Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

43. ЧУДОТВОРНИ ИЗЦЕЛЕНИЯ* – Избрани вести том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

43. ЧУДОТВОРНИ ИЗЦЕЛЕНИЯ*

Деликатна ситуация
Във връзка с молитвата за болни се разпространяват много объркани идеи. Един казва: “Този, за когото са се молили, трябва да върви напред с вяра, отдавайки слава на Бога, и да не използва никакви лекарства. Ако се намира в здравно заведение, трябва да го напусне веднага.”
Зная, че тези идеи са погрешни и че, ако ги приемем, ще доведат до много злини.
От друга страна не желая да кажа нищо, което би могло да се изтълкува като означаващо липса на вяра в ефикасността на молитвата.
Пътят на вярата лежи съвсем близо до пътя на дързостта и самонадеяността. Сатана винаги се стреми да ни поведе във фалшива посока. Той разбира, че недоразумението по отношение на това, какво представлява вярата, ще доведе до смущение и разочарование. Той е доволен, когато може да убеди мъже и жени да разсъждават от погрешни позиции.
Мога да се моля за болните само по един начин: “Господи, ако е в съгласие с Твоята воля, ако е за Твоя прослава и за доброто на болния, молим Те, излекувай го! Не нашата, но Твоята воля да бъде!”
Неемия не считаше, че е изпълнил дълга си, когато е плакал и се е молил на Бога. Той не само се молеше, той работеше, придружавайки молбите си с необходимите усилия.
Не е отричане от вярата да се използват оправдано и разумно лечебни средства (Ръкопис 31, 1911 г.).
Може да изглежда като нещо естествено
Божиите чудеса не винаги приличат външно на чудеса. Често те се извършват по начин, който изглежда като естествен ход на събитията. Когато се молим за болните, същевременно и работим за тях, лекуваме ги. Използването на лечебните средства, които имаме на разположение, съответства на молитвите ни. Водата, мъдро приложена, е изключително мощно лекарство. Когато се използва разумно, се наблюдават благоприятни резултати. Бог ни е дал разум и желае да се възползваме по възможност най-добре от Неговите благотворни за здравето благословения. Ние се молим Бог да даде хляб на гладните; а след това трябва да действаме като Негова помощна ръка при облекчаването на глада им. Трябва да използваме всяко благословение, което Бог ни е дал на разположение, за избавление на всички намиращи се в опасност.
Естествените средства, употребени в съгласие с Божията воля, дават свръхестествени резултати. Ние се молим за чудо и Господ насочва ума към някое просто лекарство. Молим се да бъдем предпазени от “мор, който ходи в тъмнината и опустошава сред пладне”; след това сътрудничим на Бога, като съблюдаваме законите на здравето и живота. След като сме направили всичко това, можем и трябва да се молим с вяра за здраве и сила. Трябва да приемаме храна, която ще пази здравето на тялото. Бог по никакъв начин не ни дава повод да смятаме, че ще върши вместо нас онова, което ние можем да направим за себе си. Природните закони трябва да бъдат съблюдавани. Не бива да пропускаме да извършим своя дял. Бог ни казва: “Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, Който според благоволението Си действа във вас и да желаете това, и да го изработвате” (Филипяни 2:12,13).
Не можем да пренебрегваме природните закони, без с това да престъпваме Божиите закони. Не можем да очакваме Господ да извърши за нас чудо, ако пренебрегваме простите лекарства, осигурени от Него, които, правилно и своевременно приложени, биха постигнали чудотворен резултат.
Затова молете се, вярвайте и работете! (Писмо 66, 1901 г.).
Един случай на изцеление
Беше ми представен един случай с _________ ­ проповедник. Той бил извикан от 80 мили, за да се помоли за болна сестра и по нейно желание. Помолил се в съгласие с учението на Яков. И тя се помолила. Вярвала, че проповедникът е Божи човек, човек на вярата. Лекарите я били изоставили да умира от туберкулоза. Тогава тя била незабавно излекувана. Станала и приготвила вечерята ­ нещо което не можела да прави от 10 години насам. Но проповедникът е бил лош човек. И съпругата му била покварена. А въпреки това било извършено велико дело. Той поел цялата слава на себе си.
След това горната сцена отново ми бе представена. Жената беше истинска последователка на Христос. Вярата є беше такава, че тя трябваше да бъде излекувана. Видях и техните молитви: едната беше мъглява, мрачна и не се издигна нагоре. Другата молитва бе примесена със светлина или зрънца, които ми изглеждаха като диаманти. Те се въздигнаха до Исус и Той ги изпрати на Своя Отец като благовонен тамян. Лъчи светлина бяха веднага изпратени към болната и тя се съживи и укрепна под тяхното влияние. Ангелът каза: “Бог събира всяка частица истинска, искрена вяра. Като диаманти тези частици ще бъдат събрани и със сигурност ще донесат отговор. Бог ще отдели скъпоценното от нищожното. Макар да търпи дълго време лицемерните и грешниците, все пак Той ще ги посети. Може такъв човек за известно време да е процъфтявал между честните хора като зелено дърво, но все пак ще дойде време, когато неискреността му ще се прояви за негово голямо смущение (Писмо 2, 1851 г.).
Когато оздравяването не би било най-доброто
Познаваме случаи, при които Господ е влагал в сърцето на хора от Своя народ да се молят за болното човечество. Поставял е в тях душевен копнеж и те са се молили много сериозно за изцеление и са предполагали, че имат право да претендират за обещанието. Но въпреки това болният е умирал. Господ, Който вижда края от началото, разбира, че ако би подействал чрез силата Си да лекува, Божията воля би била зле разбрана.
Понякога възстановяването не би било най-доброто както за приятелите, така и за църквата, но би предизвикало див ентусиазъм и фанатизъм, карайки мнозина да стигнат до заключението, че основата на нашата вяра е импулсивността. Единственото безопасно поведение е да се следва писаното Слово. След като сте направили всичко, което можете, за страдащия, оставете случая в ръцете на Господа. Може да се окаже, че смъртта е за добро. Господ допуска да умрат някои, които месеци и години са чезнели в болест и немощ. Той вижда за подходящо да даде на Своите страдащи почивка (Ръкопис 67, 1899 г.).