Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

1000-та години на мир от книгата Откровение предстоят съвсем скоро – Семинар върху пророчествата – Лекция 15 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

В тази глава ще разгледаме един друг пленяващ умовете времеви период от книгата Откровение – 1000-та години на мир. В религиозните среди той често е наричан “милениум”, въпреки че такъв термин не се среща в Писанието. Той се състои от две латински думи – “мили”, което означава “хиляда” и “анум”, което означава “години”.
Напоследък тази тема се популяризира повече от когато и да било и това е забележително. Някои казват, че това ще бъде велико време на мир по земята, когато всички хора ще се обединят и ще имат втори шанс да приемат Христос. Други казват, че това ще бъде период на мир за евреите, когато ще се прекратят войните. Някои казват, че ще бъде време на тотално опустошение на земята. За да се ориентираме в тези толкова противоречащи си теории, отново трябва да оставим Божието Слово да говори. Ще видите колко проста е цялата тема, тъй като Божието Слово винаги е просто, стига да го оставим само да тълкува себе си.
След като се завърна в небето, Исус даде едно чудесно обещание, което е било надежда за всички християни през всички векове: Йоан 14:1-3 – “Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие.” Скоро Исус ще се завърне и ще ни вземе при Себе си в небето, за да бъдем заедно с Него.
Когато това стане, на земята ще има две класи хора. Праведни и нечестиви. За тях можем да прочетем в Исая 66:5 – “Вие, които треперите от Словото на Господа, слушайте словото Му като казва: Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име, са рекли: Господ нека прослави Себе Си, та да видим вашата радост! Но те ще се посрамят.” Той ще дойде за “радост” на едни и за “срам” на други. Нека ние бъдем от групата на радващите се! В Ис. 25:9 пророк Исая описва тази радостна група и нейното свидетелство – “И в оня ден ще рекат: Ето, Тоя е нашият Бог! Чакахме Го и Той ще ни спаси. Тоя е Господ! Чакахме Го, ще се възрадваме и развеселим в спасението Му!” Контрастното описание на другата група намираме в Откр. 6:14-17 – “Небето биде преместено като свитък, който се свива и всички планини и острови се дигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините. И казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето. Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв и кой може да устои?” О, не искаме да бъдем част от тази група, нали?
Важно е да разберем, че когато Исус се завърне, случаят на всеки човек ще бъде окончателно решен и няма да има втори шанс! Фалшивото учение за втория шанс е измама, създадена от Сатана, за да приспива хората с лъжлива сигурност. От Откр. 22:11,12 разбираме, че преди Исус да дойде, всички ще са направили своя избор и ще бъдат или спасени, или изгубени. – “Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека въши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро. И у Мене е наградата, която давам да отплатя на всекиго според каквито са делата му.”
Когато Исус дойде, този 1000-годишен период ще започне. Второто пришествие отбелязва началото на милениума. Откр. 19 глава ни представя една символична картина на Неговото завръщане. Тази глава предхожда 20 глава, която разказва за самия милениум. Затова, нека отново се върнем на нея за момент и разгледаме събитията, предшестващи Второто пришествие. Откр. 19:11 – “След това видях небето отворено и ето – бял кон; и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен; и съди, и воюва праведно.” Тук е представена символичната картина на Христовото завръщане на бял кон. Стихове 13-15 продължават с описанието на небесните армии, които идват заедно с Него. – “И беше облечен в дреха, попръскана с кръв. И името Му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.” Мечът, излизащ от устата Му, представлява Божието Слово. (Еф. 6:17; Евр. 4:12) Това е забележително. Това означава, че когато Христос дойде, мечът на Божието Слово ще бъде този, който ще раздели спасените от изгубените. В онзи ден няма да има значение какво казват хората, какво мислят приятелите ни или какво учи популярното християнство! Единственият въпрос ще бъде: “последвах ли напълно Божието Слово?” Стихове 17,18 – “После видях един ангел, стоящ във слънцето и, извиквайки със силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето: Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях; дори месата на взички човеци – свободни и роби, малки и големи.” Тук отново виждаме нечестивите, които викаха на скалите и на планините при Исусовото пришествие. (Откр. 6:14-17) Човките на птиците са пълни с тяхната плът. По-нататък, в стихове 19,20 се натъкваме на нещо много интересно. – “И видях звяра, и земните царе, и войските им – събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство. И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра и, които се покланяха на неговия образ. Те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със жупел.” Бог отделя звяра и лъжепророка от останалите нечестиви и ги хвърля в “огнено езеро”, докато другите са унищожени. Стих 21 – “А останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня – с меча, който излизаше из устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им.”
Нека сега се върнем към Мат. 24 глава и прочетем какво говори самият Исус Христос по този въпрос. Мат. 24:27,28 – “Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия син. Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.” Второто пришествие ще донесе смърт! Нека прочетем по-надолу, сихове 29-31 – “А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син. И тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.” Съвсем ясно е, че Исус идва със сила и голяма слава преди милениума. Събитията следват в този ред:
1. Второ пришествие.
2. Първо възкресение.
3. Вземане на Божиите светии.
4. Божието присъствие убива нечестивите.
5. Първата смърт за нечестивите.
6. Птиците се хранят с плътта на нечестивите.
7. Огненото езеро – само за звяра и лъжепророка.
Нека от обобщеното дотук отидем веднага в Откр. 20:1-3, за да видим как продължава милениумът. – “И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея – старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда година. И, като го хвърли в бездната, заключи я и запечата я над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което трябва да бъде пуснат за малко време.” Сатана е вързан за 1000 години и след като те свършат, ще бъде пуснат за малко. Обърнете внимание на стих 3, където се казва, че “не мами вече народите”. Следователно, дяволът мами народите сега! Но, слава да бъде на Бога, на дяволските дела ще бъде сложен край! Грехът ще изчезне и дяволът ще бъде принуден да спре да работи! Със всичко ще бъде приключено за период от 1000 години! По-надолу – в стих 4 – картината се променя и описва друга група. – “И видях престоли. И на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово; и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си или на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа 1000 години.” Праведните живеят и царуват с Христос през 1000-та години. А какво става с нечестивите, които са унищожени, както прочетохме преди малко? Следващият, 5 стих ни казва: “Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000-та години. Това е първото възкресение.” Те не оживяват докато не свършат 1000-та години. Това е първото възкресение. Именно то е онова, в което искаме да участваме! Защото стих 6 казва, че тогава ще бъдем “блажени”. – “Блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него 1000 години.” Ето какъв е редът на събитията по време на милениума:
1. Сатана е вързан за 1000 години.
2. След 1000 години е пуснат за малко.
3. Грехът е прекратен.
4. Праведните живеят и царуват с Христос през 1000 години.
5. Нечестивите са унищожени при Христовото пришествие и не оживяват, докато не свършат 1000-та години.
Нека, сега, изведем четирите ключови фрази, които правят тази тема толкова ясна, че дори и едно дете би могло да я разбере. В началото отбелязахме, че на земята има само две класи хора – праведни и нечестиви. Те, от своя страна, се делят на живи и мъртви. Така че, фактически, има четири групи:
1. Живи праведни
2. Мъртви праведни
3. Живи нечестиви
4. Мъртви нечестиви
Днес по света има много класи, изкуствено създадени от хората. Ние разделяме хората по раса, образование, финансово положение и т.н. Но Бог не гледа на хората по този начин и, ако ние го правим, постъпваме глупаво. Той не се прекланя пред личности и в Неговите очи има само четири класи хора. Всики създадени от човека разделения ще изчезнат като роса пред слънцето. Всички хора по света ще бъдат в една от четирите групи, а Христовото идване ще отправи всяка една от тях в нейната посока.
Както вече прочетохме в тази глава, ще има две възкресения – първо и второ. Първото е преди 1000-та години. Второто е след 1000-та години. За да потвърдим всичко това, нека прочетем и думите на самия Исус в Йоан 5:28,29 – “Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са въшили зло, ще възкръснат за осъждане.” Има възкресение за “живот” преди 1000-та години и възкресение за “смърт” след тях. Нека най-напред разгледаме възкресението на праведните. 1Сол. 4:16,17 – “Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.” Ето защо, в Йоан 14:1-3 Исус каза: “Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища. Ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида, и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие.” Тогава всички праведни От Адам до края, ще отидат в небето – както праведните живи, така и праведните, които са възкръснали от мъртвите. Товкова за първите две групи – те са в небето по време на 1000-та години.
Следват живите нечестиви. Четохме, че те викат към скалите и планините да паднат върху тях и да ги скрият. Нека видим защо. 2Сол. 2:8 – “… и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си…” Те ще бъдат убити от блясъка на Христовото пришествие. Грешният човек не може да види Бога и да живее. Никакъв грях не може да съществува в Божието присъствие. Ето защо Исус казва: “Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.” (Мат. 5:8) Ето какво още каза Той в Лука 17:26-30 – “И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син – ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът, и ги погуби всички. Така също, както стана в Лотовите дни – ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.” Те всички бяха “погубени”. Стихове 36,37 – “Двама ще бъдат на нива – единият ще се вземе, а другият ще се остави. Отговарят Му, казвайки: Къде, Господи? А той им рече: Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите.” “Където се събират орлите” – точно както се казва и в Откровение.. още един стих, за да изясним напълно въпроса – Ис. 13:9 – “Ето, денят Господен иде – лют, с негодуване и пламенен гняв – за да запусти земята и да изтреби от нея грешните й.”
И накрая, последната група – нечестивите мъртви. Те вече са опитали първата смърт и просто ще си останат мъртви още 1000 години. Откр. 20:5 – “Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000-та години. Това е първото възкресение.”
Нека сега преговорим четирите групи. Праведните живи са взети в небето, а праведните мъртви са възкресени и също взети в небето. Те живеят и царуват с Христос. Живите нечестиви са унищожени, птиците се хранят с месата им, а мъртвите нечестиви си остават мъртви.
Тогава, кой остава жив на земята след Второто пришествие и след началото на милениума? Никой! Милениумът не е епоха на прогрес и мир на земята, а време на тотално разрушение. Няколко библейски пророци са видяли във видение как ще изглежда земята по време на милениума и са я описали. Например Ер. 4:23-28 – “Погледнах на земята и ето – тя беше пуста и празна; на небето – и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето – трепереха и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето – нямаше човек и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето – плодородната страна бе пуста и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв. Защото така казва Господ: Цялата страна ще запустее, но съвършено изтребление няма да нанеса. Затова земята ще жалее и небето горе ще се помрачи; защото Аз изговорих това, Аз го намислих, не съм се разкаял за него, нито ще се отвърна от него.” След като Исус дойде, славата и мощта на Неговото присъствие ще оставят земята опустошена. Всички градове са разрушени и мрак покрива земята. Само че, Господ казва: “Съвършено изтребление няма да нанеса.” Защо? Защото трябва да минат 1000 години и тогава ще дойде окончателният край.
В Исая 24 глава е описана подобна картина. Стихове 1, 3-5, 19,20 – “Ето, Господ изпразва земята и я запустява, превръща я и разпръсва жителите й… Съвсем ще се изпразни земята и съвършено ще се оголи, защото Господ е изговорил това слово. Земята жалее и повяхва, високопоставените между людете на земята се изнемощяли. Земята тоже е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет… Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам като колиба; беззаконието й ще натегне върху нея.” По-надолу, стихове 20,21 казват, че нечестивите ще бъдат събрани в “тъмницата”. – “И в оня ден Господ ще накаже във височината воинството на високопоставените и на земята – земните царе. И ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени в тъмницата, и след дълго време ще бъдат наказани.” Сатана също е вързан в тъмницата. (Откр. 20:3) И “след дълго време” (1000 години) ще бъдат отново посетени, за да получат окончателното си унищожение.
Може би се чудите: “Какво е тъмницата?” Гръцката дума, употребена тук е “АБУСОС”. В превода на Септуагинтата тази дума е употребена в Бит. 1:2 – “А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.”Думата, преведена тук с “бездна” е същата, преведена с “тъмница”. Това състояние на земята – неустроена и покрита с мрак – това е “тъмницата”. За да потвърдим това, нека изследваме Ис. 14:12-14 – “Как си паднал от небето ти, Деннице, Сине на зората! Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите! А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север; ще възляза над висотата на облаците,ще бъда подобен на Всевишния.” Както виждате, Сатана винаги е страдал от натрапчивата идея да бъде бог. Само че, забележете какво става с него – стих 15 – “Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до най-долните дълбочини на рова.” Точно както казва книгата Откровение. Следват стихове 19,20 – “А ти си отхвърлен от гроба си като презряно клонче, като дреха на убити, на прободени с нож, на слизащи между камъните на рова – като потъпкан под нозе труп. Ти не ще се съединиш с тях в погребение, защото си погубил земята си, избил си своите люде. Родът на злодейците никога не ще се споменува.” Сатана отново се присъединява към нечестивите в “тъмницата”, но “не се съединява с тях в погребение”. Ето, че парченцата на мозайката се подреждат съвършено. Сатана е вързан на земята, която е в състояние на разруха и мрак не с буквални вериги, но с веригите на мрака и обстоятелствата. А какви са обстоятелствата? Дяволът е “ефективен” само, когато има някой, когото да изкушава. Той има нужда от хора. Но сега няма нито един човек. Всички праведни са в небето, а всички нечестиви са мъртви. Най-накрая грехът е премахнат.
Сега Сатана има на разположение 1000 години за размисъл. Какво ще направи? Земята е покрита с мрак, навсякъде е осеяно с трупове, всичко е напълно разрушено. Сатана е принуден да живее сам със себе си цели 1000 години с нито един човек на разположение, когото да мами – само да мисли, да мисли и да мисли.
Предполагам, че ще размишлява за хората, които е изкушавал, през цялата земна история. Може би ще си припомни за бедняка, когото е пристрастил към алкохола; как човекът се е борил с навика си и как отново и отново е падал в калта – ето го, опитва се да се изправи, да се изчисти, да се върне при семейството си, молейки го за прошка и за още един шанс… но бедният човек отново пада и отново се изправя. Докато един ден среща Исус. Малко пламъче на надежда засиява в сърцето му, когато чува за Божията безусловна любов и желнието Му да прощава. Сърцето му се изпълва с мир и сила, когато стъпва в пътеката на вярата и приема Исус. Животът му се променя и ден след ден той израства, побеждавайки греха. След това Исус идва и го отвежда със Себе си у дома. Дяволът знае, че този човек го няма на земята; че е горе в небето за 1000 години. И всичко това само, защото се е осмелил да вземе страната на Исус.
Тогава, може би, дяволът ще погледне надолу и там той ще види обърнатото надолу лице на друг човек. Човек, който е бил унищожен от Божията слава. Птиците се хранят с плътта му. Той разпознава този човек. Познавал го е много добре преди – когато все още е живял в този свят. Това е бил един много добър, морален човек. Всички са го харесвали. Бил е честен и е давал големи дарения. Имало време, когато този човек наистина искал да вземе окончателно решение да последва Господа във всичко, но дяволът бил там, за да му каже: “Не, не, не! Почакай. Не го прави точно сега. Дай си още малко време. Нещата ще се пооправят и тогава ще имаш още един шанс.” И така, този човек не взел решението. Дяволът си спомня как Святият Дух довел този човек до истината и колко близо бил той до предаване. Но одобрението на приятелите, на семейството и светската слава го върнали обратно. Дяволът си припомня и последния апел на Святия Дух към този човек да следва Божието Слово и да спазва Божиите заповеди, но той предпочел човешките заповеди и традициите, за да запази популярността си. След това дошъл Исус и вместо да се зарадва, този човек крещял към планините и скалите да паднат отгоре му. Той е унищожен от Божията слава и сега вече за този човек, лежащ с лице в калта, няма никаква надежда! Той никога не е имал куража да последва Исус напълно. И сега е изгубил всичко!
Кой от тези двамата ще бъдеш ти? Аз и моят дом ще служим Господу! Помислете и вие върху това!
Ще попитате: “А какво ще правят светиите в небето 1000 години?” Откр. 20:4,12 – “И видях престоли. И на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово; и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си или на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа хиляда години… Видях и мъртвите – големи и малки – стоящи пред престола. И едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.” Ще бъдем поставени на престоли и на нас ще ни се даде да съдим. Когато отидете в небето, ще преживеете три изненади:
1. Вие сте там!
2. Много хора, за които сте смятали, че ще са там, ги няма!
3. Много хора, за които сте били сигурни, че в никакъв случай няма да са там, са там!
Бог ще събере всички светии – всички, които са били потискани и презирани, всички, които са били изкушавани и изпитвани, но са останали верни на Исус и ще им каже: “Съдете!”. 1000 години ще имаме възможност да разглеждаме и изучаваме Божията справедливост. Сатана беше обвинил Бога, че е несправедлив и затова Той ще каже: “Добре, светии Мои, отворете вие книгите и вие преценете.” Представете си, че сте били сигурни за някого, че ще е в небето, а не го виждате там и питате: “Господи, защо?” А той ще ви отговори: “Провери и виж сам.” Когато го направите, ще видите, че Господ е бил справедлив и добър! 1Кор. 6:2 – “Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи?” Светиите ще съдят света. Стих 3 – “Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейските работи…” Ще съдят също и ангели – това са падналите ангели. 2Петр. 2:4 – “Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд…” Божият характер – на любов и справедливост – трябва да бъде реабилитиран пред очите на цялата Вселена. Днес дяволът тотално е опрочил представата за него. Всеки път, когато нещо на тази земя се обърка, когато има смърт или бедствия, всичко се пише на сметката на Бога! – “Защо Бог направи това?” или “Защо Бог изпрати това земетресение?” Всяко лошо нещо се нарича “Божа работа”! Когато седнем на съдийските престоли, ще можем да се убедим, че зад всяка смърт стои дяволът. Той и неговите ангели носят отговорността за всяка болест, бедствие, болка, мъка или сълза. Бог ще ни даде 1000 години, за да реабилитираме напълно Неговата любов и справедливост. Бог няма да бърза, нито пък ние. Пророк Малахия го е казал по следния начин: “Тия ще бъдат Мои – казва Господ на силите – Да! Избрана скъпоценност в деня, който определям и ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Тогава изново ще разсъдите между праведен и нечестив – между оня, който служи Богу и оня, който не Му служи.” (Мал. 3:17,18)
Какъв ден ще бъде това! 1000 години радост в небето, забравили всички сърдечни болки! 1000 години без кихане, главоболие, очила, хапчета, престъпления, катастрофи или болка! Къпани в светлината на Божията любов в продължение на 1000 години! Времето лекува. През това време Бог ще изтрие всички сълзи. Каквото и на тази земя да ви задържа все още да не последвате Исус, отхвърлете го. Какво струва то в сравнение с цялата вечност? Толкова много се притесняваме какво мислят другите. Живеем така, сякаш това, което мисли този свят за нас или нашето семейство или приятели, е най-важното нещо. Бог копнее да отвърне очите ни от временните неща на този свят и да осъзнаем, че сме само пътници, преминаващи през земята, които с нетърпение очакват истинския си дом в небесата.
Един ден се разхождах из гробището. Имаше както много стари, така и нови надгробни камъни. На повечето от новите имаше засадени цветя. А старите гробове – от 1890 или 1910 години, например – бяха изцяло изоставени. Нямаха цветя. Повечето камъни бяха избелели, а някои от тях – и съборени. Всичко беше обрасло с бурени. Нямаше и един едничък човек, който да го е грижа, за хората, погребани там. Стоейки край тях, си мислех: “Огромното мнозинство от тези хора са умрели, но не са получили спасение. Вероятно са прекарали целия си живот, притеснявайки се какво мислят другите за тях. Най-вероятно, никога не са следвали Словото, истината, защото са се страхували да се изправят срещу семейства или приятели. Сега са мъртви. Няма абсолютно никой който да го е грижа за тях. Чудя се как ли биха служили на Бога сега, ако имаха втори шанс?”
Може един ден да бъдете най-богатият глупак, погребан в гробището, получил пълното одобрение на приятели и роднини, но ако умрете без Христос, нямате нищо и не интересувате никого. Направете мъдър избор.
Когато 1000-та години свършат, ние ще се завърнем отново на земята. Бог е създал тази земя, за да бъде населявана. Изглежда сякаш дяволът е успял да осуети този план, но това не е окончателно. В Мат. 5:5 Исус каза: “Блажени кротките, защото те ще наследят земята.” Днес, изглежда горделивите и суетните са наследили земята. Но, един ден, Исус ще се завърне със Своите хора и те ще наследят земята.
Нека отново се върнем към книгата Откровение и да видим как става това. Откр. 21:1,2 – “И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и святия град – новия Ерусалим – да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.” Забележете, че Новият Ерусалим слиза от небето. Този велик град ще слезе на земята след милениума. Това ще бъде един величествен град, приблизително 375 мили дълъг, широк и висок. (Откр. 21:16) В него ще бъде Божият народ. Пророк Захария казва, че ще се разположи на Елеонската планина. След това идват финалните събития от земната история.
Щом Новият Ерусалим се спусне от небето, нечестивите мъртви възкръсват във второто възкресение и навлизаме в онова “кратко време”, за което говори в Откр. 20:5,7 – “Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение… И когато се свършат 1000-та години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си.” Сатана излиза от затвора си, тъй като нечестивите са възкресени и той разполага с хора, с които да работи. Стих 8 – “И ще излезе да мами народите в четирите краища на земята – Гога и Магога – да ги събере за войната – чието число е като морския пясък.” Болшинството от хората са тук – нечестивите от всички епохи. Дяволът ги измамва, че той ги е възкресил и, че могат да превземат святия град. Започват война срещу града и се опитват да го завладеят.
Представете си един такъв поход към града. Стените му са прозрачни. Светиите са вътре в него, а онези, които са отказали да вършат Божията воля, са отвън. Това ще бъде най-величественият момент от историята на земята! Нечестивите се опитват да завладеят града и тогава нашият велик Цар на царете слага окончателен край на греха. Откр. 20:9,14,15 – “И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град. Но огън падна от Бога из небето, та ги изпояде… И смъртта, и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.” Това е адският огън и той слага край на греха. Слава да бъде на Бога за това!
След като Бог очисти с огън тази болна от грях планета, той ще създаде нова земя. Ис. 65:17-19 – “Понеже, ето създавам ново небе и нова земя. И предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам. Защото, ето, създавам Ерусалим за радост и людете му – за веселие.” В новата земя ще се изпълнят и най-смелите ни мисли, най-големите ни мечти и най-сладките ни копнежи. Стихове 21-23,25 – “Те ще постороят къщи и ще живеят в тях, ще насадят лозя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там; няма те да насадят, а друг да яде. Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво и избраните Ми за дълго ще се наслаждават на делото на ръцете си. Нито ще се трудят напразно, нито ще раждат чада за бедствие. Защото те са род на благословените от Господа, тоже и потомството им… Вълкът и агнето ще пасат заедно и лъвът ще яде слама като вола и храна на змията ще бъде пръстта. Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата Ми свята планина – казва Господ.” Всичко е ново. В нашия нов дом ще живеем както в началото. Всички ще имаме градски резиденции и селски имения. Заобиколени от новата красота, няма дори да си спомняме предишната земя. Няма да има изкушения или грях. Нека Бог ни даде от Своята благодат, да можем всичко да счетем за загуба с изключение на това – да бъдем готови за този ден!
И накрая, най-голямата ни радост ще бъде тази, описана в Ис. 66:22,23 – “Защото, както новото небе и новата земя, които Аз ще направя, ще пребъдат пред Мене – казва Господ – така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще дохожда всяка твар да се покланя пред Мене – казва Господ.” Всяка събота ще се събирам в святия град и там ще служим и хвалим нашия Бог и Спасител исус Христос. Нека още днес си уговорим среща да се видим там!