Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Мястото в Божия план – 37 – Възпитание – Елена Вайт (Елън Уайт)

Историята на народите, които един след друг са обитавали в определено време и на определено място на земята, свидетелствайки несъзнателно за истината, на която самите те не са знаели значението, говори и на нас. В наше време за всеки народ и за всяка отделна личност, Бог е определил място в Своя велик план. Днес отделните хора, а и народите се измерват с отвеса в ръката на Този, Който не прави грешки. Всички те решават участта си чрез личен избор, а Бог управлява всичко за изпълнението на Своя план.

Изпълнение на пророчеството

Историята, която великият “Аз Съм” е отбелязал в Своето Слово, съединяващ халка след халка в пророческата верига от вечността в миналото до вечността в бъдещето, ни говори къде се намираме днес в хода на вековете и какво може да се очаква от бъдещето. Всичко, предсказано от пророчеството, че ще се случи до настоящето време, е отбелязано и върху страниците на историята и можем да бъдем сигурни, че ще се сбъдне и онова, което остава да се случи.
Окончателното унищожение на всички земни владичества е предсказано ясно в Словото на истината. Пророчеството, произнесло Божията присъда над последния израилски цар, съдържа вестта:
“…Така казва Господ Йехова: Снеми митрата и свали короната… възвиси смирения и смири възвисения. Аз ще я катурна, катурна, катурна, та и това няма да трае, докле дойде Оня, Комуто принадлежи; и Нему ще я дам” (Езекиил 21:26, 27).
Отнетата от Израил корона премина последователно във вавилонското, мидо-персийското, гръцкото и римското царство. Бог казва: “…Няма да трае, докле дойде Оня, Комуто принадлежи; и Нему ще я дам”.

Знамения на времето

Това време е вече наближило. Днешните знамения на времето обявяват, че стоим на прага на велики и важни събития. Всичко в нашия свят поражда смущение. Пред очите ни се изпълнява пророчеството за събитията, които Спасителят каза, че ще предшестват Неговото второ идване: “И ще чуете за войни и за военни слухове… ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на места ще има глад и трусове” (Матей 24:6, 7).

На ръба на една криза

Днес е време поразително интересно за всички живи. Управници и държавници, мъже на власт и с голяма отговорност, мислещи мъже и жени от всички класи са насочили вниманието си върху ставащите около нас събития. Те наблюдават обтегнатите, неспокойни международни отношения, напрежението, изпълващо всеки земен елемент и съзнават, че се готви да настъпи нещо велико и решаващо, – че светът е пред прага на страшна криза.
Сега ангелите задържат ветровете на войната да не духат, докато светът бъде предупреден за очакващата го участ. Но се задава буря, готова да се разрази над земята. И когато Бог заповяда на ангелите Си да пуснат ветровете, ще настане такава сцена на борба, каквато никое перо не е в състояние да опише.

Последните сцени

Библията, и само Библията ни дава правилна представа за тези събития. В нея са разкрити последните велики сцени от историята на нашия свят, събития, които вече хвърлят своята сянка и от чието приближаване земята трепери и човешките сърца издъхват от страх.
“Ето Господ изпразва земята и я запустява; превръща я и разпръсва жителите й…, защото престъпиха законите, незачитаха повелението, нарушиха вечния завет. Затова клетва погълна земята и ония, които живеят на нея се намериха виновни… Веселието на тъпанчетата престава; шумът на ликуващите се свършва; престава веселието на арфата (Исая 24:1-8).

“Гибел върху гибел”

“Уви за оня ден! Защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от Всесилния… Семената изсъхнаха под буците си, житниците запустяха, хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът! Скитат се чердите говеда, защото нямат пасбище. Да! Изгниха стадата овце. “Лозата изсъхна и смоковницата повяхна; нарът, палмата и ябълката, дори всичките полски дървета изсъхнаха и радостта изчезна измежду човешките чада (Йоил 1:15-18, 12).
“Боли ме в дълбочините на сърцето ми; сърцето ми се смущава в мене; не мога да мълча, защото си чула, душе моя, тръбен глас, тревога за бой. Погибел върху погибел се прогласява.
“Погледнах на земята и ето, тя беше пуста и празна – на небето, и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето, те трепереха и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето, нямаше човек и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето, плодородната страна бе пуста и всичките й градове бяха съсипани…” (Еремия 4:19, 20, 23-26).

“Време на Якововата скръб”

Горко! Защото велик е оня ден, подобен нему не е бивал. Именно той е време на утеснението на Якова; но ще бъде избавен от него” (Еремия 30:7).
“Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи и затворете вратите след себе си. Скрийте се за един малък миг, догдето премине гневът” (Исая 26:20).

Нашият Господ ще дойде

“Понеже си казал: Господ е прибежище мое
и си направил Всевишния обиталището си.
Затова няма да те сполети никакво зло,
нито ще се приближи язва до шатъра ти” (Пс. 91:9, 10).
“Господ Бог Йехова е говорил
и призовал земята от изгряването на слънцето до захождането му.
От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял.
Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи” (Пс. 50:1-3).
Ще призове небесата отгоре
и земята, за да съди людете Си…
И небесата ще известят правдата Му,
защото сам Бог е съдия” (Пс. 50:4-6).
“…дъщерьо Сионова…, ще те изкупи Господ от ръката на неприятелите ти. А сега са се събрали против тебе много народи, които казват: Нека се омърси и нека види окото ни желанието си върху Сиона. Но тия не познават мислите на Господа, нито разбират Неговото намерение”. “Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ”. “…ще върна от плена Якововите шатри и ще се смиля за жилищата му” (Михей 4:10-12; Еремия 30:17, 18).

“Той ще спаси”

“И ще кажат в оня ден: Ето Този
е нашият Бог, Нему се уповахме
и Той ни спаси. Той е Господ;
Нему се уповахме. Да се възрадваме
и възвеселим за спасението от Него”.
“Ще погълне смъртта завинаги… И ще отнеме укора на людете Си от цялата земя, защото Господ е изговорил това” (Исая 25:8, 9).
“Погледни на Сион, града на празниците ни. Очите ти ще видят Ерусалим, безмълвно заселище… Защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш цар, Той ще ни спаси” (Исая 33:20-22).
“Но с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава за смирените на страната” (Исая 11:4).

Царството на мира

Тогава ще се изпълни Божията цел: принципите на Неговото царство ще бъдат почитани от всички под слънцето.
“Няма вече да се чува насилие в земята ти,
опустошение и разорение в пределите ти;
а ще наречеш стените си Спасение,
и портите си Хвала”.
“С правда ще се утвърдиш;
далеч ще бъдеш от угнетението,
защото не ще се боиш –
далеч и от ужасяването, защото не ще
се приближи до тебе” (Исая 60:18, 54:14).

Изучаване пророчествата

Пророците, на които бяха открити великите сцени, желаеха да разберат тяхното значение. Те “претърсиха и изследваха;… кое или какво време посочваше Христовият Дух… и откри им се, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести;… в което и самите ангели желаят да надникнат” (1 Петрово 1:10-12).
За нас, които се намираме на самия праг на тяхното изпълнение, от какво голямо значение и от какъв жив интерес са описанията на бъдещите неща – събития, за които, откакто нашите първи родители напуснаха рая, Божиите чада са следели и очаквали, копнели и молели се за тях!
Във времето преди последната голяма криза, човеците са завладяни от удоволствия и задоволяване на чувствата, както беше и преди първото унищожение на света. Погълнати от видимото и преходното, та са престанали да виждат невидимото и вечното. За да придобият нещата, които изчезват с тяхната употреба, те жертват непреходни богатства. Умовете им трябва да бъдат възвисени, възгледите им за живота – разширени. Имат нужда да бъдат събудени от летаргията на светския сън.

Поука за днес

Изучаването на издигането и падането на народите така, както ни са изяснени в страниците на Свещеното писание, трябва да научи колко безполезна е само външната и светската слава. Вавилон, с всичката си мощ и великолепие, подобни на които нашият свят никога оттогава не е виждал – сила и величие, които изглеждаха на хората от тогавашния свят устойчиви и трайни, – колко напълно премина! Той загина “като цвета на тревата в полето”. Така загива всяко нещо, което няма Бога за основа. Само онова, което е свързано с Неговата цел и изразява Неговия характер, може да е трайно. Божиите принципи са единствените устойчиви неща, които нашия свят познава.
Тези велики истини трябва да бъдат научени от стари и млади. Нужно е да изучаваме изпълнението на Божия план в историята на народите и в откровението за бъдещето, за да можем да оценим правилно видимите и невидимите неща; за да разберем, коя е истинската цел на живота; и като гледаме преходните неща в светлината на вечните, да можем да ги употребяваме за най-истинската и най-благородната им цел. Така че, запознавайки се още от тук с принципите на Неговото царство и ставайки негови поданици, да бъдем готови и при Христовото идване да влезем заедно с Него в царството Му.

Краят е близо

Денят е наближил. Времето, което остава, е много кратко за изучаване на тези уроци, за извършване на работата и за преобразяване на характера.
“…От израилевия дом, казва: Видението, което той вижда ще се изпълни след много дни. И той пророкува за далечни времена. Затова кажи им: Така казва Господ Йехова: Ни една от думите Ми не ще се отлага вече. Но словото, което ще говоря ще се изпълни, казва Господ Йехова” (Езекиил 12:27, 28).