Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

– Семинар върху пророчествата – Лекция 3 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Тази тема е една от най-важните в Библията. Кой е този звяр – Антихрист? Какво представлява? Как можем да бъдем сигурни, че няма да бъдем измамени от него?
Най-сериозното предупреждение, отправяно от Божия страна към Неговия народ от последните дни се намира в Откр. 14:9,10 – “И друг – трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.” Всички, които се покланят на звяра или на неговия образ, или приемат белега на звяра, ще бъдат изгубени. Знаем, че Бог ни обича и ако ни изпраща едно толкова сериозно послание, то със сигурност ще има и грижата да ни изясни напълно какво точно представлява този звяр. Това е въпрос на живот и смърт.
Библейските пророчества боравят със символи и те трябва да бъдат тълкувани правилно. 2Петр. 1:19 – “Пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, догдето се зазори е зорницата изгрее в сърцата ви.” Това е важно. Това означава, че ако едно пророчество е библейско, то ще бъде ясно, просто и сигурно. Никакви предположения, никакви спекулации.
Един от най-големите проблеми на съвременното християнство е, че често нарича спекулацията “пророчество”. Огромен процент от това, което гледате по християнските телевизионни канали или четете в християнската литература, е спекулация. Тя е изградена върху сензцации и много хора печелят пари, като я продават. Например, всеки път, когато се създаде световна криза, много хора започват да се опитват да докажат как са я предсказали. По време на Втората световна война, всички са казвали, че Антихристът е Хитлер. По време на Студената война, звярът беше Русия. По време на операцията “Пустинна буря”, Антихрист беше Саддам. По време на всяко подобно събитие доста “проповедници” правят добри пари от видеокасети, книги и аудиокасети. Когато събитието отмине и се докаже фалшът на тези творби, сякаш никой не се притеснява. Това е тъжно и тревожно.
Библейското пророчество е сигурно. То само тълкува себе си и не може да бъде тълкувано по “частен” път. Стих 20 – “И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е частно на порока обяснение на Божията сила…” Библията трябва да бъде сама тълкувател на себе си. Това е много важно да се спазва, освен ако нямате за цел да потвърдите някакво свое собствено учение чрез Библията, използвайки два или три изолирани стиха. Ето защо, в днешното христянство има толкова много противоречиви учения. Два или три стиха са използват извън техния контекст, докато стотици други се пренебрегват и така хората си строят свои “частни” учения. Само че, истината винаги се потвърждава от много стихове – всичките казващи едно и също.
Нека илюстрираме това: да предположим, че имате пъзел от 50 части. Намирате три парченца, които пасват и образуват рисунка на обор. Тогава г-н Х. развълнувано обявява на всички, че на картинката има обор! Но вие намирате още 3-4 парченца, които си пасват и на тях се вижда крава. Тогава г-жа У. Казва: “Не, това е крава!” След това г-н Z. намира още 5-6 парченца, които образуват рисунка на камион с надпис: “Млечен шоколад “Милка”. Когато най-накрая всички парченца си отидат на мястото, виждате, че всъщност е изобразена ферма за мляко, а пред нея има камион, който отнася млякото към заводите на фирмата “Милка”, където се правят вкусните шоколади. Всъщност, картинката е реклама на “Милка”. И тримата, които се изказват по време на строежа на пъзела едновременно са били прави и са грешали. Най-напред трябва да се довърши пъзелът.
С Библията е същото. Библията е писана от 36 автори от 3 континента на 3 езика в продължение на 1 500 години. Всеки автор допринася за разкриването на опеделена истина. Когато вземете всички текстове от всички автори, тогава получавате цялата картина.
След като сме разбрали всичко това, можем с увереност да пристъпим към същината на нашата тема. Нека отворим Откр. 13 глава и прочетем за тази сила, наречена “звяр”, за която ни предупреждава Бог.
Откр. 13:1-3 – “И видях звяр, който излизаше от морето; и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му – десет корони; и на главите му – богохулни имена. И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка; устата му – като уста на лъв. И змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя учудена отиде след звяра; и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра.” Ето ви един странен звяр! Дали е истинско животно? Не, той е символ, който представлява нещо. Библията трябва да ни каже какво е то. Нека проследим библейското тълкуване на всяка част от текста.
Най-напред – звярът излиза от морето. Какво символизира това? В Откр. 17:15 намираме отговора – “Каза ми още: Водите, които си видял – гдето стои блудницата – са люде и множества; народи и езици.” Моретата в библейските пророчески текстове винаги символизират смес от много нации, които говорят различни езици.
А какво да кажем за останалите странни части? – Тяло на леопард, крака на мечка, глава на лъв и 10 рога? За да ги разберем, трябва да отидем в Стария Завет – в книгата на пророк Даниил. Даниил и Откровение са книги, които се обясняват една друга. Не можете да разберете едната книга без помощта на другата. Ключовете са едни и същи. Така че, ще “изгубим” малко време с Даниил, за да можете да разберете нещо удивително, когато отново се върнем към Откровение 13 глава. Нека отворим Даниил 7 глава. Там е описано още едно пророческо видение. Дан. 7:2,3 – “Даниил, проговаряйки, рече: Видях в нощното си видение – и ето, четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четири големи зверове излязоха из морето – различни един от друг.” Помнете, че “води” или “море” представлява множества от хора.
След това стих 3 казва “четири големи зверове излязоха…”. Какво представляват зверовете в пророческия език? Отговорът е в стих 17 – “Тия четири големи звяра са четирима царе, които ще се издигнат от земята.” По-нататък стих 23 казва: “Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всички царства и ще погълне целия свят и ще го стъпче и разруши.”
Това означава, че четирите звяра представляват четирима царе и техните царства.
И до днес тази практика – държавите да се представят с животни – продължава да съществува. Има американски орел, руска мечка, китайски дракон и т.н.
Бог казва, че в света ще се издигнат четири царства. И факт е, че от дните на Вавилон, когато Даниил пише своята книга, е имало само четири световни империи. Нека ги разгледаме отблизо.

ПЪРВОТО ЦАРСТВО
Дан. 7:4 – “Първият бе като лъв и имаше орлови крила. А като го гледах, крилата му се изскубаха и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек и даде му се човешко сърце.” Коя беше тази първа световна империя? Вавилон, представен от царя на животните. Крилата в пророческата символика означават скорост. (Авак. 1:8) Вавилон започна да управлява през 606 г.пр.Хр. Пророчеството започва там, където започна и предишната ни глава – с Вавилон – царството, в което живее Даниил. В Библията Вавилон е оприличен на лъв. Сравнете с 4Царе 24:1; Ерем. 4:7 и Ерем. 51:37,38. Освен това, днес руините на Вавилон са разкопани и по стените на този древен град могат да се видят издълбани много крилати лъвове.

ВТОРОТО ЦАРСТВО
Дан. 7:5 – “След това, ето друг звяр – вторият, приличен на мечка, който се подигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си. И му думаха така: Стани, изяж много месо.” Това е втората световна империя – Мидо-Персия, “която се подигна на една страна”. Тя се появи като съставна империя, но в нея персите бяха по-силни от мидите. Трите ребра, без съмнение, означават трите Вавилонски провинции – Вавилония, Египет и Лидия – т.е. целият тогавашен свят, които тя завладя. Мидо-Персия управлява от 538 до 331г.пр.Хр.

ТРЕТОТО ЦАРСТВО
Дан. 7:6 – “Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила. Тоя звяр имаше и четири глави. И даде му се власт.” През 331г.пр.Хр. се издига третият звяр. Той има четири крила, символизиращи двойно по-висока скорост – изключително подходящ символ за бързината, с която Александър Велики завладява целия тогавашен свят и установява господството на Гърция. Четирите глави представляват четирите временни царства, на които се разделя империята след смъртта на Александър, управлявани от четиримата му най-високопоставени генерали. Северните територии се поемат от Лизимах; Южните – от Птолемей; Източните – от Селевк и Западните – от Касандър. Гърция владее света от 331 до 168г.пр.Хр.

ЧЕТВЪРТОТО ЦАРСТВО
Дан. 7:7 – “Подир това погледнах в нощните видения – ето, четвъртият звяр – страшен и ужасен, и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него. И имаше десет рога.” Четвъртият звяр беше странен – Даниил никога дотогава не беше виждал нещо подобно! Той познаваше лъва, мечката и леопарда, но този звяр беше уникален! Ужасното желязно царство беше четвърто и последно. Стих 23 – “Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства. И ще погълне целия свят, и ще го стъпче, и разруши.” Това е Рим, който управлява света от 168г.прХр. до 476г.сл.Хр. Рим е страховит, ужасен и силен. Исус умря, когато Рим владееше света. Умря на римски кръст. От всички царства Рим е най-жестокото и управлява света най-дълго.
А какво да кажем за десетте рога на звяра? Какво представляват те? –
Дан. 7:24 – “А за десетте рога – те са десет царе, които ще се издигнат от това царство. И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе.” Десетте рога са десет царе. В предишната глава разгледахме това. Когато Рим пада под натиска на варварските племена, той се разделя на десет части. Това са алеманите (германците), вестготите (испанците), франките (французите), суевите (португалците), бургундите (швейцарците), англосаксонците (англичаните) и ломбардите (италианците). Останалите три – херулите, вандалите и остготите – не съществуват вече. За да разберем защо е така, нека прочетем Дан. 7:8 – “Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог – малък, пред който три от първите рогове се изкорениха. И, ето, в тоя рог имаше очи като човешки и уста, които говореха надменно.” Внезапно се появява друг “малък рог” или малко царство.
Тези три царства са разрушени от издигането на друго “малко царство”. Тогава, кой е малкият рог? Ако наистина искате да научите, попитайте вашия учител по история и той вероятно ще ви каже кое царство унищожава остготите, вандалите и херулите. Но, ако продължим с библейския текст, ще открием още много неща за малкия рог. Ще видим, че този малък рог-царство е силата на Антихриста – същата, която е представена със звяра в Откр. 13 глава, за която Бог ни предупреждава.
Трябва да бъдем много внимателни и съвсем ясни, когато идентифицираме това “малко” царство или сила. И Бог постъпва точно така. В следващите няколко стиха Той ни дава десет идентификационни белега, по които тази сила може да бъде разпозната, така че, да не спекулираме или предполагаме каквото и да било. Бог дава десет белега и всичките десет не могат да се приложат към нито една световна сила с изключение на една. Затова, трябва да приемем тези десет белега. Нека ги разгледаме един по един, за да разберем Божието Слово. Вярвам, че всички вие обичате Божието Слово! Само че, то не винаги е ласкателно! Понякога е като “меч, остър и от двете страни”. (Евр. 4:12) Но ние трябва да приемем истината, независимо дали е приятна или режеща, защото тя винаги ни се дава с любов.

ДЕСЕТ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ БЕЛЕГА
1. Дан. 7:8 – Тази сила излиза “между тях”. Така можем да я локализираме по географски признак. Другите десет рога или царства бяха в Западна Европа. Така че, ако тя се появява “между тях”, би трябвало да се появи някъде в Западна Европа.
2. Ако тя се появява между тях, трябва да се е появила след 476г.сл.Хр., защото десетте царства не ги е имало до 476г., а се появяват след като Рим – четвъртият звяр – пада.
3. Тя би трябвало да е “малък рог” според стих 8 или малко царство. Не голяма империя като останалите, а малка.
4. Дан.7:8 – “…пред който три от първите рогове се изкорениха…” Вече установихме , че тези три царства са остготите, ванадлите и херулите.
5. Дан 7:8 (последната част) – “… имаше очи като човешки и уста, които говореха…” За разлика от останалите рогове.
6. Дан.7:24 – “…друг, който ще се различава от първите…” По какво? Той не просто ще управлява като останалите, но ще установи система на управление, каквато не е имало дотогава.
7. Дан 7:25 – “Той ще говори думи против Всевишния…” Според Откр. 13:5 “… говори и с устата си горделиво и богохулно…”. Каква е библейската дефиниция за богохулство? В Йоан 10:33 е казано: “Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, защото Ти – бидейки човек, правиш Себе Си Бог.” А в Марко 2:7 пише: “Тоя защо говори така? Той богохулства! Кой може да прощава грехове, освен един Бог?” Така че, “човекът”, който ще е начело на това царство, ще прави именно това.
8. Дан. 7:25 – “…ще изтощава светиите на Всевишния…” Тази сила ще се бори срещу Бога, срещу Божиите последователи и ще бъде една преследваща сила. Божият народ ще бъде измъчван и убиван от нея.
9. Дан 7:25 – “… и ще замисли да промени времена и закони…” Тази сила ще замисли и ще опита да премахне Божиите свещени времена и закони. Това няма да се осъществи, но ще има замисъл и опити.
10. Дан. 7:25 ни казва колко дълго ще управлява тази сила. – “… и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена, и половин време.” Това е пророчески период. Библията сама ни обяснява колко дълъг е той. Сравнете Откр. 12:14 със 12:6. Става въпрос за един и същи период и той е дълъг 1260 дни. Това означава, че време е една година, времена са две години, а половин време е половин година. Колко дни има в три години и половина по библейския календар, който е 30 дни в месеца? – Хиляда двеста и шестдесет.

Ето сега още един ключ към разбирането на пророчествата. Не забравяйте, че в прочествата боравим със символи. “Денят” също е символичен. Той символизира една година. (Езек. 4:6; Числа 14:34). Когато Бог говори на пророчески език, както в тези текстове, винаги се следва принципът ден=година. Това се отнася само за пророческите текстове. Значи, тази сила ще управлява 1260 дни или години.

Ето, че разгледахме десетте белега. И всички те са само от Библията!
Вероятно вече се досещате за коя сила става въпрос. Факт е, че има една и само една сила, в която и десетте белега срещат своето изпълнение. Бог е прецизен. Той държи да знаем, че става въпрос за система, за управление, а не за отделни хора, които могат да бъдат част от тази система. Истината не е срещу отделни хора. Истината е срещу греха. Бог не желае нито възнамерява да нарани никого. Той ни обича и ни е оставил тези десет точки, за да не бъдем измамени. Изобщо не подлежи на дискусия, защото е кристално ясно, че тез десет белега характеризират само една сила в цялата човешка история и това е Свещената римска империя, Ватиканът и Папството.
Забележете, че Бог не говори осъдително или пренебрежтелно за католическата църква. Има много свещеници, монаси и обикновени католици, които обичат Бога с цялото си сърце и са посветили живота си в служба на човечеството. Във всички църкви има добри хора. Бог просто идентифицира политическата сила на папството, защото именно тя е оказала огромно влияние върху развитието на всички християнски държави.
Преди да продължим нататък, нека отново прегледаме десетте белега, за да бъдем сигурни, че не сме объркали нещо.

ПРЕГЛЕД НА ДЕСЕТТЕ БЕЛЕГА
1.,2. Рогът излезе “между” останалите десет рога, след 476г. Има само едно “малко царство”, което подхожда по описание и това е Ватиканът, Свещената Римска Империя.
3.И до ден днешен това е “малко царство”. Ватиканът заема само 109 акра, но е с огромно влияние и най-богатото царство в света. Никое друго царство не подхожда на това описание.
4. Той “изкоренява три царства”. Историята ясно е документирала как армиите на паския Рим унищожават херулите, вандалите и остготите. Последни са изчезнали остготите, през 538г. През същата тази година римскят император Юстиниан дава на Римския епископ властта над цялата държава.
5. “Имаше очи като човешки и уста” – До ден днешен Ватиканът е единственото царство, което е персонифицирало властта си в един човек – папата.
6. “Ще се различава от другите”. Всички предишни царства преди него са управлявани по обичайния начин, с нормални политически средства. Папският Рим, за разлика от тях, е бил и е уникален с това, че той е църква, която управлява. Политиката се осъществява от кардинали и папи.
7. “Говореше думи против Всевишния и богохулстваше.” Библейската дефиниция за богохулство се състои от две части – 1. Човек, който се представя за Бог и 2. Човек, който твърди, че има право да прощава грехове. Днес има само една сила, която отговаря на това описание. Папството. Нека приведем и документални доказателства, извадени от католическите книги. Църковният речник на Ферари обяснява думата папа по следния начин:
“Папата е толкова възвишен и величествен, че той не е човек, но е бил и е Бог и Заместник на Бога. Папата е наречен “пресвят”, защото по право е такъв. Единствен папата заслужава да носи името “Най-святият”, защото само той е Заместник на Христос, който е основа и източник на пълнота и святост. Той е Свещен Владетел, Върховен император и Цар на царете. Затова папата е коронясан с тройна корона като цар на небето, земята и подземния свят. Нещо повече, върховенството и властта на Римския Понтифекс, без съмнение дадени му от небето, са над небесните неща, над земните неща и над подземните неща. Те са над тези на ангелите, от които той е по-велик. Така че, ако за ангелите беше възможно да съгрешат против вярата или биха намислили да се борят против вярата, те щяха да бъдат съдени и низвергнати от папата. Папата е като Бог на земята, свещен суверен над вярващите в Христос, началник на всички царе, притежаващ пълната власт.”
В Католик Нешънъл от юли, 1895г. четем: “Папата е не само представител на Исус Христос, той е Исус Христос – самият Той – скрит под покривалото на плътта.”
Ами прощаването на грехове? Катехизисът на Жозеф Девар на стр. 279 казва: “Свещеникът наистина и буквално прощава грехове с правото и силата, дадени му от Христос.” На стр. 78,79 в Католически проповедник пише: “Търсете където си искате – на небето или земята – и ще намерите само едно сътворено същество, което може да опрощава грешника, да го освобождава от веригите на ада. Това изключително същество е свещеникът – римският католически севещеник. Да, възлюбени братя, свещеникът не само декларира, че грешникът е опростен, но и истински го опрощава. Свещеникът издига ръката си, произнася думите на опрощение и на мига, с бързината на светкавица оковите на ада се строшават на две и грешникът става Божие чадо. Така велика е силата на свещеника, който има власт да съди дори небесните същества.”
Наистина, нито една друга сила не е изпълнила белезите така!
8. “Ще изтощава светиите на Всевишния”. Макар че, сега това е останало в миналото, всички хора знаят за милионите мъченици, избити от папските армии през Средните векове. Най-занижените цифри сочат 50 милиона избити мъже и жени. Просто трябва да прочетете стотиците страници исторически документи, които потвърждават това. Папа Инокентий ІІІ (1198-1216) носи отговорностт за хиляди умъртвени мъченици. Испанската инквизиция, Вартоломеевата нощ и историята на валдензите са само няколко примера за това. Не посочваме тези неща, защото трябва да търсим възмездие – те са минало – но се спираме на тях, за да видим изпълнението на порочеството.
Самият факт, че днес съществуват САЩ, е доказателство за това. Прадедите на днешните американци са преплавали Атлантика и са се установили в Новия свят, за да могат да служат на Бога свободно. Божиите последователи били така преселедвани, че рискували всичко и потърсили земя, която да е свободна. Ако искате да прочетете повече за това, потърсете Книга за мъчениците на Фокс.
9. “Ще замисли да промени времена и закони.” В една от следващите ни лекции ще разгледаме специално какво означава времена. Но какво означава закони? Нека отново цитираме Католическия речник, статията под думата папа.
“Папата има толкова голяма власт и сила, че може да поправя променя или тълкува дори свещените закони. Папата може да поправи свещен закон, защото неговата власт не е човешка, но божествена и той действа като наместник на Бога на земята с абсолютната власт да връзва и освобождава своите овце.”
В Преработения катехизис на католическата доктрина, на стр. 49 откриваме, че Божият закон е бил променен. В книгата Изход, 20 глава той е записан от Божия пръст. Но в Преработения катехизис втората заповед е изпусната, а десетата е разделена на две. Никоя друга сила на земята не си е позволявала да прави това.
10. “Ще управлява 1260 години”. Това е много драматично пророчество! Като започнем от 538г., когато папският Рим най-накрая разбива остготите и император Юстиниан предава властта на Римския епископ, и добавим 1260 години, стигаме до 1798г. Това е годината на Френската революция. През 1798г Наполеоновите армии отхвърлят властта на папата, конфискуват собствеността на монархията, обявяват република и свалят папата от трона. По-късно той умира във Франция като изгнаник. Точно 1260 години… както е порокувано!

Сега, след като Библията сама ни изясни всичко, нека се върнем обратно към звяра-царство от Откр. 13 глава и да направим сравненията. Малкият рог-царство от Дан. 7 глава и звярът от Откр. 13 глава са една и съща сила. В Откр. 13 глава звярът, който говори надменно и богохулно, също управлява 42 месеца, което отново е равно на 1260 дни. В Откр. 13:7 се описва как той воюва с Божия народ. В Откр. 13:3 се казва, че е получил смъртоносна рана. И това е същата сила, за която Бог казва, че не трябва да й се покланяме, нито да се покланяме на образа й, нито да получаваме белега й.
Сега забележете още нещо. Звярът от Откр. 13 глава е съставен от четирите звяра в Дан. 7 глава. Тялото му е на леопард, краката му – на мечка, устата му – на лъв, а четирите рога са от четвъртия звяр.
Защо Бог представя Папското царство като направено от тези четири езически царства? И нещо повече, забележете Откр. 13:18 – “Тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек. А числото му е шестстотин шестдесет и шест.” Какво означава 666? Кой е този човек? В следващата глава ще разгледаме тези въпроси, ще им дадем отговори и ще видим как всеки от нас е лично въвлечен в това. В Откр. 13:3,8 Бог казва, че целият свят се покланя на звяра. Бог ни обича и не иска да бъдем измамени в тези последни дни. Затова в Откр. 14:9,10 Той ни е оставил предупреждение – “И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.”