Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Дисциплина – 61 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

“…изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение…”

Поучаване към послушание

Един от първите уроци, които детето трябва да научи, е урокът на послушанието. Преди да е достатъчно пораснало, за да може да разсъждава, то може да бъде научено да се покорява. Този навик то трябва да добие чрез нежни, постоянни усилия. По този начин могат да се предотвратят до голяма степен по-късни конфликти между волята и авторитета, които създават толкова голямо отчуждение и горчивина към родители и учители и често предизвикват съпротива срещу всеки авторитет – човешки и Божествен.

Самоуправление

Целта на дисциплината е детето да се обучи да се управлява само. То трябва да бъде научено на самостоятелност и самоконтрол. Затова, щом започне да разбира, трябва да привикне към послушание. Нека цялостното отношение към детето да му показва, че послушанието е нещо справедливо и разумно. Помогнете му да разбере, че всички неща са поставени под закон и че непослушанието води в края към нещастие и страдания. Когато Бог казва “ти не трябва”, с това Той ни предпазва от последствията на непослушанието, защото ни обича и иска да ни запази от вреди и загуби.
Помогнете на детето да осъзнае, че родителите и учителите са Божии представители и че когато постъпват в хармония с Неговата воля, законите в дома и в училището са също и Негови закони. Както детето трябва да е послушно на родители и учители, така и те на свой ред трябва да са послушни на Бога.

“Пречупване на волята”

Както родители, така и учители трябва да обмислят добре, как да ръководят развитието на детето, без да го спъват чрез неподходящ контрол. Твърде строгият контрол е също така лош, както и твърде слабият. Старанието “да се пречупи” волята на детето е ужасна грешка. Умовете на хората са различни. Макар силата да може да се постигне външно подчинение, резултатът при много деца е още по-решителен бунт на сърцето. Учителят или родителят даже и да успее да постигне желания контрол, последствието от това пак може да бъде не по-малко вредно за детето. Дисциплинирането на едно човешко същество, достигнало на възраст да може да разсъждава, трябва да се различава от дресирането на нямото животно. Животното се учи само на подчинение към господаря си. За животното господарят е ум, разсъдък и воля. Прилагането на този метод при възпитанието на децата ги прави малко повече от автомати. Разумът, волята и съвестта им са подчинени на други. Господството над човешкия ум е противно на Божията воля. Който отслабва или унищожава индивидуалността поема отговорност, която може да доведе само до лоши последствия.

Липса на морален гръбнак

Докато са под надзор, децата могат да изглеждат като добре обучени войници; но когато надзорът престане, ще се открие, че характерът е лишен от сила и твърдост. Тъй като не са били никога научени да се управляват сами, младежите не признават никакви други ограничения освен изискванията на родителите и учителите. Когато се освободят и от тези ограничения, не знаят как да използват свободата си и често се отдават на удоволствия, които ги провалят.
Тъй като подчинението на волята се постига много по-трудно при едни ученици, отколкото при други, учителят трябва да направи послушанието към своите изисквания колкото е възможно по-леко. Волята трябва да се ръководи и оформя но не и да се пренебрегва или пречупва. Запазете силата на волята; тя ще е нужна в житейската борба.

Стойността на силата на волята

Всяко дете трябва да разбира истинската сила на волята и да съзнава колко голяма е свързаната с тази дарба отговорност. Волята е управляващата сила в човешкото естество, силата на решението или на избора. Всяко разумно човешко същество има сила да избере правото. Във всяка житейска опитност Божието слово към нас е: “…изберете днес кому искате да служите…” (Исус Нав. 24:15). Всеки може да подчинява волята си на Божията воля, може да избере да Му е послушен и по този начин, свързвайки се с Божествените средства, да застане там, където нищо не може да го принуди да върши зло. Във всеки младеж, във всяко дете се крие силата, която може да изгради с помощта на Бога един правдив характер и да води полезен живот.
Онзи родител или учител, който обучава детето чрез такива наставления на себеконтрол, ще бъде най-полезен и ще постигне най-траен успех. Неговата работа може да не изглежда достатъчно добра за незадълбочения наблюдател; тя може да не се цени толкова високо, както се цени работата на друг, който държи умът и волята на детето в абсолютно подчинение; но по-късните години ще покажат резултата от по-добрия възпитателен метод.
Чувството на чест

При отношението си с учениците мъдрият възпитател ще се старае постоянно да им вдъхва доверие и да засилва чувството им за чест. Много полезно за децата е да им се оказва доверие. Голям брой дори и от малките деца имат високо чувство на чест; всички желаят другите да се отнасят към тях с доверие и уважение, и в това имат право. Те не трябва да бъдат карани да се чувстват наблюдавани при всяко влизане и излизане. Подозрението деморализира и причинява тъкмо злините, що се стреми да предотврати. Вместо да ги наблюдават постоянно, като че подозират някое зло, учителите, които са в близост с учениците си, ще схванат действието на неспокойния дух и ще задействат влияния, противодействащи на злото. Почувстват ли младежите, че им имате доверие, малцина ще се намерят нерешени да се покажат достойни за него.

Умоляване; заповядване

На същото основание по-добре е да се умолява, отколкото да се заповядва. Защото по този начин онзи, към когото се обръщаме така, има възможност да се покаже верен на добрите принципи. Неговото послушание е по-скоро резултат на свободен избор, отколкото на принуждение.
Правилата, владеещи в училищната стая, трябва да представляват, доколкото е възможно, гласа на училището. Всеки съдържащ се в тях принцип трябва да се изложи пред ученика така, че той да се убеди в неговата справедливост. Тогава той ще се чувства отговорен да следи за опазването на правилата, за които сам е помогнал да се създадат.

Налагане на правила

Правилата трябва да бъдат малко на брой и добре обмислени; и веднъж издадени, да се наложат. Всичко онова, което не е възможно да се промени, умът се научава да признае и да се приспособи към него. Но възможността да се правят отстъпки поражда желания, надежди и несигурност, а резултатите са безпокойство, раздразнителност и неподчинение.
Трябва да се изтъкне ясно, че Божието управление не признава никакъв компромис със злото. Непослушанието не бива да се допуща нито в дома, нито в училището. Никой родител или учител, на когото е присърце благополучието на поверените на грижите му деца, не ще отстъпва пред упоритото своенравие, презиращо авторитета или прибягващо до разни извъртвания и поводи с цел да се избегне послушанието. Не любовта, а сантименталността е, която действа неискрено със злото, като се старае чрез ласки, придумване или подкупничество да осигури послушност. Но и в края вместо исканото приема някакъв негов заместител.
“Приносът за грях се присмива на безумните…” (Пр. 14:9). Трябва да се пазим да не гледаме леко на греха. “Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония и с въжетата на своя грях ще бъде държан” (Пр. 5:22). Най-голямата неправда, която може да се извърши спрямо едно дете или младеж, е да се остави да бъде вързано в робството на някой лош навик.

Свобода в послушанието

Младежите имат вродена любов към свободата и силно я желаят; но имат нужда да разберат, че на това неоценимо благословение човек може да се радва само когато е послушен на Божия закон – съхранителя на истинската свобода. Той посочва и забранява нещата, които унизяват и поробват и по този начин закриля послушния от силата на злото.
Псалмистът казва: “И ще ходя нашироко, защото потърсих Твоите правила”. “Твоите свидетелства наистина са моя наслада и мои съветници” (Пс. 119:45, 24).