могли да продължим, но вие трябва да се чувствате окуражени, знаейки, че Божията Църква на Остатъка има пророк, чрез когото е говорил Бог, за да й даде Своето ръководство. Насърчавам ви да изследвате, за да проверите лично дали той издържа библейския изпит. Нека още веднъж изясним, че писанията на Елън Уайт по никакъв начин не заемат мястото на Библията, нито са над нея. В цялата тази книга ние изследвахме само Библията и тя е единствено правило за вярата. Но би трябвало да хвалим Бога за това, че Църквата на Остатъка има пророк, чрез когото Той да я води и направлява точно както е правил това със Своята църква през цялата Библейска история. Ако изучавате, проверявате и наблюдавате, ще се изпълните с радост, установявайки, че днес Бог има една завършена църква, която не е назад в никоя дарба. И ще възхвалите Бога за Духа на пророчеството.
2Лет. 20:20 – “… Вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите; вярвайте пророците Му и ще имате добър успех.”