Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Централизация – 18 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

ДРАГИ БРАТЯ, Господ работи безпристрастно за всяка част от лозето си. Хората са тези, които разстройват делото Му. Той не дава на народа Си предимство да събират толкова много средства да основават институти само на няколко места, а за основаването им на други места да не остане нищо.
В градовете на Америка трябва да се издигнат много учреждения, особено в южните градове, където само малко се е работило. Също и в чуждите страни трябва да се започнат много медицински мисионерски предприятия и да се управляват с успех. Основаването на санаториуми е така необходимо в Европа и в други чужди държави, както е в Америка.
Господ иска децата Му да разбират правилно работата, която трябва да се извършва, и като верни домостроители да действат мъдро, когато влагат средства. При построяването на здания Той иска да пресмятат цената, за да преценят дали ще има достатъчно пари да се довърши работата. Той желае още и да помнят, че не трябва да събират всичките пари, за да ги вложат в няколко места, но да имат предвид и много други територии, където трябва да се основат институти.
Даде ми се светлина също и върху това: управителите на всички наши институти, особено, които се намират в новооткритите санаториуми, да внимават да правят икономии при изразходването на средствата, за да могат по този начин да помогнат за основаването на подобни институти в други страни на света. Макар и да имат в касата голяма сума пари, при всеки план, който правят, да предвиждат нуждите на Божието велико мисионерско поле.

Повече санаториуми
Господ не иска народът Му да издига където и да е гигантски санаториуми. Трябва да се основат много от тях. Те да не са големи, но в тях да може да се работи добре и успешно.
Дадоха ми се наставления да бъдем внимателни за работата по обучението на медицински сестри и медицински мисионери евангелисти. Не трябва да съсредоточаваме тази работа на едно място. При всеки основан санаториум млади мъже и жени нека да се обучават за медицински мисионери. Като отиват да работят за Господа, Той ще отваря път пред тях.
Изпълнението на пророчествата доказва, че краят на всичко е близо. Много важна работа предстои да се извърши извън и далеч от местата, където в миналото се е централизирало нашето дело.
Когато в градина прокарваме рекичка, за да я поливаме, с тази рекичка не поливаме само част от градината, оставяйки другата суха и безплодна да крещи: „Дайте ми вода!“ Това е картина на работата, която се върши само на няколко места, като се пренебрегва голямото поле. Да останат ли пустите места пусти? Не. Нека рекичката тече навсякъде, носейки плодородие.

Източникът на нашата сила
Никога не трябва да разчитаме на светското достойнство или ред. При основаването на санаториумите никога да не се стремим да съперничим на светските институти по големина и блясък. Ще спечелим победа не чрез голямо строителство, за да конкурираме неприятелите си, но чрез съхраняване на христоподобен дух, дух на кротост и смирение. За предпочитане са кръстът и осуетените надежди с вечен живот накрая, отколкото живот с князе и лишаване от небето.
Спасителят на човечеството се роди от обикновени родители в безбожен, прокълнат поради греха свят. Той бе отгледан в неизвестност в Назарет, малък галилейски град. Започна работата Си в бедност и без светски чин. Така Господ въведе евангелието по много различен начин от този, по който мнозина в наше време мислят за мъдър, проповядвайки същото евангелие.
В самото начало на проповядването на евангелието Той поучаваше църквата Си да не се уповава на светски чин или великолепие, но на силата на вярата и послушанието. Божието благоволение е по-ценно от сребро и злато. Силата на Неговия дух е неоценима.
Така казва Господ: „Зданията ще дадат име на делото Ми тогава, когато хората, които ги строят следват Моите наставления за основаването на институти. Ако хората, които в миналото са управлявали и поддържали делото, винаги се ръководеха от чисти, безкористни принципи, никога нямаше да се случва това себелюбиво събиране на голям дял от Моите средства на едно или две места. Щяха да се основават институти на много места. Семената на истината, ако се бяха посели в повече полета, щяха да поникнат и да дадат плод за Моя слава.
Пренебрегнатите места сега трябва да се вземат под внимание. Моят народ трябва да извърши силна, бърза работа. Тези, които с чиста цел Ми посветят напълно тяло, душа и дух, ще работят по Мой начин и в Мое име. Всеки ще стои на мястото си, гледайки на Мене, неговия Ръководител и Съветник.
Ще науча неуките и ще помажа с небесен колурий очите на мнозина, които сега са в духовна тъмнина. Ще издигна представители, които ще извършат волята Ми в приготовлението на един народ, който ще устои пред Мене в последното време. На много места, където трябва да се основат санаториуми и училища, Аз ще основа Моите институти и те ще бъдат образователни центрове за подпомагане на работниците.“

Придобиване на църковни имоти
Господ ще работи над човешките умове по най-неочаквани начини. Чрез Божието провидение явни неприятели на истината ще вложат средствата за разширяване на имения и за изграждане на сгради. Ще дойде време, когато тези имения ще се продават на по-малка от действителната цена. В тези предложения нашите хора ще видят ръката на Провидението и ще си осигурят ценни имоти, които ще се използват за образователна дейност. Те ще планират и ще управляват със смирение, себеотрицание и себежертване. По този начин заможни хора несъзнателно приготвят допълнителни средства, които ще дадат възможност на народа на Бога да продължи делото Му с голяма бързина.
На различни места трябва да се закупят имоти и да се използват за санитарни цели. Нашите хора трябва да търсят за тази цел места далеч от градовете, където вече има постройки и овощни градини, които вече дават плод. Земята е ценно притежание. Съединени нашите санаториуми трябва да имат и земи, малки части от които могат да се употребят за жилища на помощниците и на другите, които се обучават в медицинската мисионерска работа.

Никакви институти мамути
Не веднъж ми се е показвало, че не е разумно да се градят гигантски институти. Чрез големината на института няма да се извърши най-добрата работа за човешките души. Огромният санаториум иска много работници. И където мнозина се събират, извънредно трудно е да се поддържа добър образец на духовност. В големите институти често пъти се случва отговорни постове да се заемат от работници, които нямат духовен ум, които не се отнасят разумно с тези, които биха се пробудили, убедили и покаяли при мъдро отношение с тях.
Не е извършена и една четвърт от работата, която трябваше да се извърши за откриване пред хората на святото послание; и това можеше да стане в нашите санаториуми, ако самите работници бяха получили религиозно обучение.
Там, където на едно място са събрани много работници, се изисква управляване от много по-висок духовен тон, от този, който е бил поддържан често в големите ни санаториуми.

____________
На пръв поглед може да има най-големи предимства при избора на места за здравните заведения в зоните на богатите, тъй като това щяло да даде авторитет на нашето дело и щяло да създаде покровители на заведенията. Не е обаче Божията светлина във всичко това. „Човек гледа на лице; Господ обаче гледа на сърце“ (1Царе 16:7). Хората гледат на външния вид, а Господ гледа какво е сърцето. Колкото по-малки са сградите, които заобикалят нашите заведения, толкова по-малко неприятности ще имаме…
Нашите болници не би трябвало да са в близост до жилищата на богати хора, които ще гледат на тях с презрение като на някакви нововъведения, ще ги считат като трън в очите си и ще говорят за тях неодобрително, тъй като ще бъдат приемани страдащи хора от всички класи. Чиста, не лицемерна вяра обединява всички Божии деца в едно семейство и ги свързва с Бога чрез Христос. Светският дух обаче е горд, пристрастен, капризен и благоразположен само към малцина (т. VII, 1902 г., с. 88, 89).