Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Финансите и бюджетът – 23 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Седнете и изчислете разноските. Божият народ не трябва да се втурва сляпо да инвестира средства, които няма и не знае от къде да получи. Трябва ни мъдрост във всичко, което предприемаме. Христос е изложил пред нас плана, по който да се ръководи Неговото дело. Желаещите да градят най-напред трябва да седнат и да изчислят разноските,за да видят дали са в състояние да градят, докато завършат сградата. Преди да започнат да провеждат плановете си, нека да се посъветват с мъдри съветници. Ако един работник не е успял да размисли от причина до следствие и има опасност да направи немъдра стъпка, неговия съработник трябва да му говори разумно, като му покаже къде греши.
Строга пестеливост. Нека всички, които се заемат с делото в нашите големи градове бъдат много внимателни – никъде да няма ненужно изразходване на пари. Не чрез външен показ мъжете и жените трябва да научат съдържанието на истината за това време. Нашите работници трябва да практикуват строга икономия. Бог забранява всяко разточителство. Всеки долар да бъде похарчен пестеливо. Да няма никакъв външен показ. Божиите пари трябва да бъдат използвани за напредъка според Божия начин за провеждане на делото, което Той е обявил да бъде извършено в нашия свят.
Започнете без външен показ. Защо да отлагаме работата в нашите градове? Не трябва да чакаме да бъде извършено нещо удивително или да бъдат доставени какви да е скъпи апарати за осъществяване на някаква голяма демонстрация. Какво е плявата пред житото? Ако ходим и работим смирено пред Бога, Той ще подготвя пътя пред нас.
Уравновесен евангелизъм. Бог да не допусне да се парадира много със средства на нови места, без да се обсъдят нуждите на многобройните полета, на които едва се оказва някаква помощ. Себеотрицанието на братята за ред местности само за да се окаже помощ на нуждаещите се полета, ще помогне за извършването на дело, което ще прослави Бога. Никой не може да си позволи да гради висока кула на влияние в едно място, а да оставя други места неразработени. Господ е допуснал нашите чувства да бъдат осветени и да можем да се научим да измерваме идеите си според делото и ученията на Христос.
Поемане разходите на един работник. В големите градове трябва да действат много инструменти. Онези, които не могат да участват лично, да поемат разноските на един от работниците, трудещ се там. Нека нито един от нашите братя и сестри не се извинява, че не е ангажиран в сериозна работа. Никой истински християнин не живее за себе си.
Църкви финансират Ню Йорк. Онези, които знаят истината, да се подкрепят взаимно, казвайки на проповедниците: ,,Идете на жетвеното поле в името на Господа и нашите молитви ще бъдат с вас като остри сърпове.” Така нашите църкви да дадат решително свидетелство за Бога, но също така да отдадат на Бога своите дарби и приношения, за да могат онези, които отиват в полето, да работят чрез тях за човешките души.
Бог ще да даде необходимото за работа в градовете. Аз имам вест от Господа, която съм предавала на нашите хора многократно: има много богати хора, които се поддават на влиянията и впечатленията от евангелската вест. Господ има един народ, който още не е чул истината. Продължавайте вашата работа и нека различни притежания, които ще бъдат дадени за напредъка на истината, да бъдат използвани за установяването на един център в ______________.Нека бъдат подбрани подходящи личности, освободени от себелюбивия, алчен дух, който задържа средствата, нужни за работа в големите градове, които да движат делото напред, защото Бог го признава за свои избрани…
Бог ще трогне сърцата на богати хора когато Библията и единствено Библията бъде представена като светлината на света. В тези градове истината трябва да просветне като горящ факел.
Задаван е бил въпросът, защо сте се специализирали за работа само сред най-нисшата и най-унижената класа, отминавайки хората с ум и таланти? Има узряло за жетва поле и Господ разполага със средства, чрез които това поле да бъде разработено. Има хора със значителни делови качества, които ще приемат истината, хора, които се уповават на Писанията, които от съкровищницата на сърцето могат да вадят стари и нови неща. Ръководени от Святия Дух, те ще проправят път, който ще разчисти всяка пречка, така че всички да бъдат предупредени за скорошното идване на Господа…
В много свидетелства съм заявявала, че богати хора, чиито пари са дадени от Господа, ще бъдат подбудени от Божия Дух да отворят врати за напредъка на истината в големите градове. Те ще използват поверените им средства, за да подготвят пътя на Господа, да го направят пряк в пустинята.
Работещите в големите градове трябва да достигнат, ако е възможно, най-висшите в този свят, даже властите. Къде е нашата вяра? Бог ми е представял случая с Навуходоносор. Господ работеше със сила, за да доведе най-мощния цар на земята да Го познава като Цар на царете. Той работеше, трогвайки ума му, докато този горд цар Го призна като ,,всевишния Бог, Чието владичество е вечно владичество и Чието царство е от поколение на поколение”.
Привличайте богатите. Нека онези, които работят в различните области на Божието дело, имат предвид необходимостта от работа в …………. сред богатите. Вършете това разумно. Кажете им онова, което се опитвате да направите. Молете ги за дарения. Средствата, които те притежават, са Божии и трябва да бъдат използвани за просветлението на света.
На земята има складирани огромни съкровища от злато и сребро. Богатствата на хората са се натрупали неимоверно много. Идете при тези хора със сърце изпълнено с любов към Христос и страдащото човечество и ги помолете да помогнат на делото, което се опитвате да извършите за Господа. Когато видят, че проявявате Божието чувство и благоволение, в сърцата им ще бъде докосната струна и те ще разберат, че могат да бъдат Христова помощна ръка чрез извършването на медицинска мисионерска работа. Ще бъдат накарани да сътрудничат на Бога, да осигурят необходимите възможности за започване на работата, която трябва да се извърши.
И други трябва да имат възможности. Старейшината ……………… е разточителен при използването на пари, които би трябвало да отидат за поддържането на работници в различни части на полето. Той трябва да помни, че и други освен него трябва да имат възможност да използват талантите си в Божието дело. И на тях трябва да бъдат дадени средства и възможности за работа, така че да могат да работят, без да жертват здравето и дори живота си. Един работник не трябва да изразходва огромно количество пари, за да провежда делото по свой начин и според собствените си планове, оставяйки съработниците си без средства, които би трябвало да имат за да вършат същото дело. Дори и дошли отвън, тези пари са все пак Божии. Господ не е заръчал един работник да има свръх изобилно, а неговият съработник да е така ограничен поради липсата на средства, та да не може да върши работата си.
Новоповярвалите да осигуряват средства. Когато в големите градове мъже и жени бъдат доведени до истината, средствата ще започнат да идват. Сигурно е, че щом искрени човешки души се покаят, средствата им ще бъдат посветени в служба на Господа и ще видим нарастване на нашите ресурси.
Изградете резервен фонд. Евангелизаторската работа не трябва да се провежда себелюбиво и със себеизтъкване, както прави старейшината ……………… Средствата, които идват в ръцете на работниците в Господнето дело, са Божии и трябва да се използват икономично. Когато за делото бъдат поверени големи суми пари, част от тях да се оставят настрана, защото в голямото лозе на Господа ще се появят непредвидени случаи, с които трябва да се справяме.
Мъдро управление в новите полета. Много важно е в началото на нашата работа да се започне правилно. Показано ми бе, че делото в ………… е било спъвано и не е могло да напредне, както би могло да стане, ако от начало се бе започнало правилно. Много повече би могло да се извърши с по-различни начини на управление и всъщност много по малко средства биха били почерпени от съкровищницата. Поверено ни е нещо велико и свещено, като се има предвид дадените ни възвишени истини.
Икономия, но не до крайност. Макар,че трябва да бъдем икономични, не трябва да довеждаме икономията до крайност. Странен и тъжен е животът, когато понякога се правят големи грешки с крайности в добродетелта себепожертвувателност. Възможно е Господните работници да бъдат самонадеяни и да стигнат твърде далеч в себепожертвувателността, поради която да минават и без достатъчно храна и без достатъчно облекло, за да могат да спестят по възможност всеки долар. Някои работят прекалено много и минават без неща, от които не би трябвало да се лишават, тъй като в съкровищницата няма достатъчно пари за издръжката на многото работници, които би трябвало да бъдат на работа в полето. Много повече пари би имало, ако работеха в съгласие с Христовото нареждане: ,,Който иска да дойде след Мене, нека се отрече от себе си и вземе кръста си, и Ме последва.”
Избягвайте дребнавостта. В съзнанието ви винаги трябва да изпъква ясно целта – вие сте реформатори, а не тесногръди фанатици. В отношенията си с невярващите не трябва да проявяваме оскърбителния дух на дребнавост, защото, ако се пазарите за всяка малка сума, в края ще загубите много по-голяма. Те ще си кажат: ,,Този човек е непочтен. Той би измамил, ако му се отдаде възможност, така че бъдете нащрек, когато имате работа с него.” Но ако при една сделка или в едно отношение мъничкото, което е във ваша полза, се остави в полза на другия, то той после ще работи с вас по същия благороден начин. Дребнавостта ражда дребнавост. Хората с такова отношение към другите не виждат колко достойни за презрение са в очите им, особено в очите на онези, които не са от нашата вята. Така скъпоценното дело на истината получава отпечатъка на този недостатък.