Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ВИДЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО – 89 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

ВИДЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО
Видях във видение две армии, участващи в страхотна битка. Едната армия беше водена от знаменосци, носещи отличителните знаци на света. Другата – от опръсканото с кръв знаме на княз Емануил. Знаме след знаме падаха в прахта на пътя, когато група след група от армията на Господа се присъединяваше към врага; и племе след племе от редиците на неприятеля се присъединяваше към пазещия Божиите заповеди народ. Ангел, летящ посред небето, поставяше знамето на княз Емануил в ръцете на мнозина, докато мощен военачалник извика със силен глас: „Изравнете редиците! Нека всички, които са верни на Божиите заповеди и на свидетелството Христово, сега заемат позиция. Излезте отсред тях и се отделете. Не се допирайте до нечисто и Аз ще ви приема и ще ви бъда Баща, а вие ще ми бъдете синове и дъщери. Нека всички, които желаят, да прибегнат до помощта на Господа! До помощта на Господа срещу силния.“
Битката бушуваше. Победата клонеше ту към едната, ту към другата страна. Сега войниците на кръста отстъпиха „както когато знаменосецът изнемощява“ (Исая 10:18). Но явното им оттегляне бе само за да спечелят по-благоприятна позиция. Чуха се гласове на радост. Към Бога се издигна песен на хвала и ангелски гласове се присъединиха към нея, докато Христовите войници забиваха знамето върху стените на крепостта, бивше владение на неприятеля. Началникът на нашето спасение ръководеше битката и изпращаше подкрепа на Своите войници. Силата му се изявяваше мощно, насърчавайки ги да напредват до самите порти. Учеше ги „чрез страшни неща на правда“, докато ги водеше стъпка по стъпка, „побеждаващи и за да победят“.
Накрая победата бе спечелена. Армията, следваща знамето с надпис „Божиите заповеди и вярата Исусова“, славно тържествуваше. Войниците на Христос бяха близо до портите на града, който с радост прие своя Цар. Царството на мира, радостта и вечната правда бе установено.

Триумфиращата църква
Сега църквата е воюваща. Сега сме в борба със свят, намиращ се в среднощен мрак, почти напълно отдаден на идолопоклонство. Но иде денят, в който ще се разгори битката и победата ще бъде спечелена. Божията воля трябва „да бъде както на небето, така и на земята. Тогава народите няма да имат друг закон, освен закона на Небето. Всички ще бъдат едно щастливо, обединено семейство, облечено с одеждите на хвала и благодарност – в мантията на Христовата правда. Цялата природа в своята смайваща красота ще отдава на Бога постоянна дан на хвала и обожание. Светът ще бъде окъпан от небесната светлина. Годините ще се нижат в щастие. Светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето, светлината на слънцето ще бъде седмократно по-голяма отколкото е сега. При вида на тази картина утринните звезди ще пеят заедно и Божиите синове ще възклицават от радост, докато Бог и Христос заедно обявят: „Няма да има повече грях и никога вече не ще има смърт“.

На стража
Това е картината, която ми се представи. Но църквата трябва да се бори срещу видими и невидими врагове. Сатанински инструменти в човешки образ са на земята. Човеците са се съюзили, за да се съпротивят на Господа на силите. Тези съюзи ще съществуват, докато Христос напусне посредническото Си място пред Престола на благодатта и облече одеждите на възмездието. Сатанински инструменти във всеки град се организират в групи и организации, за да се противопоставят на Божия закон. И изповядващи се за светии, и открити неверници заемат място в тези партии. Няма време за Божия народ да проявява слабост. Не можем да си позволим да не бъдем нащрек във всеки момент.
„Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество! Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола; защото нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте прочее препасани с истината през кръста и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си, обути с готовност чрез благовестието на мира. Освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете за шлем спасението и меча на духа, който е Божието слово“ (Ефесяни 6:10-17).
„Затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобиви до деня на Христа, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа за слава и хвала на Бога“ (Филипяни 1:9-11).
„Само се обхождайте достойно за Христовото благовестие… да… стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно във вярата на благочестието и … в нищо не се плашите от противниците, което е доказателство за тяхната погибел, а за вас за спасение, и то от Бога. Защото относно Христа вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него“ (Филипяни 1:27-29).
В тези последни дни има разкрити видения за бъдеща слава, сцени, изобразени от Божията ръка, и те трябва да бъдат много скъпи на неговата църква. Кое е подкрепяло Божия Син, когато е бил предаден и когато е преживявал ужаса на Гетсимания и Голгота? Той е видял труда на душата Си и е бил удовлетворен. Хвърлил е поглед върху простиращата се вечност и е видял щастието на онези, които чрез Неговото смирение щяха да получат опрощение и вечен живот. „Той бе наранен заради техните престъпления, бит бе заради техните беззакония. За да имат мир, възмездието падна на Него и с Неговите рани те бяха изцелени.“ Ухото Му долови вика на изкупените. Чу ги как пеят „песента на Мойсей и на Агнето“.
И ние трябва да имаме такова виждане за бъдещето и за блаженството на Небето. Застанете пред прага на вечността и погледнете към щастливото посрещане, което ще бъде оказано на хора, работили в този живот заедно с Христос, считайки за привилегия и чест да страдат за Него. Когато бъдат заедно с ангелите, те ще положат короните си в нозете на Изкупителя и ще възкликнат: „Достойно е Агнето, Което е било заклано, да приеме сила, богатство, премъдрост и могъщество, почест, слава и благословение… На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство до вечни векове“ (Откровение 5:12,13).
Там изкупените ще поздравят онези, които са ги упътили към Спасителя. Те се присъединяват към възхвалата на Исус, Който се е пожертвал, за да могат човешките същества да имат живот, измерван с живота на Бога. Борбата е свършена. Всички изпитания и конфликти са приключили. Победни песни изпълват цялото небе, когато изкупените са около Божия престол. Всички подемат радостния напев: „Достойно е, достойно е Агнето, Което е било заклано и живее отново като триумфиращ Победител“.
„След това видях, и ето, голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи с палмови клонки в ръцете си. И викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола, и на Агнето!“ (Откровение 7:9,10).
„Това са тези, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм. И Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях; и няма да огладнеят вече, нито ще ожаднеят вече; нито ще ги удари слънцето, нито някой пек; защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде Пастир и ще ги заведе при извори с текущи води, и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.“ „Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка – първото премина“ (Откровение 7:14-17, 21:4).