Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за Божиите работници – 16 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Служещите на Христос никога не бива да мислят, а още по-малко да говорят, за неуспех в работата си. Господ Исус е нашата сила и способност за работа при всякакви обстоятелства. Неговият Дух трябва да бъде наше вдъхновение. И когато поставяме себе си в Неговите ръце, за да бъдем проводници на светлината, нашите средства за вършене на добро никога не ще се изчерпят. Можем да черпим от неговата пълнота и да получаваме от благодатта, която няма граници.
Работникът за Бога се нуждае от силна вяра. Външните изгледи може да внушат страх. Но и в най-мрачния час има светлина отвъд. Силата на онези, които с вяра обичат Бога и Му служат, ще бъде подновявана ден след ден.
Онези, които посветят себе си на Бога, които имат закрилата на Неговата благодат и съживяващото влияние на Неговия Дух, ще проявяват по-остра интелектуална сила, отколкото обикновените съвестни хора. Ще бъдат в състояние да достигат най-висшето и най-благородно развитие и упражняване на всяка своя способност.
Божиите работници се нуждаят от вяра. Бог не е небрежен към техния труд. Той цени работата им. Божествени инструменти са определени да сътрудничат на онези, които се трудят заедно с Всевишния. Когато мислим, че Бог няма да направи онова, което е казал, или че няма време да обръща внимание на Своите работници, ние Го безчестим.
Ако посветите себе си на службата за Бога, Този, Който притежава цялата власт на небето и земята, ще се погрижи за вашите нужди.
Ако трябва да оставим на себе си – ние да планираме, ще направим грешки. Нашите предразсъдъци, нашите слабости, нашите самоизмами и невежество ще се проявят по много начини. Но делото е Господне, делото е Негово; Той никога не ще изостави Своите работници без Божествени наставления.
Исус усеща всеки изблик на скръб, почувстван от онези, които са се посветили на Негова служба и които и при най-големи трудности вършат Неговото дело. Нека мислите ни се занимават с любовта на Исус, за да можем да имаме кураж и вяра. Господ живее и царува. Не ще липсват немъдри съветници, които да се опитват да ни смущават, но нека гледаме към Исус и да Му се доверяваме по всяко време. Той е бил наш помощник и ще продължи да бъде такъв.
Бог не иска от нас да вършим със собствена сила работата, която ни предстои. Предвидил е Божествена помощ при всички обстоятелства, в които човешките ни възможности са недостатъчни. Дава ни Святия Дух да ни помага във всеки проблем и да укрепва нашата надежда и увереност, да осветлява умовете ни и да очиства сърцата ни… Няма граница за полезността на този, който отстранявайки собственото „аз“, прави място за действието на Святия Дух в сърцето си и живее живот, напълно посветен на Бога.
Като преглеждам нашата история, след като сме пропътували всяка стъпка напред към нашето настоящо състояние, мога да кажа: Хвала на Бога! Виждам какво е извършил и съм изпълнена с удивление и с доверие в Христос като водител. Няма от какво да се страхуваме в бъдещето, освен ако забравим пътя, по който Господ ни е водил.
Във великото заключително дело ние ще се срещнем със смущения, с които няма да знаем как да се справим; но нека не забравяме, че трите велики сили на небето действат, че една Божествена ръка е на кормилото и че Бог ще изпълни обещанията Си. Той ще събере от света един народ, който ще Му служи в правда.
Бог е великият Майстор и чрез Своето провидение Той подготвя пътя за приключване на делото Си. Осигурява възможности, отваря сфери на влияние и канали за работа. Ако съставляващите Неговия народ наблюдават знаците на провидението Му и стоят готови да Му сътрудничат, ще видят велики дела.
Ако посветим живота си в служба на Бога, никога няма да бъдем поставени в положение, при което Той да не е предвидил изход. Исус е отворил цялата Божествена пълнота на Своята неизразима любов и ти заявява: „Ние сме съработници на Бога“.
Нека работещият за Христос помни, че той не се труди със собствена сила. Нека се хване за Божия трон с вяра в Неговата сила да спасява. Нека се бори с Бога в молитва и след това да работи с всичките способности, които Бог му е дал. Святият Дух е на негово разположение като мощна сила. Обслужващите ангели ще бъдат край него, за да впечатляват сърцата.
Нека всеки истински и с честно сърце работник бъде насърчен да продължава да работи, постоянно имайки предвид факта, че всеки човек ще бъде възнаграден според делата си.