Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Тайната на духовния Вавилон – 18 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Тази вечер искам да споделя с вас пет учения на Вавилон, които някой християнски църкви днес са приели. Искам да ви предупредя за тях, защото това е виното на Вавилон. Нека се върнем във Вавилон и видим, какви били основните учения. След това ще проверим, дали не са навлезли в църквата. В „Откровение“ бе предсказано, че хиляди хора от християнския свят ще бъдат измамени, когато в църквата навлязат ученията на древния Вавилон. Какви били тези учения? Първо, цар Навуходоносор казва в Дан. 4:30: „Не е ли велик тоя Вавилон, който аз съградих“. Моля, следвайте ме внимателно! Духовният Вавилон, т.е. падналата църква, ще възприеме много от принципите на старозаветния Вавилон. Цар Навуходоносор казва: „Не е ли велик тоя Вавилон, който аз съградих.“ Вавилон бил система основана на човешки думи, а не на Божието Слово. Това е една изключителна археологическа находка – вавилонския цар, който стои на своя трон. Когато царя казва нещо, за жителите на Вавилон това било закон, който не можел да бъде променян. Той получава своята власт от бога на слънцето и държи неговия скиптър, така че думите на царя на Вавилон изречени от трона му чрез властта на бога на слънцето били закон. И така, вавилонската религиозна система прехвърля ударението от Божия авторитет върху човешкия и от Исус върху човешки учения. Вавилон е една объркана религиозна система облечена в пурпурни и алени цветове. Тя щеше да представя човешки вместо Божиите учения. В Кол. 1:18 се казва, че църквата има глава, но приятелю, тя не е на земята, а в небето: „И главата на тялото, т.е. на църквата, е Исус Христос, Който е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.“ Църквата е единствената организация, която е толкова голяма, че тялото й е на земята, а главата й в небето. Църквата трябва да гледа към Христос, Който е пръв във всичко. Той е глава на църквата. Църквата няма земен ръководител. Твоята душа не може никога да бъде поверена на човешки водач, а само на Исус Христос. Приятелю, на първо място ли е Христос за теб? Чувстваш ли ревност за Христос в своя живот? По-важно ли е за теб това, което църквата, свещеника или пастора казва, от това, което Исус Христос казва в Своето Слово? Приятелю, философията, която казва да предоставиш душата си на пастор или архиепископ произлиза от Вавилон. Исус е глава на църквата. Моята душа е в Неговите, а не в ръцете на хора. Библията учи, че ще има объркване в религиозната система. Хора ще гледат към хора. Ще има повече доверие в хора отколкото в Исус Христос. След това падналата църква ще подава чаша с виното на своите фалшиви учения и ще замести Христовия кръст с човешки дела. И на трето място в тези ранни векове свещеници и епископи ще заемат мястото на Божието Слово, човешки традиции ще изместват Божиите учения, езически изображения ще да навлязат в църквата. В Изход 20:4,5 се казва: “ Не си прави кумир…, да не им се кланяш, нито да им служиш“. В центъра на философията на Вавилон стои поклонението на идоли. Библията в действителност бе предсказала, че в църквата ще навлязат изображения. Те навлизат от Египет и Вавилон. Сигурно си спомняте, че езичеството бе навлязло в Божия народ – израилтяните, които в подножието на планината Синай си изработиха златно теле. Списание „Тайм“ докладва, че наистина е имало златно теле. Според него археолозите са открили малка златна фигурка с форма на теле. Разбирате ли? Сатана желаел да отклони умовете на израилтяните от Бог и закона Му, който даде на Мойсей. И така, Сатана им представи златно теле и те му се поклониха. Той желаел да ограничи тяхното поклонение и представата им за Бог. Една от сатанинските атаки срещу ранното християнство се изразявала във въвеждането на езически изображения в християнските църкви. Юпитер бил въведен в църквата и преименуван Петър. Това в действителност е изображение на Юпитер. То било въведено в катедралата „Св. Петър“ и било преименувано, но на главата разбира се намирала короната на бога на слънцето. Обърнете внимание, че зад всяка истина стои фалшификация. Това е Вавилонската богиня Ищар. Тя очаква да роди син. Името му е Тамус. Когато Тамус бил роден, той трябвало да умре и след това да бъде възкресен. Сатана се опитал да подправи истината. В Египет откриваме девица на име Изида и детето Озирис. В Скандинавските страни девицата Фрига и детето Боудър. В Рим откриваме девицата Венеция и детето Аденус. Във Вавилон девицата Ищар и детето Тамус. Във Финикия девицата Ащерат и детето Бейл. Виждате ли, какво правел Сатана, за да подправи раждането на девицата. Той се опитвал да подправи факта, че Исус ще дойде и ще бъде роден от девица. По този начин той измамва хиляди хора и ги кара да приемат фалшиви богове. Библията казва, че не трябва да се покланяш на изображения, но ранната църква като знаела, че девицата и детето съществуват в много от езическите култури, в действителност приема това, като само променя името. По този начин много от езичниците все още се покланяли на девицата и детето от своята култура, въпреки че носели друго име. Те не разбирали истината относно девицата и раждането на Исус Христос, Който е Спасителя на света. Искам да ви покажа, какво става. Дори и днес църквата продължава да пие от виното на Вавилон, дори и днес тя пие от човешките учения и традиции. Тя се е развратила поради виното на Вавилон. „Откровение“ ясно учи за това. В „История на цивилизациите“, том 1, стр. 188, се казва: „В християнските църкви били установени езически церемонии. Християнството представяло себе си в една твърде странна и противна форма. Добрите му страни се загубили. Неговата първоначална красота била изцяло помрачена.“ Помисли за това, приятелю. Църквата била основана на Божието Слово. Тя проповядвала Исус Христос, спазвала Божия закон и това, което Бог казва. Те били честни и следвали Христос. Църквата нараствала, строяли се нови сгради. Но когато навлезли човешки учения, когато навлезли изображения в църквата, когато се появили доктрини не основани на Божието Слово, църквата загубила своята сила. Това е коментарът на историята. Всичко това било част от сатанинския план, който се стремял да въведе фалшиви учения във истинската църква. Данаил 7:25 твърде точно предсказва, каква ще бъде стратегията на Сатана: „Той ще говори думи против Всевишния…“, т.е. Божия авторитет и закон е заменен от човешки, „…ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони…“ В тези ранни векове чашата с виното на Вавилон щеше да бъде дадена, хората щяха да бъдат объркани от фалшивите учения, Сатана щеше да се опитва да работи чрез църквата и чрез обединението на църквата с държавата, защото жената е седнала на звяр. Това обединение ще се опита да промени самия Божий закон. Ще бъде атакувана съботната заповед. Някой хора ми казват: „Но каква разлика има в един ден? Толкова ли е важно това?“ Приятелю, този въпрос засяга религиозната система. Вярност на Бог или на хора? Този въпрос стои между двете философии на живота – покорност на Бог или приемане на компромиси, които произлизат от чашата с виното на Вавилон. Приятелю, в тези ранни векове, едомците и вавилонците строили своите огромни олтари за поклонение на слънцето. Вавилонския Зикурат е част от езическата система за поклонение на слънцето. Тук е и вавилонската богиня Ищар, която се покланя на слънцето. И така в ранните векове бил направен опит за промяна на Божия закон. Езекиил 8:16. Така както чрез златното теле Сатана се опитвал да въведе в Израел поклонение пред идоли, той се опитвал да въведе и поклонение пред слънцето. Понеже тогава израилтяните се възпротивили, Сатана се върнал отново. Четем в Езекиил 8:16: „И въведе ме във вътрешния двор на Господния дом, и, ето, във входа на Господния храм, между предхрамието и олтара, около двадесет и пет мъже с гърбовете си към Господния храм, и с лицата си към изток, които се кланяха на слънцето към изток.“ Къде се намирали тези хора? Те са в Божия храм. Те извършват поклонение. Бог би трябвало да одобрява това, щом се покланят в Неговия храм, но всъщност те се покланяли на слънцето. Сатана желаел да премести вниманието от поклонението пред Твореца-Бог и признаването на Неговата власт към поклонение на едно от Неговите творения – слънцето. Сатана се опитвал да въведе в църквата древното езическо поклонение на слънцето в дните на Езекиил. Той атакувал църквата по същия начин както по време на ранните векове и имал успех. Той отново започнал да разпространява виното на Вавилон, т.е. обърканите учения на Вавилон в християнската църква. Чуйте едно забележително твърдение: „Слънцето било първостепенен Бог в езичеството“. В това време слънцето имало поклонници в Персия и други страни. Има нещо царско в слънцето, което го прави подходяща емблема за Исус. Цитирам заради нашите приятели католици: „Слънцето на правдата“. Затова църквата в тези страни изглежда, че е заявила: „Запазете това старо езическо име, то ще остане свято.“ И така, езическия ден на слънцето посветен на … се превърнал в християнски ден на слънцето посветен Исус. „Католически свят“, стр. 809. Разбираш ли, какво става, приятелю? В опит да бъдат достигнати езичниците били направени компромиси и истината била примесена със заблуда. В тези ранни векове денят на слънцето бил направен компромис и виното на Вавилон било подавано на църквите в продължение на векове. Много хора в действителност не осъзнават, какво става. В Дан. 7:25 се казва, че ще има опит да се променят времена и закони. Приятелю, това е нещо повече отколкото въпрос за дни. Това стои в основата на конфликта между доброто и злото. То е в основата на войната между Христос и Сатана. То стои между Божия закон и човешките учения, между Божия път и пътя на Сатана. Това са два съвършено различни начина на живот. Въпросът е относно Божият авторитет, Божието слово и ученията на Исус Христос, приятелю. Никоя човешка власт няма авторитета да променя Божия закон. В Изход 20:8-10 се казва: „Помни съботния ден, да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, но седмия ден е събота на Господа твоя Бог.“ Жената в бяло признава Библията и Исус. Тя казва, че Божието слово е единствен авторитет за нея. Жената в червено прави компромис с истината. Тя подава своята чаша с вино, за да мами хиляди. В книгата „Шест декалога за Господния ден“ има едно изключително твърдение: „Неделя бил денят, в който езичниците тържествено се покланяли на слънцето.“ Но християните мислили, че е удобно да се спазва същия ден и да се запази същото име, за да не бъдат ненужно взискателни и по този начин да попречат на обръщането на езичниците. И така, много от тях решили да въведат изображения в църквата. Те мислили, че ще бъде по-лесно да се обърнат езичниците. Те си казали: „Нека да въведем във църквата деня на слънцето и да почитаме възкресението. Тогава няма да ни смятат за евреи. И това ще бъде по-изгодно за езичниците.“ Казвал ли е Бог някога да променяме Неговото слово и закона Му, за да се присъединят повече хора към църквата? Не, приятелю. Исус, Който умря на кръста, изрече думите: „Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина.“ Божието Слово е истина и причината, поради която Новозаветната християнска църква била толкова силна, че да повлияе света била, че не правила компромиси. Когато църквата прави компромиси с библейските истини, тя отслабва и губи своята духовна мощ, с която може да достигне света. Бог казва в Езекиил 20:20: „Освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мене и вас“. Днес Бог ни казва, че има два начина на живот – единия е човешки, а другия Божий, човешки традиции или Божиите учения, човешки авторитети или авторитета на Бога. Новозаветната църква не приема ученията на Вавилон. Деяния 17:1,2: „И като минаха през Амфипол и Аполониння, пристигнаха в Солун, гдето имаше юдейска синагога и по обичая си Павел влезе при тях, и три съботи наред разискваше с тях от Писанията“. Тези ранни християни спазвали библейската събота. Всъщност само в книгата Деяния на апостолите е писано 48 пъти за съботата, два пъти в Антиохия, веднъж във Филипи, три пъти във Солун, 78 пъти по време на престоя на ап. Павел в Коринт. Да, приятелю, Библията е твърде ясна по този въпрос. Ученията на Вавилон щяха да навлязат в църквата. Вие ще попитате: „Какви били тези учения?“ Първо, че човешкия авторитет в църквата е по-голям от Божия. Второ, човешки учения изместват библейските. Трето, че човешките дела могат по някакъв начин да спасяват. Четвърто, неделята измества библейската събота. Хиляди хора пили от това вино и били объркани. Библията казва, че тази чаша с вино съдържа още нещо. Тя съдържа сатанинска измама относно смъртта, защото Сатана знае, че ако може да измами хората относно смъртта, в църквата би могъл да навлезе и спиртуализма. В последните дни той може да мами, като се представя от името на починалите. Древните жители на Вавилон били объркани относно смъртта. Те вярвали, че духът на починалите продължава да живее. В един документ се казва следното: „Езическото учение за безсмъртието на душата, т.е. идеята, че мъртвите продължават да живеят, се вмъкнала през задната врата на християнската църква в ранните векове.“ Вавилонските учения за безсмъртието на душата пълнели тази чаша. „И видях жена седяща на червен звяр пълен с богохоулни имена.“ Блудницата се е отдалечила от Христос. Популярната църква започва да се обединява със света и нейната чаша се пълнела с фалшиви учения и едно от тях е за безсмъртието на душата. Но моята Библия казва в Екл. 9:5: „Защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо“. Някой църкви казват, че мъртвите знаят повече от живите, но моята Библия казва, че живите знаят повече от мъртвите. Пиенето от тази чаша с фалшиви учения за безсмъртието на душата отваря ума за влиянието на Сатана, който имитира починали хора. Той имитира външния вид и гласа. Всичко изглежда същото, но в действителност това е зъл ангел, който мами. В последните дни спиритизмът ще бъде широко разпространен. Сатана знае, че не му остава много време. Божието слово може да ни предпази от измамата на спиритизма. Псалм 146:3,4: „Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Излиза ли духът му, той се връща в земята си; в тоя същия ден загиват намеренията му.“ „Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо.“ „В тоя същий ден загиват намеренията му.“ Могат ли мъртвите да се върнат в домовете ни отново? Йов 14:21: „Синовете му достигат до почитание, а той не знае; и биват свалени, а той не забелязва това за тях“. С други думи, когато човек умре, намеренията му погиват, той не знае нищо и ако синовете му достигнат до почитание, той не знае или ако бъдат свалени, той не знае, защото смъртта е само един сън. Ти ще кажеш: „Но каква разлика има?“ Приятелю, има разлика, дали пиеш от чистия сок на Божията истина или от виното на Вавилон. Има разлика в това, дали приемаш авторитета на Библията или смесицата от истина и лъжа, която е унаследена от църквата-майка и се е разпространила в църквите, които са приели тези учения. В Йов 7:9,10 се казва: „Както облакът се разпръсва и изчезва, така и слизащия в преизподнята няма да възлезе пак; няма да се върне вече у дома си.“ Може да изглежда, че това е майка ти. Може би си мислиш, че това е баща ти, може да прилича на твоя син, който е починал, но моята Библия казва, че той няма да се върне повече в дома си. Идеята за безсмъртието на душата е езическа идея, която Сатана използва, за да мами мъже и жени. И така, има два вида системи. Жената от Откр.12 гл. ни насочва към Христос като единствен Водач, Библията като единствен пътеводител, тя ни води в подножието на кръста, за да бъдат сърцата ни съкрушени. Тя ни води към подчинение на Христос от любов и спазване на съботния ден. Учи ни, че смъртта не е нищо повече от сън, който продължава до Христовото второ идване. Но, приятелю, има друга жена в Откр. 17 глава. Това е една объркана философия, една объркана религиозна система, която набляга на човешки учения и човешки църковни водачи. Тя набляга на спасение чрез дела и чрез индулгенции и има един променен ден – неделя, тя има погрешни разбирания за смъртта и душата. Приятелю, тези две системи са несъвместими. Затова Бог те е довел на тези срещи, за да ти открие истината. Ти може би си част от църквата-майка или някоя от нейните дъщери. В книгата „Откровение“ Бог има вест, която трябва да се разпространи по целия свят в последните земни часове – вест, която да достигне до сърцето на десетки хиляди. Затова днес Бог изпраща чрез сателита тази вест до теб, приятелю. Тук в Откр.18:4 е Божията вест: „И чух друг глас от небето, който казваше: ‘Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й.'“ Излезте от Вавилон, излезте от религиозното объркване. Не ви ли харесва този израз – „люде мои“? Много от Божиите люде са в църкви, които не разбират тези принципи. Има хора, които казват: „Ако брат ми или баща ми или сестра ми не разбират това, те загубени ли са?“ Защо мислиш, че Бог те е довел тук, приятелю? Бог те е довел, за да научиш тази истина и да я споделяш с останалите. Не, приятелю, тези хора не са загубени, но Бог общува със света чрез Своето славно войнство и точно сега разкрива светлината на истината. Забележете, какво се казва: „И чух друг глас от небето.“ Това не е земна вест, но тази вечер до твоето сърце достига едно Божествено послание. „И чух друг глас от небето, който казваше: ‘Излезте от нея, люде мои.'“ Люде мои, вие сте чудесни баптисти, вие сте чудесни християни-католици, вие сте чудесни християни-методисти, чудесни евангелисти. Исус казва: „Елате, елате и разберете истината, пийте от чистото вино на Божието Слово. Приемете за основа Божието Слово. Излезте от фалшивата религия, чиято доктрина е примесена с фалшиви учения за неделята и безсмъртието на душата.“ Елате при Исус. Ти си бил израстващ християнин, живял си според цялата светлина, която си имал, обичал си Исус и си Му служил с цялото си сърце, правил си всичко, което е било по силите ти. Библията казва: „Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й.“ А какво е греха? 1 Йоан 3:4: „Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие“. Грехът е нарушаване на Божия закон. Бог казва: „Излез от всяка църква, която нарушава закона“. Той казва: „Излез от нея, за да не участваш в греховете й“. Излез от всяка църква, която не е основана на Божието Слово и пристъпва закона, излез от там – казва Библията. Исус казва: „Ела при Мен, за да получиш спасение. Ела при Мен и продължи да израстваш. Излез от всяка църква, която нарушава закона“. Бог казва: „Вие сте мои хора“. Ти си християнин, ти си посветен, но Исус казва, че трябва да направиш нова крачка. Време е да пораснеш в своя християнски живот, време е да приемеш истината в нейната пълнота и да оставиш виното на Вавилон. Ти не си знаел това преди, така че няма да ти се държи сметка за нещата, които не си знаел. В Деян. 17:30 се казва, че Бог не държи бележка за времената на невежеството, но сега ти знаеш, ти имаш възможност. Някой би казал: „По добре да не знаех това, тогава нямаше да бъда отговорен“. Приятелю, ние сме отговорни не само за това, което знаем, но и за това, което сме имали възможност да научим. На всеки, който е имал възможност, но не се е възползвал, Бог ще се държи сметка за това. Когато съди Той, познава твоето сърце, знае желанията на ума ти. Бог търси хора, които биха казали: „Господи, готов съм да направя всичко, което поискаш от мен, колкото и тежко да е това, колкото и тесен да е пътя, аз ще продължа да вървя, независимо колко малко са тези, които вървят, аз ще продължа. Господи, за мене няма значение това, което другите правят.“ Приятелю, Исус търси хората които казват: „Господи, толкова много те обичам, че съм готов да направя всичко, което поискаш от мен. Господи, в сърцето ми има ревност за теб, аз съм посветен на теб, аз съм нетърпелив да те следвам.“ В Яков 2:19,20 се казва: „Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш; и бесовете вярват и треперят.“ Достатъчно ли е само да вярваш? Бесовете вярват и треперят. „Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна.“ Бог казва: „Време е да се раздвижиш, време е да направиш нова крачка. Време е делата ти да последват вярата ти, да направиш това, което Бог казва.“ Много мъже и жени по света правят този избор. Понякога избора е изключително труден. Бог казва: „Излезте от нея, люде мои.“ Сега е времето да се раздвижиш и да вземеш решение. Язвите ще започнат да падат и Бог ти казва: „Сега е времето да вземеш решение.“ Исус казва: „Когато направиш това, Аз ще те взема в Своите обятия. Ти ще бъдеш на сигурна място.“ Познавам мъже и жени, за които решението да следват Христос бе най-трудното нещо в техния живот. Спомням си, че в Москва посетих Галина. Тя ме покани на обяд и аз отидох в нейния малък апартамент. Имаше само три стаи. Беше приготвяла храната в продължение на два дни. Знаех, че на масата стои цялата й месечна заплата. Не защото храната беше много, но защото струваше скъпо. Имаше салати, картофи, банани, а знаех, че в тези времена бананите се равняват на заплатата за три дни. Трудно можех да ям. Мислих си за тази бедна жена, която се бе приготвила толкова дълго време, за да ме посрещне. Мислих за храната, която бе поставила на масата и за нейната вяра. Опитах се да отклоня вниманието от себе си и да го насоча към нея. Казах й: „Галина, кажи ми нещо за себе си. Разкажи ми най-тежкото преживяване, което си имала по време на комунизма“. А тя цялата се разтрепери, по лицето й започнаха да се стичат сълзи, устните и трепереха. Преводача ми хвана ръката ми и каза: „Марк, остави това. Ще й възвърнеш твърде много ужасни спомени. Откажи се, жената ще получи сърдечна атака.“ Но тайните на живота й започнаха да излизат наяве и тя ми каза: „Пасторе, сега съм жена на възраст.“ Тя бе на около 60-70 години. Но тя каза: „Пасторе, когато бях много по-млада, аз вземах децата си и ние четяхме Библията. Противозаконно бе дори да притежаваш Библия. Ако държавата научеше, че някой чете Библия, той биваше арестуван и вкарван в затвора. И така, тихо през нощта аз четях Библията с моите деца. Ние пеехме песнички, но пасторе, аз не знаех, че на горния етаж има агент на КГБ. Една нощ той чул, как с децата пеем песни и четем Библията. Един ден в два часа сутринта на вратата се почука и в сърцето си аз разбрах, че това са от КГБ. Отидох до вратата, но не я отворих. Те я разбиха. Осветиха ме в очите. После единия ми удари окото, другият ме удари в лицето и ме повалиха на пода. След това отидоха до леглото, където спяха моите деца. Събудиха единадесет годишния ми син, удариха му шамар и казаха: ‘Виж какво ще се случи с твоята сестра’. После взеха деветгодишната ми дъщеря, а тя плачеше: ‘Мамо, мамо, мамо’. Вие ме попитахте, пасторе, кое е било най-трудното решение, което съм вземала и най-трудното преживяване, което съм имала по време на комунизма. Това беше да гледам, как КГБ вземат моята деветгодишна дъщеря и това беше преди 27 години. От онази нощ аз не съм я виждала повече.“ Приятелю, тази жена направила посвещение на Христос и на Божието Слово. Нейният ум не бил обвързан от човешките традиции. Някой хора ми казват: „Марк, толкова е трудно да се откажеш от цигарите.“ Направи го заради Исус. Някой казват: „Толкова е трудно да спазваш съботата.“ Направи го заради Исус. Някой казват: „Толкова е трудно, пасторе, всичките ми приятели са вън от църквата.“ Братко, познавам култури, в които хората дават децата си за истината, защото Христос и Неговото Слово са толкова ценни за тях. Би ли казал тази вечер: „Исусе, аз чувам твоя зов. Не желая смесица от истина и заблуда, не желая човешка религия. Аз искам да вървя с Христос“?