Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Усъвършенстване на освещението в страх от Господа – 58 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Усъвършенстване на освещението в страх от Господа

Онези, които биха искали да споделят благата от Христовото посредничество, не трябва да позволяват нищо да ги отклони от дълга да усъвършенстват освещението си в страх Божий. Вместо да губят скъпоценни часове за удоволствия, лукс или да се стремят към печалба, те трябва да ги посветят на сериозно и с молитва изучаване на Словото на истината. Темата за светилището и изследователния съд трябва да бъде ясно разбрана от Божия народ. Всеки сам за себе си се нуждае от познание за положението и делото на своя велик Първосвещеник. Иначе за тях ще бъде невъзможно да упражняват жизненоважната за това време вяра, или да заемат желаното от Бога място. Всяка личност има една душа, която може да спаси или да загуби. Случаят на всеки стои за разрешаване в небесния съд. Всеки трябва да се срещне с великия Съдия лице с лице. Колко важно е в такъв случай умът често да размишлява върху тържествената сцена, когато съдилището ще се открие и книгите ще се разлистят, когато в края на дните заедно с Даниил всеки ще застане с делата си.

Получилите светлина върху тези въпроси трябва да свидетелстват за великите истини, поверени им от Бога. Небесното светилище е центърът на Христовото дело в полза на човека. То засяга всеки живеещ на земята. Разкрива пред погледите изкупителния план, води ни до самия край на времето и ни показва триумфалния изход на борбата между правдата и греха. Много важно е всички да изследват най-основно тези теми и да бъдат в състояние да отговарят на който и да ги запита за основанието на надеждата им.

В небесното светилище посредническата служба на Христос за човека е също тъй съществена за спасителния план, както и смъртта Му на кръста. Със смъртта Си Той започна делото, което трябваше да завърши, като след възкресението се възнесе на небето. Ние чрез вяра трябва да влезем зад завесата, “дето Исус като предтеча влезе за нас”Евр.6:20. Там се отразява светлината, излъчваща се от Голготския кръст. Там можем да получим по-ясен поглед за тайните на изкуплението. Спасението на човека струва на небето неизмеримо много; принесената жертва е съизмерима с най-големите изисквания на нарушения Божий закон. Исус откри пътя към трона на Отца и чрез Неговото посредничество пред Бога могат да бъдат представени всички, които искрено желаят това и отиват при Него с вяра.

“Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост” Пр. 28:13. Ако онези, които крият и извиняват грешките си биха могли да видят как Сатана ликува над тях, как с техния живот хули Христос и светите ангели, веднага биха изповядали греховете си и биха ги оставили. Той действа чрез различните дефекти в характера, за да завладее ума им и знае, че ще успее, ако тези дефекти се подхранват. Затова постоянно се стреми да мами Христовите последователи с гибелната си заблуда, че е невъзможно да ги победят. Но Исус ходатайства за Своите чада чрез наранените Си ръце, чрез разкървавеното Си тяло и заявява на всички, които биха искали да Го следват: “Доволно ти е Моята благодат” 2 Кор. 12:9. “Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко” Мат. 11:29,30. Тогава нека никой не гледа на своите грешки като на непоправими.Бог ще даде вяра и благодат, за да бъдат победени.