Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Тия най-скромни мои братя- 70 – Животът на Исус Христос – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Елена Вайт – (Елън Уайт) – Животът на Исус Христос – “Тия най-скромни мои братя”- 70

Тази глава е основана на Матей 25:31-46.

“Тия най-скромни мои братя”

“А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всичките святи ангели
с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него
всичките народи; и ще ги отлъчи един от други.” Така на Елеонския хълм
Христос обрисува пред учениците Си сцената на великия ден на съда. И
решенията на този съд Той представи като основаващи се на една точка.
Когато народите бъдат събрани пред Него, ще има две групи хора и тяхната
вечна участ ще се реши според извършеното или неизвършеното за Него по
отношение на бедните и страдащите.
В онзи ден Христос не представя пред човеците великото дело, което е
сторил за изкуплението им с цената на живота Си. Представя само
истинската работа, извършена за Него. На една част посочва да застанат
от дясната Му страна и казва: “Дойдете вие, благословени от Отца Ми,
наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото
огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме
прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница
бях и Ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат: “Господи,
кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме? И кога
Те видяхме странник и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те
видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?” А царят в отговор ще им
рече: “Истина ви казвам: понеже сте сторили това на един от тия най-
скромни Мои братя, на Мене сте го направили.”
Исус бе казал на учениците Си, че ще бъдат мразени, преследвани и
измъчвани. Много хора щяха да бъдат изгонвани от домовете си и обричани
на бедност. Мнозина щяха да бъдат хвърлени и по затворите. На всички,
изоставили приятели или дом заради Него, Той бе обещал да им даде
стократно още в този живот. Сега Христос уверява всички, които служат на
братята Си, че ще получат особено благословение. “В лицето на всеки,
който страда заради Моето име – каза Исус, – трябва да виждате Мене.
Както бихте служили на Мене, така трябва да служите и на тях. Това е
доказателството, че сте Мои ученици.”
Всички, родени в небесното семейство, стават в особен смисъл братя на
нашия Господ. Любовта на Христос свързва членовете на Неговото семейство
и навсякъде, където тази любов се прояви, се разкрива Божественото
средство. “И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога” ( 4:7
1Йоаново 4:7).
Похвалените в съда от Христос може да са имали малки богословски
познания, но са обичали Неговите принципи. Чрез влиянието на Божия Дух
те са били благословение за намиращите се наоколо. Даже и езичници са
подхранвали този дух на доброта. Преди думите на живота да са стигнали
до ушите им, те са се отнасяли приятелски с мисионерите, дори са им
услужвали с риск на живота си. Сред езичниците има такива, които се
покланят несъзнателно на Бога, такива, на които светлината никога не е
била занасяна чрез посредничеството на човек; и все пак те няма да
загинат. Макар и да не познават написания Божи закон, те са чули Божия
глас да им говори чрез природата и са вършили нещата, които законът
изисква. Техните дела са доказателство, че Светият Дух е докоснал
сърцата им и те ще бъдат признати за чада на Бога.
Колко изненадани и зарадвани ще са обикновените скромни хора измежду
различните народи, както и сред езичниците, когато чуят от устата на
Спасителя: “Доколкото сте сторили това на един от тия най-скромни мои
братя, на Мене сте го сторили!” Колко ще се зарадва сърцето на
безпределната Любов, когато Неговите последователи посрещнат с изненада
и радост одобрителните Му думи.
Но любовта на Христос не е ограничена само над една отделна социална
група. Сам Той се уеднакви с всеки член на човешкото семейство. За да
можем ние да станем членове на небесното семейство, сам стана член на
земното семейство. Той е Човешкият Син и следователно е брат на всеки
син и дъщеря на Адам. Неговите последователи не трябва да се чувстват
отделени и независими от загиващия около тях свят. Те са част от
голямата тъкан на човечеството; и за Небето са братя както на светиите,
така и на грешниците. Любовта на Христос обгръща и падналите,
заблудените и грешните. И всяко добро дело, извършено за въздигането на
някоя паднала душа, всяко дело на милост, се приема като извършено от
самия Него.
Небесните ангели са изпращани да служат на онези, които ще бъдат
наследници на спасението. Сега още не знаем кои са те, не е станало явно
кои ще победят и ще участват в наследството на светиите. Но небесните
ангели кръстосват земята надлъж и шир и търсят да утешат скърбящите, да
защитят застрашените от опасност, да спечелят сърцата на хората за
Христос – нито един човек не е пренебрегнат или отминат. Бог не показва
пристрастие към някои личности, а проявява еднаква грижа към всички
души, които е сътворил.
Когато отваряте вратите си пред Христовите нуждаещи се и страдащи,
вие приемате невидими ангели. Всъщност приканвате небесни същества да
общуват с вас и те внасят свята атмосфера на радост и мир. Идват с
възхвала на уста и в отговор в небето се чува хвалебна песен. Всяко
милостиво дело, извършено тук, предизвиква музика в небето. Отец от
престола Си причислява пожертвувателните работници към най-скъпите Си
съкровища.
Онези от лявата страна на Христос, пренебрегвалите Го в лицето на
бедните и страдащите, не съзнаваха вината си. Сатана ги бе заслепил – не
бяха разбрали какво дължат на своите братя. Бяха погълнати само от себе
си и не се интересуваха от нуждите на другите.
На богатите Бог е дал богатство, за да могат да облекчават и
утешават Неговите страдащи деца; но много често те са неотзивчиви.
Чувстват се стоящи по-горе и превъзхождащи бедните си братя, не се
поставят на тяхно място. Не разбират изкушенията и борбите им и милостта
угасва в сърцата. В скъпи жилища и великолепни църкви богатите се
изолират от бедните; средствата, които Бог е дал, за да послужат за
благословение на нуждаещите се, се харчат за задоволяване на горделивите
и егоистичните желания. Бедните всеки ден са лишавани от възпитанието,
което трябва да получат относно нежната Божия милост; защото Бог е
предвидил достатъчно средства, за да могат да бъдат задоволени техните
житейски нужди. Принудени са да чувстват остро бедността, която
ограничава живота, и често са изкушавани да стават завистливи, да
ревнуват и да се изпълват с лоши предположения. Тези, които сами не са
изпитали лично гнета на нуждата, много често се отнасят към бедните
презрително и ги карат да се чувстват като просяци.
Но Христос вижда всичко това и казва: “Аз бях жадният и гладният. Аз
бях странникът. Аз бях болният. Аз бях този, който се намира в затвора.
Докато вие пирувахте пред отрупаната трапеза, Аз гледах в бордеите или
на празната улица. Докато вие живеехте луксозно в удобните си домове, Аз
нямаше къде главата Си да подслоня. Докато вие препълвахте гардеробите
си с богати облекла, Аз бях лишен от дрехи. Докато вие се отдавахте на
удоволствия, Аз чезнех в затвора.
Когато подхвърляхте като подаяние оскъдните парчета хляб на
гладуващите бедняци, когато давахте онези износени дрехи, за да се
защитят от хапещия студ, помисляхте ли, че ги давате на Господа на
славата? През всичките дни на вашия живот Аз бях близо до вас в лицето
на страдащи хора, но вие не Ме потърсихте, не пожелахте да се запознаете
и влезете в близост с Мене. Затова не ви познавам.”
Много хора смятат, че е голяма привилегия да се посетят местата,
където Христос е ходил по време на земния Си живот, да бъдат там, където
Той е стъпвал, да съзерцават езерото, край което Той е обичал да
поучава, както и хълмовете и долините, из които очите Му бяха почивали.
Но няма нужда да се ходи чак до Назарет, до Капернаум или до Витания, за
да се върви по стъпките на Исус. Ще намерим следите Му край лоното на
болните, в бордеите на бедняците, в многолюдните улици на големия град и
във всяко кътче, където има човешки сърца, нуждаещи се от утеха. Да
правим онова, което Исус правеше, когато беше на земята – това означава
да ходим по Неговите стъпки.
Всички могат да вършат нещо. “Защото сиромасите всякога се намират
между вас” (12:8 Йоан 12:8) – каза Исус, и никой не трябва да мисли, че
няма кътче, където да не може да работи за Него. Милиони и милиони
човешки същества, готови да загинат, оковани във вериги на невежество и
грях, не са чули нищо за любовта на Христос към тях. Ако бихме сменили
нашите условия на живот с техните, какво бихме искали те да направят за
нас? Ние сме длъжни да направим за тях всичко според възможностите ни.
Христовото правило на живота, според което всеки един от нас ще устои
или ще пропадне в деня на съда, е: “- което желаете човеците да правят
на вас, това и вие правете на тях” ( 7:12 Матей 7:12).
Спасителят отдаде скъпоценния Си живот, за да основе църква, способна
да се грижи за наскърбени, изкушавани души. Една групичка вярващи хора
може да са бедни, необразовани или неизвестни, но въпреки това чрез
Христос те могат да извършат такава работа в дома си, сред съседите си,
в църквата, а дори и в “далечни страни”, че резултатите да се простират
чак до вечността.
Точно защото тази работа се пренебрегва, толкова много млади ученици
никога не могат да напреднат по-далеч от азбуката на християнското
преживяване. Те биха могли да поддържат светлината, огряла сърцата им,
когато Исус им е казал “греховете ти са простени”, чрез подпомагане на
нуждаещите се. Неспокойната енергия, толкова често източник на опасности
за младите хора, би могла да бъде насочвана така, че да изтичат обилни
потоци за благословение. Собственото “аз” ще бъде забравено, когато
човек е погълнат от работа за другите.
Тези, които служат за другите, ще бъдат обслужени от главния Пастир.
Те лично ще пият от живата вода и ще бъдат задоволени. Няма да копнеят
за възбуждащи удоволствия или за някаква промяна в живота си. Главният
предмет на техния интерес ще бъде как да спасяват душите, които са на
загиване. Техните обществени контакти ще принасят полза. Любовта на
Изкупителя ще привлича сърцата да се свързват в едно.
Когато осъзнаем, че сме съработници на Бога, тогава няма да
изговаряме Неговите обещания с безразличие. Те ще горят в сърцата ни и
ще пламтят на устните ни. Когато призоваваше Мойсей да служи на един
невеж, недисциплиниран и непокорен народ, Бог му обеща: “Самият Аз ще
вървя с тебе и Аз ще те успокоя.” И добави още: “Аз непременно ще бъда с
тебе- “ (Изх.;33:14 Изх.; 3:12 Изх. 33:14, 3:12). Това обещание се
отнася за всички, които работят на мястото на Христос за Неговите
бедстващи и страдащи деца.
Любовта към човека е земната проява на любовта към Бога. Тази любов
трябваше да се всади, да ни направи деца на едно семейство, за да може
Царят на славата да стане едно с нас. И когато се изпълнят думите,
изречени при раздялата Му с нас: “Да се любите един другиго, както Аз ви
възлюбих” (15:12 Йоан 15:12), когато обичаме света, както Той го
възлюби, тогава Неговата цел за нас ще бъде изпълнена. Тогава ние ще сме
готови за Небето. Защото имаме небето в сърцата си.
Но “избавяй ония, които се влачат на смърт и гледай да задържаш ония,
които политат към клане. Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То Оня,
Който пази душата ти, не знае ли и не ще ли въздаде на всеки според
делата му?” (24:11,12 Пр. 24:11,12). Във великия ден на съда тези, които
не са работили за Христос, които са бездействали, мислили са и са се
грижили само за себе си, ще бъдат причислени от Съдията на цялата земя
към вършилите зло. Те ще получат същата присъда.
На всеки човек е поверена определена отговорност. Главният Пастир ще
попита всеки: “Где е стадото, което ти се даде, хубавите твои овце?” И
“какво ще речеш, когато те накаже?” (13:20,21 Еремия 13:20,21).