Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

10. ВИДЕНИЯТА НА АННА ФИЛИПС*– Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Зная, че живеем непосредствено в края на земната история. В ход са стряскащи събития. Напълно съм съгласна с теб, когато представяш Библията и само Библията като основа на нашата вяра. Сатана е хитър враг и работи там, където най-малко го очакват. Имам вест за теб. Считаш ли, че Господ ти е поверил отговорността да представяш виденията на Анна Филипс, да ги четеш на обществено място и да ги свързваш със свидетелствата, които Господ е благоволил вече да даде? Не, Бог не е възлагал върху теб такава отговорност… Не омаловажавай делото, като го смесваш с неща, които нямат положителното доказателство, че са от Господа на живота и славата…
Скъпи мой братко, желая да ти представя някои неща по отношение на опасностите, които заплашват делото в днешното време. Впечатленията на Анна Филипс не носят подписа на Небето. Зная какво говоря. В нашата първа опитност, в детството на това дело, трябваше да се срещаме с подобни прояви. Много такива откровения бяха давани и ние имахме крайно неприятното задължение да се справяме с подобни идеи и да не им даваме никакво място. Някои неща, заявени в тези откровения, се изпълниха и това накара мнозина да ги приемат като истински…
Бог не е призовавал Анна Филипс, тъй като вече е дал свидетелствата Си на Своя народ и не е било необходимо да повтаря техния смисъл. Но точно това е правила Анна Филипс. Прави го и сега. Различни личности са действали по същия начин още от първите години на нашето дело. Трябваше да посрещаме всяка фаза на подобни фалшиви откровения.
Как стана така, братко мой, че да бъдеш омаян от тези измислици и да ги представяш пред хората, приравнявайки ги със свидетелствата, които Бог ни е дал? Къде виждаш доказателство, че са от Бога? Необходимо е да бъдеш крайно внимателен и предпазлив по отношение на това, как чуваш, как приемаш, как вярваш. Никога не може да си прекалено предпазлив по отношение на това, как говориш за дарбата на пророчеството. Ти заявяваш, че съм казала това и това по отношение на еди кой си въпрос. Такива изявления (зная това много добре!) насърчават мъже, жени и деца да си въобразяват, че имат специална светлина чрез откровения от Бога, докато всъщност не са получавали нищо подобно. Беше ми показано, че това ще бъде един от сатанинските шедьоври на измама. Придаваш на делото насока, която ще коства скъпоценно време и изтощаваща душеспасителна работа, за да се поправи, да се спаси Божието дело от друг “гърч” на фанатизъм.
Много добро заедно с мъничко семенце на заблуда
Мислиш ли, че аз не зная нищо по тези въпроси? По целия ни път към небесния Ханаан виждаме много души, претърпели крах във вярата. От техните фалшиви движения са били отклонявани много други чрез вярването, че са водени от Бога посредством специални откровения. Трябваше да напиша много, много страници, за да поправя тези заблуди. Бях обременена и потисната нощ след нощ, неспособна да заспя от душевна агония за Божието наследство, за Божия народ, който е в опасност да бъде подведен. Много неща в тези “видения” и “сънища” изглеждат съвсем правилни и повторение на вече съществуващото в делото от много години. Но те скоро започват да въвеждат тук точка, там чертичка ­ само малко семенце, което пуска корен и се разраства. И чрез него мнозина биват осквернени.
О, колко бих желала да имахме по-голяма мъдрост във всичко, отколкото сега! Всеки работник в лозето на Господа трябва да “научи едно нещо и то е да практикува молитвата на Христос, да върви “в крак” с Господа. Исус се молеше учениците Му да бъдат едно, както Той е едно с Отец. Неприятелят действа, за да разделя, да разпръсва. Сега както никога преди той прави решителни усилия, за да разпилее нашите сили. Повече от когато да било днес не е безопасно да излизаме от редиците и да тръгваме по собствени пътища. Истината за това време е обширна в своя обсег, значение, влияние и учения. Но тези учения не са отделни, несвързани помежду си въпроси. Така те не биха имали особена стойност. Те са съединени чрез златните нишки на едно съвършено цяло с Христос, живия Център. Истините, които представяме от Библията, са така твърди и непоклатими, както Божият престол.
Братко мой, защо старейшината Р. и ти самият се държите така по отношение на Анна Филипс, без да имате някаква по-голяма сигурност, че Господ я е избрал за Своя “уста”, която да говори на народа; за Свой канал, чрез който да предава светлина? Ако вие приемате всички подобни неща от този род, за които се претендира, че са откровения от Бога, ако продължавате да насърчавате мними пророци, както досега, и с влиянието на своето свидетелство да поддържате тяхното дело, не сте сигурни водачи на Божието наследство. Предупрежденията, които Христос е дал, означават нещо за нас. Вижте Матей 24:21-23.
Сатана ще работи с всяка измама на неправдата, за да се представи за Исус Христос. Ако е възможно, той би желал да измами и самите избрани. Но щом фалшивото толкова прилича на истинското, не е ли особено важно да бъдем нащрек, за да не ни измами никой? Христос изисква строго спазване на предупреждението: “Ето, предсказах ви…” (Матей 24:25). Братя, проповядвайте Словото, призовавайте народа да не основава вярата си на несигурни неща, нито да се доверява на човеци. Аз имам слово от Господа. Беше ми показан старейшината Р. как чете от фалшивите откровения на Анна Филипс пред някои личности. Там присъстваше и една благородна, достойна Личност с тъжно изражение на лицето. Той замени четивото в ръцете на брат Р. и каза: “Вземете Божието слово за свое ръководство. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело” (2Тимотей 3:16, 17).
Всички, които изследват Писанията, ще намерят изрични наставления за това, какво Бог изисква от човека във връзка с практичния религиозен живот. Правите грешка, като отвличате вниманието на Божието стадо от Словото, от непогрешимото пророческо Слово. Внимавайте какво слушате и бъдете много предпазливи по отношение на това, което приемате. Нужна е голяма предпазливост, да не би да се окаже, че умовете на малкото стадо се доверяват не на истинското действие на Светия Дух. Тук съществува голяма опасност! Сатана постоянно се стреми да въвежда в делото фалшификати, за да опетни и развали свидетелството и да дискредитира истината. Той смесва с нея неща, които ще бъдат “камък за препъване” по пътя на Божия народ.
Божиите заповеди и свидетелството Исусово ­ ето това е вестта, която трябва да се занесе на света. Божието слово не е нещо едностранчиво. То е истина, която трябва да се практикува. То е светлина, която се разпростира във всички посоки както лъчите на слънцето. То е светлина, огряваща всеки човек, който чете, разбира и практикува нейните учения. “Ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде” (Яков 1:5) (Писмо 103, 1894 г.).
“Не им вярвайте”
Имам за теб вест от Господа. Брат Р. не участва в делото, което Бог би искал той да върши. Бог е дал на всеки човек собствената му работа и брат Р. е излязъл от границите на определеното му от Него. Р. не може да види крайния резултат на това дело, което е започнал. На Анна Филипс се нанася вреда, тя бива подвеждана и насърчавана в нещо, което не носи Божия печат.
По същия начин се нанесе вреда и на Анна Гармайер. Баща є и майка є я стимулираха да вярва, че детинските є сънища са откровения от Бога. Баща є разговаряше с нея като с богоизбран човек. Всичките є фантазии и сънища бяха записвани като видения. Представяни є били фигури и символи, имала укори и за своите майка и баща. А след строгите укори следваха най-ласкателни изявления за чудните неща, които Господ щял да направи за тях. Беше ми посочено, че тези впечатления са фалшиви, че са измама. Те се свеждаха до най-дребни и обикновени въпроси. Смесваха се обикновени и евтини неща с важни проблеми. Въображението беше силно развито и играеше голяма роля. Имаше смесване на свещени и обикновени неща. Божията истина бе принизена. Въпреки това някои приемаха тези мними “откровения” и прокарваха техните идеи. Бе образувана групичка, чиито членове бяха явно вдъхновени от споменатите фалшификати и тези видения се обявяваха за по-духовни от виденията на сестра Уайт…
Смесването на възвишено със смешно
От Бога съм получила предупреждението, което сега ти изпращам. Анна Филипс не трябва да бъде насърчавана както досега. Нанесена є е голяма вреда, утвърждавана е в измама. Съжалявам, че някои от нашите братя и сестри са готови да приемат тези предполагаеми откровения и си въобразяват, че виждат в тях Божествена препоръка. Тези неща нямат правилния характер, за да подпомагат така важното за това време дело. Използвани са детински образи и илюстрации за описанието на свещени, небесни неща. Има и смесване на възвишено със смешно. Макар да има вид на голяма святост, това дело е предназначено да впримчи и да подведе души…
За най-различни фалшификати ще се твърди, че са откровения от Бога. Но те произтичат от въображението на самомнителен и измамен ум. В нашата ранна опитност трябваше да се срещаме с такива неща. Имаше младежи и деца, както и хора на по-зряла възраст, които твърдяха, че са водени и поучавани от Бога и имат да обявят специална вест. Те се появяваха навсякъде, като по някои въпроси говореха истината, а по други ­ всяваха заблуда. В продължение на години до мен идваше вест от Бога: “Не им вярвайте, защото водят във фалшиви пътища. Бог не ги е изпратил” (Писмо 4, 1893 г.)
Изпитвайте внимателно всички така наречени “видения”
Тъй като се разпространява надлъж и нашир слух, че сестра Уайт е одобрила написаното и разпространяваното от госпожица Анна Филипс като откровение от Бога, чувствам, че е мой дълг да говоря. Не съм одобрявала тези произведения. Давани са ми били предупреждения по отношение на тях, че те със сигурност заблуждават хората. В тях са вплетени изявления, които ще водят приемащите ги до крайности и до погрешни действия. Добре ще бъде нашите братя и сестри да действат по-предпазливо и в съгласие с дадената им светлина. Трябва да проверяват тези тъй наречени видения, преди да ги приемат и представят като свързани със светлината, дадена ни от Бога. Виждам, че нашият народ е в опасност да извърши груби грешки и да си позволи прибързани действия. За тези пророци, които никнат отляво и отдясно, Бог казва: “Те тичат, без Аз да съм ги изпратил. Не им вярвайте!”.
Това, което ме огорчава е, че някои от нашите братя свързват изявите на Анна Филипс със свидетелствата на сестра Уайт и представят и двете като едно и също нещо. Мнозина са приели всичко като произхождащо от мен. И когато резултатът от такива действия се изяви в истинския си вид, когато фалшификати биват представяни като истини от Бога и отделни личности действат съобразно с тях, вярвайки, че това са Божии вести, когато бъдат създадени движения, не носещи Божественото одобрение, тогава съмнението ще бъде хвърлено и върху истинското дело на Духа на пророчеството. Тогава свидетелствата, които Бог изпраща на народа Си, ще бъдат дамгосвани с позора на тези фалшиви декларации. Тези “откровения” са до голяма степен повторение на всичко публикувано пред народа в продължение на години и в същото време са смесени с редица неща, които заблуждават и отклоняват…
Трябва да отправя предупреждение към нашите братя да следват своя Водач и да не тичат пред Христос. Нека няма в тези времена случайни неща в делото. Въздържайте се от силни изрази, които биха подвели неуравновесени умове да смятат, че получават удивителна светлина от Бога. Човек, който носи на хората вест от Бога, би трябвало да упражнява съвършен самоконтрол. Той винаги ще съзнава, че пътят на предположението, на дързостта и високомерието лежи съвсем близо до пътя на вярата. В никакъв случай не трябва да се употребяват екстравагантни изрази, защото биха засегнали известна категория хора и биха били поставени в действие влияния, контролируеми не повече от буен кон. Ако импулсът и емоциите бъдат оставени да вземат връх над спокойния разсъдък, тогава може да се прекали дори и при пътуване по прав път. Този, който избързва, ще се сблъсква в живота си с не една и две опасности. И може би не след дълго ще се отклони от правилния път в погрешна посока.
Никога не трябва да се позволява на чувството да взема връх над разсъдъка. Съществува опасност от крайности дори в онова, което е законно. А което не е, със сигурност ще отведе във фалшиви пътеки. Ако няма внимателна, сериозна, извършена с благоразумие и съзнателност работа, солидно извършена ­ като скала, когато се представя и развива идея, принцип или учение, души ще бъдат погубвани… Трябва да се проявява най-голяма предпазливост към хора, които твърдят, че получават откровения от Бога. Необходими са наблюдения изключително отблизо и много молитва. Тези, които участват във великото дело, трябва да се съветват заедно по отношение на всяко нововъведение. Нито един човешки ум не трябва да си позволява по собствени критерии да преценява или да представя на слушателите важни въпроси, имащи отношение към Божието дело (Писмо 6а, 1894 г.).
Без достатъчно доказателства
Бих искала да говоря колкото е възможно по-малко за Анна Филипс. Колкото по-малко се говори и се шуми по този въпрос, толкова по-добре. Има “умряла муха в маслото на мировареца”! Преди това да достигне до теб, ще си получил писмо, съдържащо по-пълни изявления по отношение на това, което можем да очакваме от този случай. Съжалявам повече, отколкото можеш да си представиш, че този въпрос е третиран по немъдър начин. Ще имаме десетки такива случаи и ако нашите братя ръководители се “улавят” на неща от такъв характер и ги одобряват, както направиха и в този случай, ще сме застрашени от една от най-големите и стремителни вълни на фанатизъм в нашата опитност. Ще се появят най-диви и странни прояви. Да се вярва на такива неща, да се правят свободни, неразумни изявления в тяхна полза без достатъчно доказателства за истинския им характер ­ това е една от хитрите примки на Сатана. Господ Исус ни е дал достатъчно предупреждения по този въпрос, за да не може никой да бъде измамен.
В случай като този е много важно да се види нашата въздържаност. Господ е близо. Не можем да си позволим да действаме по такъв начин, както онези, които представиха произведенията на Анна Филипс пред нашите църкви без ясното и сигурно доказателство, че Бог говори на народа Си чрез нея. Ако нашите проповедници бързат да представят пред хората нещо, за което те си мислят, че носи Божественото одобрение, без обаче да са абсолютно сигурни, тогава вършат дело, което Бог изрично е забранил. Ще дойдат много неща, предназначени да заблуждават, но които носят и някои от белезите на истината. Веднага щом бъдат представени като “голяма Божия сила”, Сатана е вече напълно готов да вмъкне в тях всичко, което е приготвил, за да отклонява души от истината…
Заблуда, носеща емблемата на истината
Всяка фалшива вест идва, за да навреди на Божието дело, но винаги носи на знамето си емблемата на истината…
Не е дребно нещо да се замести откритата Божия воля с мнения, твърдения, сънища, символи, числа и т.н. на смъртни, ограничени човешки същества. Нашите действия, думи, дух и влияние биват наблюдавани и подлагани на критика. Тези, които Бог е избрал да бъдат Негови служители, трябва да са здраво вкоренени в Словото Божие и да оставят то да бъде техният авторитет…
В днешно време повече отвсякога прибързаните преценки, небрежно съставените мнения без достатъчни доказателства могат да доведат до най-гибелни резултати. Когато проследим нещата от причините до последствията, ще открием, че по този начин е била нанесена вреда, която в определени случаи никога не ще бъде поправена. О, каква мъдрост и духовна проницателност са нужни при “раздаване храната на Божието стадо”, за да бъде тя чиста и добре подбрана. Природните и придобитите черти на характера се нуждаят от здрава юзда. Иначе сериозното усърдие и добрите намерения ще се изродят в зло и ексцесиите на чувствата ще създават такива впечатления, че действията на такива хора ще имат импулсивен характер и ще позволяват на емоциите да бъдат техен водач.
Юзда трябва да се сложи и на духовните импулси, за да не бъдат изговаряни никакви необмислени думи, нито да бъдат изразявани пресилени идеи, които да карат импулсивни личности да губят равновесието си. Има хора, чиито чувства лесно се възбуждат от силни твърдения и въображението им преувеличава тези изявления до огромни размери. За тях всичко това изглежда реално и те изпадат във фанатизъм. Духовният им живот става трескав, болнав. Когато хората подчиняват волята си напълно на Божията воля и духът е смирен и податлив на поучаване, Господ ще ги коригира чрез Светия Си Дух и ще ги води по безопасни пътеки (Писмо 66, 1894 г.).
Да приемеш нещо, срещу което не можеш да възразиш ­ това не е здраво основание за съгласие
Може би си объркан и не знаеш каква точно е най-добрата позиция по отношение писанията на Анна Филипс. Бих дала съвет да не се прави нищо прибързано. Изпитвам най-нежни чувства към тази сестра. Не бих искала да кажа или да извърша каквото и да било, ако то би є навредило. И тъй като писанията є са били така жадно възприемани и така широко разпространявани без внимателна преценка и доказателства, нека не предприемаме внезапни стъпки към събирането и унищожаването им, като че са отрова. Ако вече са изпратени с одобрението на отговорни хора, нека да ги оставим. Прибързани действия биха могли да нанесат вреда.
Чудно ми е преди всичко това, че нашите братя приемат тези писания, само понеже не можели да видят нищо в тях, срещу което да възразят.
Има много неща, които сега не мога да кажа, но които ще е необходимо да представя по-късно. Макар да не бих искала да направя нищо, с което да нараня тази сестра, не смея и да мълча… Поставена съм в особено деликатно положение. Този въпрос не трябваше да се третира по такъв начин, че да е необходимо да говоря за него. Боли ме сърцето, като правя това. И ако не виждах бъдещите опасности, нямаше да изговоря и дума, но щях да го оставя да се развие и братята и сестрите да следват собственото си виждане за тези прояви… Не намирам в писанията на сестра Филипс нещо от такъв характер, което да оправдава подобни действия. И ако идеи от споменатото естество са така жадно приемани, ще имате такива в изобилие ­ различни в някои отношения, но все пак предизвикващи у вас доверие. Много, много съм огорчена!
Изглежда, мислите, че би трябвало да съм в състояние да ви посоча, точно къде лежат чувствата, срещу които може да се възрази. Няма нищо по-очевидно от това, което е написано. Вие не сте били в състояние да откриете нищо осъдително, но това не е основание да използвате тези писания, както сте направили. Вашето поведение по този въпрос със сигурност е осъдително. Трябва ли веднага да откриете нещо, което ще нанесе вреда на Божия народ, за да станете предпазливи? Ако на пръв поглед няма нищо от този род, това достатъчно основание ли е да поставяте одобрението си върху всякакви писания…
Не разпространявайте неща от този характер без достатъчно размисъл и преценка по отношение на последиците от начина ви на действие…
Фанатизмът ще се появи точно сред нас. Измамите ще дойдат и ще са от такъв характер, че, “ако е възможно”, да подведат и самите избрани”. Ако явните несъстоятелности и неверните изказвания в такива писания бяха очевидни, тогава тези думи от устата на Великия Учител биха били излишни. Това предупреждение бе дадено точно защото ще възникват много и най-различни опасности. Причината, задето давам сигнал на опасност е, че чрез просветлението на Божия Дух мога да видя онова, което моите братя не могат. Може да не е абсолютно задължително за мен да посочвам всички тези особени фази на измама, от които трябва да се пазите. Достатъчно е да ви кажа: “Бъдете внимателни и като верни стражи пазете Божието стадо от безразборно приемане на всичко, за което се твърди, че е от Господа”.
Ако действаме така, че да възбуждаме чувствата, ще получим онова, което искаме, и даже в повече от възможностите ни да се справим. Спокойно и ясно “проповядвайте Словото” (2Тимотей 4:2). Не трябва да смятаме, че е наша работа да предизвикваме възбуда. Единствено Светият Дух може да предизвика здрав ентусиазъм. Нека Бог да действа, а човекът да върви кротко след Него, като бди и чака, като се моли и непрестанно гледа към Исус, воден и управляван от скъпоценния Дух, Който е светлина и живот.
Хората искат знамения както в дните на Христос. Някога Господ им каза, че знамение няма да им се даде. Знамението, което трябва да се изяви сега, а и винаги, е действието на Светия Дух върху ума на учителя, за да направи Словото колкото е възможно по-въздействащо. Божието слово не е мъртва и суха теория, но “дух и живот”. Сатана не би желал нищо друго повече от това, да отклони умовете от Словото, за да търсят и да очакват нещо вън от него, което да стимулира чувствата им. Не трябва да отправяме вниманието си към сънища и видения. Ако искаме да имаме вечен живот, трябва да “ядем плътта и да пием кръвта” на Божия Син (Писмо 67, 1894 г.).