Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

След идването на Христос няма благодатно време – 55 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Когато Исус напусне Светая Светих, съблече посредническата Си дреха и облече дрехата на отмъщението, делото за спасението на грешниците ще бъде приключено. Тогава ще настане онзи период от време, когато ще бъде провъзгласена заповедта: „Който върши неправда, нека върши и занапред неправда…; и праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро и у Мене е наградата, която давам, за да отплатя на всекиго според каквито са делата му“ (Откр. 22:11, 12).
Бог е дал Словото Си, за да може всички да го изследват и да научат пътя на живота. Никой няма да бъде заблуден, ако се подчини на условията за спасение, изложени там. Благодатното време е дадено на всеки, за да изгради характер за вечния живот. На всеки ще бъде дадена възможност да вземе решение за живота или за смъртта. От никого няма да се търси отговорност за времето на мрак и заблуда, ако не му е била представена светлината. Човек не се счита за съгрешил, ако не е приел нещо, което не му е било дадено. Всички ще бъдат изпитани, преди Исус да напусне святото място в Светая Светих. Благодатното време ще приключи, когато Той завърши ходатайството за грешниците и облече дрехите на отмъщението.
Мнозина смятат, че ще бъде дадено известно благодатно време, след като Исус завърши делото Си на посредник в най-святото отделение. Това е софизъм на Сатана. Бог изпитва и проверява света чрез светлината, която е благоволил да им даде преди идването на Христос. През това време характерите биват изпитани и определени за живот или за смърт. Но благодатното време за онези, които изберат да живеят в грях и не обърнат внимание на предложеното им скъпоценно спасение, завършва след приключването на Христовата служба и малко преди Исус да се яви в небесните облаци.
Онези, които са с плътски умове, обичат света и враждуват с Бога, ще се самозалъгват, че когато Христос се яви в небесните облаци, ще им бъде даден период на благодат. Плътското сърце, толкова малко склонно към подчинение и послушание, ще бъде измамено от тази приятна перспектива. Мнозина ще продължат да живеят в плътска сигурност и да сеят бунт срещу Бога, самозалъгвайки се, че ще има време за покаяние от греховете и възможност да приемат истината, която сега е непопулярна и изисква разпъване на естествените наклонности и желания. Когато нямат нищо повече за жертване, нито за губене чрез послушание на Христос и на истината, точно тогава – мислят си те – ще използват своя случай за спасение.
В Писанията има някои истини трудни за разбиране, които, според думите на Петър, неучените и нестабилните във вярата изкривяват и стигат до своята погибел. Възможно е да не можем, докато сме на земята, да си обясним значението на всички истини от Божието слово, но нито един важен елемент от практическата истина няма да остане забулен в тайна. Когато според Божието провидение дойде времето светът да бъде изпитан относно истината за това време, умовете на някои хора ще бъдат подбудени от Святия Дух да изследват Писанията с пост и молитва, докато всички брънки бъдат издирени една след друга и съединени в съвършена верига. Всеки факт, свързан пряко със спасението на душите, ще бъде изяснен така, че никой да не се заблуждава или да се движи в тъмнина.

Отговорност според светлината
Когато проследяваме веригата на пророчествата, намираме, че истината за нашето време е била ясно разкрита и обяснена. Ние сме отговорни за привилегията, която имаме и за светлината, огряла пътя ни. Онези, които живяха в миналите поколения, бяха отговорни за светлината, която бе допусната да изгрее над тях. Умовете им бяха подбудени да разгледат отделни истини от Писанията, които изпитваха, но не разбираха истините, които имаме днес. Те не бяха отговорни за светлината, която не им бе дадена. Имаха Библията, както я имаме и ние, но времето за разкриване на специалната истина във връзка със заключителните сцени на земната история дойде едва в последните поколения, живеещи на земята. Специалните истини са приспособени към условията на поколенията, които са съществували по времето на откриването им. Истината за това време, която представлява един изпит за хората от сегашното поколение, не е била изпит за хората от миналите поколения. Ако светлината, която сега свети по отношение на съботата от четвъртата заповед, е била дадена на поколенията преди нас, Бог щеше да ги държи отговорни за нея.
Когато Божият храм на небето бе отворен, Йоан видя във видение една група хора, чието внимание бе привлечено от ковчега, съдържащ Божия закон, и го гледаха с почит. Специалният изпит по отношение на четвъртата заповед не дойде, докато не се отвори небесният Божи храм.
Онези, които умряха, преди да бъде дадена светлината по въпроса за Божия закон и изискванията на четвъртата заповед, не са виновни за нарушаване на седмия ден – съботата. Неизследими са Божията мъдрост и благодат, проявени в раздаването на светлината и познанието в подходящото време, според нуждата на хората. Непосредствено преди да дойде да съди света с правда, Той изпраща предупреждение, за да пробуди хората и да привлече вниманието им към незачитането на четвъртата заповед, за да бъдат просветени, да се покаят поради престъпването на Неговия закон и да покажат своята вярност към великия Законодател. Бог е предвидял всички да станат святи и щастливи, ако изберат да бъдат такива. Достатъчно светлина е дадена на това поколение, за да научи то своите отговорности и привилегии и да се радва на скъпоценните тържествени истини в тяхната простота и сила.
Ние сме отговорни само за светлината, която ни е дадена. Божиите заповеди и свидетелството Исусово са нашият изпит. Ако сме верни и послушни, Бог ще благоволи в нас и ще ни благослови като Свой собствен избран народ. Когато съвършената вяра и съвършената любов изобилстват, Божият народ ще има мощно влияние. Светлината ще се излъчва от неговите членове, ще разпръсква мрака около тях и ще довежда до познание на истината всички, които желаят да бъдат осветлени и да следват в смирение пътя на послушанието.

Пренебрегване на истината заради фантастични теории
Хората с плътски ум не могат да разберат силата на святата истина, от която зависи спасението им, защото подхранват гордост в сърцето, любов към света и удобствата, себелюбие, алчност, завист, ревност, похотливост, омраза и всякакво зло. Ако победят всичко това, те биха могли да станат участници в Божественото естество. Мнозина изоставят ясните истини на Божието слово и престават да следват светлината, огряваща така ясно пътя им. Те се опитват да навлизат в тайни, не особено ясно разкрити, правят разни догадки, говорят и обсъждат въпроси, за които Бог не изисква задължително да бъдат разбрани, защото нямат решаващо значение за спасението им. По този начин хиляди са били измамени от Сатана по този начин. Те са пренебрегвали настоящата вяра и дълг, ясни и разбираеми за всички, запазили способността си да разсъждават. Занимават се подробно със съмнителни теории и текстове, които не могат да разберат. Вярата им е объркана.
Бог желае всички да живеят на практика ясните поучения на Неговото слово по отношение на спасението на човека. Ако са изпълнители на Словото, което е ясно и мощно в своята простота, те няма да пропуснат да усъвършенстват християнския си характер. Ще бъдат осветлени чрез истината и чрез смирено послушание към нея ще си осигурят вечен живот. Бог желае служителите Му да бъдат верни не само на думи, но и на дело. Плодовете ще покажат истинността на вярата им.
Братко О., има опасност да се подчиниш на сатанинските изкушения, ако продължаваш да подхранваш погрешните си възгледи. Вярата ти ще бъде погрешна и ти ще се изкушиш да объркаш умовете на другите. Бог изисква народът Му да бъде единен. Твоите особени възгледи ще навредят на влиянието ти. Ако продължаваш да ги поддържаш и обсъждаш, в края те ще те отделят от братята ти. Ако Бог желае да даде още светлина за спасението, Той ще я даде на народа Си, както е правил досега с всички други големи и важни истини. Ти трябва да оставиш въпроса в Неговите ръце. Нека Бог работи според собствената Си воля, за да се изпълнят целите Му във време, което Той би избрал и по начин, който Той би определил. Дано Бог ти даде сили да ходиш в светлината, както Той е в светлината.