Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Победата – 13 – Животът на Исус Христос – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Елена Вайт – (Елън Уайт) – Животът на Исус Христос – Победата – 13

Тази глава е основана на Матей 4:5-11; Марко 1:12,13; Лука 4:5-13.

Победата

Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на
храма и Му казва: Ако Си Божи Син, хвърли се долу, защото е писано: Ще
заповяда на ангелите Си за Тебе и на ръце ще Те дигат, да не би да
удариш о камък ногата Си.”
Сега Сатана предположи, че е срещнал Исус на своя територия.
Коварният враг сам изговори думите, които излязоха от Божиите уста. Той
все още имаше вид на ангел на светлината и заяви, че е запознат с
Писанията и разбира важността на писаното в тях. Както Исус преди това
беше използвал Божието слово, за да подкрепи вярата Си, така сега
изкусителят го използва, за да подкрепи своята измама. Той твърди, че
само е изпитвал верността на Исус и че сега Го похвалява за твърдостта
Му. Тъй като Спасителят се бе уповал на Бога, Сатана Го подтикна да даде
още едно доказателство за вярата Си.
Но отново изкушението започна с внушаване на недоверие: “АКО Си Божий
Син!” Христос бе изкушен да отговори на това “ако”, но се въздържа да
приеме и най-малкото съмнение. Не желаеше, за да даде доказателство на
Сатана, да изложи на опасност живота Си.
Изкусителят мислеше да се възползва от човешкото естество на Христос
и да Го подтикне към дързост. Но макар Сатана да може да подканва към
грях, не може да принуждава. Той каза на Исус: “- хвърли се долу!”,
знаейки, че не би могъл сам да Го хвърли, защото Бог би се намесил, за
да Го спаси; нито пък можеше да накара Исус да се хвърли долу. Докато
Христос сам не се съгласеше да приеме изкушението, не можеше да бъде
надвит! Всички тъмни сили на земята не биха могли и в най-малка степен
дори да Го накарат да отстъпи от волята на Своя Отец!
Изкусителят никога не може да ни принуди да извършим зло. Той не може
да владее ума, докато човек не се поддаде на неговия контрол. Волята
трябва да се съгласи, ръката на вярата трябва да престане да се придържа
здраво към Христос, преди Сатана да може да упражни своята власт върху
нас. Но всяко греховно желание, което таим в себе си, е мястото, на
което той може да стъпи. Всяка точка, в която сме пропуснали да
задоволим небесния стандарт, е открита врата, през която той може да
влезе, за да ни изкуси и унищожи. А всяко наше падение или отпадане ще
му дава случай да укорява Христос.
Когато Сатана цитира обещанието: “Ще заповяда на ангелите Си за
Тебе-”, изпусна думите: “Да Те пазят във всички Твои пътища”, т. е. при
всички пътища, които Бог би избрал за Тебе. Исус отказа да се отклони от
пътеката на послушанието. Докато изявяваше съвършено доверие в Своя
Баща, Той не желаеше да се поставя своеволно в ситуация, в която
намесата на Неговия Отец би се наложила, за да Го спаси от смърт. Той не
искаше да принуждава Провидението да Го спасява, като по този начин
пропусне възможността да даде пример за доверие и покорност!
Исус заяви на Сатана: “Писано е още: Да не изпитваш Господа, твоя
Бог!” Тези думи бяха изговорени от Мойсей към израилевите чада, когато
те ожадняха в пустинята и поискаха вода, възкликвайки: “Дали е Господ
между нас или не?” (Изх.;17:7 Изх. 17:7). Бог бе извършил чудни дела за
тях, но в своята несгода те се усъмниха в Него и поискаха доказателство,
че е с тях. В неверието си те търсеха начин да Го проверят. Сега Сатана
подтикваше Христос да направи същото. Бог вече бе засвидетелствал, че
Исус е Негов Син, а сега да се иска пак друго доказателство за това,
означаваше да се постави на изпит Божието слово – да се изкуси Бог.
Същото би било, да се иска от Бога нещо, което Той не е обещал. Това би
било проява на недоверие и наистина би било изпитване или изкушаване на
Бога. Ние не бива да отправяме молби към Бога, за да ИЗПИТАМЕ дали Той
ще изпълни Своето слово, а ЗАЩОТО ще го изпълни, не за да докажем, че
Той ни обича, а защото ни обича. “А без вяра не е възможно да се угоди
Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че
Той възнаграждава тия, които Го търсят” (Евр.;11:6 Евр. 11:6).
Но вярата в никакъв случай не е дързост. Само този, който има
истинска вяра, е застрахован от дързост, защото дързостта е сатанинска
фалшификация на вяра. Вярата изисква Божиите обещания и принася плодове
на послушание. Дързостта също изисква изпълнение на обещанията, но ги
използва така, както Сатана ги е използвал – да извини престъплението.
Вярата би довела нашите първи прародители до доверие в Божията любов и
до послушание към заповедите Му. Дързостта ги доведе до престъпване на
Неговия закон, доведе ги да вярват, че голямата Му любов ще ги спаси от
последиците на греха им. Не е вяра да се настоява за благоразположението
на Небето, без да се изпълняват условията, при които се дава милост.
Истинската вяра се основава на обещанията, дадени в Писанието.
Често, когато Сатана не успява да събуди недоверие, ни довежда до
дързост. Ако успее да ни накара без нужда да застанем в пътя на
изкушението, той знае, че победата е негова. Бог ще опази всички, които
са послушни. Но да се отклоним от правдата, означава да рискуваме и да
застанем на сатанинска почва. Там със сигурност ще паднем. Спасителят ни
моли: “Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение” (14:38 Марко
14:38). Размишлението и молитвата биха ни предпазили от втурване в пътя
на опасността без нужда и така ние бихме си спестили много поражения.
Обаче не бива да губим кураж, когато бъдем нападнати от изкушението.
Често в ситуация на изпит се колебаем дали Божият Дух ни води. Но Божият
Дух беше Този, Който заведе Исус в пустинята, за да бъде изкушаван от
Сатана. Когато Бог ни въвежда в изпитания, Той има намерение да ги
насочи за наше добро. Исус не се облягаше на Божиите обещания, за да
навлезе своеволно в изкушенията, нито се обезвери, когато изкушението
дойде. Така и ние не бива да се поддаваме. “- Бог е верен, Който няма да
ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с
изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите”
(10:13 1Кор. 10:13). Той каза: “Принеси Богу жертва на хваление и
изпълни на Всевишния обреците си; и призови Ме в ден на напаст, и Аз ще
те избавя, и ти ще Ме прославиш” (50:14,15 Пс. 50:14,15).
Исус победи във второто изкушение и сега Сатана прояви своя истински
характер. Но не се яви като страхотно чудовище с копита и крила на
прилеп. Той е могъщ ангел, макар и паднал. Сам се назова предводител на
бунта и бог на този свят.
Като постави Исус на една висока планина, Сатана представи да
преминат пред погледа Му като в панорама царствата на света във всичката
им слава. Слънчевата светлина огряваше градове с храмове, мраморни
дворци, плодородни поля и натежали от плод лозя. Следите на злото бяха
скрити. Очите на Исус, срещали толкова време само мрак и пустота, сега
се взираха в една сцена на ненадмината красота и разцвет. Тогава се чу
гласът на прелъстителя: “На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия
царства, защото на мене е дадена и аз я давам, комуто ща. И тъй, ако ми
се поклониш, всичко ще бъде Твое.”
Христовата мисия можеше да бъде изпълнена само чрез страдания.
Предстоеше Му живот на мъка, трудности, борба и позорна смърт. Трябваше
да понесе греховете на целия свят. Трябваше да издържи раздялата от
любовта на Отца Си. Сега изкусителят Му предложи да придобие властта,
която бе узурпирал. Христос можеше да се освободи от ужасното бъдеще,
като признае върховенството на Сатана. Но това означаваше да му отдаде
победата във великата борба. Сатана съгреши в небето чрез желанието си
да се възвиси над Божия Син. Ако сега Му надвиеше, това щеше да бъде
триумф на бунта.
Когато Сатана заяви на Христос, че властта и славата на тия царства
“- на мене е предадена и аз я давам, комуто ща”, той спомена нещо, което
бе отчасти истина, за да послужи на лукавото му намерение. Властта си
Сатана бе превзел от Адам, но Адам беше заместник на Създателя. Той не
бе независим владетел. Земята е Божия и Бог е поверил всичко на Своя
Син. Адам трябваше да владее, но подчинен на Христос. Когато Адам
предаде своята власт на Сатана, Христос все още оставаше законния цар.
Така Господ бе казал на цар Навуходоносор: “Всевишният владее над
царството на човеците, дава го, комуто ще- “ (Даниил; 4:17 Даниил 4:17).
Сатана може да упражнява властта, която е узурпирал само ако Бог
допусне.
Когато изкусителят предлагаше на Христос царството и славата на
света, той Му предлагаше да се откаже от истинското владение на света и
да се подчини на Сатана. Това бе точно властта, върху която бяха
съсредоточени надеждите на евреите. Те желаеха царство от този свят. Ако
Христос се бе съгласил да им предложи такова царство, те биха Го приели
с радост, но над царството тегнеше проклятието на греха с цялата му
мизерия. Христос заяви на изкусителя: “Махни се, Сатано, защото е
писано: На Господа, Твоя Бог, да се покланяш и само Нему да служиш.”
Този, който се бе разбунтувал в небето, предложи на Христос царствата
на този свят, отдавайки дан на принципите на злото. Но Христос бе
неподкупен. Дошъл бе да установи царство на правдата и не искаше да
изостави намерението Си. Със същата примамка Сатана се доближава до
хората и при тях има по-добър успех, отколкото при Христос. Той ни
предлага царство от този свят при условие, че признаят неговото
върховенство. Изисква да пожертват благочестието си, да пренебрегнат
съвестта си и да се наслаждават на егоистични радости. Христос ги
умолява да търсят първо Божието царство и Неговата правда, а Сатана
върви до тях и им казва: “Каквато и да е истината за вечния живот, вие
трябва да ми служите, за да имате успех в този свят. Аз държа вашите
добрини в ръцете си, мога да ви дам богатства, удоволствие, слава и
щастие. Вслушайте се в моя съвет. Не допускайте да бъдете водени от
някакви си отвлечени понятия като чест и саможертва. Аз ще приготвя пътя
пред вас.” Така мнозина се измамват. Съгласяват се да живеят, за да
служат на себе си и Сатана е доволен. Докато ги залъгва с надежда за
светска власт, той завладява душите им. Но той предлага нещо, което не е
негово и което скоро ще му бъде изтръгнато. В замяна ги лишава от
правото им да участват в наследството на Божиите синове.
Сатана бе оспорил факта, че Исус е Божи Син. Но в кратките думи, с
които бе отстранен, се съдържаше доказателството, което той не можеше да
отрече. Божественото естество проблясна през страдащото човешко тяло.
Сатана нямаше сила да се съпротивява на заповедта. Гърчейки се от
унижение и гняв, той бе принуден да се отдръпне от присъствието на
Изкупителя на света. Победата на Христос бе така пълна, както бе пълно
падението на Адам.
Така и ние можем да устояваме на изкушението и да накараме Сатана да
се отдръпне от нас. Исус спечели победата чрез вяра и послушание към
Бога. Чрез апостола Той ни казва: “И тъй, покорявайте се на Бога, но
противете се на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога и
ще се приближава и Той при вас” (Яков; 4:7,8 Яков 4:7,8). Ние не можем
да спасим себе си от силата на лъстителя. Той е победил човешкото
естество и ако се опитваме да устояваме със собствена сила, ще станем
жертва на лукавствата Му. Но “Името Господне е яка кула; праведният
прибягва в нея и е поставен на високо” (18:10 Пр. 18:10). Сатана трепери
и побягва пред най-слабата душа, която намира защита в това могъщо име.
След като врагът се отдръпна, Исус падна изтощен на земята със
смъртнобледо лице. Небесните ангели наблюдаваха борбата. Те виждаха своя
обичан Предводител да преминава през неизразими страдания, за да ни
открие изходен път. Той издържа изпит, по-голям от който ние не ще бъдем
призовани да издържим. Ангелите сега служеха на Божия Син, докато Той
лежеше като мъртъв. Укрепиха Го с храна, утешиха Го с любовта на Неговия
Отец и с уверението, че цялото Небе тържествува за победата Му. Стоплено
отново за живот, великото Му сърце се изпълни със съчувствие към човека
и се приготви да завърши делото, което бе започнал. Да не си почине,
докато не победи врага и не изкупи падналата раса.
Никога изкупените няма да осъзнаят цената на своето изкупление,
докато не застанат заедно с Изкупителя пред Божия трон. Тогава, когато
пред нашите непомрачени сетива се открие славата на вечния дом, ще си
спомним, че Исус напусна всичко това заради нас, че Той стана не само
изгнаник от небесните дворове, но и пое риска на вечната загуба. Тогава
ще хвърлим короните си в нозете Му и ще запеем: “Достойно е Агнето,
което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и
могъщество, почит, слава и благословение” (Откр.; 5:12 Откр. 5:12).