Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Изкушението – 12 – Животът на Исус Христос – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Елена Вайт – (Елън Уайт) – Животът на Исус Христос – Изкушението – 12

Тази глава е основана на Матей 4:1-11; Марко 1:12,13; Лука 4:1-13.

Изкушението

Като прие Светия Дух, Исус се върна от Йордан и Духът го заведе в
пустинята. Думите на Марко са още по-красноречиви. Той казва: “И веднага
Духът Го закара в пустинята. И беше в пустинята четиридесет дни
изкушаван от Сатана, и беше със зверовете.” “И не яде нищо през тия
дни.”
Исус бе заведен в пустинята, за да бъде изкушаван. Той бе заведен там
от Божия Дух. Не предизвика сам изкушението. Отиде в пустинята, за да
остане сам и да размисли върху мисията Си и делото Си. Чрез постене и
молитва Той трябваше да се подготви за кървавия път, който Му предстоеше
да извърви. Но Сатана знаеше, че Спасителят е отишъл в пустинята и
сметна, че сега е най-доброто време да спечели достъп до Него.
Много важни въпроси се поставяха на карта в конфликта между Княза на
светлината и Водача на царството на тъмнината. След като бе изкусил
човека да съгреши, Сатана твърдеше, че земята е негова и се издигаше
като княз на този свят. След като беше преобразил по своето естество
бащата и майката на нашата раса, той реши да установи тук своята
империя. Заяви, че хората са го избрали за свой господар. Чрез властта
си върху тях той владееше света. Христос би дошъл да отхвърли
твърденията на Сатана. Като Човешки Син Христос трябваше да остане верен
на Бога. Така щеше да стане ясно, че Сатана не е спечелил пълна власт
над човешката раса и че правата му над този свят са фалшиви. Всички,
които желаеха освобождение от неговата сила, щяха да бъдат освободени.
Властта, която Адам бе загубил чрез греха, щеше да бъде възстановена.
Още от думите, отправени към змията в Едем: “Ще поставя и вражда
между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство” (Бит.;
3:15 Бит. 3:15), Сатана знаеше, че няма абсолютна власт над света. В
някои хора действаше сила, която се противопоставяше на неговата власт.
С напрегнат интерес той наблюдаваше жертвите, принасяни от Адам и
синовете му. В тези церемонии разпозна символ на общуване между земята и
небето. Искаше да схване същността на това общуване. Представяше лъжливо
Бога и тълкуваше фалшиво ритуалите, които символизираха Спасителя.
Подвеждаше хората да се боят от Бога и да Го приемат като Бог, който се
радва на тяхното унищожение. Жертвите, които трябваше да открият любовта
Му, те принасяха само за да успокоят Неговия гняв. Сатана подтикваше
злите страсти на хората, за да затвърди властта си над тях. Когато бе
дадено писаното Божие слово, той изучи пророчествата за идването на
Спасителя. От поколение на поколение работеше, за да заслепи хората за
тези пророчества, та да отхвърлят Христос, когато дойде.
Когато Исус се роди, Сатана знаеше, че Той е дошъл с Божественото
поръчение да оспори неговото владение. Трепереше при вестта на ангела,
който потвърди авторитета на новородения Цар. Сатана добре знаеше какъв
пост бе заемал Христос на небето като възлюбен от Отца. Това, че Божият
Син трябваше да дойде на тази земя като човек, го изпълваше с удивление
и лоши предчувствия. Не можеше да схване тайната на тази велика жертва.
Себелюбивата му душа не можеше да разбере такава любов към измамената
раса. Славата и мирът на Небето, радостта от общуването с Бога, които
бяха само замъглено и неясно долавяни от хората, бяха добре познати на
Луцифер, осеняващия херувим. Тъй като сам бе загубил Небето, бе решил да
си отмъсти, като стане причина и други да споделят неговото падение.
Това щеше да извърши, като ги накара да подценят небесните неща и да
прилепят сърцето си към земното.
Не без пречки Предводителят на Небето трябваше да печели душите на
хората за Своето царство. Още като бебе във Витлеем Той бе атакуван
непрекъснато от злия. Образът на Бога бе разкрит в Христос и в
съвещанията с падналите ангели на Сатана бе решено Той да бъде победен.
Никое човешко същество, дошло на света, не бе избягнало силата на
изкусителя. Силите на злото бяха готови да започнат война против Исус и
ако е възможно, да Го победят.
При кръщението на Спасителя и Сатана бе сред свидетелите. Той видя
как славата на Отца осенява Неговия Син. Чу гласа на Йехова да
свидетелства за Божествеността на Исус. След греха на Адам човешката
раса бе лишена от пряко общуване с Бога. Връзката между небето и земята
се осъществяваше само чрез Христос, но сега, когато Исус бе дошъл в
плът, “подобна на греховната плът- “ ( 8:3 Римл. 8:3), сам Отец говори.
Преди това Той бе общувал с човечеството ЧРЕЗ Христос. Сега общуваше с
човечеството, представено В лицето на Христос. Сатана се надяваше, че
Божието отвращение от злото ще създаде вечно разделение между небето и
земята. Но сега бе показано, че връзката между Бога и човека бе
възстановена.
Сатана разбра, че трябва да победи или да бъде победен. Изходът от
конфликта бе твърде важен, за да бъде поверен на съюзените с него
ангели. Той трябва лично да ръководи битката. Цялата енергия на
отстъплението бе впрегната против Божия Син. Към Христос бяха насочени
всички стрели на пъкъла.
Мнозина гледат на борбата между Христос и Сатана като на нещо, което
няма особено значение за личния им живот. Тя не е от особен интерес за
тях. Но вътре във всяко човешко сърце тази борба се повтаря отново.
Никога никой не е напуснал редиците на злото, за да служи на Бога, без
да срещне съпротивата на Сатана. Изкушенията, на които Христос се
противопостави, бяха същите, които ние намираме толкова трудни за
издържане. Те бяха насочени към Него в толкова по-голяма степен, колкото
и характерът Му беше по-превъзходен от нашия. Поел върху Себе Си
ужасната тежест на греховете на света, Христос издържа изпита над
апетита, на любовта към света и на любовта към показ, която води към
дързост. Тези бяха изкушенията, които надвиха Адам и Ева, те така лесно
надвиват и нас.
Сатана посочва греха на Адам като доказателство, че Божият закон е
несправедлив и не може да бъде изпълнен. Човек като нас, Христос
трябваше да изкупи падението на Адам. Но когато Адам беше нападнат от
изкусителя, около него липсваха резултатите от греха. Той стоеше в
силата на съвършеното си естество, притежавайки всичката енергия на ума
и тялото. Обкръжен бе от славата на Едем и всекидневно общуваше с
небесните същества. С Исус не беше така, когато влезе в пустинята, за да
приеме двубоя със Сатана. В продължение на 4000 години расата бе
отслабнала физически, умствено и морално. И Христос пое върху Себе Си
слабостта на изроденото човешко естество. Само така можеше да спаси
човека от най-голямата дълбочина на деградацията.
Мнозина твърдят, че за Христос не е било възможно да надвие
изкушението. Тогава Той не би могъл да бъде поставен в положението на
Адам и нямаше да може да спечели победата, която Адам не успя да
спечели. Ако ние понасяме по някакъв начин по-голяма борба от
Христовата, Той не би бил в състояние да ни помага. Но нашият Спасител
прие човешко естество с всичките му несъвършенства. Той прие човешко
естество с възможност да съгреши. На нас не ни предстои да понесем нещо,
което Той да не е издържал.
За Христос, както и за святата двойка в Едем, апетитът бе почвата на
първото голямо изкушение. Точно там, където се получи пробивът, трябваше
да започне делото за нашето изкупление. Както чрез задоволяване на
апетита Адам падна, така чрез отричане от апетита Христос можа да
надвие: “И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после
огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син, заповядай
тези камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: Не само с
хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.”
От времето на Адам до дните на Христос себезадоволяването нарастваше
по сила, подбуждаше апетита и страстите, докато те придобиха почти
неограничен контрол. Така човеците станаха слаби и болни и бе невъзможно
сами да победят. Христос победи в полза на човека, като издържа най-
суровия изпит. Заради нас Той прояви себевладение, по-силно от глада и
смъртта. И в тази първа победа бяха включени и други въпроси от нашия
конфликт със силите на тъмнината.
Когато Исус отиде в пустинята, бе обграден от славата на Отца.
Погълнат от общуването Си с Бога, Той бе издигнат над човешката слабост.
Но славата се оттегли, и Христос бе оставен Сам да се бори с
изкушението. То го притискаше всеки момент. Човешкото естество се
отдръпваше от борбата, която Го очакваше. В продължение на четиридесет
дни Той пости и се моли. Отслабнал и изтощен от глад, уморен и съкрушен
от душевна агония, “лицето Му бе погрозняло повече от лицето на кой да е
било човек” (52:14 Исая 52:14). Сега бе моментът за Сатана. Сега той
предположи, че би могъл да надвие Христос.
Тогава при Спасителя, сякаш в отговор на молитвите Му, дойде същество
с външност на ангел от Небето. То твърдеше, че му е поръчано от Бога да
съобщи на Христос, че постът Му е приключил. Както Бог изпрати ангел да
спре ръката на Авраам, посегнала да пожертва Исаак, така и сега, доволен
от Христовата готовност да тръгне по опръсканата с кръв пътека, Отец бе
изпратил ангел да Го освободи. Това бе вестта, донесена на Исус.
Спасителят бе отслабнал от глада, беше страшно гладен, когато Сатана
изведнъж дойде при Него. Като Му показа камъните, разпръснати из
пустинята, приличащи на хлябове, изкусителят каза: “Ако Си Божи Син,
заповядай тези камъни да станат хлябове.”
Макар че изглеждаше като ангел на светлината, тези първи думи
разкриха характера Му: “Ако Си Божий Син”. Това бе намек за недоверие.
Щеше ли Исус да направи това, което Му подсказа Сатана? Ако го стореше,
това означаваше, че приема съмнението. Изкусителят реши да надвие
Христос със същите средства, с които бе успял пред човеците в началото.
Колко изкусно бе спечелил достъп до Ева в Едем! “Истина ли каза Бог да
не ядете от всяко дърво в градината?” (Бит.; 3:1 Бит. 3:1). Дотук думите
на изкусителя бяха истина, но в неговия начин на говорене имаше
маскирано презрение към Божиите думи, имаше скрито отрицание, съмнение в
Божествените истини. Сатана се постара да внуши на Ева мисълта, че Бог
не е постъпил така, както е казал, че задържането на такъв красив плод е
в противоречие с любовта и съчувствието Му към човека. Така и сега
изкусителят търсеше начин да вдъхне на Христос своите собствени чувства.
“Ако Си Божий Син- “ Думите прозвучаха горчиво в ума му, в нотките на
гласа му имаше израз на крайно недоверие. Щеше ли Бог да се отнесе към
собствения Си Син така, щеше ли да Го остави в пустинята с животните без
храна, без приятели и без утеха? Той внушаваше, че Бог никога не е
възнамерявал Неговият Син да бъде в подобно състояние – “Ако Ти Си Син
Божий, покажи силата Си, като задоволиш Себе Си след този потискащ глад.
Заповядай на този камък да стане хляб.”
Думите от небето: “Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето
благоволение” ( 3:17 Матей 3:17) още звучаха в ушите на Сатана. Но той
бе решил да накара Христос да се усъмни в това свидетелство. Божието
слово беше уверение за Христос в Неговата Божествена мисия. Той бе дошъл
да живее като човек сред хората и Словото заяви връзката Му с небето.
Целта на Сатана бе да предизвика съмнение в тези думи. Ако доверието на
Христос в Бога можеше да се разклати, Сатана знаеше, че победата в
цялата борба щеше да бъде негова. Той можеше да победи Исус. Надяваше се
под натиска на отпадналостта и извънредно силния глад Христос да загуби
вяра в Отца Си и да направи чудо в Своя полза. Направеше ли това, планът
за спасението щеше да пропадне.
Когато Сатана и Божият Син се срещнаха за пръв път в конфликта,
Христос беше предводител на небесните множества, а Сатана – водачът на
бунта в небето, беше изхвърлен оттам. Сега позициите им бяха явно
разменени и Сатана правеше всичко възможно, за да спечели предимство.
Един от най-могъщите ангели, каза той, е бил изхвърлен от небето. Видът
на Исус сочи, че Той трябва да е този паднал ангел, забравен от Бога и
изоставен от хората. Едно Божествено същество би могло да докаже своите
претенции, като извърши чудо. “Ако Си Божи Син, заповядай тия камъни да
станат хлябове.” Един акт на творческа сила, твърдеше изкусителят, би
бил достатъчно доказателство за Божественост, той би сложил край на
спора.
Не без вътрешна борба Исус слушаше мълчаливо големия измамник. Но
Божият Син не трябваше да доказва Своята Божественост на Сатана или да
обяснява причината за смирението Си. Като отговореше на
предизвикателството на бунтовника, нямаше да бъде спечелено нищо за
доброто на човека или за прослава на Бога. Ако Христос бе изпълнил
внушенията на неприятеля, Сатана щеше да каже: “Покажи ми знак, за да
повярвам, че Си Божият Син.” Доказателствата щяха да бъдат без стойност.
Те не биха унищожили силата на бунта в неговото сърце и Христос не
биваше да упражни Божествена сила в своя полза. Бе дошъл да понесе
изпитания, каквито и ние понасяме, като ни остави пример на вяра и
покорство, Той нито сега, нито някога по-късно по време на земната Си
служба извърши чудо заради Себе Си. Всичките Му чудни дела бяха добро за
другите. Макар че Исус разпозна Сатана още в началото, не се поддаде на
спор с него. Укрепен от спомена за гласа от Небето, Той се уповаваше на
любовта към Отца Си. Не желаеше да разисква с изкушението.
Исус срещна Сатана с думите от Писанието: “Писано е”. Във всяко
изкушение оръжието на Неговата борба бе Словото Божие. Сатана искаше
Христос да стори чудо в знак за Своята Божественост, но по-велико от
всички чудеса е твърдото придържане към “Така казва Господ”. То бе знак,
срещу който не можеше да се спори. Затова, докато Христос стоеше на тази
позиция, изкусителят не можеше да спечели никакво предимство.
Бе времето на най-голямата слабост на Христос и точно тогава бе
нападнат от най-жестоките изкушения. Сатана мислеше да Го надвие чрез
поведението и тактиката си, с които бе спечелил победа над човеците.
Когато силите отпаднат и волята отслабне, когато вярата престане да се
уповава на Бога, тези, които са отстоявали дълго и храбро правото, биват
надвити. Мойсей бе уморен от четиридесет години бродене с Израил, когато
в един момент неговата вяра се пусна от безкрайната сила и отпадна точно
на границите на Обещаната земя. Така стана и с Илия, който бе стоял
храбро пред цар Ахав, срещнал се бе лице в лице с целия израилев народ и
с четиристотин и петдесетте пророци на Ваал начело на народа. Но след
този ужасен ден на Кармил, когато изби фалшивите пророци и народът изяви
своята принадлежност към Бога, Илия побягна, за да запази живота си пред
заплахите на идолопоклонничката Езавел. Така Сатана печели предимство от
човешката слабост. Той и досега действа по същия начин. Винаги когато
някой е обкръжен от облаци, объркан от обстоятелства или изкушаван от
бедност или тревоги, Сатана е наблизо да го изкушава и безпокои. Той
атакува слабите места в характера. Старае се да разклати доверието ни в
Бога, Който търпи такова положение на нещата. Изкушава ни да проявим
недоверие към Бога и да се усъмним в любовта Му. Често изкусителят идва
при нас, както дойде при Христос – изреждайки нашите слабости и
трудности. Той се надява да обезкуражи душата и да разкъса връзката ни с
Бога. И тогава е сигурен в успеха си. Ако и ние го посрещнем като Исус,
ще избегнем много падения. Като влизаме в разговор с врага, ние му
даваме предимство.
Когато Христос каза на изкусителя: “Не само с хляб ще живее човек, но
с всяко Слово, което излиза от Божиите уста”, Той повтори думите, които
преди повече от четиринайсет века бе казал на Израил: “- Господ, Твоят
Бог, те е водил през тия четиридесет години из пустинята- И те смири, и
като те остави да огладнееш, храни те с манна (която бе храна непозната
на тебе и непозната на бащите ти), за да те научи, че човек не живее
само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните
уста.” (Второзак. 8:2,3 8:2,3 ). В пустинята, където нямаше средства за
съществуване, Бог изпрати на Своя народ манна от небето, като го
снабдяваше достатъчно и постоянно. Този промисъл трябваше да научи
хората, че докато се доверяват на Бога и вървят в Неговите пътища, Той
няма да ги забрави. Сега Спасителят приложи урока, който Той бе дал на
Израил. Чрез Божието слово бе дадена помощ на еврейските множества и
чрез същото Слово щеше да бъде дадена помощ и на Исус. Той очакваше Бог
да Му донесе облекчение. В пустинята бе по волята на Бога и не желаеше
да получи храна по начина, който Му внушаваше Сатана. В присъствието на
наблюдаващата вселена Исус свидетелства, че по-малка беда е да страда от
каквото и да е, отколкото да отстъпи от Божията воля.
“Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от
Божиите уста.” Често Христовият последовател е доведен до състояние да
не може да служи на Бога и да изпълнява светските си занятия. Може би
послушанието към някои ясни Божии изисквания ще стане причина да се лиши
от средства и издръжка. Сатана би искал да го накара да вярва, че трябва
да пожертва убежденията на съвестта си. Но единственото нещо, на което
можем да се осланяме в нашия свят, е Словото Божие. “Но първо търсете
Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави”
( 6:33 Матей 6:33). Дори в този живот не е за наше добро да се
отдалечаваме от волята на нашия небесен Отец. Когато познаваме властта и
силата на Неговото слово, не ще следваме внушенията на Сатана, за да
получим храна или да спасим живота си. Единственият ни въпрос ще бъде
каква е Божията заповед и какво е Неговото обещание. Като знаем това, ще
бъдем послушни на заповедите и ще се доверяваме на обещанието Му.
В последния велик конфликт със Сатана верните на Бога ще видят как
всяка земна подкрепа ще престане. На тях, тъй като отказват да нарушат
Неговия закон и да се подчинят на земни власти, ще им бъде забранено да
купуват или да продават. Накрая ще излезе заповед да бъдат унищожени
(Откр.;13:11-17 виж Откр. 13:11-17). Но на послушните е дадено
обещанието: “Той ще обитава на високо, крепостите на канарите ще бъдат
мястото на защитата Му; хлябът ще Му се даде, и водата Му няма да
липсва” (33:16 Исая 33:16). Божиите чада ще живеят чрез обещанието.
Когато земята бъде опустошена от глад, те ще бъдат нахранени. “Те няма
да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити” (37:19 Пс.
37:19). Пророк Авакум поглежда напред в бъдещето към времето на смут и
думите му изразяват вярата на църквата: “Защото ако и да не цъфти
смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се
осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да
няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Бога на спасението си”
(Авакум; 3:17,18 Авакум 3:17,18).
От всички уроци, които може да се научат от първото изкушение на
нашия Господ, най-важен е този: да владеем апетита и страстите си. Във
всички епохи изкушенията са предизвиквали физическото естество да се
поддава по-лесно на поквара и човечеството е деградирало чрез
невъздържанието. Сатана се старае да унищожи умствените и моралните
сили, които Бог даде на човека като скъпоценен дар. Така става
невъзможно човекът да оцени нещата с вечна стойност. Чрез задоволяване
на чувствата Сатана се старае да заличи в човешката душа всяка следа от
богоподобие.
Неконтролираното удовлетворяване на страстите и последвалите болести
и деградация, които съществуваха по време на първото идване на Христос,
отново ще съществуват с още по-голяма сила преди Неговото второ идване.
Христос заяви, че състоянието в света ще бъде както в дните преди потопа
и както в Содом и Гомор. Всяко човешко въображение и всяко желание на
сърцето ще бъде постоянно само зло. Днес ние живеем в самия край на
страшното време и трябва да приемем за себе си урока от поста на
Спасителя. Само чрез неизразимата мъка, която Христос понесе, можем да
оценим злото на невъздържаното себезадоволяване. Неговият пример
заявява, че нашата единствена надежда за вечен живот е да подчиним
апетита и страстите на Божията воля!
Невъзможно е със собствени сили да се откажем от желанията на
падналото си естество. Сатана ще използва това средство, за да ни
изкушава. Христос знаеше, че врагът ще отиде при всяко човешко същество,
за да се възползва от наследствената му слабост, и чрез фалшиви внушения
да впримчи всички, чието доверие не е в Бога. Но като премина пътя, по
който трябваше да върви човекът, Господ приготви пътя за нашата победа.
Не е Неговата воля да бъдем поставени в неизгодно положение в борбата
със Сатана. Той не иска да се обезкуражаваме от нападките на змията!
“-дерзайте – каза Той, – Аз победих света!” (16:33 Йоан 16:33).
Нека този, който се бори със силата на апетита, погледне към
Спасителя в пустинята на изкушението. Чуйте Го как промълви в Своята
агония на кръста: “Жаден Съм!” Той издържа всичко, което е възможно да
ни уплаши. Неговата победа е наша!
Исус се уповаваше на мъдростта и силата на Своя небесен Отец. Той
заявява: “Понеже Господ Йехова ще Ми помогне, затова не се смущавам- и
зная, че не ще бъда посрамен- Ето, Господ Йехова ще Ми помогне.”
Показвайки Своя пример, Той ни казва: “Кой измежду вас се бои от
Господа- Но ходи в тъмнина и няма светлина? Такъв нека се уповава на
името Господне и нека се обляга на своя Бог!” (50:7-10 Исая 50:7-10).
“- Иде князът на този свят – казва Исус. – Той няма нищо в Мене!”
(14:30 Йоан 14:30). В Него нямаше нищо, което да откликне на софистиката
на Сатана. Той не се съгласи да съгреши. Нито дори в мисъл не се поддаде
на изкушението. Така може да бъде и с нас! Христовото човешко естество
беше обединено с Божественото. Исус бе подготвен за борбата чрез
присъствието на Святия Дух в Него. Той дойде, за да ни направи участници
в Божественото естество. Обединим ли се с Него чрез вяра, грехът не ще
има повече власт над нас! Бог ни протяга ръката на вярата, за да се
хванем за Божествеността на Христос и да придобием съвършенство на
характера.
А как трябваше да бъде постигнато това, Христос ни е показал. С какви
средства Той надви в конфликта със Сатана? Със Словото Божие! Само чрез
Словото можа да устои на изкушението! “Писано е!” – каза Той. И на нас
са подарени “скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете
участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от
страстите разтление в света” (2Петрово; 1:4 2Петрово 1:4). Всяко
обещание от Божието слово е за нас. “Ние трябва да живеем с всяко слово,
което излиза от Божиите уста.” Когато ви нападне изкушение, не гледайте
обстоятелствата или собствената си слабост, а силата на Словото!
Всичката негова сила е ваша! “В сърцето си упазих Твоето слово – казва
псалмистът, – за да не Ти съгрешавам.” “- чрез думите на Твоите уста аз
опазих себе си от пътищата на насилниците!” (119:11 17:4 Пс. 119:11,
17:4)