Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

I. ПОСЛЕДНАТА ЗЕМНА КРИЗА – ПОСЛЕДНАТА КРИЗА – Елън Уайт

I. ПОСЛЕДНАТА ЗЕМНА КРИЗА – ПОСЛЕДНАТА КРИЗА – Елън Уайт I. ПОСЛЕДНАТА ЗЕМНА КРИЗА
Разпространени схващания за бъдещето

“Сега е време на изумителен интерес към всичко живо. Управници, ръководители, мъже облечени с доверие, мислещи мъже и жени от всички слоеве на обществото са приковали вниманието си върху събитията, имащи отношение към нас, хората. Наблюдават отношенията между отделните народи. Следят интензивността, която съществува във всяко земно развитие на нещата, и смятат, че нещо знаменито и решаващо ще се появи на световната сцена и че земята е пред прага на изумителна криза” (“Пророци и царе”).

“Бедствията по суша и море, нестабилното положение на обществото, слуховете за война заемат голямо място в живота ни. Те са знамения за наближаващи събития с огромно значение. Силите на злото се обединяват в здрав съюз. Те укрепват силите си в очакване на последната криза. Знаменити прояви скоро ще настъпят в нашия свят и последните събития ще се осъществят много бързо” (“Свидетелства за църквата”).

Времето на трудности ще дойде скоро

“Времето на трудностите, което ще нарасне до края, наближава. Няма време за губене. Светът е завладян от духа за война. Пророчества та от Даниил 11 глава почти са достигнали до своето окончателно изпълнение” (“Ревю енд Херълд”, ноември, 1904 г.)

“Времето на трудности трудности, които светът не е познавал, откакто народ съществува (Дан. 12:1), са вече пред нас, а ние приличаме на спящите девици. Ние трябва да се събудим и да молим нашия Господ Исус Христос да ни вземе в Неговите вечни ръце и да ни носи през трудностите, вървейки пред нас” (“Публикувани ръкописи”, т.3).

“Беззаконието в света се увеличава все повече и повече. Скоро голям проблем ще се изправи пред народите, проблем, който няма да може да бъде преодолян до Второто при­шествие на Христос” (“Ревю енд Херълд”, февруари, 1904).

“Живеем във време, в което се намираме на самия предел, отвъд който е времето на изпитания и затруднения, които дори и не сме си представяли; те стоят пред нас” (“Свиделства, т.9”).

“Стоим на прага на световната криза. Бързо ще следват Божиите съдби на земята пожари, наводнения, земетресения, съпроводени с войни и кръвопролития” (“Патриарси и пророци”).

“Очакват ни огнени трудности и изпитания, но нека да не кажем нито една дума на неверие или отчаяние” (“Християнско служене”).

Бог винаги е предупреждавал за наближаващите съдби

“Бог винаги е изпращал мъже, които да предупреждават за Неговите съдби. Онези, които са имали вяра в Божията вест за тяхното време, и тези, които са претворили в дела вярата си, бивайки послушни на Божиите заповеди, са избягвали съдбите, предназначени за непослушните и невярващите.

Ной чу думите: ‘Влез ти и домът ти в ковчега, защото в това поколение само теб видях праведен пред Мен’ (Битие 7:1). Ной послуша и бе спасен. Лот чу словата: ‘Стани и излез от това място, защото Бог ще унищожи града’ (Битие 13:14). Лот позволи да бъде закрилян от небесните вестители и бе спасен. Така и Христовите ученици бяха предупредени за разрушаването на Ерусалим. Тези, които следяха знаменията на пророчеството за предстоящото разрушаване, своевременно напуснаха града и спасиха живота си. Така и ние сме предупредени за второто идване на Христос и за унищожаването, което ще сполети света. Онези, които обърнат внимание на предупреждението, ще бъдат спасени” (“Животът на Исус”).

Бог ни е съобщил какво да очакваме в нашите дни

“Преди да бъде разпънат Спасителят обясни на своите ученици, че ще умре и ще възкръсне от гроба и ангелите ще запечатат Неговите думи в техните умове и сърца (Марко 8:31,32; 9:31; 10:32-34). Но учениците Му очакваха земно освобождаване от римското иго и не можеха да приемат спокойно мисълта, че в Този, в когото бяха съсредоточени всичките им надежди, ще умре от позорна смърт. Думите, които те трябваше да запомнят, бяха изтрити от съзнанието им и когато проблемите дойдоха, учениците се оказаха неподготвени. Разочарованието от Христовата смърт надеждите им и те се чувстваха така, сякаш Христос никога не ги беше предупреждавал за всичко.

В пророчествата бъдещето ни е открито така ясно, както бе разкрито и на учениците от Христовите слова. Събитията, свързани с края на благодатното време и делото на подготовка за времето на трудностите, са ясно представени. Но мнозинството от хората в този свят проявява повече от всеки друг път неразбиране към тези важни истини, отколкото ако не биха били разкрити” (“Великата борба”).

Пророчествата за последните събития изискват нашето внимание

“И тогава видях третия ангел (Откр. 14:9-11). Ангелът, който ме придружаваше, каза: ‘Страшно е делото Му. Ужасна е мисията Му. Той е ангелът, който ще отдели житото от плевелите и ще прибере зърното в небесните хамбари. Тези неща трябва да обладаят целия ум и завладеят изцяло вниманието’” (“Опитности и видения”).

“Ние трябва да стоим пред съдии, да отговаряме за верността си пред Божия закон и да изявим причината за вярата си. Младите трябва да разберат тези неща. Те трябва да знаят това, което ще стане преди края на човешката история. Тези неща засягат вечното ни благополучие, поради което и учители, и ученици трябва да обръщат повече внимание на тях “ (“Свидетелства”, т.6).

“Ние трябва да изучаваме големите пътни знаци, отбелязващи времената, в които живеем” (“Публикувани ръкописи”, т.4).

“Тези, които позволяват Бог да ги води и ръководи и се поставят под Негов контрол, ще разберат значението на събитията, пророкувани от Христос” (“Свидетелства”, т.7).

“Ние трябва да видим в историята изпълнението на пророчествата, да изучаваме делото на Божието провидение във великото реформаторско движение и да осъзнаем развити­ето на събитията и отнасянето им към отделните нации, оказващи влияние върху финалната фаза на Великата борба” (“Свидетелства”, т.8).

Специално внимание за изучаване на Даниил и Откровението

“Има нужда от още по-задълбочено изучаване на Божието слово, като особено внимание трябва да се обърне на Даниил и Откровение… Светлината, дадена на Даниил от Бога е предназначена за тези последни дни” (“Свидетелства към проповедниците”).

“Нека четем и изучаваме Даниил 12 глава. Там се намира предупреждението, което всички трябва да разберем, преди да дойде краят” (“Публикувани ръкописи”, т. 15).

“Последната книга на Новия завет е изпълнена с божествени истини, които трябва да разберем” (“Притчи Христови”).

“Неизпълнените пророчества, записани в Откровение, очакват скоро своето изпълнение. Откровението трябва да се изучава със старание и прилежание от Божиите чада и да бъде ясно разбрано. Истината не бива да бъде прикривана, защото тя ясно ни представя какво ще бъде бъдещето” (“Тетрадни памфлети”, т.1).

“Тържествените вести, които са дадени по реда си в Откровение, имат за цел да завладеят вниманието и умовете на Божия народ” (“Свидетелства”, т.8).

Пророчествата са постоянен обект на човешкото внимание

“Има много хора, които не разбират пророчествата, отнасящи се до последните дни, поради което трябва да бъдат просветени. Това е отговорността на стражите и миряните: от техните уста да прозвучи високият предупредителен вик” (“Евангелизъм”).

“Нека стражите, поставени да бдят, издигнат гласовете си и да покажат кое е истинското свидетелство за последните дни. Нека покажем на хората в кой момент от пророческа­та история живеем” (“Свидетелства”, т.5).

“Има ден, определен от Бога, за приключването на човешката история: ‘Това благовестие ще се проповядва по цялата земя за знамение на всичките народи и тогава ще дойде свършекът.’ Пророчеството бърза към своето изпълнение. Много, още много трябва да се каже за тези истини, имащи огромно значение. Намираме се в дни, в които човешки съдби ще се запечатат завинаги.

Голямо изпитание ще е тези истини да бъдат представени пред хората. Важен факт е, че тези свидетелства не са предназначени само за хората от този свят, но и църквите, в които се намираме, трябва да осъзнаят, че Господ ще дойде внезапно и неочаквано. Сериозните предупреждения на пророчеството са адресирани до всяка душа. Нека никой от нас да не се чувства защитен от опасността да бъде изненадан. Нека нито едно фалшифициране на пророчеството да не ви откъсне от убеждението за истинността на събитията, които ще посочат наближаването на това велико събитие.”

Да не избързваме с оценки за значението на едно или друго събитие, давайки ясно мнението си за него и определяйки мястото му в пророчеството за последните събития

“Ние не можем с точност да опишем събитията, които ще станат в бъдеще, но трябва да знаем, че живеем във време, когато с молитва трябва да гледаме на това, което става около нас, свързано с второто идване на Христос” (“Избрани вести”, т.2).

“Белегът на звяра наистина е това, което е било известено, че ще бъде. Не всичко в това отношение е напълно ясно, нито ще бъде напълно изяснено до разпечатването на сви­тъка” (“Свидетелства за църквата”).

“Мнозина ще отвърнат погледа си от настоящите си задължения, благословения и удобства и ще започнат да се занимават с проблемите, свързани с последните криза. Това ще бъде преживяване на времето на скръбта предварително, но не ще получи никаква благодат за тези ненавременни трудности” (“Избрани вести”, т.3).

“Времето на трудностите идва за Божиите чада, но нека да не бъдат това постоянните ни слова пред хората, карайки ги да мислят, че предварително трябва да посрещнат трудностите. Ще има пресяване на Божия народ, но това не е най-важната истина, която трябва да проповядваме в църквите” (“Избрани вести”, т.1).