Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ЕДИН СЪН С ТЪРЖЕСТВЕНА ВАЖНОСТ – 55 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

ЕДИН СЪН С ТЪРЖЕСТВЕНА ВАЖНОСТ
През нощта на 30 април 1871 г. легнах да си почина, много потисната духом. От три месеца се намирах в състояние на голямо обезсърчение. Често се бях молила за облекчение в душевна мъка. Бях умолявала за помощ и сила от Бога, за да мога да се издигна над тежките обстоятелства, които парализираха вярата и надеждата ми и ме правеха негодна за полезна работа.
Същата вечер сънувах сън, който ми направи много приятно впечатление. Сънувах, че присъствам на важно събрание, на което бяха събрани много хора. Мнозина от тях се бяха преклонили пред Бога в сериозна молитва и изглеждаше, че носят някакво бреме. Молеха Бога за специална светлина. Неколцина бяха в голяма сърдечна мъка. Чувствата им бяха силно напрегнати. Със сълзи на очи викаха силно към Бога за помощ и светлина. Най-видните ни братя участваха в тази тържествена сцена. Брат А. лежеше проснат на пода очевидно в голяма тревога. Съпругата му стоеше сред група равнодушни подиграватели. Гледаше така, сякаш желаеше всички да разберат, че тя презира тези, които се смиряваха по този начин.
Сънувах, че Божият Дух дойде над мен и, като се изправих всред плачещите се и молещите се, казах: „Духът на Господа Бога е над мен! Чувствам се задължена да ви кажа, че трябва да започнете да работите всеки лично за себе си. Гледате към Бога и очаквате Той да извърши вместо вас онова, което ви е поверил вие да направите. Ако извършите за себе си онова, което знаете, че би трябвало да се направи, тогава Бог ще ви помогне, когато се нуждаете от помощ. Оставили сте неизпълнени именно нещата, които Бог е оставил вие да изпълните. Призовавате Бога да извърши вашата работа. Ако бяхте следвали светлината, която ви е дал, тогава Той щеше да направи да ви огрее повече светлина. Но докато занемарявате дадените ви съвети, предупреждения и изобличения, как можете да очаквате Бог да ви даде повече светлина и благословения? За да пренебрегнете и презрете и тях ли? Бог не е като човека! С Него не можете да си играете!“
Взех скъпоценната Библия и я заобиколих с няколко „Свидетелства за църквата“, дадени за Божия народ. „Тук – казах аз – могат да се срещнат случаите почти на всички. Посочени са греховете, които трябва да се избягват. Необходимият съвет може да се намери тук, даден при други случаи в обстоятелства и ситуации, подобни на вашите. Бог е благоволил да ви даде „правило след правило, заповед след заповед“. Но между вас не са много тези, които наистина знаят какво съдържат свидетелствата. Не сте запознати с Писанията. Ако бяхте направили Божието слово обект на изучаване с желанието да достигнете библейския образец и да постигнете християнско съвършенство, нямаше да имате нужда от свидетелствата. Именно понеже сте пренебрегнали необходимостта да се запознаете сами с боговдъхновената Книга, затова Бог се опитва да ви достигне чрез прости, преки свидетелства, обръщайки вниманието ви върху боговдъхновеното Слово, на което не сте се покорили, и ви кара да оформите живота си в съгласие с чистите Му и възвишени учения.
Господ има желание да ви предупреждава, изобличава, съветва чрез дадените свидетелства и да внуши в умовете ви важността на истината на Своето Слово. Писаните свидетелства нямат за цел да дадат нова светлина, но да впечатлят сърцата ви и да запечатат в тях истините на вече разкритото боговдъхновено Писание. Дългът на човека спрямо Бога и спрямо неговия ближен е ясно определен в Библията. Но само малцина от вас са се оказали послушни на дадената светлина. Допълнителна светлина не се дава. Чрез свидетелствата Бог е опростил великите истини, веднъж вече дадени, и по избран от Него начин ги представя на хората, за да пробуди и впечатли с тях умовете им, та никой да няма извинение.
Гордост, себелюбие, егоизъм, омраза, завист и ревност са притъпили сетивата ви за възприемане. И истината, която би ви направила мъдри за спасение, е изгубила силата си да пленява и управлява ума ви. Най-важните принципи на благочестието не се разбират, защото няма глад и жажда за познаване на Библията, за сърдечна чистота и за свят живот. Свидетелствата не омаловажават Божието слово, но го възвишават и привличат умовете към него, за да може красивата простота на истината да направи впечатление на всички.“
Казах по-нататък: „Както Божието слово е обградено с тези книги и брошури, така и Бог ви е обградил като със стена с тези изобличения, съвети, предупреждения и насърчения. Ето, вие плачете пред Бога в душевна мъка за повече светлина. Упълномощена съм от Негово име да ви кажа, че никакъв друг лъч светлина няма да озари вашия път чрез свидетелствата, докато не приложите на практика дадената ви вече светлина. Господ ви е обградил със светлина! Но вие не сте я оценили! Потъпкали сте я! Докато някои са я презрели, други са я пренебрегнали или са я посрещнали с безразличие. Само малко са решили в сърцата си да се покорят на светлината, която Господ е благоволил да им даде.
Хора, които чрез свидетелство са получавали специални предупреждения, само след няколко седмици са ги забравяли. За някои личности те са били повтаряни няколко пъти, но не са ги счели за достатъчно важни, за да им обърнат необходимото внимание. За тях това са били празни приказки. Ако бяха взели под внимание дадената им светлина, щяха да избегнат много загуби и изпитания, които те считат за тежки и жестоки. Но затова трябва да винят само себе си. По собствено желание са поставили на вратовете си хомот, който считат тежък за носене. Това не е игото, което Христос им дава. Бог е изявил грижата и любовта Си към тях, но техните себелюбиви, зли, невярващи души не са могли да различат Неговата доброта и милост. Втурвали са се да действат според собствените си виждания, докато, победени от изпитания и объркани от трудности и смущения, са ставали плячка на Сатана. Когато съберете лъчите светлина, които Бог ви е дал в миналото, тогава Той ще ви даде и още.“
Обърнах вниманието им върху древния Израил. Бог им бе дал закона Си, но те не пожелаха да Му се покорят. Тогава им даде различни церемонии и обреди, та чрез тяхното изпълнение Всевишният да бъде държан постоянно в съзнанието им. Толкова бяха склонни да Го забравят, както и изискванията Му спрямо тях, че бе необходимо умовете им постоянно да се раздвижват, за да осъзнават задълженията си за послушание и почит към Твореца. Ако бяха послушни и спазваха с любов Божиите заповеди, множеството церемонии и обреди биха били излишни.
Ако хората, които сега изповядват, че са особено съкровище на Бога, биха послушали Неговите изисквания, представени в Словото Му, нямаше да бъдат давани специални свидетелства, за да ги пробудят за техния дълг и да им откриват тяхната греховност, както и голямата опасност, идеща от несъобразяване на живота с Божието слово. Но съвестта на много хора е притъпена, понеже светлината е била пренебрегвана, занемарявана и презирана. Тогава Бог ще отнеме тези свидетелства от тях, ще ги лиши от сила и ще ги смири.“
Сънувах, че докато говоря, Божията сила е слязла над мен по забележителен начин и съм лишена от цялата си сила, но нямах никакво видение. Като че съпругът ми се изправи пред народа и възкликна: „Това е чудната Божия сила. Тя е направила свидетелствата мощно средство за достигане на души и Бог ще работи чрез тях още по-мощно, отколкото преди. Кой ще застане на страната на Господа?“
Сънувах, че доста много хора веднага скочиха на крака и откликнаха на призива. Други стояха намусени; трети изразяваха презрение и присмех; няколко души изглеждаха напълно равнодушни. До мен застана една личност и каза:
„Бог те е издигнал и ти е дал да говориш на хората думи, с които да докосваш сърцата, както не е давал на никого другиго. Той е оформял свидетелствата ти така, че да посрещат различните случаи, нуждаещи се от помощ. Трябва да останеш непоклатима пред укори, презрение, подигравки, присмех и критика. За да бъдеш специален инструмент на Бога, не трябва да се облягаш на никого, но единствено на Него и подобно на висящата лоза, нека твоите мустачки да се увиват само около Него. Той ще те направи средство, чрез което ще предава светлината на хората. Трябва всеки ден да приемаш сили от Бога, за да бъдеш твърда, та да не може заобикалящата те обстановка да затъмни или помрачи светлината, която Той е позволил да огрее над народа Му чрез теб. Сатана има специално за цел да попречи на тази светлина да стигне до Божия народ, който толкова много се нуждае от нея сред опасностите на тези последни дни.
Успехът ти се крие в семплотата ти. Веднага щом се отделиш от нея и оформиш свидетелството си така, че да угоди на мнението на някой, силата ти изчезва. Почти всичко в този свят е само външен блясък и не е реалистично. Светът изобилства със свидетелства, давани, за да задоволяват и пленяват за момент и за да се възвишава личното „аз“. Твоето свидетелство е от съвсем различен характер. То трябва да слезе до детайлите на живота, запазвайки слабата вяра от загиване и внушавайки на вярващите необходимостта да греят като светлини на света.
Бог ти е дал свидетелството, за да представяш пред отстъпилия и грешника неговото истинско състояние и огромната загуба, която ще претърпи, ако продължава да живее в грях. Бог ти е изяснил и е запечатал в съзнанието ти това, като ти е открил във видение както на никой друг. И ще те държи отговорна според светлината, която ти е дал. „Не чрез сила, нито чрез крепост, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите.“ „Издигни гласа си като тръба, та извести на людете Ми беззаконията им и на Якововия дом – греховете им“ (Захария 4:6; Исая 58:1).
Този сън оказа върху мен много силно влияние. Когато се събудих, потиснатостта ми бе изчезнала, духът ми беше бодър и радостен; изпитвах голям мир. Немощта, която ме правеше негодна за работа, бе отстранена. Чувствах такава сила и енергия, каквито от месеци не познавах. Като че Божии ангели са ми били изпратени, за да ми донесат облекчение. Неизразима благодарност изпълни сърцето ми за тази промяна от униние към светлина и щастие. Знаех, че бе дошла помощ от Бога. Тази помощ ми се стори чудо на Неговата милост и аз не можех да не бъда благодарна за любещата Му доброта.