Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ХАРМОНИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ЦЯЛАТА ЛИЧНОСТ – 39 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Част IX
ВЪТРЕШНАТА ЗАВИСИМОСТ НА ТЯЛОТО И УМА

39
НЕОБХОДИМО Е ХАРМОНИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ЦЯЛАТА ЛИЧНОСТ

ТАЙНСТВЕНА ВЗАИМОВРЪЗКА. Между тялото и ума съществува тайнствена и удивителна взаимовръзка. Те си въздействат едно на друго. Как да се поддържа тялото в здравословно състояние, за да се разгърнат силите му, та всички части на живия организъм да действат съгласувано, това е първото нещо, което трябва да научим в нашия живот. Да се пренебрегва тялото означава да се пренебрегва умът. Божиите чеда не могат да прославят Бога с болнаво тяло или с неразвит ум.
Това е зависимо от съобразяването ни с установените от Бога закони. Хармонията на творението зависи от съвършеното съобразяване на всички живи същества, на всичко одушевено и неодушевено, със закона на Твореца. Бог е определил закони, които да управляват не само живите същества, но и всички процеси в природата. Всичко е под властта на определени закони, които не могат да бъдат пренебрегвани. Но докато цялата природа се управлява от природните закони, единствено човекът от всички, които обитават земята, е отговорен пред морален закон.

ХИЛЯДОСТРУННА АРФА. Не само привилегия, но и свещен дълг на всички е да разбират установените в техния организъм Божии закони… Когато по-добре разбират човешкото тяло…, ще се стремят да го доведат в подчинение на по-благородните сили на ума. Ще се отнасят към него като към удивителна структура, създадена от Вечния Дизайнер и поверена им, за да съхранят тази „хилядострунна арфа“ в нейната хармония.

ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ЕДНО СЪВЪРШЕНО ЦЯЛО. Всички ние сме представени като органите на едно тяло, съединени в Христос. Това тяло има различни части и една част не може да извършва съвсем същата служба, каквато извършва друга… Но въпреки това всички те са необходими за съвършеното цяло и действат в красива хармония. Ръцете имат своята служба, нозете – своята. Едното не може да каже на другото: „Ти си по-низше от мене“; ръцете не могат да кажат на нозете: „Нямаме нужда от вас“; но всички са съединени в едно тяло, за да вършат своята специфична дейност. Ето защо трябва да бъдат еднакво зачитани, тъй като съдействат за удобството и полезността на съвършеното цяло.

ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ КАКТО НА УМСТВЕНИТЕ, ТАКА И НА МОРАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ. Развитието на ума е дълг, който имаме към себе си, към обществото и към Бога. Но никога не бива да използваме средства за култивирането на интелекта за сметка на моралния и духовния аспект на личността. Само чрез хармонично развитие на умствените и на моралните способности може да бъде постигнато най-висшето съвършенство и на двете.

ЛИПСАТА НА ХАРМОНИЧНО ДЕЙСТВИЕ ВОДИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕ. Именно липсата на хармонично действие в човешкия организъм е, което предизвиква болестта. Въображението може да въздейства на другите органи на тялото до такава степен, че да ги увреди. Всички части на организма трябва да работят в съгласие. Всички – особено по-отдалечените от сърцето, – се нуждаят от свободен достъп на кръв. Крайниците имат важна роля и трябва да им се обръща необходимото внимание.

ЕДНА УВРЕДЕНА ФУНКЦЯ НА ТЯЛОТО УВРЕЖДА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ. Ако една способност на тялото е оставена недоразвита или е в невъзможност да действа правилно, това спъва осъществяването на Божието намерение за личността. Всички способности трябва да бъдат добре развити. Необходимо е да се полага грижа за всяка поотделно, защото всяка оказва влияние върху останалите и всички трябва да бъдат в единодействие, за да бъде умът правилно балансиран.
Ако един или два органа бъдат развивани и въвеждани постоянно в употреба, понеже децата ви избират да напрягат мозъка си в една насока за сметка на другите си умствени способности, те ще стигнат до зряла възраст с небалансиран ум и с нехармонично развит характер. Ще бъдат способни и силни в една насока, но до голяма степен – неефикасни в друга, не по-малко важна. Няма да бъдат компетентни хора. Тяхната недостатъчност ще се изявява и ще петни характера им.
Когато умовете на проповедници, учители и учащи са в постоянна активност чрез учене, а на тялото се позволява да бъде неактивно, нервите на емоционалността се претоварват, докато двигателните нерви остават бездейни. Тъй като функционират само умствените органи, те се претоварват, докато мускулите губят своята сила поради липса на активност. Мускулите не се товарят с физическа работа, защото подобно напрягане изглежда отегчително.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СРЕЩУ ПРЕУМОРА. Помнете, че човек трябва да пази дадената му от Бога дарба на интелигентност, като поддържа организма си в хармонично действие. Необходима е ежедневна физическа активност, за да може човек да се радва на добро здраве. Не работата, но в прекалената работа без периоди на почивка поваля хората и поставя в опасност жизнените им сили. Онези, които се преуморяват, скоро стигат до състояние, при което работят по един безнадежден начин.
Работата, вършена за Господа, носи радост и кураж. Бог иска да внесем дух, живот и надежда в своята дейност. Хората на умствения труд трябва да обръщат дължимото внимание на всяка част от своя организъм, уравновесявайки натоварването му. Мъдро съчетани, физическата и умствената активност ще поддържат цялото тяло в добро състояние, приемливо за Бога…
Внасяйте в ежедневната си работа надежда, любезност, кураж и приятелски чувства. Не се претоварвайте. Много по-добре е да оставите нещо неизвършено от нещата, планирани за деня, отколкото да навредите на себе си, да се претоварите и да загубите куража и енергичността си, необходими за ангажиментите на следващия ден. Не нарушавайте днес природните закони, за да не губите силата си за следващия ден.

СЪВЕТ КЪМ ЧОВЕК, КОЙТО ПРЕУВЕЛИЧАВА В ГОВОРЕНЕТО СИ. От светлината, която Господ ми е дал, зная, че в теб се развива духовна деформация. Вместо да представяш безпогрешно правилните принципи и правилните навици, ти събираш за себе си мнения и принципи, които ще изключат и теб, и всички, които участват в същия дух, от небесните дворове. Умът ти се е деформирал от начина, по който се отнасяш към него. Умолявам те да се промениш решително! Внимавай да не преувеличаваш, защото този навик унищожава баланса на ума.
Тялото се нуждае от грижливо поддържане и развиване, за да бъде съхранено в здравословно състояние. Умът се нуждае от стриктно дисциплиниране, за да не се развие по неподходящ начин в дадена насока, а недостатъчно – в друга. Понеже тези чувствителни органи не се намират пред очите ти, не можеш да видиш вредата, която им нанасяш, нито колко много се нуждаят от регулиране. Не осъзнаваш щетите, които сам си причиняваш. Поддържаш нездрави теории и мозъкът ти е принуден да служи на тези теории.
Изключително погрешният начин, по който се отнасяш със своя ум, психика и нервна система, ги износва. Ти обаче не можеш да видиш какво правиш със себе си. Рано или късно твоите приятели ще забележат неблагоприятното развитие на мислите и действията ти. Стомахът ти започва да свидетелства за действието на ума ти. Балансираният и добре дисциплиниран ум ще способства за промяна към добро и при органите на храносмилането.

ХАРМОНИЯТА ИЗПОЛЗВА ДОПЪЛВАНЕТО. Не е възможно всички хора да имат един и същи ум, нито да приемат едни и същи идеи. Човек обаче трябва да бъде от полза и за благословение на другите, та онова, което липсва на един, да бъде допълнено от друг. Ти имаш известни несъвършенства в характера и естествени предразположения, поради които би било от полза да се намираш в контакт с ум, който е различно организиран, за да можеш правилно да уравновесяваш своя собствен. Вместо да надзираваш така стриктно, трябва да се съветваш със своята съпруга и двамата да стигате до заедно взети решения. Ти не насърчаваш независимите усилия на членовете на своето семейство. А ако дадените от тебе нареждания не бъдат изпълнени точно, твърде често им намираш грешки и ги третираш като хора, които не изпълняват дълга си.

НИЗКИТЕ СКЛОННОСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ПОД КОНТРОЛ. „Ние сме съработници на Бога“(1Кор.3:9). Човек изработва собственото си спасение със страх и трепет; но Бог е, Който действа у него както да желае, така и да върши Божията добра воля. Бог дава на човека физически и умствени способности и сили. Никой не е ненужен. Никой не бива да бъде малтретиран, нито да се злоупотребява с него. Низките склонности трябва да бъдат поставени под контрола на по-висшите способности.

ЗДРАВО ТЯЛО И ЗДРАВ УМ. Животът на Даниил е типична илюстрация на онова, което представлява осветеният характер. Той е урок за всички и особено за младите. Прецизното съобразяване със строгите изисквания е от полза за здравето на тялото и ума.
За да се постигне най-висшият стандарт на морал и интелект, е необходимо да се търсят мъдрост и сила от Бога и да се съблюдава строго въздържание във всички навици на живота. В опитността на Даниил и неговите другари намираме пример за победата на принципа над изкушението да се угажда на апетита. Той показва, че чрез религиозния принцип младите хора могат да тържествуват над страстите на плътта и да останат верни на Божиите изисквания, дори това да им коства голяма жертва.

ЗДРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ СПОСОБСТВАТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ХАРАКТЕРА. Чистият и здравословен живот е крайно благоприятен за усъвършенстването на християнския характер, за развитието на силите на ума и тялото.

УМ, СУХОЖИЛИЕ И МУСКУЛИ ДА РАБОТЯТ ХАРМОНИЧНО. Чрез правилно използване на нашите сили и чрез духовното им напрягане при възможната най-полезна употреба, чрез запазването на всеки орган в здравословно състояние, чрез съхраняването на всеки орган по такъв начин, че ум, сухожилие и мускули да работят хармонично, ние можем да извършим най-ценната служба за Бога.

ЩАСТИЕТО Е РЕЗУЛТАТ ОТ ХАРМОНИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ СПОСОБНОСТИ. Тези, които служат на Бога искрено и в истина, ще бъдат особен народ, различен от света и отделен от света. Храната им ще бъде приготвена така, че да не насърчава лакомията, нито да удовлетворява извратения вкус, но ще осигурява максимална физическа сила и в резултат – най-добро състояние на ума и психиката…
Нашият небесен Баща ни е дарил с голямото благословение на здравната реформа, за да можем да Го прославяме чрез съобразяване с изискванията Му… Хармоничното и здравословно действие на всички способности на тялото и ума имат за резултат щастие. Колкото по-възвишени и пречистени са способностите на човека, толкова по-чисто и неподправено е щастието му.

ВЛИЯНИЕТО НА РАДОСТТА. Божият народ има да учи много уроци. Божиите люде ще имат съвършен мир, ако умът им е насочен постоянно към Този, Който е твърде мъдър, за да се заблуди, и твърде добър, за да им направи зло. Те трябва да улавят отраженията на Божията усмивка и да я отразяват към другите. Необходимо е да виждат колко много слънчева светлина могат да внесат в живота на околните. Трябва да се намират по-близо до Христос – толкова близо, че да бъдат, подобно на малките дечица, в сладко и свещено единство с Него. Никога не бива да забравят, че когато получават съчувствие и любов от Бога, се намират под най-великия дълг да ги предават и на други. По този начин могат да упражняват влияние на радост, благославящо всички, с които имат допир, и да осветяват и техния път.