Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Умрял, погребан и забравен от Бога – Семинар върху пророчествата – Лекция 16 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

В тази глава ще разгледаме едно от най-красивите учения на Библията. Темата за кръщението ни приканва към по-близка връзка с любящия Бог повече от която и да е друга тема. Чрез кръщението човек отмива стария си живот и греховете си. Святият Дух го укрепява и той тръгва по един нов, много специален път, твърдо решен да обича Бога и да Му служи. Церемонията е нужна като публична декларация: “Аз съм решил да следвам Исус!”
Ако отидете в 14 различни къщи и 14 пъти зададете въпроса какво представлява кръщението, може да получите 14 различни отговора, тъй като днес съществуват приблизително толкова различни начина, по които се извършва кръщението в църквите! Едни казват, че трябва да се извършва чрез попръскване, други – чрез поливане, а трети – чрез потапяне. Един проповедник, даже, кръстил внука си от 3000 мили разстояние по телефона! Помня как веднъж наблюдавах по телевизията един евангелизатор, който пръскаше публиката си с вода. Преди, обаче да успее да напръска всички, без да иска разля съда с водата. Не знаейки какво да направи, грабна една кутия Кока Кола и започна да пръска хората с нея!
При наличието на всички тези различни методи, нека все пак, отидем при Библията. Еф. 4:4,5 – “Има едно тяло и един Дух, както бяхте призовани към една надежда на званието ви – един Господ, една вяра, едно кръщение.” Само едно кръщение! Както обикновено, Сатана е внесъл многобройните си фалшификации в църквата и е успял да засегне дори и учението за кръщението. Библията казва, че има само едно кръщение и това е важно. Новият Завет споменава това отново и отново.
Точно преди да напусне Своите ученици и да отиде в небето, Исус произнесе прощалните Си думи в Мат. 28:18-20 – “Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин.” Тук ясно е посочено, че кръщението трябваше да бъде важна стъпка в християнския живот и, че Бог изисква от Своите служители да я практикуват. Едно от най-силните изказвания на Исус в Библията е фокусирано именно върху тази тема. Намира се в Йоан 3:5 – “Исус отговори: Истина, истина ти казвам – ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.” “Ако се не роди някой от вода” – т.е. ако не бъде кръстен – не може да влезе в Божието царство! В Марко 16:16 се казва същото – “Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден.”

Какво всъщност представлява кръщението? Кръщението е външният знак за една вътрешна промяна. Тотална промяна на живота ви. Станали сте ново създание и това е публичният начин да заявите: “Решил съм да последвам Исус.” Нека го кажем ясно – във водата за кръщение няма нищо магическо. Ако влезете в нея като дявол, ще излезете от нея като мокър дявол! Още преди кръщението трябва да сте отишли при “извора на живата вода” – Исус Христос – и да сте започнали новия си живот с Него.
В Римл. 6:3-6 е разкрито пълното значение на кръщението – “Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исус Христа, кръстихме се, за да участваме и в смъртта Му? Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него – да участваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.” Кръщението е символ на Христовата смърт, погребение и въкресение за нов живот. В духовен смисъл, това се случва и с нас при кръщението. То е символ на това, че нашият стар живот на вина и грях умира и бива погребан, а се ражда един нов живот. При кръщението очите са затворени, ръцете са скръстени и дишането се прекратява за момент, докато човекът се потапя внимателно под водата и след това се извежда отново. Съвършена илюстрация на смъртта, погребението и възкресението за нов живот!
Сега искаме да узнаем какво е истинско библейско кръщение. Библията твърди, че има само едно. Да видим какво направи Исус на Своето кръщение. Мат. 3:13-17 – “Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоана да се кръсти от Него. А Йоан Го възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръстя от Тебе. Ти ли идеш при мене?
А Исус в отговор му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право.
Тогава Йоан Го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето, отвориха му се небесата, и видя Божия Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.” Исус веднага “излезе от водата” – това е кръщение чрез потапяне! Обърнете внимание на стих 15 – Той извърши това, за да “изпълни всичко, що е право”. Правото е правилното вършене на нещо. 1Йоан 3:10 – “По това се разпознават Божиите чада от дяволските чада – никой, който не върши правда не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.” Длъжни сме да ходим, както е ходил Исус. Затова имаме нужда да бъдем кръстени – за да “изпълним всичко, що е право” и да покажем, че сме се посветили на Христос.
Нека отново се обърнем към Новия Завет, за да видим какво се казва за това “погребение” или потапяне. Йоан 3:23 – “Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И людете дохождаха, и се кръщаваха.” Там имаше “много вода”. Ако Йоан попръскваше хората, можеше да си вземе една кофа вода от кладенеца и да кръсти с нея стотици! Но той трябваше да отиде на място, където имаше “много вода”.
По-нататък в Новия Завет ни е разказана историята за Етиопския евнух. Деян. 8:36-39 – “И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. И скопецът каза: Ето вода. Какво ми пречи да се кръстя?
И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш.
А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий.
Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата – и Филип, и скопецът. И кръсти го. А когато излязоха от водата, Господният Дух грабна Филипа и скопецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си.” Те и двамата “слязоха във водата” и после “излязоха от водата”. Отново е описано кръщение чрез потапяне.
Може би най-неопровержимото доказателство в полза на кръщението се крие в самата дума. Тя е от гръцки произход – “баптизо” – и е била дума, използвана в текстилната индустрия. Всички тъкани материи излизали в тъмно сив цвят и трябвало да бъдат боядисани. Затова слагали плата в голяма каца с боя и с пръчка го натискали под водата. Тази операция се наричала “баптизо”. Според гръцкия речник тази дума означава “потапям се под вода, потъвам”. Когато се кръщавате, вие се погребвате!
Разказва се истинската история за едно момче, което един ден се прибрало от училище и се втурнало към баща си.
– Татко, татко, знаеш ли какво учихме днеска в училище? – извикало то.
– Не, не знам – отговорил бащата.
– Говорихме за кръщението и научих, че Библията казва, че единственият правилен начин за кръщение е чрез пълно потапяне под водата, за да могат греховете ти да бъдат погребани и отмити; и след това излизаш от водата. Нещо като погребение и възкресение.
Тогава бащата казал:
– Сине, това не е необходимо. Няма никаква разлика. Поръсването с вода е също толкова добро. Независимо дали под една или друга форма, кръщението си е кръщение.
– Не! Не е вярно! – казало малкото момче – трябва изцяло да се потопиш под водата, за да бъдеш погребан!
– Не, казвам ти, че няма никаква разлика!
E, знаете как завършва обикновено един спор между баща и син. Бащата казал:
– Сине, няма да говорим повече по този въпрос. Няма разлика. Да отиваме да си вършим работата.
Докато прекосявали задния двор, се натъкнали на някакво умряло пиле и бащата казал:
– Моля те, вземи това умряло пиле, занеси го зад обора и го зарови там.
Малкото дете взело пилето и послушно отишло зад обора. Там го пуснало на земята. След това посегнало, взело няколко зрънца пясък и “поръсило” пилето. След това си тръгнало.
След няколко часа бащата минал зад обора и видял как било “погребано” пилето. Никак не му харесало това, което видял и отишъл при сина си.
– Сине, казах ти да заровиш пилето. Ти защо не ми се подчини?
С цялата си детска невинност, момчето вдигнало очи нагоре и казало:
– Но, тате, аз го направих! Зарових го по твоя начин!
Със сигурностможете да видите разликата между кръщение чрез потапяне и поръсване!
Остава още един въпрос. Откъде са се появили другите форми на кръщение? Ако искате вярвайте, но поръсването и останалите форми на кръщение, не са съществували до 1311г. – до събора в Равена. Повече от 1200 години след Христа целият християнски свят е практикувал кръщение чрез потапяне. Поръсването е било въведено поради две основни причини. Първата е – за удобство. Духовниците от Средните векове – с техните тежки одежди – не желаели да се мокрят в басейна за кръщение. Но, все пак, основната причина е една езическа концепция. Папската сила държала хората в страх и невежество. Била създадена теория, че всяко новородено бебе, идващо на света, е грешник и ако умре, то отива незабавно в ада и гори там завинаги. Така било въведено кръщението на бебета. И тъй като нито майката, нито бебето могат да бъдат потапяни във вода първите няколко дни след раждането, свещениците вземали светена вода и поръсвали бебето веднага след раждането.
Всички това води до още един въпрос. Библейско ли е кръщаването на бебета? Удивително е, че в цялата Библия няма записан нито един пример за кръщаване на бебе! Причината е проста. Според Писанието, има три основни изисквания, за да бъде кръстен един човек –
1. Покаяние. 2. Вяра 3. Знание, което води до послушание. Може ли едно бебе да се покае, да повярва и да придобие познание, което да го доведе до послушание? Не! Малкото бебе не носи отговорност за своите действия докато не порасне и не се научи на отговорност. Яков 4:17 – “Прочее, ако някой знае да прави добро, и го не прави, грях е нему.” Малкото дете е невинно и не върши грях докато не разбере разликата между добро и зло – ето защо е спасено. Това, което Бог ни призовава да направим с нашите деца, е да ги посветим на Бога, така както беше посветен Исус. (Лука 2:22,27,28) В една съвсем проста церемония детето се посвещава на Бога и родителите се задължават да го възпитават в любов и страх от Бога. След като детето порасне, то само взема решението дали да последва Христос и публично да заяви това чрез кръщение.
Нека разгледаме трите стъпки, предшестващи кръщението, които го превръщат в една красива публична проява на посвещение, която дава на околните да разберат, че аз съм се променил отвътре и вече принадлежа на Исус. То е един външен знак за една вътрешна промяна.
За да разгледаме първата стъпка – “покаяние и изповед” – нека прочетем Деян. 2:37,38 – “Като чуха това, те ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?
А Петър им рече: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар – Святия Дух.” Покайте се и се кръстете. Какво е истинска изповед и покаяние? Пр. 28:13 – “Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.” Изповядване и изоставяне на греха. Изповед бе отказване от греха не струва нищо. Не се заблуждавайте относно това – хора, които се изповядват, а след това умишлено извършват отново същия грях, само си хабят дъха. Истинското покаяние е съжаление за греха и отказ от него. В Римл. 6:11 Павел казва, че сме мъртви за греха – “Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.” Какво означава това? Означава, че що се касае до греха, вие сте мъртви. Не желаете повече да го следвате, нито да му служите. Проблемът е в това, че твърде много хора в църквите днес все още не са мъртви към греха! Когато са били кръстени, са били погребани живи! Само когато един човек е наистина мъртъв, тогава го погребваме. Когато той умре към греха, го погребваме чрез кръщението. И когато излезе от водата, той е “новороден”. Йоан 3:1-6 – “Между фарисеите имаше един човек на име Никодим – юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога Си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам – ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.
Никодим Му казва: Как може стар човек а се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
Исус отговори: Истина, истина ти казвам – ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” Ние сме родени от вода – това е кръщението. Ние сме родени от Дух – това е силата, която идва с кръщението. Когато изберете да умрете към греха, Святият Дух започва да обитава във вас и ви дава сила над греха. Вие възкръсвате за нов живот! Йоан 1:12,13 – “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада – сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.” Той обещава да ви даде сила да станете Божии чада!
Но, вие се нуждаете не само от подготовка на сърцето, но и от подготовка на ума. Не можете да преживеете промяната на сърцето, докато не разберете Божията воля. Eто защо, в Мат. 28:19,20 Исус възложи поръчката: “Идете, прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.” Идете и научете ги на всички неща. Преди да кръстите, научете! Какво да научим? Учете хората да пазят всички Божии заповеди.
Смятате ли, че Бог е интелигентен? Естествено, че да! И тъй като Той е интелигентен, то и истинската християнска вяра е интелигентна вяра. Днес, в някои църкви няма нужда да знаеш каквото и да било, за да бъдеш кръстен, но в истинската Божия християнска църква, трябва да знаеш, да бъдеш научен как да живееш и какво да правиш. Трябва да знаеш Божията воля и да разбираш истината! Нека се върнем на случая с етиопянина в Деян. 8:31 – “А той рече: Как да разбера, ако ме не упъти някой? И помоли Филипа да се качи и да седне с него.” Той помоли някой човек да го упъти. Тогава Филип го обучи – стих 35 – “А Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исуса.” След като Филип просвети етиопянина и му проповядва Христос, той с радост прие истината, включително и тази за кръщението. Стихове 36-39 – “И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода, и скопецът каза: Ето вода. Какво ми пречи да се кръстя?
И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш.
А той в отгвор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий.
Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата – и Филип, и скопецът. И кръсти го. А когато излязоха из водата, Господният Дух грабна Филипа и скопецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си.” Филип го кръсти след като го обучи. Кръщението трябва да бъде предшествано от познание, за да може човекът да вземе солидно, интелигентно решение, което ще продължи по-дълго от едно емоционално захвърляне на стария живот, базирано на чувства. След като сте се покаяли за греховете си и сте избрали да се откажете от тях; след като придобиете познание за Божиите основни истини и доктрини, вземате едно зряло решение и отпразнувате церемонията на кръщението. Това ще бъде един от най-щастливите дни в живота ви!
Докато сме още на книгата Деяния, нека отговорим на още един въпрос: Какво е повторно кръщение? Има ли библейски причини то да бъде извършено? Деян. 19:1-5 – “А когато Аполос беше в Коринт, Павел – след като беше минал през горните страни – дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте?
А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Святи Дух.
И рече: А в що се кръстихте?
А те рекоха: В Йоановото кръщение.
А Павел рече: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него – сиреч в Исуса.
И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса.” Тука става дума за една група от хора, които бяха кръстени от Йоан Кръстител. Те бяха искрени, но бяха последвали Йоан преди да се беше появил Христос. Затова не бяха чули цялата истина – особено за Исус Месия и за Святия Дух. Те бяха с открити сърца и щом Павел ги обучи, приеха истината с радост и се кръстиха отново, за да покажат своята любов и ново решение да следват цялата истина. Много често искрени хора проявяват желание да бъдат повторно кръстени след като са научили нови истини и това може да бъде една прекрасна стъпка към преподновяването на решението за следване на Христос.
Кръщението или повторното кръщение е като сватба, като “брак” с Христос. Във 2Кор. 11:2 четем за тези близки взаимоотношения между Христос и Неговия народ. – “…защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж – да ви представя като чиста девица на Христа.” Тук стигаме до един друг важен момент. Когато двама души се влюбят и се закълнат във вечна вярност и любов един към друг, те не са съвършени. Правят грешки. Много пъти се налага съпругът да каже на съпругата си: “Прости ми.” Но, когато обичате някого, вие израствате в тази любов. Вие заедно съзрявате в една връзка, която нищо не може да разкъса. Ако двама души чакат да станат съвършени преди да се оженят, няма да го направят никога! Същото е и с Христос и нашето съединяване с Него чрез кръщението. Не бива да чакате да станете съвършени преди да се кръстите. Ако го направите, никога няма да се кръстите! Кръщението е новорождение. Когато излизате от водата, сте едно “бебе” в Христос. Ще бъркате, ще грешите. Ще има моменти, когато ще се наложи да казвате на Бога: “Прости ми!”, но ще растете! И съединени с Христос, вашата любов ще съзрява с всеки изминат ден. Ако имате отворено сърце и избирате да изоставите греха, ако имате познания за истината и любовта на Христос, то тогава Той днес ви кани да се подготвите за тази радостна стъпка на кръщението.

В Гал. 3:27 се казва, че ние сме “се облекли” в Христа. – “Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, в Христа сте се облекли.” Когато се ожених за моята съпруга, тя се казваше Тамара Фийлдс, но когато стана моя, тя си сложи моето име и стана Тамара Скривън. Сега тя принадлежи на мен! Същото е и с Христос – сега вие се казвате “християни”. Както в брака вашите сърца откриват любовта, така е и при Христос. Колкото повече се задълбочава връзката ви, толкова повече Го обиквате и в Негово лице намирате “Онзи, Когото обича душата ви”. Когато се подготвите и съзреете, тогава пристъпвате към церемонията на кръщението, за да покажете на Бога и на хората, че вече сте се облекли в Христос. Знаете ли, никога не съм бил на тъжна сватба. Сватбите винаги са весели! Кръщението е точно като една красива сватба – място, където виждате мъже и жени да се съединяват с Христос! Днес Исус копнее да се съединим с Него. Когато предприемете тази стъпка, можете да предвкусите радостта от това да знаете, че всичкият ви грях, всичката ви вина и цялото ви минало са изличени. Излизайки от водата, можете да ликувате, знаейки че сте без петно – сякаш никога не сте съгрешавали. Бог Отец поглежда надолу към вас и казва: “Този е възлюбленият Ми син, тази е възлюблената Ми дъщеря, в които е Моето благоволение.” (Мат. 3:17)