Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

СТРАДАНИЕ – 55 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

55
СТРАДАНИЕ

НЕ БОГ Е, КОЙТО ПРИЧИНЯВА СТРАДАНИЕТО. Показвайте, че не Бог е Този, Който е създал болката и страданието, но че човечеството чрез собственото си невежество и грях е докарало това състояние върху себе си.

ГРЕХЪТ Е ПРИЧИНИЛ СТРАДАНИЕТО. Постоянното беззаконие на човека в продължение на хиляди години е докарало болести, страдания, мъки и смърт като резултат на греха. Сега, когато краят на времето наближава, сатанинските изкушения за угаждане на апетита ще стават все по-мощни и по-трудни за побеждаване.

БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА СА ПРОТЕСТ НА ОРГАНИЗМА. Мнозина живеят в нарушение на здравните закони и са невежи по отношение на връзката, която техните навици на ядене, пиене и работа имат със здравето им. Те няма да се пробудят за истинското си състояние, докато организмът им не започне да протестира чрез болест, мъка и страдание срещу злоупотребите, които понася. Но дори и тогава, ако страдащият започне да действа правилно и ако прибегне до простите средства, може би пренебрегвани от него – употребата на вода и правилна диета, – природата ще даде помощта, изискваща се от нея, която би трябвало да й е поискана дълго преди това. Ако това се практикува с постоянство, пациентът до голяма степен ще се възстанови, без да бъде обезсилен.

НЕВЪЗДЪРЖАНОСТТА ПРИЧИНЯВА СТРАДАНИЕ. Мнозина толкова са се отдали на невъздържание, че не желаят да променят своите навици на лакомия от никакви съображения. По-скоро биха пожертвали здравето и живота си, отколкото да обуздаят невъздържания си апетит. Има и мнозина невежи по отношение на връзката, която тяхното ядене и пиене има със здравето им. Ако биха могли да се просветят по въпроса, може би щяха да имат моралния кураж да сложат край на своето чревоугодничество и да се хранят по-оскъдно и то единствено със здравословна храна. По този начин биха си спестили много страдания.

СТРАДАНИЕ, ПРИЧИНЕНО ОТ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ. Често пъти болка и страдание се причиняват и от усилието на хората да придадат живот и енергия на онези органи, които са станали отчасти безжизнени поради неактивност.

СТРАДАНИЕ, ПРЕУВЕЛИЧЕНО ОТ ВЪОБРАЖЕНИЕТО (ЛИЧНА ВЕСТ). Ако би ограничила стремежа си към четене и търсене на неща, които да ти доставят удоволствие, ако би посвещавала повече време на разумни физически упражнения и беше приемала внимателно подходяща здравословна храна, щеше да избегнеш много страдания. Част от това страдание е било въображаемо. Ако беше се стегнала душевно, за да се съпротивиш на предразположението да се поддаваш на недъзите, нямаше да имаш нервни спазми. Умът ти трябва да бъде отклонен от тебе самата и насочен към семейните и домашните ти задължения – да поддържаш къщата си в ред, чиста и с вкус.

БОЛНИТЕ СА СКЛОННИ ДА СТАВАТ НЕТЪРПЕЛИВИ. Болните… могат да направят това, което никой друг не може да направи за тях. Те трябва да започнат да облекчават организма си от товара, с който са го насилвали. Трябва да премахнат причината. Постете известно време и дайте на стомаха си възможност за почивка. Намалете трескавото състояние на тялото чрез внимателно и разумно прилагане на вода. Тези усилия ще му помогнат в неговата борба да се освободи от нечистотиите.
Но общо взето, хората, които имат някакви страдания, стават нетърпеливи. Те не желаят да приложат себеотрицание и да понесат малко глад. Нито желаят да почакат бавния природен процес да възстанови отново претоварените сили на организма им . Решили са да получат облекчение веднага и вземат силни лекарства.

СТРАДАНИЕ, НАД КОЕТО НЯМАМЕ НИКАКВА ВЛАСТ. Има хора с чист ум и с чиста съвест, но страдащи поради различни причини, над които ние нямаме никаква власт.

НЕ Е СКРИТО ОТ ИСУС ХРИСТОС. Каква удивителна мисъл е, че Исус Христос знае всичко за болките, страданията и скърбите, които понасяме! Когато страдаме ние, Той също страда. Някои от нашите приятели не знаят нищо за човешката ни мъка или за физическата ни болка. Те никога не са били болни и затова не могат напълно да навлязат в чувствата на онези, които са в немощ. Но Исус страда заедно с нас в нашата болка.

БОГ ЖИЗНЕНО СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ЧОВЕШКОТО СТРАДАНИЕ. Този, който пренебрегва дълга си да облекчава страданията в съботен ден, ще бъде обявен за виновен. Светият Божи ден за почивка е направен за човека и делата на милост, извършени в него, са в пълна хармония с целта, за която е създаден. Господ не желае Неговите създания да понасят и един час болка, която може да бъде облекчена в съботен или в който и да било друг ден.

КОГАТО ПОНАСЯТЕ СТРАДАНИЯ, ПРОЯВЯВАЙТЕ ТЪРПЕНИЕ. Умът ви често пъти може да бъде помрачен от болки или страдания. В такъв случай не се опитвайте да мислите, а просто спрете и покажете, че сте поверили душата си на Бога, като на верен Творец. Ваша привилегия е да покажете в своята слабост и страдания, че не се съмнявате в Божията любов към вас, че знаете колко е верен Този, Който е обещал, и че поверявате тялото и душата си в Неговите ръце – Той ще опази онова, което Му е поверено.
Нека умът ви се занимава с Божията доброта, с великата любов, с която ни е възлюбил, доказателство за които намираме в делото на изкуплението. Ако Той не ни обичаше и не ни считаше за ценни, тогава Неговата велика жертва не би била извършена. Той е Благотворител, даряващ изобилно милост и благодат. Нека сърцата и умовете ви почиват така, както уморено дете почива в ръцете на своята майка. Неговите вечни ръце са под вас. Исус страда заедно с вас във всичките ви скърби и страдания…
Скрийте се в Него и нечестивите не ще тормозят вашата вяра. Исус ви подарява Своя мир.

„МОЩНА СИЛА ДАВА ГОСПОД
ЧРЕЗ СВОЯ ВЕЧЕН СИН…“
Словото на Неговата благодат е манна за вярващата душа. Скъпоценните обещания на Словото са живот, благост и мир.

СТРАДАНИЕТО НЕ Е ИЗВИНЕНИЕ ЗА НЕХРИСТИЯНСКО ПОВЕДЕНИЕ. Миналата нощ спах много малко. Постарах се да гледам към Исус и да поставя себе си в ръцете на Великия лекар. Той е казал: „Достатъчна ти е Моята благодат“. Благодатта на Христос помага на хората да говорят праведно при всички обстоятелства. Телесното страдание не е извинение за нехристиянско поведение.

ИЗДИГАНЕ НАД БОЛКАТА. Често някои личности могат да се съпротивят на болестта просто само откажат да се поддадат на болката и да се предадат на състояние на неактивност. Надмогвайки своите болки и страдания, нека се заемат с някакво полезно занимание, подходящо за тяхното състояние. По този начин, а също и чрез изобилие от чист въздух и слънчева светлина много изтощени и болни хора биха могли да възстановят здравето и силите си.

УПОТРЕБАТА НА ЛЕКАРСТВА НЕ Е ОТРИЧАНЕ ОТ ВЯРАТА. Някои болни заемат позицията, че след като се молят за изцеление, не бивало да употребяват простите лекарства, определени от Бога за облекчаване на болките и страданията и за подпомагане на природата в нейната работа, да не би това да означавало отричане от вярата. Такива хора заемат немъдра позиция. Това не е отричане от вярата! Това е точно в хармония с Божиите планове.
Когато Езекия беше болен, Божият пророк му донесе вестта, че ще умре. Той извика към Господа и Господ чу Своя служител. Извърши заради него чудо, като му изпрати и вест, че към живота му ще се прибавят още петнадесет години. Една дума от Бога, едно докосване на Божия пръст би излекувало незабавно Езекия. Но бяха дадени специални наставления болното място да се налага със смокини и Езекия бе върнат към живота. Нужно е във всичко да постъпваме според насоката на Божието Провидение.

СКЛОННОСТТА ДА СЕ ПРИЧИНЯВА БОЛКА И СТРАДАНИЕ Е ОТ САТАНА. Точно поради греха на човека „цялото творение въздиша и страда заедно“(Римл.8:22). По този начин страданието и смъртта бяха наложени не само върху човешкия род, но и върху животните. Тогава подобаващо е човек да се стреми да облекчи, а не да увеличава тежестта на страданието, което собственото му престъпление е нанесло върху Божиите твари. Този, който злоупотребява с животните, понеже има власт над тях, е както подлец, така и тиранин.
Склонността да се причиняват болки и страдания както на ближния, така и на безсловесните създания, е сатанинско нещо. Мнозина мислят, че тяхната жестокост никога няма да стане известна, защото бедните животни не могат да я разкрият. Но ако очите им биха могли да се отворят, както се отвориха очите на Валаам, щяха да видят Божи ангел да стои като свидетел, за да свидетелства срещу тях в небесния съд. В небето се води точен доклад и ще дойде ден, когато срещу онези, които са злоупотребявали с Божиите твари, ще бъде произнесена присъда.

НЕ ПРИЧИНЯВАЙТЕ ПО-ГОЛЯМО СТРАДАНИЕ. О, нека не бъде изговаряна ни една дума, която причинява по-дълбоко страдание! На уморената от живота в грях душа, която не знае къде да намери облекчение, представяйте съчувстващия Спасител. Подайте на човека ръка, вдигнете го, кажете му думи на кураж и надежда. Помогнете му да се хване за ръката на Спасителя.

ХРИСТОВАТА АГОНИЯ – МНОГО ПО-ГОЛЯМА, ОТКОЛКОТО ТЕЛЕСНО СТРАДАНИЕ. Телесните мъки бяха само малка част от агонията на скъпия Божи Син. Когато понасяше възмездието за престъпването на закона, греховете на света лежаха върху Него, а също и чувството за гнева на Неговия Отец. Тези неща съкрушиха Неговата Божествена душа. Именно фактът, че Бог Отец е скрил от Него лицето Си, чувството, че собственият Му скъп Баща Го е изоставил предизвикваше тежката Му агония.
Разделението, което грехът създава между Бога и човека, бе напълно разбрано и остро почувствано от невинния страдащ Богочовек на Голгота. Той бе притискан от силите на мрака. Нито един лъч светлина не осветяваше бъдещето. Той се бореше със силите на Сатана, който заявяваше, че държи Христос във властта си, че е по-мощен по сила от Божия Син, че Бог Отец Се е отрекъл от Него и че Той повече няма Неговото благословение – не повече, отколкото самият Сатана…