Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Избор на училище – 52 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НИЕ ТЪРПИМ УЖАСНИ ЗАГУБИ.
Понякога откривам, че желая Бог да говори на родителите с ясен глас,
както говори на жената на Маное, и да им каже как да възпитават децата
си. Ние търпим ужасни загуби в делото с пренебрегването на домашното
възпитание. Тези мисли ни доведоха до идеята, че са нужни училища,
където да преобладава религиозното влияние. Ако може да се направи
нещо. за противодействие на голямото зло, със силата на Исус ние ще го
направим. (303.1)
ДА ПОСРЕЩНЕМ ТОЗИ ВАЖЕН ВЪПРОС НА МОМЕНТА.
Родители, възпитатели, поставете децата си в подготвителни училища,
където влиянията са подобни на правилно водено домашно училище, където
учителите ще ги направляват напред точка по точка и където
духовната атмосфера е благоухание от живот за живот …. Дали нашите юноши,
получили мъдро наставление и подготовка от набожни родители, ще продължат
да се освещават чрез истината или не, зависи много от влиянието,
което ще упражнят върху тях хората, от които очакват християнско наставление
след напускане на дома си. (303.2)
КАКВИ НАСТАВНИЦИ?
Има две класи възпитатели в света. Едните Бог ползва за свои проводници
на светлина, а другите – които Сатана използва за свои агенти, мъдри
да вършат зло. Едните съзерцават Христовия характер и напредват в познание на
Исус, Когото Бог е изпратил в света. Тези хора напълно се
предават на ония неща, които донасят небесно просветление и небесна
мъдрост за издигане на душата. Всяка способност на тяхното естество е
подчинена на Бога и техните мисли са пленени от Христос. Другата група
са в съюз с княза на тъмнината, който винаги е нащрек, за да намери
възможност да учи другите в познание на злото. (303.3)
ИЗБЕРЕТЕ УЧИЛИЩЕ, КЪДЕТО БОГ Е ОСНОВАТА.
Като планират обучението на децата си извън дома, родителите трябва
да осъзнават, че вече не е безопасно да ги изпратят на обществено училище,
а трябва да се погрижат да ги изпратят в училища, където да получат
възпитание въз основа на Писанията. Върху всеки християнски родител
лежи тържественото задължение да даде на децата си възпитание, което да
ги доведе до придобиване на знание за Господа, за да станат съучастници
на божественото естество чрез послушание към Божията воля и път. (304.1)
ВИЖТЕ БОЖИЯ СЪВЕТ КЪМ ИЗРАИЛ.
Когато Божиите съдби падаха върху Египетската земя, Господ научи
израилтяните не само да пазят децата си в своите домове, но и да държат
затворен добитъка си…. (304.2)
Както израилтяните пазеха своите деца в домовете си по време на
Божиите съдби върху Египетската земя, така и в това време на опасност
ние трябва да пазим децата си отделени и различни от света. Трябва да
ги научим, че Божиите заповеди означават много повече, отколкото
осъзнаваме. Онези, които ги пазят, няма да имитират живота на престъпващите
Божия закон. (304.3)
Родителите трябва да гледат на Божието Слово с респект и да се подчиняват
на неговите учения. На родителите днес, както и на израилтяните,
Бог заявява: „Тези думи… да бъдат в сърцето ти, да учиш внимателно
децата си на тях и да говориш за тях, когато седиш в дома си и когато
ходиш по пътя си, когато лягаш и когато ставаш … И да ги вържеш като
знак на ръката си, и да бъдат като надчелие на очите си. Да ги напишеш
на колоните на дома си и на вратите си.“ (304.4)
Въпреки това ясно наставление някои от Божия народ позволяват на
децата си да посещават обществени училища, където те се смесват с
морално покварени съученици. В тези училища децата им нито ще изучават
Библията, нито ще научат нейните принципи. Християнски родители,
вие трябва да вземете мерки децата ви да бъдат обучени в библейските
принципи. (305.1)
БИБЛЕЙСКАТА ИСТИНА НЕУТРАЛИЗИРАНА, ДЕТЕТО – ОБЪРКАНО.
Нашите деца получават ли от учителите в светските училища идеи,
които не са в хармония с Божието Слово? Грехът представя ли се като
оскърбление на Бога? Изучава ли се, че Божиите заповеди са начало на
мъдростта? Ние изпращаме децата си в съботно училище, за да бъдат
научени на истината, а след това те отиват в своето училище, където им
се преподават фалшиви уроци. Тези неща объркват ума и това не бива да
става, защото когато юношата приема идеи, изопачаващи истината, как
ще се противодейства на това влияние? (305.2)
Чудно ли е, че при такива обстоятелства някои от юношите сред нас
не оценяват предимството на религията? Чудно ли е, че се завличат в
изкушение? Чудно ли е, че както са пренебрегнати, те посвещават енергията
си на забавления, които не им носят добро, че религиозните им
стремления са отслабени и духовният им живот е помрачен? Умът се
променя според храната, с която се подхранва, жътвата възпроизвежда
посятото семе. Тези факти не показват ли достатъчно убедително нуждата
да бдим за възпитанието на младите? Не е ли по-добре юношите да израстват
в известно незнание по нормално приетото светско възпитание,
отколкото да бъдат равнодушни към Божията истина? (305.3)
УЧИЛИЩА ВЪВ ВСИЧКИТЕ НИ ЦЪРКВИ.
Във всички наши църкви трябва да има училища, а учителите в тях да
са мисионери. Важно е учителите да бъдат подготвени да извършват своя
дял в отговорното дело – обучението на децата на съботопазителите не само
в науките, но и в Писанията. Тези училища, установени на различни места
и ръководени от богобоязливи мъже и жени, се изисква да бъдат изградени
върху същите принципи, както училищата на пророците. (306.1)
ЦЪРКОВНИ УЧИЛИЩА В ГРАДОВЕТЕ.
Въпрос от най-голяма важност е да бъдат изградени църковни училища,
където да бъдат изпращани децата, за да бъдат още под бдящата грижа
на майките си и да имат възможност като живеят у дома си, да усвояват
уроците по трудолюбие, определени от Бога. (306.2)
Много повече може да се направи, за да се запазят и образоват децата
на онези, които засега не могат да се отдалечат от градовете. Това изисква
най-добрите ни усилия. Трябва да се изградят църковни училища за децата
в градовете и във връзка с тези училища трябва да се помисли и за по-
високо образование, където има нужда. (306.3)
ДА ИМА УЧИЛИЩА И ЗА МАЛКИТЕ ЦЪРКВИ.
Много семейства се преместват да живеят в градове, където са създадени
големите ни училища, за да учат там децата им. Такива биха служили
по-добре на Господа, ако останат там, където са. Те трябва да окуражават
църквата, на която са членове, да създаде църковно училище, където децата
им да получават всестранно и практическо християнско образование.
Ще бъде много по-добре за децата им, за тях и за Божието дело, ако
останат в малките си църкви, където е нужна помощта им, вместо да
отидат в по-големите църкви, където поради това, че не са нужни, има
голяма опасност да изпаднат в духовно безделие. (307.1)
Където има малко пазители на съботата, родителите трябва да се
обединят, за да намерят място за дневно училище – там да се учат децата
и юношите им. Те трябва да намерят християнски учител, който като
посветен мисионер така да обучава децата им, че да ги направи да станат
мисионери. Нека бъдат наети такива учители, които добре да преподават
различните предмети, като Библията се постави за основа и живот на всяко
обучение. (307.2)
В места, където вярващите са малко, нека две или три църкви се обединят,
за да издигнат скромна сграда за църковно училище. (307.3)
Ако родителите осъзнаят важността на тези малки образователни
центрове, ако се обединят да извършат работата,която Господ желае
да бъде извършена в това време, планът на врага за децата им ще бъде
осуетен. (307.4)
ДОМАШНИ ЦЪРКОВНИ УЧИЛИЩА.
Доколкото е възможно, всички наши деца трябва да имат привилегията
да получат християнско образование. За да стане това, ние понякога трябва
да създаваме домашни църковни училища. Би било добре, ако няколко
съседни семейства се обединят и наемат скромен и богобоязлив учител,
който да даде на родителите оная помощ, която е необходима за възпитанието
на децата им. Това може да бъде голямо благословение за много
изолирани групи пазители на съботата. Този план е по-угоден на Бога от
следвания понякога – да се изпращат децата далеч от домовете си, за да
посещават някое от големите ни училища. (307.5) ,
Нашите малки групи от пазители на съботата трябва да държат
светлината пред съседите си, а децата им трябва да бъдат в домовете си, където
могат да помагат на родителите си след часовете. Добре ръководения
християнски дом, където децата могат да имат родителската дисциплина
според Божията наредба – това е най-доброто място за тях. (308.1)
ПРОБЛЕМ ЗА ИЗОЛИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
Някои семейства от пазители на съботата живеят сами или твърде
отдалечени от хора със същата вяра. Понякога изпращат децата си в
нашето училище с пансион, където те получават помощ и се връщат, за
да бъдат благословение за собствения си дом. Но някои не могат да из-
пратят децата си да се учат далеч от дома. В такъв случай родителите
трябва да се опитат да наемат примерен религиозен учител, който ще
работи с радост за Господа с всичките си способности и с желание да
обработва която и да е част от Божието лозе. Бащите и майките трябва
да си сътрудничат с учителя, работейки усърдно за обръщането на децата
си. (308.2)
ДУШЕСПAСИТЕЛНА РАБОТА ЗА ДЕЦАТА.
В някои страни родителите са задължени със закон да изпращат децата
си на училище. В тези страни в места, където има църква, трябва да се
създадат училища, макар и децата да не са повече от шест. Работете така,
както бихте работили за спасяване на собствения си живот, за да избавите
децата от завличане в оскверняващото и покваряващо влияние на света.
(308.3)
Ние сме много изостанали от дълга си по този важен въпрос. На много
места би трябвало да действат училища от години. Много места би трябвало
да имат вече представители на истината, които биха дали облик на
Божието дело.Вместо да се правят толкова много големи сгради на малко
места, трябва да се създадат училища на много места. (309.1)
Нека тези училища сега да започнат работа под мъдро ръководство, за
да може децата и юношите да бъдат образовани в собствените си църкви.
За Бога е тежко оскърбление небрежността по този въпрос, когато Провидението
ни е дало така щедро способности, с които да работим. (309.2)
СЪЗДАДЕ ЛИ СЕ ЕДНО УЧИЛИЩЕ, ДА НЕ СЕ ИЗОСТАВЯ.
Училищната работа в място, където е създадено църковно училище,
никога не бива да се захвърля, освен по ясно наставление от Бога. Може
враждебни влияния да се настройват срещу училището, но с Божията
помощ учителят може да извърши велика спасителна работа, променяйки
реда на нещата. (309.3)
ДА ИЗДИГНЕ НЕПОСЛУШНИТЕ И НЕИСКРЕНИ ДЕЦА.
Понякога в училището има елемент на безредие, което прави работата
много трудна. Деца, неполучили правилно възпитание, създават много
тревоги и с извратеността си изпълват с мъка сърцето на учителя. Но нека
той да не се отчайва. Изпитът и тежките преживявания печелят опит. Ако
децата са непослушни .и неискрени, това означава, че са нужни още по-упорити
усилия. Фактът, че има деца с такива характери, е една от при-
чините за създаване на църковни училища. Децата, чиито родители са
пренебрегнали да ги възпитат и дисциплинират, трябва да бъдат спасени,ако
е възможно. (309.4)
ДА ОБРЪЩАТ СВЕТСКИ МЛАДЕЖИ.
Преди години още трябваше да се изградят училищни сгради и на други
места освен в … , неголеми постройки, подходящи за църковни училища,
където децата и юношите биха могли да получават истинско възпитание.
Учебниците трябва да бъдат такива, че да насочват вниманието върху
Божия закон. Библията трябва да бъде основата на обучението. С това дело
светлината и силата на истината ще бъдат възвеличени. Юноши от света,
чиито умове не са били ощетени от .навици на чувственост, ще се свържат
с тези училища и там ще бъдат обърнати. . .. Наставена бях, че този вид
мисионска работа ще има значително влияние за разпространение на светлината
и за познание на истината. (310.1)
ДА СЕ ПОДДЪРЖАТ НАЙ-ВИСОКИ СТАНДАРТИ.
Работата, извършвана в нашите църковни училища, трябва да бъде от
най-високо качество. Исус Христос, Изкупителят, е най-доброто лекарство
за едно лошо възпитание, а уроците, предадени чрез Неговото Слово,
трябва винаги да се представят на юношите в най-увлекателна форма.
Училищната дисциплина трябва да допълва домашното възпитание – така
и домът, и училището ще поддържат простота и набожност. (310.2)
ПОДГОТОВКА ЗА ПО-ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ТАМ ГОРЕ.
Към родителите Той се обръща с предупредителен вик: Съберете децата си
в къщите си, отделете ги настрана от онези, които презират Божиите
заповеди, които поучават и практикуват злото. Излезте от големите
градове колкото е възможно по-скоро. Създайте църковни училища. Дайте
на децата си Божието Слово като основа на образованието им. То е пълно
с красиви уроци и ако децата го учат още в долния курс, ще бъдат под-
готвени и за училището там горе. (310.3)
БОГ Е ПРЕДВИДИЛ.
Нашите училища са Божи специален инструмент за подготовка на децата
и юношите за мисионска работа. Родителите трябва да разбират своя
отговорност и да помагат на децата си да оценят великата привилегия и
благословенията си, които са Божи промисъл за тяхното възпитание. (311.1)