Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ТЯЛОТО ВЛИЯЕ ВЪРХУ УМА – 40 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

40
ТЯЛОТО ВЛИЯЕ ВЪРХУ УМА

ТЯСНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ УМ И ТЯЛО. Съществува много интимна връзка между ума и тялото и, за да се постигне по-висок стандарт на морал и интелект, трябва да се обръща внимание на законите,които управляват нашето физическо естество.

УМСТВЕНИТЕ УСИЛИЯ ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКАТА СИЛА. Трябва да се стремим да запазим цялата сила на своите способности, за да изпълним работата, която стои пред нас. Всичко, което ощетява физическата ни сила, отслабва и умствените ни способности. Следователно всяка неблагоприятна за здравето практика трябва да бъде решително отхвърляна.
Великият апостол казва: „Поробвам тялото си и го държа в подчинение, да не би по някакъв начин, когато проповядвам на другите, аз самият да бъда отхвърлен.“ Не можем да поддържаме посвещението си на Бога и в същото време да навреждаме на здравето си чрез съзнателно угаждане на дори един греховен навик. Себеотрицанието е едно от условията не само Христос да приеме нашето служене, но и служенето ни да продължи. Сам Той е изявил по недвусмислен начин условията за ученичество: „Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си и вземе кръста си и Ме следва“.
Въпреки това обаче мнозина, които наричат себе си християни, не желаят да проявяват себеотрицание дори и заради Христос. Колко често любовта ни към някое гибелно себеугаждане е по-силна от желанието да имат здрав ум в здраво тяло. Скъпоценни часове от благодатното време се прахосват и дарени от Бога средства се пропиляват, за да се угажда на очите и да се задоволява апетитът. Обичаят държи хиляди в робството на земните неща и на чувствените удоволствия. Мнозина са доброволни пленници – те не желаят по-добра участ.

СИЛАТА ДА СЕ РАЗГРАНИЧАВА МЕЖДУ ПРАВО И ПОГРЕШНО. Всичко, което намалява физическата сила, ощетява и ума и го прави по-малко способен да различава правото от погрешното.

ПРАКТИКУВАНЕТО НА ПОГРЕШНИ НАВИЦИ ИЗКРИВЯВА ПРЕДСТАВИТЕ. Братко ___, ти се занимаваш със себе си. Погледът ти вижда много неща в деформиран вид. Изпитваш към хората подозрение, голямо недоверие и ревност и най-често предполагаш злото. Мислиш, че всичко цели да те погуби. Много от тези проблеми водят началото си от самия тебе. Създадени са от самия теб да те предпазят от нараняване, докато всъщност са възможно най-далече от реалността и истината. Най-голямата вреда си нанасяш ти сам чрез погрешното си поведение.
Ти си най-големият враг на самия себе си. Погрешните ти навици смущават кръвообращението ти и отправят кръвта към мозъка. И тогава виждаш всичко в погрешна светлина. Ти си бърз, импулсивен и не си развил у себе си себевладение. Твоята воля и начинът ти на действие ти изглеждат правилни. Но ако не видиш дефектите си и не изпереш „дрехата на характера си“ в кръвта на Божия Агнец, със сигурност не ще успееш да получиш вечния живот. Обичаш теорията на истината, но не й позволяваш да освети живота ти. Не внасяш в ежедневното си поведение принципите на истината, която изповядваш.

ФИЗИЧЕСКИТЕ НАВИЦИ ЗАСЯГАТ МОЗЪКА. Мозъкът е крепостта на човека. Погрешните физически навици го увреждат и осуетяват постигането на това, което учениците желаят – добра умствена дисциплина. Ако младите хора не станат вещи в тази област и не се научат да се грижат така добре за тялото си, както и за ума, не ще бъдат ефективни ученици. Не ученето е главната причина за съсипването на умствените сили. Главната причина е неподходящата диета, нередовното хранене, липсата на физическа активност и лекомисленото пренебрегване на здравните закони. Когато правим всичко възможно, за да запазим здравето си, тогава можем с вяра да молим Бога да благослови усилията ни.

АП. ПЕТЪР И ВРЪЗКАТА УМ – ТЯЛО. Апостол Петър разбираше връзката между ума и тялото и издигаше гласа си в предупреждение към братята: „Възлюблени, умолявам ви като странници и пришелци да се въздържате от плътските страсти, които воюват срещу душата“ (1Петрово 2:11). Мнозина считат този текст само за предупреждение срещу разпуснатостта. Но той има по-широко значение. Забранява всяко вредно угаждане на апетит или страст. Всеки извратен апетит става воюваща страст. Апетитът ни е даден с добра цел, а не за да бъде слуга на смъртта. Когато е извратен, той се превръща в „страст, която воюва срещу душата“*(Забележка под черта:*Виж следващата глава.).

ЗЛОУПОТРЕБАТА С ФИЗИЧЕСКИТЕ СИЛИ ИЗВАЖДА ОТ РАВНОВЕСИЕ НЕРВНАТА СИСТЕМА. Злоупотребата с физическите ни сили скъсява периода от време, през който животът ни може да бъде използван за слава на Бога. Прави ни негодни за делото, което Бог ни е възложил. Когато си позволяваме да формираме погрешни навици чрез стоене до късните часове и чрез чревоугодничество, ние полагаме основите на немощта. Когато занемаряваме физическата активност и прекалено напрягаме ума си или тялото си, изваждаме от равновесие нервната система.
Онези,които по този начин скъсяват живота си и правят себе си негодни за служене, пренебрегвайки природните закони, се провиняват в грабеж спрямо Бога. Но те ограбват и ближните си. Възможността да бъдат благословение на другите – точно работата, за която Бог ги е изпратил в този свят – е била пренебрегната чрез собствения им начин на действие. Те са направили себе си негодни да извършат дори онова, което за по-кратък период от време биха могли да постигнат. Господ ни счита за виновни, когато чрез вредните си навици лишаваме по този начин света от добро.

ЛЕНОСТТА ОТСЛАБВА МОЗЪЧНАТА СИЛА. Причината, поради която млади хора имат толкова малко умствена и физическа сила е, че вършат твърде малко в областта на полезната работа.
„Ето това е нечестието на сестра ти Содом – гордост, изобилие от хляб и леност у нея и нейните дъщери; нито укрепваше ръката на бедните и нуждаещите се. А бяха и надути и извършваха мерзост пред Мене, затова Аз ги отхвърлих“ (Езекиил 16:49, 50).

ФИЗИЧЕСКИЯТ ТРУД РЕЛАКСИРА УМА. Целият организъм се нуждае от съживяващото влияние на движението на открито. Няколко часа физическа работа всеки ден ще подновяват телесната енергия и ще дават почивка и отпускане на ума.

БАНЯТА СЪЖИВЯВА ТЯЛОТО И УМА. Независимо дали някой е болен или е здрав, дишането ще става по-свободно и леко, ако човек по-често се къпе. Банята прави мускулите по-гъвкави, психиката и тялото са еднакво оживотворени, умът става по-светъл и всяка способност – по-жизнена.

ПОЧИВКАТА СРЕЩУ СТИМУЛАНТИТЕ. Погрешните физически навици вредят на мозъка и целият организъм се уврежда. Могат да се направят усилия да се придаде жизненост на уморената нервна система, като се вземат стимуланти, но това не решава проблема.
Ако не се направи решителна промяна, ако липсва интелигентно признаване на необходимостта от почивка за мозъка вместо стимуланти, човекът ще загуби контрол над себе си и ще безчести Божието дело.

МИРНА ПОЧИВКА ЗА УМА. Трябва да посвещаваме повече време за смирена, сериозна молитва към Бога за мъдрост как да довеждаме децата си при Бога, за духовна храна и съвети. Здравето на ума е зависимо от здравето на тялото. Като родители християни ние сме длъжни да възпитаваме у децата си правилно отношение към законите на живота.
В Христос те ще придобият сила и надежда и няма да бъдат смущавани от неспокойни копнежи за неща, които ще отклоняват ума, за да задоволяват сърцето. Те ще са намерили безценния бисер и умът им ще бъде в мирна почивка. Техните удоволствия ще са чисти, възвишени и с небесен характер. Няма да имат мъчителни мисли и угризения. Такива удоволствия не ще отслабват тялото, нито ще изтощават ума, но ще дават здраве и енергия и на двете…
Жителите на небето са съвършени, защото волята Божия е тяхна радост и върховна наслада.