Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Човекът принася първата си жертва – 12 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Човекът принася първата си жертва

“За Адам принасянето на първата жертва беше болезнена церемония. Ръката му трябваше да се издигне, за да отнеме живот, който само Бог можеше да даде. За пръв път той беше свидетел на смърт и осъзна, че ако беше послушен на Бога нямаше да има смърт за човек или животно. Когато закла невинната жертва той трепереше при мисълта, че неговия грях ще пролее кръвта на невинния Божий Агнец. Тази сцена му даде по-дълбока и по-жива представа за величината на неговия грях, който не можеше да се изкупи с нищо друго, освен със смъртта на Божия Син. И той се чудеше на безкрайната доброта, която можеше да даде такъв откуп, за да спаси виновния. Една звезда на надежда освети мрачното и ужасно бъдеще и утеши Адам в горчивото му нещастие.” (“Патриарси и пророци” стр. 68 )

“На Адам беше наредено да поучава наследниците си в страх от Бога и чрез своя пример и смирено послушание, да ги научи на висока почит към жертвите, които бяха символ на идващия Спасител. Адам внимателно съхраняваше това, което Бог му бе открил и го разказваше на децата си и на внуците си.” (“Духът на пророчеството” том 1, стр.59).

“При райската врата, пазена от херувими, се явяваше Божията слава и тук идваха първите поклонници. Тук те издигали олтарите си и принасяли жертвите си.” (“Патриарси и пророци” стр. 83,84).

“Всяка свята жертва на всеки олтар сочеше на Спасителя.С благоуханието на тамяна от всяко каещо се сърце се издигаше молитвата, че Бог щеше да приеме техните жертви като израз на вяра в идещия Спсител” (“Ревю енд Хералд, 2 март 1886 год.)

“Жертвената система, дадена на Адам, беше….изопачена от неговото потомство. Суеверие, идолопоклонство, жестокост и безнравственост опорочиха семплата и значима служба, която Бог бе заповядал.Чрез дълго общуване с идолопоклонници, израилевият народ смеси езическите обичаи със своите служби; затова Бог им даде на Синай, определени правила относно службата в светилището.” “Птриарси и пророци” стр. 364.)

Въпроси за изучаване

1.Защо само един равен на Бог можеше да изкупи нарушаването на Божия закон?

2. Какво значение имаше изявлението в Бит. 3:15 за Сатана? За Адам и Ева?

3. Защо беше даден период на изпитание?

4. Какви бяха целите на жертвената система?

5. Защо първата жертва бе “мъчителнa церемония” за Адам?

6. Къде Адам и Ева издигнаха първите си олтари? Не е ли забележително?