Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Божият план за младежта – 1 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Божият план за младежта – 1 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

За да може времето да напредва във всичките отдели, Бог зове за млади сили, ревност и кураж. Той е избрал младите да помагат за напредването на делото Му. За да правят планове с бистър ум и да се прилагат със смела ръка, изискват се пресни, неповредени сили. Млади мъже и жени са поканени да отдадат на Бога силата на своята младост, така щото чрез упражнението на своята сила, чрез проницателното мислене и енергична деятелност да прославят Него и донесат спасение на своите съчовеци (“Служители на евангелието”, стр. 67).

АПЕЛ КЪМ МЛАДИТЕ
Бог иска младежите да станат сериозни хора, да се подготвят за работа в Неговото благородно дело, за да са готови да носят отговорности. Бог призовава млади хора с непокварени сърца, силни и смели, решени да се борят мъжествено в предстоящата битка, за да прославят Бога и да бъдат за благословение на човечеството. О, ако младите биха поискали да се посветят на изучаване на Библията, ако биха поискали да усмирят буйните си желания и да се вслушат в гласа на своя Творец и Изкупител, те не само биха били в мир с Бога, но биха били облагородени, и възвисени. За ваш вечен интерес е, скъпи млади приятели, да обърнете внимание на наставленията в Божието слово, защото те имат неоценима важност за вас.
Умолявам ви да бъдете мъдри и да размислите какви ще бъдат последиците от един буен, неконтролиран от Божия Дух живот. “Недейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже, каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото, който сее в плът, ще пожъне тление” (Гал. 6:7-8). Заради собствените си души, заради Христос, Който отдаде Себе Си, за да ви спаси от гибел, спрете на прага на живота си, за да размислите, и претеглете добре отговорностите, случаите и възможностите си. Бог ви е открил начин да изпълните едно високо предназначение. Влиянието ви може да служи на Божията истина; можете да бъдете съработници на Бога във великото дело за изкупление на човечеството…

Предназначени за високо призвание
О, да можеха младежите да схванат високото си предназначение! Размислете добре върху пътищата на нозете си. Започнете работата си с възвишени и святи намерения и цели, решете чрез силата на Божията благодат да не се отклоните от правия път. Ако тръгнете в погрешна посока, всяка ваша стъпка ще бъде свързана с опасности и нещастия и вие ще продължите да се отклонявате от пътя на истината, безопасността и успеха. Имате нужда умът ви да укрепне, а моралната ви енергия да се съживи от Божествената мощ.
Божието дело изисква мобилизиране на най-висшите сили на човешкото същество и в много области има голяма нужда от образовани млади хора с добри качества. Има нужда от хора, на които може да се повери работа в обширни, побелели за жетва полета. Млади хора с обикновени способности, отдали се напълно на Бога, непокварени от пороци и нечистота, ще бъдат успешни работници, способни да извършат велико дело за Бога. Нека младежите обърнат внимание на увещанието и да разсъждават трезво.
Колко много от тях са прахосали дадената им от Бога сила с безразсъден и разпуснат живот! Колко много мъчителни истории са ми представяни за млади хора, превърнали се умствено, морално и физически в човешки развалини, защото са се отдавали на порочни навици! Организмите им са разрушени, полезността от живота им до голяма степен е осакатена защото са се предали на незаконни удоволствия.
Умолявам ви безгрижни, безразсъдни младежи на днешното време, обърнете се към Бога и станете Негови съработници. Нека целта на живота ви бъде да благославяте и спасявате другите. Ако търсите помощ от Бога, действащата във вас Негова сила ще поразява противни сили и влияния и вие ще бъдете осветени чрез истината. Днес грехът преобладава сред младите, но вашата цел нека бъде да правите всичко възможно да освобождавате души от силата на Сатана.

Бъдете носители на светлина
Носете светлината навсякъде, където отивате; показвайте, че имате твърди намерения, че не сте нерешителни личности, лесно разклащани от увещанията на лоши другари. Не ставайте лесна плячка на внушенията на онези, които безчестят Бога, но се стремете да поправяте, печелите и избавяте души от злото.
Прибягвайте до молитва, убеждавайте с кротост и смирен дух противопоставящите се. Спасената от заблуда и доведена под знамето на Христос една-единствена душа ще зарадва Небето и ще постави звезда на короната ви на радост. Чрез благочестиво влияние тази душа ще доведе други до познаване на спасението и така делото ще се умножава. Само в деня на съда ще се видят размерите на това дело.
Не се колебайте да работите за Господа, мислейки, че можете да сторите само малко за Него. Вършете вашето “малко” с вярност; защото Господ ще работи заедно с вашите усилия. Той ще отбележи името ви в Книгата на живота и ще ви запише като достойни да влезете в радостта на господаря си. Нека сериозно умоляваме Господа да се явят работници, защото полетата са вече бели за жетва; жетвата е голяма, а работниците са малко…

Поддържайте по-широки идеи
Младежите трябва да имат по-широки идеи, по-мъдри планове, за да се възползват колкото е възможно по-добре от представените им възможности, да бъдат обхванати от вдъхновението и куража, които въодушевяваха апостолите. Йоан казва: “Питам ви, младежи, защото сте силни и Словото на Бога пребъдва във вас, и сте победили нечестивия.” Пред младите е представен един възвишен образец и Бог ги кани да встъпят в истинска служба за Него. Чистосърдечните и искрени младежи, които се радват да бъдат ученици в Христовото училище, могат да извършат велико дело за Господа, стига само да пожелаят да обърнат внимание на заповедта на техния Водител, която прозвучава чак до наше време: “Дръжте се като мъже, бъдете силни.”
Трябва да бъдете хора, които вървят смирено с Бога, хора, които ще застанете пред Него с даденото ви от Него мъжество, без нечистота, без всички зарази на покваряващата този век чувственост. Трябва да сте хора, презиращи всеки фалш и нечестие, дръзновени във вярност и храброст, които издигат високо опръсканото с кръв знаме на княз Емануил. Талантите ви ще нарастват, когато ги използвате за Господа, и ще бъдат скъпо оценени от Този, Който ги е купил на безкрайна цена. Не се оставяйте да не вършите нищо само защото не можете да постигнете велики неща, но с усърдие и енергия правете онова, което ръцете могат да направят…

Призив за участие
Христос призовава за доброволци, които да се наредят под Неговото кръстно знаме и да го развеят пред света. Църквата жадува за помощта на млади хора, които смело да свидетелстват, с горещата си ревност да раздвижат задрямалите сили у Божия народ и така да увеличат мощта на църквата в света. Търсят се млади хора, които да се противопоставят на вълната от светски дух и да издигнат глас на предупреждение против първата крачка към неморалността и порока.
Но желаещите да служат на Бога и да се отдадат на делото Му млади хора трябва първо да очистят храма на душата си от всяка развала и да поставят Христос на трона на сърцето си. Тогава ще бъдат в състояние да изпълнят с енергия усилията си за Христос и ще проявят въодушевяваща ревност при убеждаването на хората да се примирят с Него. Ще откликнат ли нашите млади на Христовата покана и ще отговорят ли: “Ето ме, прати мен?” Младежи, вървете твърдо напред и станете съработници на Христос, като поемете и продължите делото там, където Той го остави, до пълното му приключване (Ривю енд Хералд, 16 юни 1891 г.).

Важни елементи на характера
Бог не е против високите стремления на младите. Чертите на характера, които съдействат за успеха и почитта на човек сред хората – непобедимото желание за нещо по-добро, несмекчимата воля, несломимото усилие, неуморимото постоянство – не трябва да се задушават (“Патриарси и пророци”, стр. 602).

Стремежът да Му се угоди
Господ възнамерява да извърши специално дело за всеки един от нас лично. Като гледаме нечестието на света, открито в съдебната палата и във всекидневните вестникарски публикации, нека да се приближим до Бога и чрез жива вяра да се хванем за Неговите обещания, за да се прояви в нас благодатта на Христос. Можем да упражняваме влияние, силно влияние в този свят. Ако убеждаващата Божия сила е с нас, ще бъдем способни да водим грешни души към покаяние, за което нашата скромност ще допринесе много.
Не бива да се опитваме да стигнем най-високите постове или да спечелим похвалата на хората. Целта ни не трябва да бъде стремеж към величие. Очите ни нека да са насочени единствено към Божията слава. Необходимо е да действаме с целия си даден от Бога разум, като заставаме в пътя на светлината, та Божията благодат да дойде над нас и ни оформи по Божие подобие. Небето чака да надари с най-богати благословения онези, които в тези последни дни от световната история посветят живота си на Божието дело. Ние ще бъдем изпробвани и изпитани; може да бъдем призовани на безсънни нощи; но такива моменти нека прекараме в сериозна молитва към Бога, за да ни даде Той разбиране и разум и да съживи умовете ни да схващат предоставените ни привилегии (“Ривю енд Хералд”, 1 април 1909 г.).