Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Съживяване на делото на книгоразпространението 78 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Важността на делото по продаване на книги е винаги пред очите ми. Напоследък то не се вдъхновява вече от онази жизнена сила, вдъхновявала някога служителите, считали го за своя специалност. Извикват се продавачите на книги от тяхната благовестителна работа, за да се ангажират за друга работа. Тожва не трябва да става. Ако са наистина обърнати към Бога и осветени, много от нашите книгопродавачи могат чрез тази работата си да направят повече за изнасяне на истината пред хората, отколкото в която и да е друга насока.
Ние имаме Словото Божие, което ни показва, че краят на човешката история е близо. Светът трябва да бъде предупреден, и като никога по-рано да сме съработници на Бога. Делото по предупреждаването на света е поверено на нас. Ние трябва да сме проводници на светлина за света, която сме получили от великия Носител на светлината. Думите и делата на всички хора ще бъдат изпитани. Да не сме мудни сега. Необходимото за това предупреждение да се направи незабавно. Не оставйте делото по продаването на книги да замира. Поставяйте в ръцете на възможно повече хора книгите, съдържащи настоящата истина.

Обучаване на хора за продажбата на книги
Председателите на нашите църковни съюзи и други отговорни служители са длъжни да отделят внимание на всички клонове на делото. Трябва да се обучат и подготвят хора, които да продават книгите за настоящата истина, така необходими на хората. За това дело са нужни мъже с богат християнски опит, мъже с уравновесен ум, силни, добре подготвени. Господ желае заетите в това дело да са способни да обучават и други, които могат да събуждат у обещаващи млади мъже и жени интерес към тази работа, като ги насочват да се заемат и да боравят успешно с нея. Някои имат достатъчно талант, образование и опит, за да могат да обучават младите така, че да се постигнат много по-добри резултати от досегашните.
Придобилите опит в тази работа са длъжни да учат и други. Обучавайте, обучавайте, обучавайте млади мъже и жени да продават книгите, написани от рабите на Бога, подтикнати от Неговия Дух. Бог желае да сме верни, когато обучаваме онези, които приемат истината, за да работят разумно по Божия метод. Неопитни лица да се свързват с опитни работници, за да се учат как да работят. Нека търсят Господа усърдно. Те могат да вършат добри работи в книгопродаването, ако са послушни на думите: „Внимавай на себе си и на поучението…“ (1 Тимотей 4:16). Тези, които показват, че са наистина обърнати към Бога и се заемат с книгопродаването, ще видят, че това е най-добрия начин за подготовка за други видове мисионерска работа.
Ако познаващите истината биха я прилагали на практика, биха били намерени методи за работа с хората там, където са. Божие провидение бе в началото от създаването на християнската църква светиите да бъдат разпръснати извън Ерусалим, за да разнесат вестта навсякъде по света. Христовите ученици не останаха в Ерусалим или в градовете наблизо, но излязоха извън пределите на своята страна и тръгнаха по големите пътни артерии на света, търсейки изгубените, за да ги върнат при Бога. И днес Бог желае делото му да се провежда в много страни. Не трябва да ограничаваме работата си само на няколко места.
Не трябва да обезсърчаваме братята си и да отслабваме ръцете им, та да не могат да извършат делото, което Бог иска да бъде извършено. Нека не се губи много време за подготвяне на хора за душеспасителна работа. Наистина наставления са необходими, но всички да помнят, че Христос е великият Учител и Източник на всяка истинска мъдрост.
Млади и стари да се посветят на Бога, да поемат делото и да тръгнат напред, работейки смирено под ръководството на Святия Дух. Следвалите в училище да излязат в полето и да приложат на практика знанията си. Ако продавачите на книги вършат това, употребявайки дадените им от Бога способности, търсейки съвет от Него и свързвайки продаването на книги с личен труд за хората, техните таланти ще се разработват съразмерно и те ще научат много практически уроци, които не биха научили в училището. Това практическо обучение може с право да се нарече висше образование.

Няма по-възвишена работа
Няма по-възвишена работа от благовестването на търговеца на книги, защото то включва изпълнението на най-висшите морални задължения. Извършителите на тази работа винаги трябва да са под ръководството на Божия Дух. Не трябва да изпъква личното „аз“. Какво имаме ние, което да не сме получили от Христос? Трябва да се обичаме като братя, изявявайки чрез това Божията любов, като си помагаме един на друг. Трябва да си съчувстваме и да сме вежливи. Да сме сплотени, здраво свързани. Само хората, живеещи на практика молитвата на Христос, ще устоят на изпита, през който ще минат всички. Тези, които издигат себе си, се поставят под властта на Сатана, подготвяйки се да приемат неговите измами Словото на Бога към народа Му да издигне по-високо знамето. Ако се вслушваме в гласа Му, Той ще работи заедно с нас и нашият труд ще бъде увенчан с успех. В работата си ще получим богати благословения от Небето и ще събираме съкровище край Божия престол.
Ако само знаем какво ни предстои, няма да бъдем така мудни в Господнето дело. Живеем във времето на пресяването, време, когато ще се пресее всяко нещо, което може да се пресее. Господ няма да извини познаващите истината, ако с думи и дело не се покоряват на заповедите Му. Ако не полагаме усилия да печелим хора за Христос, ще бъдем отговорни за работата, която бихме могли да извършим, но не сме извършили поради духовна леност. Онези, които принадлежат на царството на Господа, трябва да работят усърдно за спасяването на човешки души. Те трябва да изпълняват своя дял от работата за възвеличаване на закона и запечатването му у учениците.
Господ желае светлината, с която е осветил Своето Слово, да блесне в ясни, ярки лъчи; и нашите книгоразпространители са длъжни да положат големи старания за осъществяване на Божието намерение. Предстои ни велико и важно дело. Врагът на човешките души съзнава това и си служи с всички средства във властта му, за да накара продавачите на книги да се заемат с някаква друга рабта. Този ред на нещата трябва се промени.
Бог призовава тези работници да се върнат обратно в дейността си. Той зове за доброволци, които ще вложат всичките си сили и всичкото си знание в работата, помагайки навсякъде, където е нужно. Учителят зове всеки да изпълнява своя дял от работата според дадените му сили. Кой ще отговори на този зов? Кой ще излезе да работи с мъдростта, благодатта и любовта Христова за близки и далечни? Кой ще пожертва спокойствието и удобствата си и ще отиде на места, където владее заблуда, суеверие и мрак, работейки усърдно и с постоянство, говорейки истината с простота, молейки се за вяра, работейки от дом в дом? Кой по това време ще излезе вън от стана, изпълнен със силата на Святия Дух, понасяйки укори заради Христос, разтваряйки Писанията пред хората и призовавайки ги към покаяние?
Във всеки век Бог има Свои работници. На зова се отговаря веднага, като определеният човек се появява. Така, когато Божественият глас вика: „Кого да пратя и кой ще отиде за Нас?“, отговорът ще дойде: „Ето ме, изпрати мене“ (Исая 6:8). Нека всички, които работят активно в продаването на книги чувстват в сърцата си, че вършат Божие дело, като служат на души, не знаещи истината за това време. Те разгласяват предупреждението по пътища и кръстопътища, за да се приготви народ за великия ден на Господа, който скоро ще настъпи.
Нямаме време за губене. Трябва да насърчаваме това дело. Кой ще излезе сега с нашите книги? Господ прави годен за тази работа всеки, готов да Му съдейства. Необходимият талант, кураж, издръжливост, вяра и такт ще се появят, когато работникът облече всеоръжието. В нашия свят трябва да се извърши едно велико дело и хората да се отзоват на поръчението. Светът трябва да бъде предупреден. Когато чуете зова: „Кого да пратя? Кой ще отиде за Нас?“, отговорете ясно и определено: „Ето ме, изпрати мене“.

Избор на хора за продаване на книги
Някои са по-способни от други за дадена работа, затова не трябва да се мисли, че всеки може да продава книги. Някои нямат дарба за тази работа, но поради това не трябва да ги считаме за неверни или за нежелаещи да продават книги. Господ не е неблагоразумен в изискванията Си. Църквата е като градина, в коят растат различни цветя, всяко със своите особености. Макар в много отношения те да се различават един от друго, всек пак всяко си има своята стойност.

Бог не очаква от Своите чада с различни темпераменти да могат да бъдат подготвени за всяка и за каква да е служба, и на всяко място. Помнете, че има различни призвания. Никой няма правото да предписва за другия работа против неговите убеждения за дълг. Право е да се дава съвет и да се внушават планове; но всеки трябва да бъде оставен свободен да потърси съвет и от Бога, на Когого принадлежи и на Когото служи.

Подготовка за проповедническата служба
Някои мъже, които Бог призоваваше на проповедническа служба, постъпиха на работа като книгопродавачи. Поучена съм, че тази работа е прекрасна подготовка, ако целта им е да пръскат светлината и да занасят истината на Божието слово направо в домовете на хората. Те ще имат възможност да говорят за библейската религия. Ако тази работа се провежда правилно, семействата ще бъдат посещавани, работниците ще проявяват християнска нежност и любов към душите и в резултат ще се прави голямо добро. Това ще бъде чуден опит за всеки, чиято цел е да постъпи на проповедническа служба.
Поготвящите се за проповедници никъде другаде не биха направили това по-добре и не биха придобили такъв богат опит, както в продаването на книги.

Понасяне на трудности
Който среща в работата си изпитания и изкушения, да се възползва от тези опитности, като се учи как да се уповава повечена Бога. Той трябва да чувства всеки момент своята зависимост.
Никакво оплакване не трябва да се подхранва в сърцето му или да излиза от устата му. Когато има успех, не трябва да го отдава на свои заслуги, защото успехът му зависи от влиянието на Божиите ангели върху сърцето. И да помни, че небесни вестители го обкръжават както при успех, така и при неуспех. Той трябва да признава Божията доброта и благост, като Го хвали с радост.
Христос остави Своята слава и дойде на земята да пострада за грешниците. Ако в работата си срещаме трудности, нека гледаме на Този, Който е начинателят и завършителят на нашата вяра. Тогава няма да отпадаме, нито да се обезсърчаваме. Ще понесем трудностите като добри войници на Христос. Помнете какво казва Той за всички верни вярващи: „Защото сме съработници на Бога,като вие сте Божия нива, Божие здание“ (1 Кор. 3:9).

Трупане на скъпоценен опит
Успешният продавач на книги трябва да бъде както учител, така и ученик. Докато се старае да просвещава другите, сам той трябва да се учи как да работи като благовестител. Когато работят усърдно със смирени сърца, продавачите на книги ще имат случай навреме да говорят на човешки души, готови да умрат от обезсърчение. След като са работили за тези нуждаещи се, те ще могат да кажат: „Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа…“ (Ефес. 5:8). Като виждат грешния начин на живот на другите, ще казват: „И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог“ (1 Кор. 6:11).
Работещите за Господа ще срещнат обезсърчителни обстоятелства, но обещанието гласи: „И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века“ (Матей 28:20). Бог ще даде чуден опит на тези, които ще кажат: „Вярвам на обещанието Ти; няма да отпадна, нито ще се обезсърча.“

Докладване
Хората, които притежават такъв опит в работата си за Господа, е добре да го записват за поместване в нашите списания, за да се насърчат и други. Нека продаваът на книги разказва за радостта и благословението в службата си като благовестител. Тези разкази трябва да намерят място в нашите списания, защото влиянието им може да се простре надалеч. Те ще бъдат като сладко ухание в църквата, ухание от живот за живот. По този начин ще се види, че Бог работи с тези ,които Му съдействат.

Пример в здравната реформа
Когато общувате с невярващи, не се оставяйте да ви отклоняват от правите принципи. Ако се храните на масата им, яжте сдържано, и то само храна, която не натоварва ума. Пазете се от невъздържание. Вие не печелите, ако отслабвате умствените или физическите си сили, защото няма да можете да разпознавате духовните неща. Пазете ума си в такова състояние, че Бог да може да действа над него със скъпите истини на Словото Си.
Така вие ще влияеете и на други. Много хора се опитват да коригират живота на другите, като застават срещу лошите им според тях навици. Те отиват при онези, за които мислят, че са заблудени, и им показват грешките, но не полагат никакви усилия и тактичност в напътствието си към истинските принципи. Такъв начин на действие често пъти не се увенчава с успех. Понякога, опитвайки се да поправяме другите, ние ги предизвикваме към противопоставяне и така вредим повече, отколкото да правим добро. Не наблюдавайте другите с цел да им посочвате техните грешки или заблуди. Поучавайте чрез пример. Нека вашето себеотрицание и вашата победа над апетита бъдат картина на послушание спрямо правите принципи. Животът ви да свидетелства за освещаващото и облагородяващо влияние на истината.
От всички дарби, които Бог е дал на хората, никоя не е по-скъпа от говора. Ако е осветен от Святия Дух, този дар е сила за добро. С езика ние убеждаваме хората, с него се молим и хвалим Бога, с него предаваме богати мисли за любовта на Изкупителя. Служейки си правилно с езика, продавачът на книги може да посява скъпите семена на истината в много сърца.

Честност в бизнеса
Работата не върви, защото библейските принципи не се прилагат от претендиращите, че са Христови последователи. Несериозността, с която някои продавачи на книги, стари и млади, изпълняват работата си, показва, че им предстои да научат още много важни уроци. Показана ми бе една напълно рискована работа. Някои са усвоили лоши навици и тези недостатъци са навлезли и в делото. Трактатните и мисионерски дружества имат голям дълг поради неиздължените сметки на продавачите на книги. Някои книгоразпространители са смятали, че не се отнасят добре с тях, след като им изискват веднага да заплащат книгите от издателската къща. Но незабавното изплащане е единственият начин за продължаване на работата.

Нещата трябва да се организират така, че продавачите на книги да имат достатъчно средства за живеене, без да теглят повече от наличния кредит. Тази врата на изкушение трябва да се затвори и заключи. Колкото и да е честен един търговец на книги, в работата му се явявят обстоятелства, които са голямо изкушение за него.

Леността и отпуснатостта не са плодове на християнското дърво. Никой не може да хитрува или да борави нечестно с Господните блага и да остане извинен пред Бога. Всички, които постъпват така, всъщност отричат Христос. Докато изповядват, че пазят Божия закон и поучават другите на него, те не съблюдават принципите му.
Към Господните блага трябва да се отнасяме честно. Бог е поверил на хората живот и здраве, както и сили да разсъждават. Той им е дал възможност да упражняват умствена и физическа сила. Не трябва ли тези дарби да се използват правилно и вярно, и прилежно за прослава на Неговото име? Не мислят ли братята, че ще дават сметка за всичките им поверени таланти? Търгували ли са честно с Господните блага, или са ти използвали безразсъдно? Записани ли са на Небето като неверни раби? Мнозина изразходват Господните пари за водене на така наречения шумен живот. Те не се учат на себеотрицание, а харчат парите си за празни, суетни неща и не носят кръста след Христос. Много от хората, имали привилегията да бъдат надарени с дадените от Бога скъпи възможности, са прахосали живота си и сега се намират в страдание и лишение.
Бог зове за решително подобряване на положението във всички отрасли на делото. Бизнесът, свързан с Божието дело, трябва да се отличава с по-голяма взискателност и точност. Не са положени сериозни, решителни усилия за осъществяване на необходимата реформа.

Прилежност
Книгоразпространителите трябва да са основно запознати с книгата, с която боравят, и да са способни да обръщат вниманието на хората върху важните глави.

Книгоразпространителят трябва д аноси със себе си брошури, памфлети и малки книжки, които да раздава на тези, които не могат да си купят. По този начин истината може да влезе в много домове.

Когато продавачът на книги пристъпва към работата си, не трябва да позволява да го отклоняват, а да се старае интелигентно да се придържа към целта. И все пак, докато върши работата си, да внимава да не пропусне случай да помага на души, които търсят светлина и се нуждаят от утешението на Писанията. Ако ходи по Бога, ако се моли за небесна мъдрост, за да може да върши добро и само добро в работата си, той ще схваща бързо възможностите и нуждите на хората, с които се свързва. Ще използва най-добре всяка възможност за привличане на човешки души при Христос. Ще бъде готов в духа на Христос да каже някоя дума на уморената душа.

Като работи старателно с книгите, като представя вярно на хората Голготския кръст, продавачът на книги удвоява силите и ползотворността си. Но макар да представяме работни методи, ние не можем да дадем една принципна насока, към която всеки да се придържа, тъй като често обстоятелствата са различни. Бог ще внушава идеи на онези, чиито сърца са отворени за истината и които копнеят за ръководство. Той ще казва на земните си вестители: „Говори на този или на онзи за любовта Христова…“ В момента, в който името на Исус се спомене с нежност и любов, Божии ангели се приближават да смекчат и покорят сърцето.
Продавачите на книги трябва да бъдат верни ученици, учещи се как да вършат работата си успешно. И докато са заети с това, нека отворят очите, ушите и ума си за Божията мъдрост, за да знаят как да помагат на хората, които загиват поради липса на познание за Христос. Нека всеки работник посвети силите си на най-висшата от всички служби – възвръщането на човека от примката на Сатана и свързването му с Бога, като веригата на зависимостта чрез Исус Христос се съединява с престола, заобиколен от дълга на обещанието.

Уверение за успех
Евангелизаторското продаване на книги може да извърши едно велико и добро дело. Бог е дал на хората такт и способности и употребяващите ги за Негова прослава ще успеят в работата си. Ние трябва да работим и да се молим, като се уповаваме на Този, Който няма да ни разочарова никога.
Нека евангелизаторите продавачи на книги се оставят да бъдат повлияни от Святия Дух. Чрез постоянна молитва да се заловят за силата, идваща от Бога, уповавайки се Нему с жива вяра. Неговото велико и активно влияние ще бъде с всеки истинен и верен работник.
Както Бог благослови проповедници и благовестители в усърдните им старания да изнесат истината пред хората, така ще благослови и верния продавач на книги.

Скромният, способен работник, който се отзовава покорно на Божия зов, може да бъде сигурен, че ще получи Божествена помощ. Да се чувства такава велика и свята отговорност – само по себе си облагородява характера. Това чувство подбужда най-възвишените умствени качества, а тяхното продължително прилагане укрепва и очиства ума и сърцето. Влиянието върху собствения живот, както и върху живота на другите, е наистина неоценимо.
Безгрижните наблюдатели може да не оценяват или да не разбират нашата работа. Те може да я смятат за напразна, живот на неблагодарен труд и себежертване. Но Исусовият служител гледа през светлината, излъчваща се от кръста. Неговите жертви изглеждат малки в сравнение с жертвите на неговия Господ и той с радост следва стъпките Му. Успехът в работата му донася най-голяма радост и най-голямо възнаграждение за един живот, изпълнен с търпелив труд.

*1900 г., т. 6, стр. 273-280
*1900 г., т. 6, стр. 288-293
*1900 г., т. 6, стр. 313-316
*1900 г., т. 6, стр. 317-320
*1900 г., т. 6, стр. 321-325
*1900 г., т. 6, стр. 329-340