Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за Божия народ – 15 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Виждала съм нежната любов, която Бог проявява към Своя народ и тя е безмерна. Виждала съм ангели над светиите да разпростират криле над тях. Всеки светия имаше придружаващ ангел. Ако светиите плачеха от обезкуражение или се намираха в опасност, ангелите, които винаги ги придружаваха, литваха бързо нагоре, за да занесат новините. И тогава ангелите в града спираха да пеят; Исус поръчваше на друг ангел да слезе, да насърчава, да бди и да се опита да ги запази от опасността да излязат от тесния път; но ако те не обърнеха внимание на бдящата грижа на тези ангели и не се оставеха да бъдат утешени от тях, но продължаваха да се отклоняват, ангелите се натъжаваха и заплакваха. Те занасяха горе тези новини и всички ангели заплакваха.
Бог винаги възнаграждава доверието, което съставляващите Неговия народ проявяват. Пътят към престола на благодатта е винаги отворен. Бог вижда нуждите на Своя народ така ясно в среднощния мрак, който ги обкръжава, както в най-светлото време от деня. Да търсим Бога за помощ по всяко време – в това е нашето спасение.
Отец обича народа Си и днес, както обича Собствения Си Син. Някой ден ще е наша привилегия да Го видим лице в лице.
Имаме обещанието Му и се държим за него – нотариалните актове за истинско, реално владение в царството на славата. Никога нотариални актове не са били съставяни по-стриктно според законите, нито са били подписани по-авторитетно от онези, които дават на Божия народ право на небесните жилища.
Смущенията ще нарастват; но нека ние като вярващи в Бога се насърчаваме един друг… Аз съм насърчена и блажена, когато осъзнавам, че израилевият Бог все още ръководи народа Си и че ще продължи да бъде с людете Си докрай.
Всичко е възможно за този, който вярва. И каквото и да желаем, когато се молим с вяра, че ще го получим, ще го имаме. Тази вяра ще проникне през мрачния облак и ще донесе лъчи от светлина и надежда за унилата и отчаяна душа. Отсъствието на тази вяра, на това доверие е, което донася безпокойството, депресиращите страхове и злите предчувствия. Господ ще извърши велики дела за съставляващите Неговия народ, когато те изцяло Му се доверят.
Нека всеки има предвид, че Бог намира удоволствие да се вслушва в умоляванията на Своите люде… Когато те се намират в най-голяма опасност и, външно погледнато, е невъзможно да се устои на силата на Сатана, Бог ще работи в тяхна полза. Човешкото отчаяние е случай и възможност за Бога.
Нашият Спасител е винаги готов, за да чува и да отговаря на нуждите на умоляващото сърце и благодатта и мирът за Неговите верни се умножават. Той им дарява с радост благословенията, от които се нуждаят в борбата си срещу заливащото ги зло.
Понеже сме дар от Неговия Отец и награда за работата Му, Исус ни обича. Обича ни като Свои деца. Читателю, Той обича и теб! Самото небе не може да ти подари нищо по-велико, нищо по-добро. Затова довери се!
А Бог ще помогне на Своите вярващи деца във всеки критичен момент, стига само те да Му се доверят напълно.
Ако си се… отдал на Христос, ти си член на Божието семейство и всичко в дома на Отца е за теб. Всички Божии съкровищници са отворени за теб както в настоящия свят, така и в бъдещия. Службата на ангелите, дарът на Неговия Дух, трудът на Божиите служители – всичко е за теб. Светът с всичко в него е твой, за да служи за твое добро.
В най-мрачните дни, когато външните обстоятелства изглеждат най-заплашителни, имайте вяра в Бога. Той действа според волята Си, вършейки всички неща добре и в полза на Своя народ. Силата на онези, които Го обичат и Му служат, ще бъде подновявана ден след ден.
С уповаващата вяра на малко дете трябва да отиваме при небесния Отец, като Му казваме всичките си нужди. Той винаги е готов да прости и да помогне. Запасът от небесна мъдрост е неизчерпаем и Господ ни насърчава да черпим свободно от него.
Чрез вяра Божиите деца са „покорявали царства, вършили са правда, получавали са обещания, затваряли са устата на лъвове, утешавали са огнена сила, избягвали са от острието на меча, от слаби са ставали силни, дръзновени в бой, обръщали са армии в бягство“. И днес ние трябва да се протегнем с вяра към висините на Божиите намерения за нас.