Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Християнско растене 14 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Показано ми бе,че са неверни хора, които познават истината, но позволяват светски интереси да поглъщат силите им. Те не допускат, въпреки добрите си дела, светлината на истината да осветява другите. Почти всичката им способност е посветена на това, как да станат умни, вещи хора. Забравят, че талантите им са дадени от Бога, за да бъдат употребени за напредването на Неговото дело. Ако биха били верни на дълга си, печалбата от души за Господа би била голяма; но повечето загиват поради своята немърливост.
Бог зове онези, които познават волята Му, да бъдат изпълнители на Словото. Слабост, полусърдечност и нерешителност предизвикват нападките на Сатана и онези, които допускат тези черти да се развиват, ще бъдат завлечени от вълните на изкушението, без да им се окаже помощ. Всеки, който изповядва името на Христос, е длъжен да порасне до пълния ръст на Христос, живата глава на християнина.
Всички ние се нуждаем от водач за тесните места в живота така, както морякът се нуждае от водач, за да избегне пясъчния нанос или каменистите места в реката. И къде да се намери този водач? Ние ви посочваме, мили братя, Библията, боговдъхновеното слово, писано от святи мъже. То сочи с голяма яснота и прецизност задълженията на стари и млади. То възвишава ума, смекчава сърцето и придава на духа свята радост. Библията представя един съвършен образец на характера. Тя е непогрешим водач при всички обстоятелства до края на земното пътуване в този живот. Вземете я за ваш съветник, за правило във всекидневния си живот.
Всяко средство на благодатта трябва да се използва прилежно, за да изобилства Божията любов все повече и повече в душата, „… за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата…“ (Филип. 1:10, 11). Вашият християнски живот трябва да добие силни и здрави размери. Можете да стигнете до високия образец, представен в Святото писание, и трябва да го постигнете, ако искате да бъдете Божии чада. Не може да стоите на едно място: трябва да вървите или напред, или назад. Трябва да имате духовни познания, „за да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии що е широчината и дължината, височината и дълбочината и да узнаете Христовата любов…, за да се изпълните в цялата Божия пълнота“ (Ефес. 3:18, 19).
Мнозина, които имат интелигентно познание за истината и могат да я защитават с аргументи, не правят нищо за изграждането на Христовото царство. От време на време ние се срещаме с тях, но те не представят никакви нови свидетелства от християнския си опит. Напротив, наблюдава се старата рутина, същото изразяване в молитвата и в увещанията. В молитвите им няма нова нотка; не са по-просветени в Божиите неща, нито вярата им е по-жива. Такива хора не са живи растения в градината на Господа, пуснали нови корени и нови листа в благоуханието на един свят живот. Те не са растящи християни. Имат ограничени възгледи и планове, ума им не се развива, не прибавят нищо ценно в съкровищницата на християнските познания. Силите им не са били впрягани в тази насока. Не са се научили да гледат на хората и на нещата така, както Бог гледа, и в много случаи неосветеното съчувствие е наранявало души и значително е осакатявало Божието дело. Преобладаващата духовна застоялост взема застрашителни размери. Мнозина водят формален християнски живот и твърдят, че греховете им са простени, а в същото време са така лишени от каквото и да било реално познаване на Христос, както са грешника.

Няма граници за усъвършенстването
Братя, ограничено християнско растене ли искате или добър, здрав напредък в християнския живот? Където има духовно здраве, там има и растеж. Божието чадо израства до пълния ръст на мъж и жена с вяра в Христос. Няма граници за неговото развитие. Когато Божията любов е жив принцип в душата, тогава няма тесногръдие, ограничени възгледи; в предупреждения и упреци има любов и вярност; има усърдна работа и готовност за носене на товари и поемане на отговорности.
Някои не желаят да са себеотрицателни в работата. Проявяват явно нетърпение, когато биват замолени да приемат отговорност. „Каква нужда има – казват те – от повече знания и опит?“ Това обяснява всичко. Те мислят, че са „богати и обогатени и нямат нужда от нищо“, а Небето ги вижда бедни, окаяни, слепи и голи. На такива верният Спасител казва: „… съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота и за да помажеш очите си, та да виждаш“ (Откр. 3:17, 18). Самото ви самозадоволство показва, че имате нужда от всичко. Вие сте духовно болни и се нуждаете от Исус като лекар.
В Писанията хиляди бисери на истината лежат скрити от повърхностния изследовател. Мината на истината никога не се изчерпва. Колкото повече претърсвате Писанията със смирени сърца, толкова по-голям ще бъде вашият интерес и толкова повече ще ви се иска да извикате като Павел: „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието у Бога! Колко са непостижими Негови съдби и неизследими пътищата Му!“ (Римл. 11:33).
Всеки ден трябва да научавате по нещо ново от Писанията. Ровете се в тях и търсете като за скрито имане, защото те съдържат думите на вечния живот. Молете се за мъдрост и разбиране, за да проумявате тези Святи писания. Така вие ще намирате нова слава в Божието слово; ще чувствате, че сте получили нова и скъпоценна светлина върху теми, свързани с истината, и Писанията постоянно ще добиват нова стойност във вашата преценка.
„Близо е великият ден Господен. Близо е и много бърза“ (Софония 1:14). Исус казва: „Ето, ида скоро.“ Всякога трябва да имаме предвид тези думи и да постъпваме като хора, които наистина вярват, че идването на Господа е близо, че ние сме чужденци и пришълци на тази земя. Жизнените сили на Божията църква трябва да бъдат впрегнати в работа за великата цел на себеобновяването; всеки член трябва да е активен служител за Бога. „Защото чрез Него и едните, и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух. Затова вие не сте вече странни и пришълци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус, върху Когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище“ (Ефес. 2:18-22). Това е една специална работа, която трябва да се извършва „в пълна хармония, в единството на духа и във връзките на мира.“ Не трябва да се дава място на критикуване, съмнения и неверие…

Скъсвайте земните връзки
Братя, вашият дълг, щастие, бъдеще, ползотворност и окончателно спасение изискват от вас да скъсате нишките на вашата привързаност към всичко земно и тленно. Съществува едно неосветено чувство на симпатия, чието естество е сантиментализъм; то е земно, чувствено. Не малко усилия ще се изискват от вас да го победите и да промените посоката на живота си, защото не сте се свързали със Силата на Израиля и всичките ви сили са отслабнали. Сега сте мощно призовани да бъдете прилежни в употребата на всяко средство на благодатта, за да се преобразите по характери, да пораснете до пълния ръст на мъже и жени, вярващи в Исус Христос.
Предстои ни да спечелим големи победи, а ако не ги спечелим, да изгубим едно Небе. Плътското сърце трябва да се разпъне, защото то клони към морална поквара и краят му е смърт. Нищо друго не може да помогне на душата освен животодавните влияния на евангелието. Молете се мощната сила на Святия Дух, с живителна и преобразяваща способност, да падне като електрически ток върху парализираната душа и всеки нерв да трепне от нов живот, възстановявайки целия човек от мъртво, чувствено състояние в духовно здраве. Така ще станете участници на Божественото естество, като ще избегнете развалата, която е в света поради похотта. Тогава в душите ви ще се отрази образът на Този, чрез чиито рани вие се изцелихте.
Христос казва: „Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което съм ви заповядал“ (Йоан 15:14). това е наложеното условие, това е тестът, който изпитва характерите на хората. Чувствата често мамят, емоциите не са сигурна гаранция. Защото са променливи и се подчиняват на външни обстоятелства. Много хора биват измамени, разчитайки на чувствени впечатления. Тестът е: Какво ПРАВИТЕ за Христос? Какво жертвате? Какви победи печелите? Една победа над духа на себелюбието, едно противопоставяне на изкушението да се занемари дългът, една победена страст, както и съзнателното, радостно покоряване на волята на Христос – това са много по-големи доказателства, че сте Божие чадо, от проявяваната от време на време набожност и емоционална религия (1886 г., т. 4, с. 188).