Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

НАГРАДАТА ЗА СЕРИОЗНИТЕ УСИЛИЯ – 90 – Живот и дейност на Елена Вайт – (Елън Уайт)

НАГРАДАТА ЗА СЕРИОЗНИТЕ УСИЛИЯ
„Тоя, комуто работата… устои, ще получи награда“ (1Коринтяни 3:14). Славна ще бъде подарената награда, когато верните Божии работници се съберат около престола на Бога и Агнето. Когато Йоан в смъртното си състояние видя Божията слава, падна като мъртъв – не беше в състояние да издържи гледката. Но когато Божиите чеда бъдат облечени в безсмъртие, „ще Го“ видят „както е“ (1Йоан 3:2). Ще стоят пред Престола, приети от Възлюбения. Всичките им грехове ще са заличени, всичките им престъпления – премахнати. Сега те могат да гледат непомрачената слава на Божия престол. Били са съучастници в страданията на Христос, били са Негови сътрудници в изкупителния план и сега участват заедно с Него в радостта да виждат души, спасени в Божието царство, да хвалят Бога през цялата вечност.

Радостта на изкупените
Братко мой, сестро моя, увещавам ви да се приготвите за идването на Христос в небесните облаци! Ден след ден отхвърляйте любовта към света от сърцата си! Разберете от опит какво значи да имате общение с Христос! Пригответе се за Божия съд, та когато Христос дойде, за да Му се поклонят всички вярващи, и вие да бъдете сред хората, които ще Го посрещнат в мир. В онзи ден изкупените ще блестят в славата на Отца и Сина. Ангелите, докосвайки златните си арфи, ще посрещнат Царя и Неговите трофеи на победа – „умитите и избелените в кръвта на Агнето“. Ще проехти песен на победа, изпълваща цялото небе. Христос е победил! Той влиза в небесните дворове, придружен от изкупените – свидетелството, че Неговата мисия на страдание и жертва не е била напразна.
Възкресението и възнесението на нашия Господ е сигурно доказателство за триумфа на Божиите светии над смъртта и над гроба и залог, който Небето е открило на всички, които „изпират дрехите“ на своя характер и „ги избелват в кръвта на Агнето“. Исус се възнесе при Отца като представител на човешката раса и Бог ще заведе всички, които отразяват Неговия образ, да гледат и споделят заедно с Него славата Му.
Има домове за земните странници. Има дрехи за праведните и славни корони, и палми на победа. Всичко, което ни е смущавало в проявите на Божието Провидение, в бъдещия свят ще се изясни напълно. Трудните за разбиране неща тогава ще намерят своето обяснение. Тайните на благодатта ще се разкрият пред нас. Там, където ограничените ни смъртни умове са намирали само объркване и нарушени обещания, тогава ще видят най-съвършена и красива хармония. Ще разберем, че безпределната любов е давала опитностите, изглеждали ни някога трудни и изпитващи. Когато разберем нежната грижа на Този, Който прави всичко да ни съдейства за добро, ще се зарадваме с неизразима и пълна със слава радост.
В небесната атмосфера не може да съществува болка. В дома на изкупените не ще има сълзи, не ще има погребални процесии и никакъв траур. „Жителят няма да рече: „Болен съм“.На людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието им“ (Исая 33:24). Богат прилив на щастие ще тече и ще се увеличава във вечността.
Ние сме все още сред сенките и тревогите на земните дейности. Но нека да мислим най-сериозно и да взимаме под внимание блаженото бъдеще. Нека вярата ни прониква през всеки облак на тъмнината и да гледаме към Този, Който умря за греховете на света. Той е отворил портите на рая за всички, които Го приемат и вярват в Него. На тях Той дава сила да станат Божии синове и дъщери. Нека нещастията, които ни измъчват така горчиво, станат за нас поучителни уроци, учещи ни да продължаваме да вървим напред към целта, към нашето висше призвание в Христос. Нека бъдем насърчавани от мисълта, че Господ скоро ще дойде. Нека тази надежда радва сърцата ни. „Защото още твърде малко време и ще дойде Този, Който има да дойде, и не ще се забави“ (Евреи 10:37). „Блажени са онези слуги, които, като дойде господарят им, ги намери будни.“

На път за дома
Ние сме на път за дома. Този, Който ни е обикнал така много, че се е пожертвал за нас, ще ни приготви град. Новият Ерусалим е нашето място за почивка. В Божия град не ще съществува никаква тъга. Никога не ще се чуе ридание, нито надгробна песен за съкрушени надежди и погребани чувства. Одеждите на тъгата и мъката скоро ще бъдат сменени със сватбената дреха. Скоро ще бъдем свидетели на коронацията на Царя. Всички, чийто живот е бил скрит в Христос, всички, които в този свят са воювали в доброто войнстване на вярата, ще светят със славата на Изкупителя в царството на Бога.
Не ще мине много време и ние ще видим Този, в Когото са били съсредоточени всичките ни надежди за вечен живот. А в Неговото присъствие всичките изпитания и страдания на този живот ще изглеждат като нищо. „Затова не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, та като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още твърде малко време и ще дойде Този, Който има да дойде, и не ще се забави“ (Евреи 10:35-37).
Гледайте нагоре, гледайте нагоре и нека вярата ви постоянно нараства. Нека тази вяра ви води по тесния път към портите на Божия град, във великото „отвъд“ – в широкото, неограничено и славно бъдеще, приготвено за изкупените!
„И тъй, братя, останете твърди до Пришествието на Господа. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния, и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото Господнето пришествие наближи!“ (Яков 5:7, 8).