Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Възпитание в академия и колеж – 56 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

МНОЗИНА ИЗГУБВАТ ПЪТЯ В СВЕТСКИ ИНСТИТУЦИИ.
Това е ужасен факт, който трябва да накара сърцата на родителите да
треперят- в толкова много училища и колежи, в които се изпращат юношите,
за да получат интелектуално знание и култура, вземат превес влияния,
изкривяващи характера, отклоняващи ума от истинските цели и снижаващи
моралните ценности. Чрез контакт с безбожните и покварени любители на
удоволствия много, много юноши губят своята простота и чистота, вярата си
в Бога и духа на себеотрицание,на които са били научени от християнските
си майки и бащи с внимателно поучение и сериозна молитва. (328.1)
Много юноши постъпват в училище с намерение да се подготвят за
някой клон на несебелюбива служба, но биват пропити от светски учения.
Получава се амбиция за изпъкване чрез ученето и за спечелване на почит
и положение в света. Изгубва се из предвид намерението, с което са
постъпили в училището и животът се отдава на егоистични и светски цели.
А често се оформят такива навици, които съсипват живота и за този свят,
и за бъдещия. (328.2)
РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЛИЯНИЯ НА ДОМА СЕ ЗАЛИЧАВАТ.
Вие се молите: „Не ни въвеждай в изкушение“. Тогава не се съглася-
вайте децата ви да попаднат в такова място, където непременно ще срещнат
изкушението. Не ги изпращайте в училища, където ще бъдат под
влияния, подобни на плевели в нивата на сърцето им. (328.3)
В училището на дома през ранните им години учите и дисциплинирате
децата си в страх Божи. И тогава безгрижно ги поставяте там, където ще
бъдат заличени религиозните им впечатления, където любовта към Бога
ще бъде изгонена от сърцата им. Нека примамката за високата заплата или
за уж големите образователни предимства да не ви водят да изпратите
децата си далеч от вашето влияние в места, където ще бъдат изложени на
големи изкушения. „Понеже какво ще ползва човек, ако спечели целия
свят, а изгуби живота cи? Защото какво би дал човек в замяна на живота
си? Марк 8:36, 37. (328.4)
НАШИТЕ КОЛЕЖИ СА НАРЕДЕНИ ОТ БОГА.
Когато ми бе показано от Божия ангел, че трябва да се създаде
институция за образованието на нашите юноши, аз видях, че това ще бъде
едно от най-големите средства, наредени от Бога за спасението на душите…
Ако влиянието в нашия колеж е такова, каквото трябва да бъде
юношите, които се учат в него, ще могат да различават Бога и да Го
прославят чрез всички Негови дела; а докато са заети с развитие на
способностите, дадени им от Бога, те ще се приготвят да Му отдават по-
ползотворна служба. (329.1)
Юношите трябва да бъдат насърчавани да постъпват в нашите училища,
които все повече трябва да заприличат на училищата на пророците.
Нашите училища са били създадени от Господа. (329.2)
Предимства на обучението в училище с пансион. – До голяма степен
децата, които трябва да получат образованието си в нашите училища, биха
имали по-устойчив успех,ако се отделят от семейния кръг, където са
получили възпитание в иронично отношение към Бога. Може да е нужно
някои семейства да се преселят, за да спестят разходи за квартира на
децата си, но в много случаи това би се оказало спънка вместо благословение
за децата им. (329.3)
УЧИЛИЩЕН ПAНСИОН ЗА ЕДНО РАЗПЪТНО МОМИЧЕ.
Неприятелят е обвързал дъщеря ви с железни въжета и ще са необходими
сериозни и настойчиви усилия за спасяване на душата и.Ако имате
успех в този случай, работата не трябва да се оставя наполовина. Създаваните
с години навици не могат лесно да се изкоренят. Тя трябва да бъде
поставена на място, където постоянно се упражнява сериозно и твърдо
влияние. Бих ви посъветвала да я запишете в колежа в … , където да се
срещне с дисциплината на пансиона. Тя трябваше да бъде там още преди
години. (330.1)
Пансионът се ръководи по план, който го прави добър дом. Това може
да не отговаря на наклонностите на някои, възпитани във фалшиви теории,
в себеугаждане и отпуснатост, чиито навици и обичаи са в погрешен път.
Но, скъпа сестро, ние наближаваме края на времето и искаме сега да не
се съобразяваме с вкусовете и живота на света, а да видим какво казват
Писанията и да вървим според светлината, която Бог ни е дал. Нашите
склонности, нашите навици и привички не трябва да бъдат на първо място.
Божието Слово е нашият стандарт. (330.2)
УЧЕНИЦИ НА ПАНСИОН.
Изглежда някои учители смятат, че никои деца и юноши, чиито роди-
тели живеят в околността на училището, не трябва да имат училищни
привилегии, ако не живеят при учителите си в пансиона. Това за мен е
ново и странно. (330.3)
Има юноши, чиито домашни влияния са били такива, че за тях е много
голямо предимство да живеят известно време в един добре управляван
пансион. И за онези, които живеят далеч и непременно трябва да напуснат
домовете си, за да посещават училището, пансионът е голямо благословение.
Но бащиният дом, където има и винаги ще има страх от Бога и послушание
към Него, е най-доброто място за децата. Там те ще бъдат подходящо
възпитани от родителите си и ще се радват на грижата и дисциплината
на своето набожно семейство…. (330.4)
Относно юношите, които са на подходяща възраст за настаняване в
училище с пансион, нека да не създаваме ненужни и своеволни правила,
делящи от родителите такива деца, които живеят в околността на
нашите училища …. (331.1)
Ако родителите не са убедени, че за децата им ще бъде най-добре да
бъдат поставени под дисциплината на пансиона, трябва да им се позволи
да ги задържат под своя собствен контрол, доколкото е възможно. На
други места живеещи близо до училището родители може да смятат, че
децата им ще бъдат благословени от пребиваване в училищния пансион,
където могат да получат полезни наставления, които не биха получили
така добре в собствените си домове. Но нека да не се твърди, че децата
трябва във всички случаи да бъдат отделени от родителите си, за да
получат предимствата на някое от нашите училища … (331.2)
Родителите са естествени пазачи на децата си и имат тържествената
отговорност да бдят над тяхното възпитание и подготовка. (331.3)
Не можем ли да разберем, че родителите, които са наблюдавали години
наред развитието на децата си, най-добре знаят какво обучение и
ръководство им са нужни, за да изработят и култивират най-добрите черти на
характера? Бих посъветвала на деца, живеещи на две или три мили от
училището, да се позволи да посещават училището, докато живеят у дома
си и получават благословенията на родителското влияние. Където е
възможно, нека семейството живее заедно. (331.4)
ВСИЧКИ ДЕЦА ДА ИМАТ ПРИВИЛЕГИЯТА ДА СЕ ОБРАЗОВАТ.
Църквата спи и не осъзнава значението на този въпрос – възпитанието
на децата и юношите. Някои казват: „Защо трябва да се отделя толкова
много внимание на доброто възпитание на нашите юноши? Струва ми се,
че ако вземете някои, които са решили да се отдадат на литературно
призвание, или пък на нещо друго, изискващо известна дисциплина, и им
се отдели необходимото внимание, това е всичко необходимо. Не се
изисква цялата маса от нашите юноши да бъде така добре подготвена. Не
ли задоволяват така съществените изисквания?“ Аз отговарям: Не,
решително не… Всички наши юноши трябва да бъдат допуснати до благословенията
и привилегиите на възпитанието в нашите училища, за да може
да бъдат вдъхновени да станат Божии сътрудници. Всички те се нуждаят
от образование, за да бъдат годни и ползотворни, подготвени за отговорна
работа в личния и обществения живот. (332.1)
БАЛАНСИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА.
Способностите на ума имат нужда от култивиране, за да бъдат
упражнявани за Божия слава. Особено внимание трябва да се посвети на
културата на интелекта, за да може различните органи на ума да се развиват
хармонично чрез упражнение, всяка по своя особен начин. Ако родителите
позволяват на децата си да следват своя ум, своите наклонности
и удоволствия, а пренебрегват дълга, характерите им ще бъдат оформени
по този образец и те няма да бъдат компетентни на никоя отговорна
работа в живота. Желанията и наклонностите на юношите трябва да се ограничават,
слабите черти на характера им да се укрепват, а неуравновесените
тенденции да се подтискат. (332.2)
Ако някоя способност си остане спяща или излиза извън релси,
Божието намерение не се провежда. Всички способности трябва да бъдат
добре развити. Трябва да се положи грижа за всяка от тях, защото всяка
способност има отражение върху останалите и всички трябва да се упражняват,
за да може умът да бъде добре балансиран. Ако един или два органа се
развият и поддържат в постоянна употреба, тъй като децата ви са решили
да насочат усилията на ума си в една посока, пренебрегвайки другите си
интелектуални сили, те ще израснат с неуравновесен ум и характер. Ще
бъдат добре подготвени и силни в една насока, но с много недостатъчни
в други също така важни насоки. Няма да бъдат компетентни. Недостатъците
им ще бъдат забелязани и ще помрачават цялостната картина на
характера им. (332.3)
ЗЛОТО, ПОРОДЕНО ОТ ПОСТОЯННОТО ЦЕЛОГОДИШНО УЧЕНЕ.
Много родители държат децата си в училище почти през цялата година.
Тези деца преминават през учебната материя механично, без да запомнят
наученото. Много от тези постоянно учещи сякаш са почти лишени от
интелектуална сила. Монотонността на постоянното учене уморява мозъка
и те влагат малък интерес в уроците си, а за мнозина заниманията с
книги стават мъчителни. Те нямат вътрешна потребност за мислене, нито
амбиция за придобиване на знания. Не развиват навици за разсъждение
и изследване. (333.1)
Малко са упорито мислещите и логично разсъждаващите. Причината
за това е, че фалшиво влияние е възпряло развитието на интелекта.
Намерението на родители и учители постоянното учене да засили ума се е
оказало подиграно, дори в много случаи с обратен ефект. (333.2)
ЧЕСТО СПРАВЕДЛИВ УКОР ЗАСЛУЖАВАТ РОДИТЕЛИТЕ.
Не трябва да се очаква учителят да извърши работата на родителите.
Много от тях страхотно са пренебрегнали дълга си. Подобно на Илий те
са пропуснали да ограничават децата си, а после са ги изпратили
недисцциплинирани в колежа, за да получат подготовката, която родителите е
трябвало да им дадат у дома. (333.3)
УЧИТЕЛИТЕ ИМАТ ЗАДАЧА, КОЯТО МАЛЦИНА ОЦЕНЯВАТ.
Ако успеят да реформират тези разпуснати юноши, те получават само
малко доверие. Ако юношата избере обществото на лоши приятели и
върви от лошо към по-лошо, тогава се упрекват учителите и училището.
В много случаи упрекът по право трябва да падне върху родителите. Те
са имали първостепенни и най-благоприятни възможности да ръководят
и възпитават децата си, когато духът им е бил възприемчив, а умът и
сърцето лесно са се поддавали. Но чрез отпуснатостта си родителите са
допуснали децата им да следват своята собствена воля, докато закоравеят
в злия си път. (334.1)
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖАТ АВТОРИТЕТА НА УЧИТЕЛЯ.
Една от най-големите трудности, с които учителят трябва да се справи,
е пропускът на родителите да му сътрудничат в налагане на дисциплина
в колежа. Ако родителите застанат твърдо в подкрепа на авторитета на
учителя, би се предотвратило много от неподчинението, порока и
неморалността. Родителите трябва да изискват децата им да проявяват
уважение и послушание към законния авторитет на учителя. Те трябва да
се стремят с неотслабваща грижа и прилежност да наставляват,бодят и
ограничават децата си, докато се създадат здрави навици в правилна насока.
Така възпитаните юноши ще се подчиняват на обществените институции
и на общите ограничения на моралното задължение. (334.2)
Не трябва да се оставят децата да съдят дали дисциплината на колежа
е разумна или не. Ако родителите имат достатъчно доверие в учителите
и в образователната система, възприета от училището, за да изпратят
децата си в него, нека показват здрав разум и морален кураж и да под-
крепят учителя в налагане на дисциплина …. (334.3)
Мъдрите родители ще са благодарни, че има училища, където всякакъв
вид беззаконие няма да се толерира, където децата им ще бъдат възпитани
в послушание, а не в себеутаждане и където ще бъдат под добри влияния.
(335.1)
Някои родители възнамеряват да изпратят в училище своите деморализирани
деца, понеже са непоправими у дома. Тези родители ще подкрепят
ли учителите в работата им за дисциплината, или ще приемат с
готовност всяко фалшиво оплакване? (335.2)
ТЕ ТРЯБВА ДА ПОДКРЕПЯТ УЧИЛИЩНАТА ДИСЦИПЛИНА.
Някои родители, които са изпратили децата си в … , са им казали, че
ако който и да е изисква нещо неразумно от тях, не е нужно да се подчиняват.
Що за урок е това! В своето невежество как могат те да съдят кое е разумно
и кое – не? (335.3)
Те може да желаят да отидат някъде през нощта, неизвестно къде, и
ако учителите или възпитателите им потърсят сметка, ще нарекат това
неразумно и ограничаващо правата им. Това не бива да бъде смесвано със
самостоятелността им. Каква сила ще имат върху тези юноши правилата
и авторитетът, след като те смятат всяка дисциплина за неоправдано
нарушение на свободата им? (335.4)
В много случаи тези юноши остават кратко време в училището и се
връщат у дома с незавършено образование, за да имат свободата да следват
наклонностите на своята необучена, недисциплинирана воля – нещо, което
не можеха да имат в училище. Уроците на глезене, предадени им от немъдрите
баща и майка, са извършили своята работа за временния живот и за
вечността. Загубата на тези души ще се впише в тяхната сметка. (335.5)
ОБУЧЕНИЕ ИЗВЪН УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА КОЛЕЖА .
Децата и юношите трябва да култивират навици на задълбоченост и
усърдие в ученето. Учебната програма на колежа не обхваща всичко, което
те трябва да получат. Трябва да се учат постоянно от това, което виждат
и чуват. Да се учат да проследяват от причината до следствието, от
обкръжаващите ги неща и от обстоятелствата на живота. Всеки ден трябва
да научават по нещо, което трябва да избягват и по нещо, което трябва
да практикуват, за да ги извиси и облагороди, като предаде твърдост на
характера и укрепи тези принципи, които са основа на благородната зрялост.
(336.1)
Ако те започват образованието си с несериозни намерения и се задоволяват
да го изкарат без особени усилия, няма да достигнат стандарта,
който Бог би искал да постигнат. (336.2