Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ИСУС СЕ СРЕЩА С БОГАТИЯ МЛАД НАЧАЛНИК – ГЛАВА 7 – ДЪРВОДЕЛЕЦЪТ (НОВ ПОГЛЕД КЪМ ИСУС) – КЕНЕТ ДЖ. ХОЛАНД

Историята за богатия млад началник намираме във всичките три синоптични Евангелия, което означава важността на предадения ни урок (Матей 19:16-26; Марко 10:17-27; Лука 18:18-27). От тези доклади на Библията става ясно, че младият мъж е бил ревностна личност – той „се завтече“ към Исус, беше почтителен – „коленичи пред Него“; интересуваше се, къде да намери мир – „Какво ми още не достига?“ Но когато Исус го накара да осъществи Неговите изисквания, да допусне Бог наистина да бъде Бог в неговия живот, той не можа да Му предаде ръководството на живота си. Богатствата, силата, привилегиите, съпътстващи парите, стояха на пътя на този млад човек и го възпираха да намери Бисера с Голяма Цена. Бог не искаше неговите пари; Той искаше самия него. Бог дава на определени хора таланта да правят пари. Ако младият човек беше направил онова, което Исус искаше – „Иди, продай все що имаш и раздай го на сиромасите“ – той скоро щеше да бъде обезщетен с богатство и може би то дори щеше да е увеличено. Ето такъв Бог имаме ние. Бог иска нашите сърца, нашите умове. Не се иска силно развит ум, за да си християнин, но се иска целият ум, който имаме. Младият началник се страхуваше да се довери на Бога и да Му се покори. Дитрих Бонхофер казва: „Само онзи, който се покорява, истински, вярва; и само онзи, който вярва, истински се покорява.“ Младият мъж беше виновен и в известна форма законничество, една религия на „Направи си сам“. Той беше пазил заповедите, каза той. Но той се нуждаеше от новорождение; нуждаеше се от ново сърце. Очевидно е, че му липсваше състрадание към бедните, което ни кара да се замислим не страдаме ли и ние от материализъм. Малахия 3:8 казва: „Ще краде ли човек Бога? Вие обаче Ме крадете. Обаче думате: ‘В какво Те крадем?’ В десятъците и в приносите.“ Историята за богатия младеж приключва с трагична нотка за него: „Момъкът… си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.“ Той беше заменил вечния живот за няколко кратки години на земно удоволствие. От друга страна, историята завършва с хепи-енд. Тя ни напомня, че всички хора могат да влязат в Божието царство. Исус каза: „За човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно“ (Матей 19:26).

„И Господ се обърна, та погледна Петра. И Петър се спомни думата на Господа, как му беше каза: ‘Преди да пропее петелът днес, ти три пъти ще се отречеш от Мене'“ (Лука 22:61).