Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

II. ЗНАМЕНИЯ ЗА ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС – ПОСЛЕДНАТА КРИЗА – Елън Уайт

II. ЗНАМЕНИЯ ЗА ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС – ПОСЛЕДНАТА КРИЗА – Елън Уайт II. ЗНАМЕНИЯ ЗА ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Великото пророчество на нашия Господ

“Христос предсказа на своите ученици разрушаването на Ерусалим и знаменията, които ще сполетят света преди второто идване на Човешкия Син. Цялата 24 глава на Матей е пророчество за събитията, които ще станат преди това велико събитие, а разрушаването на Ерусалим е използвано като символ на окончателното унищожаване на света с огън” (“Пи­сания на Е. Вайт”).

“На Елеонския хълм Христос повтори съдбите, които ще сполетят света преди Неговото Второ идване: ‘Ще чуете за войни и военни слухове. Народ ще се повдигне против на­род и царство против царство. Ще има глад, епидемии, земетресения, наводнения. Всичко това е началото на страданията’ (Матей 24:6-8). Докато тези пророчества получиха частич­но изпълнение по време на разрушаването на Ерусалим, те ще се изпълнят в много по-голяма степен в последните дни” (“Свидетелства”, т.5).

Знамения по небето

“Христос каза, че в края на голямото папско гонение слънцето ще потъмнее и луната няма да дава светлината си. После звездите ще паднат от небето. И Той рече: ‘Научете при­тчата за смоковницата: “Когато клоните и вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също и като видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата”’ (Матей 24:32,33).

Христос е дал указателни знаци за Неговото Второ идване. Той обяви, че можем да знаем кога е наближило идването Му. Той се обръща към тези знаци: ‘Това поколение няма да премине, докато всичко това не се изпълни.’ Тези знаци вече се появяват. Сега със сигурност знаем, че Господното идване наближава” (“Животът на Исус”).

Знамения по земята

“Исус заяви: ‘Ще има знамения на слънцето, луната и звездите и бедствия измежду народите’ (Лука 21:25; Матей 24:29; Марко 13:24-26; Откр. 6:12-14). И всички, които следят знаменията, посочващи второто Христово пришествие, ще разберат, че то е близо, вече е до вратата (Матей 24:33)” (“Великата борба”).

“Народите са в тревога. Времето на объркване е върху нас. Човешките сърца примират от страх, поради, които ще сполетят света. Но онези, които вярват в Бога, ще чуят гласа Му сред бурята, казвайки: ‘Аз съм! Не бойте се!’” (“Знамения на времето”).

“Особена и изпълнена със събития история е записана в небесните книги, събития, които ще станат преди великия Господен ден. Всичко на този свят стои на несигурна поч­ва” (“Публикувани ръкописи”, т.3).

Фалшиви пророци

“Едно от знаменията, посочено от Христос и отнасящо се до запустяването на Ерусалим, е следното: ‘Ще се повдигнат много лъжепророци и ще заблудят мнозина’ (Матей 24:11). Фалшиви пророци се издигаха, мамейки хората и водейки големи множества в пустинята. Магьосници и чародеи, призоваващи свръхестествени сили, привличаха народа след себе си, водейки го в планински усамотени места. Но това пророчество също се отнасяше за последните дни. Това знамение е дадено и като знак за Второто пришествие” (Живо­тът на Исус”).

“Ние ще се сблъскаме с фалшиви пророци, лъжливи пророчества, неверни сънища и видения, но проповядвайки Божието слово няма да бъдем откъснати от Божия глас и Него­вото слово” (“Избрани вести”, т.2).

“Бяха ми показани много хора, които претендираха, че са получели специално свидетелство от Бога и ще се опитат да водят другите. Тръгвайки от погрешни идеи за дълг, те ще се нагърбят с работа, която Бог никога не им е възлагал. Резултатът ще бъде объркване и смущение.Нека всеки търси Бога сериозно и задълбочено, за да може да избере лично за се­бе си Божието намерение за него” (“Избрани вести”,т.2).

Опитност с лъжепророк

“Миналата вечер непознат мъж,непознат за всички, но заявявайки, че е брат от Виктория (Австралия), ни посети и ни помоли да се срещне със сестра Вайт. Беше вечер и аз от­клоних молбата му за среща. Ние го поканихме да остане с нас през нощта и на сутринта да закусим заедно. След нашето обичайно сутрешно богослужение, всеки започна да върши своята си работа; тогава този млад мъж се изправи и с властен жест ни замоли да седнем. Той попита: ‘Имате ли песнарка? Ще изпеем една песен, а след това имам свидетелства за вас.’ Аз отговорих: ‘Ако имаш някакво свидетелство за нас, кажи ни го, без да се бавим, защото много се притесняваме, че няма да можем да изпратим навреме пощата.’ Тогава той за­почна да чете нещо, което явно беше написал предварително, като основната идея измежду многото неща беше, че съдът за живите вече е започнал. Изслушах четенето му и накрая ка­зах: ‘Братко мой, ти изглежда не разсъждаваш с ума си. Обясни ни ясно, как твоето свидетелство може да се отнесе към нас. Моля те, нека да узнаем това веднага. Твоят ум е заблуден и ти си се заел с нещо, за което не си призван. Голяма част от това, което ти каза, е в синхрон с Библията и ние вярваме в тези слова, но твоят ум е превъзбуден. Моля те, обясни как­во имаш да ни кажеш?’ Мъжът заяви, че ние трябва да съберем багажа си и да заминем за Батъл Крийк. Когато го попитах защо трябва да сторим това, той ми отговори: ‘Там ще бъде получено свидетелството, че съдът за живите хора е започнал!’ Аз му отговорих: ‘Работата, която Бог ни е възложил, още не е приключила. Когато нашата работа тук приключи, Бог ще е Този, Който ще ни каже, че е време да отидем в Батъл Крийк, а не ти, братко…’ Оставих го при брат Стар, за да поговорят допълнително, като продължих с написването на пис­мата.

Този млад човек казал на брат Стар, че когато сестра Вайт говорела с него любезно, но също и авторитетно, той започнал да разбира, че не прав и че мислите, които го били подбуди­ли така силно, не били разумни и прави.

Въпреки, че семейството им било голямо, състоеше се от 10 члена освен тримата ни гости, ние решихме този млад човек да остане при нас за известно време. Не искахме да го пуснем да отиде при хора, които ще се отнесат грубо и осъдително към него, нито желаехме да повтори ‘откровенията’ си. Той ще остане при нас, докато намерим с него допирни точ­ки и ако е възможно, го изведем с Божия помощ от опасността, в която се намира, показвайки му правилния път” (Писмо 66, 1894 г.).

Лакомия и невъздържание

Извратеният апетит и невъздаржанието стоят в основата на големия морален упадък. Осъзнавайки това, Сатана изкушава постоянно мъже и жени да бъдат по-снизходителни към своя апетит с ЦЕНАТА не само на здравето, но дори и на живота си. Лакомията, пиенето и модата са целите, които този свят преследва. Подобни са целите и копнежите на хора­та, живели преди потопа. Такъв живот на прахосничество е белег, доказващ, че краят на този свят е наближил” (Писмо 34, 1875 г.).

“Картината, представяща ни допотопния свят, ни показва истинно условията на живот, който се води днес” (“Патриарси и пророци”).

“Ние знаем, че Христос ще дойде скоро.Днешният свят бавно става точно копие на света, в който живееше Ной. Образец е на себеугаждане и на откъсване от моралните ценно­сти. Прекалява се с ядене и пиене. Мъжете пият отровните спиртни питиета, които помрачават ума им” (Писмо 308).

Дела на насилие

“В Ноевите дни почти всички хора се противопоставя на истината, като за тях беше приятно да живеят с паяжината на лъжата. Земята бе изпълнена с насилие. Войни, наси­лия, убийства следваха ден след ден. И всичка това не учудваше никой. Така ще бъде и преди второто пришествие” (“Адвентен библейски коментар”, т.1).

“Трудовите съюзи често прибягват до насилие, ако не се изпълнят техните искания. От жалко по-жалко става това състояние на жителите на земята, когато не са в хармония с Бога. Никаква научна теория не може да обясни уверения ход на работниците на злото, поставени под командването на Сатана. Във всяко общество работят зли ангели, подбуждайки мъже и жени да вършат дела на насилие…

Извратеността и жестокостта на хората ще достигнат своята най-висока степен, поради която Бог ще трябва да открие Себе Си в своето величие. Много скоро злото на този свят ще достигне връхната си точка и както в Ноевите дни Бог ще излее съдбите й” (“Поглед нагоре”).

“Ужасните съобщения, които говорят за убийства и грабежи, за влакови катастрофи и насилие, ни казват, че краят е наближил. Сега, точно сега, е моментът да се подготвим за Второто идване на Исус” (Писмо 308, 1907 г.).

Войни и бедствия

“Бурята се приближава и ние трябва да се подготвим за нейната ярост, покайвайки се пред Бога и вярвайки в Исус Христос. Господ ще стане и ще разтърси земята. Ние ще ви­дим това навсякъде. Хиляди кораби ще потънат завинаги в морските дълбини. Военни кораби ще бъдат потопени и ще загинат милиони хора. Непредвидено ще избухват пожари и никаква човешка сила не ще може да ги потуши. Най-красивите дворци ще бъдат унищожени от яростните пламъци. Бедствия по железниците ще стават все по-чести и по-чести. Не­предвидено объркване, противоречия и смърт ще се срещнат във все по-голям и по-голям мащаб. Краят е близо, изпитанията наближават. О, нека търсим Бога, докато може да се на­мери и да призоваваме името Му, докато е близо” (“Вести към младите”).

“В последните дни на човешката история ще избухват войни. Ще има епидемии, бедствия и глад. Водите ще преминат границите си. Имотът и животът на хората ще бъдат уни­щожени от огън и вода. Ние трябва да се подготвим за жилищата, които Христос е подготвил за всички, които Го обичат” (“Мараната”).

Пожари

“Миналия петък, точно преди да се събудя, ми беше представена много внушителна картина. Като че ли се събуждах от сън, но не бях в дома си. От прозореца видях страшен пожар. Големи огнени пламъци падаха върху къщите, като от пламъците излитаха огнени стрели във всички посоки. Беше невъзможно да се уточни броят на пожарите и много къщи бяха изпепелени. Ужасът на хората беше неописуем. След известно време се събудих, бях в дома си!” (“Евангелизъм”).

“Видях огромна огнена топка, падаща между красиви жилищни постройки, унищожавайки ги веднага. Чух някой да казва: ‘Ние знаехме, че Божиите съдби ще дойдат на земята, но не очаквахме да дойдат така скоро.’ А други с агонизиращи гласове викаха: ‘Ти знаеше! Защо не ни предупреди? Ние не знаехме!’”

Земетресения и наводнения

“Сатана е работил и все още работи. Той слезе на земята с огромна сила, когато Божият Дух се беше оттеглил от нея. Бог беше отдръпнал ръката Си. Нека сама погледнем какво се случи в Джонстаун (Пенсилвания) Бог не попречил на Сатана да унищожи цял град. (На 31 май 1889 г. около 2200 души загубиха живота си, когато водата преля язовирната стена след дълги валежи). А такива случаи ще стават все по-често и по-често до края на човешката история” (“Проповеди и разговори”).

“Земната повърхност ще бъде пропукана от изригването на елементите, намиращи се в земните недра. Тези елементи, веднъж излезли на повърхността, ще погълнат богатства­та на хората, които в продължение на години са печелили и затвърждавали огромните си притежания с жестоката цена, които са били използвани за припечелването им. Не само не­честно забогатялите, но и религиозният свят ще бъде разтърсен в края” (“Публикувани ръкописи”, т.3).

“Идва време, в което в един момент можем да стоим на солидна почва, а в следващия тя да пропадне под краката ни. Земетресенията ще се появят тогава, когато най-малко са очаквани” (“Свидетелства към проповедници”).

“Дадено ни е предупреждението, че зад пожарите, наводненията, земетресенията в яростта на бурята, в бедствията по суша и море не винаги стои Божият Дух, насочил унищо­жителната Си сила против хората” (“Публикувани ръкописи”, т.3).

“Преди Божият Син да се появи в небесните облаци, земята ще потрепери. Небесните светкавици ще станат едно с огъня на земята, който ще превърне планините в пещ, която ще изригне потоци лава, заливащи села и градове. Разтопени скални маси ще потъват във водите, като при разместването на земните пластове, по повърхността ще се появят скрити дотогава елементи, намиращи се в недрата и правещи водата да закипи, пръст и камъни ще изригват. Ще има силни земетресения и погубления над човешкия род” (“Адвентен библей­ски коментар”, т.7).

Убийства, глад, епидемии

“Бог не спря силите на тъмнината да вършат смъртоносното си дело на отравяне дори и на въздуха, един от изворите на живота, със смъртоносна миризма. Това не само че оказва влияние на растителния свят, но и човекът страда от епидемии… Тези неща са резултат ат Божия гняв, който се излива на земята (Бог отговаря за това, което допуска или не за­бранява: Изх. 7:3; 8:32; 1 Лет. 10:4,13,14), показвайки ни какво ще последва в близкото бъдеще” (“Избрани вести”, т.3).

“Гладът по земята ще се увеличава. Епидемиите ще отнемат хиляди човешки живота. Навсякъде ни заобикалят опасности, породени от прякото и не дотам пряко действие на Сатана. И тук ще се открие Божията сила да възпира духането от четирите краища на земята” (“Публикувани ръкописи”, т.19).

“Показано ми бе, че Божият Дух се беше отдръпнал от земята. Божията закриляща сила скоро ще бъде отказана на всички, които продължават да не зачитат Божиите заповеди. Всекидневно се извършват нечестни сделки, убийства, насилия от всякакъв вид. Неправдата става нещо обикновено и вече не шокира както преди” (Писмо 258, 1907 г.).

Божията цел с бедствията

“Какво означават ужасните бедствия по море съд, погубващ завинаги без предупреждение? Какво означават катастрофите по суша огън, поглъщащ богатствата, които богатите са трупали чрез насилие над бедните. Разбира се, че Бог не възнамерява да закриля имота на онези, които престъпват Неговия закон, отхвърлят завета Му, потъпкват Неговата събота и на нейно място поставят измисления от хора почивен ден.

Язвите Господни започват вече да падат над земята, унищожавайки най-ценните неща, като че са били унищожени от огнени езици. Тези съдби не ще ли донесат на христия­ните разбиране за времето, в което живеят? Чрез бедствията Бог иска да изпълни плана Си светът да разбере на къде отива, та дано грешниците да се убоят и да затреперят пред Бо­га” (“Публикувани ръкописи”, т.3).

“Колко често слушаме за земетресения, бури, пожари и наводнения, за огромни материални загуби и за убити хора. Очевидно тези бедствия са последица от катаклизми в при­родните сили, които са извън човешки контрол, но в тях може да се види Божията цел. Тези бедствия са сред факторите, целящи да пробудят мъже и жени за наближаващата опас­ност” (“Царе и пророци”).

“Бог има цел, когато допуска тези бедствия. Това е един от методите Му, за да доведе мъже и жени до размисъл. Чрез необикновена работа с природата Бог ще посочи на съм­няващите се човешки сили онова, което Той ясно е открил в Словото Си” (“Публикувани ръкописи”, т.13).

Бъдещите събития са в Божиите ръце

“Делото не е без ръководител. Програмата на бъдещите събития е в Господната ръка. Всемогъщият държи съдбите на народите така, както и съдбата на Църквата Му е в Негова­та ръка” (“Свидетелства”, т.5).

“Тези символични образи (огненият змей в пустинята) могат да се разглеждат двузначно. От тях Божият народ научава, че земята не само от физическа гледна точка е под Бо­жи контрол, но и това, че Той ръководи и религиозните движения на народите. Това важи особено за налагането на неделния закон” (“Публикувани ръкописи”, т.13).

“Във великото заключително дело, което наближава, ние ще срещнем много трудности, които няма да знаем как да преодолеем. Но нека не забравяме, че на наша страна са три­те велики небесни сили на Триединството, че Божията ръка управлява кормилото и Бог ще направи така, че да се изпълни намерението Му” (“Евангелизъм”).

“Както всяко колело бе под ръководството на ангел херувим (Езек. 10:8,9-11), така и ходът на земните събития, колкото и объркан да е той, е под Божии контрол. В съперничес­твото и борбите на нациите, Бог, Стоящият над херувимите, все още ще води хода на човешката история (Езекиил 1:4,26; 10:8; Даниил 4:17,25,32)” (“Възпитание”).

“В човешката история развитието на народите, възходът и загиването на империите винаги са били приписвани на човешки намерения и възможности. Изглежда, че изходът на събитията е зависим в голяма степен от човешката сила, амбиция или каприз. Но в Божието слово ние виждаме вдигната завесата и като погледнем зад земните сили, интереси и страсти, разбираме, че те са само оръдия в ръката на Всевечния, Който тихо и спокойно изпълнява своя предначертан план” (“Царе и пророци”).

Небесната грижа за земните събития

“В пощадяването на живота на първия убиец Бог представи пред цялата Вселена смисъла на Великата борба. Неговата цел беше не само да потуши бунта, но и да покаже него­вата същност. Непадналите същества от другите светове следяха с най-голям интерес събитията, които се разиграваха на земята.

Бог има симпатията и одобрението на цялата Вселена и така стъпка по стъпка наближава пълното изпълнение на спасителния план” (“Патриарси и пророци”).

“Христовата смърт за спасението на падналото човечество не само ще направи небето достъпно за човешкия род, но ще покаже и справедливостта на Бога и Сина при унищо­жаването на Сатана” (“Патриарси и пророци”).

“Вселената наблюдава с нестихващ интерес заключителните сцени от Великата борба между доброто и злото”(“Царе и пророци”) (Елена Г. Вайт пише, че непадналите светове и небесните ангели наблюдавали Христовата борба в Гетсимания с “напрегнат интерес” (“Животът на Исус”). За Христовата четирихилядна борба със Сатана и окончателната Му по­беда на Голготския кръст тя използва фрази, като “Небесният Всемир гледа”, “Цялото небе и непадналите светове са били свидетели”, “Те чуват”, “Те виждат”, “Небето гледа”, “Каква гледка за Всемира”.).

“Нашият малък свят е учебникът на Вселената” (“Животът на Исус”).