Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Служители на Сатана 5 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Сатана си служи със свои агенти – мъже и жени, които подтикват хората към грях и правят греха привлекателен. Той така добре възпитава тези свои агенти, че отлично успява да погубва души и да ограбва славата на Христос. Сатана е големият враг на Бога и човека. Чрез оръдията си той се превръща в ангел на светлината. В Писанието е наречен погубител, клеветник на братята, измамник, лъжец, мъчител и убиец. Сатана разполага с много служители, но работата му за постигане на сатанинските цели е най-успешна, когато може да си служи с хора, изповядващи се за християни. И колкото по-голямо е тяхното влияние, колкото по-високо е тяхното положение, колкото по-големи познания изповядват за Бога и Неговата служба, толкова по-успешно той може да ги използва. Всеки, който примамва към грях, е агент на Сатана…
Колкото по-приближаваме към приключването на земната история, толкова опасностите около нас ще се сгъстяват. Едно просто изповядване на благочестието няма да ни ползва. Трябва да съществува жива връзка с Бога, за да имаме духовната проницателност да различаваме нечестието, което по най-изкусен и таен начин се вмъква в средата ни чрез хора, изповядващи нашата вяра.
Най-големите грехове навлизат сред нас чрез онези, които претендират, че са осветени, и твърдят, че не съгрешават. И все пак много от тях грешат всеки ден и са покварени в сърце и в живот. Самонадеяни са и себеоправдаващи се, ръководят се от техен собствен стандарт за праведност, съвсем неотговарящ на стандарта на Библията. Въпреки високите им претенции те са чужди на завета на обещанието. От голяма милост Бог търпи извратеността им и не ги отсича като спънки на земята, но все още им дава възможност за опрощение. С Божието дълготърпение и с Неговата милост се злоупотребява постоянно…
Този, който поддържа истината заедно с неправда, който заявява, че вярва в нея, а всеки ден я наранява с противоречивия си живот, се е предал на служба на Сатана и води човешки души към погибел. Тази категория хора общуват с паднали ангели, които им помагат да завладяват човешки умове.
Когато омайващата сила на Сатана превземе някой човек, Бог бива забравен и вместо Него бива издигнат човекът с всичките му покварени цели. Тайна разпуснатост се практикува като добродетел от тези измамни души. Това е вид чародейство. Може с право да се зададе въпросът, който апостолът зададе на галатяните: „… кой ви омая, вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно очертан като разпнат“ (Галат. 3:1). В ересите и безпътието винаги има обаятелна сила. Умът така се заблуждава, че не може да разсъждава разумно и някаква илюзия постоянно го отвежда далеч от чистотата. Духовното зрение се помрачава и морално неопетнени дотогава хора, се объркват пред прелъстителната софистика на тези агенти на Сатана, представящи се за носители на светлината. Точно в тази измама е силата им.
Ако излязат смело напред и изложат открито своите претенции, те биха били отхвърлени без един миг колебание. Но в началото сътрудниците на Сатана предпочитат да работят така, че да спечелят симпатията на другите и да си осигурят доверието на святи, себепожертвувателни Божи хора. И след това, като специални вестители на Дявола, те започват своята изкусна работа да отвличат души от пътя на правдата, правейки опити да омаловажат Божия закон.
Когато проповедници се възползват така от доверието на народа и водят човешки души към гибел, те стават толкова по-виновни от обикновения грешник, колкото по-високо е тяхното вероизповедание. В деня Господен, когато небесният дневник се отвори, в него ще се намерят имената на много проповедници с претенции за сърдечна чистота и порядъчен живот, изповядвали, че са носители на Христовото евангелие, но използвали положението си да подмамват душите да престъпват Божия закон.

„Лукавите духове в поднебесната“
Когато мъже и жени попадат под покваряващата сила на Сатана, почти е невъзможно да бъдат извадени от страшната клопка и отново да имат чисти мисли и чисти разбирания за Божиите изисквания. Пред заблудените им умове грехът е бил одобряван от проповедника, затова никога вече не се гледа на него в онази отвратителна светлина, в която Бог го вижда. След като моралният образец е бил понижен в умовете на хората, разсъжденията им са вече изкривени и те започват да гледат на греха като на правда и на правдата като на грях. Други, дружейки с хора, чиито наклонности и навици не са възвишени и чисти, стават като тях. Вкусовете и принципите им биват усвоени почти неусетно.
Ако обществото на един човек с нечист ум и безпътни навици се предпочита пред обществото на добродетелния и чистия, това е сигурно указание, че вкусовете и наклонностите си хармонират, че се е стигнало до ниско равнище на нравите. Тези измамени, омаяни души наричат това равнище високо и свято привличане на духа – духовна хармония. Но апостолите го наричат духовни сили на нечестието в небесните места. (Ефес. 6:12), срещу които трябва да водим енергична борба.
Когато измамникът започва своето дело, той често среща несходство със своите вкусове и навици. Но чрез големи претенции за благочестие спечелва доверието, а когато това бъде постигнато, започва да упражнява прелъстителната си сила за осъществяване на своите цели. Чрез общуване с такъв опасен човек жени привикват да дишат атмосферата на нечистота и почти несъзнателно биват проникнати от същия дух. Те изгубват своята самоличност и стават сянка на прелъстителя си.
Мъже, изповядващи, че имат нова светлина, претендиращи, че са реформатори, ще имат голямо влияние над известна категория хора с правилни убеждения по отношение на ересите в този век и недоволни от духовното състояние на църквата. С искрени, честни сърца тези хора желаят да видят промяна към по-добро, постигане на по-висок образец. Ако верните Христови служители биха им представили истината чиста и неопетнена, те биха я приели и следвайки я с послушание, биха се очистили. Но винаги буден, Сатана тръгва по петите на тези търсещи души. При тях идва някой с високи претенции на реформатор, както Сатана отиде при Христос в образа на светъл ангел, и ги отклонява още повече от пътя на правото.
Просто не може да се определи нещастието и деградацията, произлизащи от безпътността. Светът е осквернен от своите обитатели. Те са почти изпълнили мярката на своето нечестие. Но това, което ще предизвика най- голямото възмездие, е практикуването на нечестие под дрехата на благочестието. Изкупителят на света никога не е отхвърлял истинско покаяние, независимо колко голяма е била вината. Той обаче страшно осъжда фарисеи и лицемери. Повече надежда има за явния грешник, отколкото за такива хора…

„Бдете и се молете“
В този век на развала, когато нашият противник Дяволът като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне, виждам необходимостта да издигна гласа си и да предупредя: „Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение“ (Марко 14:38). Мнозина притежават прекрасни таланти, но ги посвещават на нечестивата служба на Сатана. Какво да предупредя хора, които претендират, че са излезли от света и са оставили неговите тъмни дела? Хора, които Бог е направил възстановители на Неговия закон, но подобно на превзетата, претендиращата смокиня простират наглед процъфтяващите си клони в самото лице на Всемогъщия, а в същото време нямат никакъв плод за Неговата прослава. Много от тях подхранват нечисти мисли, несвяти мечти, неосветени желания и низки страсти. Бог мрази плод от такова дърво. Чистите и святите ангели гледат на поведението на тези хора с отвращение, а Сатана се радва. О, да можеха мъже и жени да разберат какво се „печели“ чрез нарушаване на Божия закон! При всички обстоятелства грехът е обезславяне на Бога и проклятие за човека. На греха трябва да гледаме точно по този начин, независимо колко красива е неговата външност и от кого се върши.
Като Христова пратеница ви умолявам, вие, които изповядвате истината за това време да отблъсквате незабавно всяко приближаване на нечестието и да страните от обществото на хора с нечисти внушения. Отвращавайте се с най-силна омраза от покваряващите грехове. Бягайте от хора, които даже чрез разговор тласкат ума в такъв път, „тъй като от изобилието на сърцето говорят устата“ (Матей 12:34).
Практикуващите тези оскверняващи грехове постоянно нарастват в света и ще се промъкнат и в нашите църкви, ето защо ви предупреждавам да не им давате място. Обърнете гръб на прелъстителя. Макар да се представя за Христов последовател, той е Сатана в човешки образ; той си е наел небесна дреха, за да може по-добре да служи на своя господар. Нито за момент не трябва да се вслушвате в някое нечисто, потайно внушение, защото дори и това ще опетни душата, както нечистата вода замърсява канала, през който минава.

„Смърт вместо безчестие“
Изберете бедност, укор, раздяла с приятели или кое да е друго страдание, отколкото да оскверните душата с грях. По-скоро смърт, отколкото унижаване или нарушаване на Божия закон трябва да е девизът на всеки християнин. Като народ, който претендира да е реформатор, който съхранява най-тържествените, очистващи истини на Божието слово, нека да издигаме образеца много по-високо, отколкото е издигнат сега. Незабавно да се справим с греха и грешниците в църквата, за да не се заразят и други. Истината и чистотата изискват от нас да се захванем по-основно с очистването на стана от ахавовци. Заемащите отговорни постове не трябва да търпят греха в някой брат. Покажете му, че той трябва или да скъса с греховете си, или да бъде отстранен от църквата.
Когато отделните членове на църквата действат като истински последователи на кроткия и смирен Спасител, грехът ще бъде по-малко прикриван. Всички ще се стараят да действат като в присъствието на Бога. Те ще съзнават, че Неговото всевиждащо око е винаги над тях и че Му е известна и най-скритата мисъл. Характерът, мотивите, желанията и целите са тъй ясни, както слънчевата светлина за окото на Всемогъщия. Малко хора обаче имат това предвид. Повечето никак не съзнават каква страшна сметка ще трябва да се дава пред Божието съдилище за нарушаването на Господния закон.
Можете ли вие, които претендирате, че сте получили такава голяма светлина, да се задоволявате с едно ниско равнище? О, колко усърдно и постоянно трябва да търсим Божественото присъствие и какво съзнание трябва да имаме за тържествената истина, че краят на всичко е близо и че Съдията на цялата земя стои пред вратата! Как може да не зачитате Неговите справедливи и святи изисквания? Как може да ги нарушавате пред самото лице на Йехова? Как може да подхранвате нечисти мисли и низки страсти пред погледа на чистите ангели и на Изкупителя, който отдаде Себе Си за вас, за да ви изкупи от всяко нечестие и да ви очисти като свой собствен народ, ревнител за добри дела? Когато разгледате този въпрос в светлината, излъчваща се от Христовия кръст, застанали на самите граници на вечния живот, няма ли грехът да ви се стори много долен и твърде опасен, за да се подхранва?
Говоря на нашите хора. Ако се приближите до Исус и се постараете да украсите устното си изповедание с добре подреден живот и благочестив говор, нозете ви няма да тръгват по забранени пътища. Ако бъдете будни, постоянно бодърствате в молитва, ако всичко вършите като пред Бога, ще бъдете предпазени от изкушението и може да се надявате, че ще бъдете опазени чисти, неопетнени и неосквернени до края. Ако твърдо държите за вашата вяра от началото до края, пътищата ви ще бъдат установени в Господа! И това, което благодатта е започнала, славата ще го увенчае в царството на нашия Бог. Плодовете на Духа са: „любов, радост, мир, дълго търпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ Ако Христос е в нас, ще разпнем плътта заедно с всички нейни желания и страсти.