Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ТРУДНОСТИ И СЪГЛАШАТЕЛСТВО – 60 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

60
ТРУДНОСТИ И СЪГЛАШАТЕЛСТВО

ПРАВИЛНО ПОСРЕЩНАТАТА ТРУДНОСТ РАЗВИВА ТВЪРДОСТ. Духовният живот укрепва чрез трудностите. Правилно понесеното изпитание развива твърдост на характера и скъпоценни духовни добродетели. Съвършените плодове на вярата, смирението и любовта често пъти узряват най-добре сред бурни облаци и мрак.

ВОДЕНЕ НА ВОЙНА. Битките, в които сме ангажирани, не са привидни. Ние водим война, от която зависят вечни интереси. Изправени сме пред невидими врагове. Злите ангели се стремят да завладеят всяко човешко същество.

КОНФЛИКТИТЕ НЕ СА СЪЗДАДЕНИ ОТ ХРИСТОС. Живеем в тържествено време. За нашите души и за душите на другите трябва да бъде извършено важно дело, в противен случай ще се изправим пред безкрайна загуба. Трябва да бъдем преобразени от Божията благодат или ще изгубим небето. А чрез нашето влияние и други няма да успеят.
Нека те уверя, че борбите и конфликтите, които трябва да бъдат понасяни при изпълнението на дълга; себеотрицанието и жертвите, които трябва да бъдат правени, когато сме верни на Христос, не са от Бога. Не са наложени от някоя произволна или ненужна заповед. Не идват от служенето ни за Него, като че Бог изисква животът ни да е суров. Изпитанията ни щяха да бъдат много повече на брой и с много по-голяма сила, ако бяхме отказали да бъдем послушни на Христос и ако станем слуги на Сатана и роби на греха.

ЖИВОТЪТ Е КОНФЛИКТ. Този живот е конфликт. Имаме враг, който никога не спи; който бди постоянно, за да унищожи нашите души и да ни измами и отклони от скъпия Спасител, пожертвал живота Си за нас.

ПОДГОТВЯТ ДУШАТА ЗА МИР. Господ допуска конфликтите, за да подготвят душата за мир.

РЕЛИГИОЗЕН ОПИТ, СПЕЧЕЛЕН ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ БОРБА. Нашите младежи трябва да посрещат изискванията, които лежат пред тях, с енергия и усърдие – това ще гарантира за успеха им. Младежите, които никога не са имали успех във временните задължения на живота, ще бъдат еднакво неподготвени да се посветят и на по-висшия си дълг. Религиозен опит се печели единствено чрез борба, чрез разочарования, чрез тежко дисциплиниране на собственото „аз“, чрез сериозна молитва. Стъпките към небето трябва да бъдат предприемани по една наведнъж и всяка стъпка напред ще дава сила за следващата.

ИМА ЩАСТИЕ И СЕГА. Аз не очаквам края, за да имам щастие тогава – аз получавам щастието, докато вървя напред. Въпреки че имам изпитания и страдания, аз отклонявам погледа си от тях и гледам към Исус. Точно в тесните и трудни места Той е до самите нас и ние можем да общуваме с Него, да възложим товарите си на Великия Бременосец и да кажем: „Ето, Господи, аз нямам сили да нося тези товари;“. Тогава Той ни казва:“Игото Ми е благо и бремето Ми е леко“ (Матей 11:30). Вярваш ли? Аз съм го изпитала. Аз Го обичам! Аз Го обичам! Виждам в Него безподобно очарование и искам да Го хваля в Божието царство.

ДВА АНТАГОНИСТИЧНИ ПРИНЦИПА. Божието царство не идва с външни демонстрации. Евангелието на Божията благодат с неговия дух на себеотрицание никога не може да бъде в хармония с духа на света. Двата принципа са антагонистични. „Естественият човек не разбира нещата на Божия Дух; защото те са глупост за него: нито може да ги разбере, защото те духовно се изпитват“(1Коринтяни 2:14).

СЪГЛАСИЕ ДА, НО НЕ И ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВЕТСКИТЕ ПРИНЦИПИ И ОБИЧАИ. И християните като Израил често пъти се поддават на влиянието на света и се съобразяват с неговите принципи и обичаи, за да си осигурят приятелството на безбожните. Но в края ще се види, че тези изповядващи се за наши приятели са най-опасните ни врагове.
Библията ясно учи, че не може да има никаква хармония между Божия народ и света. „Не се чудете, братя мои, ако светът ви мрази“ (1Йоаново 3:13). Нашият Спасител казва: „Мене мразеха – и вас ще мразят“ (Йоан 15:18). Сатана действа чрез нечестивите под мантията на фалшиво приятелство, за да подмами Божия народ към грях и да го отдели от Бога. А когато защитата на Божия народ се вдигне, тогава дяволът ще накара своите инструменти да се обърнат срещу тях и да желаят и да търсят тяхната гибел.

ОБИКНОВЕН И СВЕЩЕН ОГЪН. Истината за Бога не е била възвеличена пред Божия вярващ народ, понеже не са я направили своя лична опитност. Те се съобразяват със света и се поставят в зависимост от него за своето влияние. Позволяват му да ги насочва и въвеждат „обикновен огън“ на мястото на „свещения огън“, за да могат в различните области на своята дейност да се съобразяват със стандартите на света.
Не трябва да се правят усилия да се подражава на светските обичаи. Това е обикновен, а не „свещен огън“. „Живият хляб“ трябва не само да бъде почитан, но и усвоен. Този „хляб“, който слиза от небето, ще бъде живот за душата. Класът е, който въвежда всички елементи на характера в единство с характера на Христос и реформира злите наследствени и придобити склонности в характера по Божие подобие.

ХРИСТОС И СЪГЛАСИЕТО. Колко удивително е въздействието на благодатта върху човешкото сърце! Тя дава умствени сили, мъдрост как да използваме таланта на средствата не за себелюбиви удоволствия, но чрез себеотрицание – за мисионерска работа. Христос, Божият Син, бе Мисионер в нашия свят. Той казва: „Който иска да Ме следва, нека изостави всичко“. Не можете да Го обичате, докато копирате модите на света или се наслаждавате на светското общество.

ХРИСТОС И СЪГЛАШАТЕЛСТВОТО

СЪГЛАШАТЕЛСТВОТО ПОНИЖАВА СТАНДАРТИТЕ. Съобразяването със светските стандарти обръща църквата към света; но никога не обръща света към Христос. Фамилиарниченето със света неизбежно ще го направи да изглежда по-малко отвратителен. Този, който избира да дружи със слуги на Сатана, скоро ще престане да се страхува и от техния Господар. Когато, вървейки по пътя на дълга, стигнем до изпитание (както Даниил в царския двор), можем да бъдем сигурни, че Бог ще ни закриля. Но ако поставяме сами себе си в изкушение, ще паднем – рано или късно.

СЪГЛАШАТЕЛСТВОТО ПОСТЕПЕННО ИЗВРАЩАВА ПРАВИЛНИТЕ ПРИНЦИПИ. Съгласието със света е, което кара нашите хора да губят доброто си поведение. Извращаването на принципите на правото не става внезапно. Господният ангел ми представи този въпрос със символи. Изглеждаше, като че ли крадец се промъква все по-близо и по-близо и постепенно, но сигурно ограбва идентичността на Божието дело, като подвежда братята да се съобразяват със светските начини на действие.
Човешката мъдрост е заела мястото, което по право принадлежи на Бога. Каквато и позиция да заема, колкото и възвишен да е, човекът трябва да действа, както Христос би действал, ако беше на негово място. Във всяка област на делото, което извършва, в думите и характера си той трябва да бъде подобен на Христос.

ЕДИНСТВО, НО НЕ И С ЦЕНАТА НА СЪГЛАШАТЕЛСТВО. Някои хора, които изповядват, че са верни на закона на Бога, са отстъпили от вярата и са унижили Неговия народ до пръстта, представяйки верните като едно със света. Господ е видял и е отбелязал това. Дошло е времето, когато на всяка цена трябва да заемем позицията, определена ни от Господа.
Адвентистите от седмия ден трябва днес да застанат твърдо отделени и разграничени – като народ, осветен от Бога, за Негово собствено притежание. Докато не сторят това, Той не може да бъде прославен от тях. Истината и заблудата не могат да бъдат партньори. Нека поставим себе си там, където Бог е казал… Нека се стремим към единство, но не и на ниското равнище на съглашателство със светската политика и с популярните църкви.

ЕДНА РАЗГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ. Нужна е дълбока и цялостна реформа в Църквата на адвентистите от седмия ден. На света не бива да се позволи да покварява принципите на пазещия Божиите заповеди народ. Вярващите трябва да упражняват влияние, което свидетелства за силата на небесните принципи. Онези, които се съединяват с църквата, трябва да дадат доказателство за принципна промяна. Ако това не стане, ако демаркационната линия между църквата и света не се пази внимателно, в резултат ще настъпи асимилиране на църквата от страна на света.
Вестта към църквата и към нашите институции е: „Покайте се, защото Божието царство наближи!“ (Матей 3:2). Качествата на Христовия характер трябва да бъдат поддържани и да станат сила в живота на Божия народ.

ОБИЧАЯТ Е ВЪВ ВОЙНА С ПРИРОДАТА. Нашата цивилизация на изкуственост насърчава злини, разрушителни за здравните принципи. Обичаят и модата са във война с природата. Практиките, на които се радват светските хора, и нещата, на които се отдават, наслаждават и поддържат, постоянно намаляват както физическите, така и умствените сили и поставят върху човечеството непоносим товар. Невъздържание и престъпления, болести и окаянство – това са неща, които виждаме навсякъде.

КОГАТО ПРИНЦИПЪТ НЕ СЕ НАРУШАВА, СЛЕДВАЙТЕ ОБИЧАЯ. Когато практиките на света не влизат в противоречие с Божия закон, можете да се съобразявате с тях. Ако Божиите служители не успеят да направят това, не само ще попречат на собственото си дело, но ще поставят и камъни за препъване по пътя на хората, за които работят, и ще им попречат да приемат истината.
Умолявам нашите хора да действат внимателно и предпазливо пред Бога. Следвайте обичаите в облеклото, доколкото те са съобразени със здравните принципи. Нека нашите сестри се обличат семпло – така както правят мнозина. Дрехите им да са от добра и трайна материя, подходящи за възрастта им и нека въпросът за облеклото (не??) изпълва ума.
Нашите сестри трябва да се обличат с простота, със скромно облекло, със свян и здравомислие. Дайте на света жива илюстрация за вътрешното украшение на Божията благодат.

ОТДЕЛЯЙТЕ СЕ ОТ СВЕТСКИТЕ ОБИЧАИ. Както извести волята Си на еврейските пленници, на най-отделените от обичаите и практиките на света, лежащ в нечестие, така Бог ще изпраща светлина от небето и на всички, оценяващи факта „Така казва Господ“. На тях Той ще открива Своята мисъл. За онези, които са най-малко свързани със светските идеи, външният показ е най-чужд, а също и суетата, гордостта и желанието за самоизтъкване. Те стоят твърдо като Негов особен народ, ревностен за добри дела – на тях Той ще разкрива Своето Слово.

ПРИЧИНА ЗА НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ (ВЕСТ КЪМ ВЯРВАЩИ). Като изповядващи се за християни, смесваме ли се със света дотолкова, че да губим от погледа си вечността и Господ Исус Христос, докато загубим от очи и Бог Отец? Питам, защо толкова много семейства са лишени от Божия Дух? Защо са толкова много семействата, които притежават в нищожни размери живота, любовта и подобието на Исус Христос? ТоВА е, защото те не познават Бога. Ако Го познаваха и ако гледаха към Него чрез вяра в Господ Исус Христос, Който дойде на този свят, за да се пожертва за човека, щяха да видят такова безподобно очарование в Божия Син, че чрез гледане щяха да се променят по Неговия образ. Сега вече виждате греховността на съобразяването със света.

ИСТИНСКИТЕ ПРИНЦИПИ, ОБХВАЩАЩИ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. Съобразяването със света може да бъде предотвратено чрез истината, чрез хранене с Божието Слово, чрез принципите, обхващащи през целия живот и изобразяващи това Слово в характера. Христос ни увещава чрез апостол Йоан да „не обичаме света, нито нещата, които са на този свят. Ако някой обича света, любовта на Отца не е в него“(1Йоаново 2:15). Това е съвсем ясно казано, но то е и Божията мярка за характера на всеки човек.